Calverts formel

Var observant på vilket GFR värde som anges från ditt aktuella lab.
Absolut GFR anges i ml/min och relativt GFR anges i ml/min/1,73 m2.

Dosering skall alltid göras med absolut värde.

Om relativt värde har angetts måste detta räknas om till absolut
värde, det vill säga man räknar fram patientens kroppsyta utifrån
längd och vikt, och använder formeln (GFR x patientens yta m2/1,73)
för att få absolut värde.

En stor patient (>1,73 m2) får alltså ett högre absolut GFR, medan en
liten patient (<1,73 m2) får ett lägre absolut GFR.

Uträkning av Karboplatindos utgående från GFR

Aktuellt GFR mätt exempelvis med P-Cystatin C-relativt värde ( ml/min/1,73 m2).

Totaldos Karboplatin i mg = ((GFR x pat m2/1,73) + 25) x AUC (area under the curve).

Aktuellt GFR mätt exempelvis med Iohexolclearence eller kreatininclearenceabsolut värde (ml/min).

Totaldos Karboplatin i mg = (GFR + 25) x AUC

Calverts formel (pdf)