Till regionspecifikt innehåll

Om uppdraget som företrädare

Som patient- eller närståendeföreträdare kan du bidra på många sätt med patient- och närståendeperspektivet. Du kan till exempel delta i utformandet av patientinformation, påverka innehållet i nationella vårdprogram eller bidra med prioriteringar i förbättringsarbeten.

I informationsbroschyren kan du läsa mer om uppdraget som patient- och närståendeföreträdare och hur man genom att engagera sig kan bidra till utvecklingen av cancervården.

Broschyren är ett hjälpmedel för RCC-representanter, patientföreträdare, patientorganisationer, vårdpersonal och andra personer som träffar patienter och närstående och som vill informera om uppdraget som patient- och närståendeföreträdare inom RCC.

Broschyren går antingen att skriva ut på en vanlig skrivare som ett häfte med fyra A5-sidor, eller skickas på tryck till ett tryckeri.

Broschyr: Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård? (pdf, nytt fönster)

Webbutbildning

RCC tillhandahåller en webbutbildning som vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC. Utbildningen syftar till att stärka möjligheterna för patienter och närstående att verka som företrädare.

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregionala dokument Mellansverige

Rutiner för ersättning, info till patientföreträdare (pdf)

Formulär för utbetalning av arvode i Mellansverige (pdf)

Reserakning för patientföreträdare i Mellansverige (pdf)

Patient- och närståendeföreträdare i Mellansverige

RCC Mellansveriges patient- och närståendeföreträdare arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv. Företrädare finns representerade i såväl patient- och närsteånderådet som i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna.

Patient- och närståenderådet Mellansverige

Patientföreträdare vårdprocessgrupper

Patient- och närståenderådet RCC Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Rådet har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Om Patient- och närståenderådet i RCC Norr

Patient- och närståenderådet RCC Syd

Vi arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Södra sjukvårdsregionen, bland annat genom:

  • att ha ett fristående patient- och närståenderåd som fungerar som remissinstans och driver egna utvecklingsprojekt
  • att involvera patienter och närstående i olika förbättringsarbeten
  • att ha ett tydligt fokus på patient- och närståendeperspektivet i utvecklingsarbetet i alla vårdprocesser                     

Patient- och närståenderådet inom RCC Syd