Till regionspecifikt innehåll

Informationsstöd för gynekologisk cellprovskontroll

Materialet nedan är avsett att använda som informationsstöd inom screeningverksamhet med gynekologisk cellprovskontroll i samband med införande av det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

Kommunikationsstöd - frågor och svar om HPV

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention har tagit fram ett kommunikationsstöd till personal som ger information om HPV vid gynekologiska cellprov. Det är utformat kring vanligt förekommande frågor och svar. I svaren återkommer fakta i olika svar, för att man lätt ska kunna hitta all den information som kan vara bra att ge vid en frågeställning.

kommunikationsstod_om_HPV.jpg

Kommunikationsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal om Humant papillomvirus (pdf)

Affisch till väntrum

Innehållet infomerar den som är kallad till provtagning om vad som är viktigt att känna till vid gynekologisk provtagning och behandling. Samma infomation finns i en mer kortfattad form i den juridiska texten som finns längs ner i de kallelser som skickas ut inom screeningen. 

Innehållet i affischen kan komma att ses över och vid behov revideras i samband med att det nationella vårdprogrammet revideras. 

Liten bild på affischen

Ladda ner filer att anpassa för tryck/utskrift

Kontakta kommunikatör inom din region för hjälp med att lägga in den egna regionens logga och eventuell beställning av tryck.  I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign).
Filen innehåller grå ruta för att visa placering av logga, texten är inte redigerbar.

Packad indesign-fil (.zip, komprimerad mapp), version 2021-03-31

Om det redan har tagits fram en anpassad version för din region kan den finnas publicerad för utskrift längre ner på sidan under Regionspecifikt innehåll.

Folder att dela ut efter cellprovskontroll

Innehållet ger svar på vanliga frågor och är framtagen med grafisk profil för 1177 Vårdguiden för användning i hela landet. Folderns format bygger på ett A4-ark med dubbelsidigt tryck som viks i tre delar (se pdf-filerna nedan). Språket är enkelt formulerat och bilderna har en bredd i motiven för att inkludera så många olika screeningdeltagare som möjligt. Folderns titel är "Du har nyss tagit ditt cellprov. Bra gjort!”. Avsikten med innehållet är att ge positiv uppmuntran till den som nyss tagit sitt prov och att genom fakta dämpa eventuell oro. 

Tanken är att foldern ska lämnas till screeningdeltagare i samband med provtagningen. Den ger svar på vanliga frågor om cellförändringar och HPV, informerar om provet kan ge olika svar, och förklarar varför det är viktigt att gå på sina kontroller vid varje kallelse.

Foldern har tagits fram vid Regionalt cancercentrum väst som är stödjande RCC för det nationella arbetet med cervixcancerprevention. Innehållet är framtaget i ett nära samarbete mellan barnmorska, gynekolog och kommunikationsstrateg. Det har även stämts av med såväl expertis inom nationella arbetsgruppen för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx) som representanter för 1177 Vårdguiden samt regionernas informationsdirektörsnätverk.

Innehållet i foldern kan komma att ses över och vid behov revideras i samband med att det nationella vårdprogrammet revideras.

Urval av sidor från foldern

Ladda ner filer för tryck eller digital användning

Kontakta kommunikatör inom din region för stöd och hjälp med beställning av tryck och/eller publicering av pdf-fil för digital användning.

För tryck rekommenderas matt papper, pappersvikt 150 g.

Packad indesign-fil (.zip, komprimerad mapp)

Pdf-fil för tryck (inkl. skärmärken och utfall)

Pdf-fil för visning på skärm eller utskrift (uppslag)

Pdf-fil för visning på skärm (enkelsidig) 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Tryckta exemplar av foldern kan ej beställas

Verksamheter inom Västra sjukvårdsregionens screeningverksamhet med gynekologisk cellprovskontroll har kunnat beställa foldern ”Du har nyss tagit cellprov. Bra gjort!” kostnadsfritt. De upptryckta exemplaren har nu tagit slut. 

Innehållet ska nu revideras för att stämma överns med kommande uppdatering av vårdporgramet. 

Regionalt anpassad affisch till väntrum

Innehållet infomerar den som är kallad till provtagning om vad som är viktigt att känna till vid gynekologisk provtagning och behandling. Samma infomation finns i en mer kortfattad form i den juridiska texten som finns längs ner i de kallelser som skickas ut inom screeningen. 

Innehållet i affischen kan komma att ses över och vid behov revideras i samband med att det nationella vårdprogrammet revideras. 

Liten bild på affisch med VGR-logga  Liten bild på affisch med Region Hallands logga

Ladda ner filer för utskrift:

Affisch i A3-format för användning inom Västra Götalandsregionen
(pdf-fil för utskrift), version 2021-03-31

Affisch i A3-format för användning inom Region Halland
(pdf-fil för utskrift), version 2021-03-31

Informationsblad till gravid som tagit cellprov

Infomationsbladet är framtaget för att informera och minska oro hos den som är gravid och nyss tagit cellprov. Exempelvis nämns att den som är gravid med cellförändringar kommer att få tid för undersökning på en specialiserad gynekologisk mottagning och att undersökningen och provtagningen inte är farlig vare sig för den gravida eller för barnet. 
 
Liten bild på informationsbladet
Ladda ner fil för utskrift:

Till dig som är gravid och nyss tagit cellprov (pdf, nytt fönster), version 2022-11

Tips på webbsidor med patientinformation

 

Kontakt vid frågor om kallelser och tider för cellprovskontroll 

I Västra Götalandsregionen kallas kvinnor från regionens kallelsekansli.
De kan svara på frågor om kalleser och ombokningar.

Västra Götalandsregionens kallelsekansli

 

Skärgårdsgatan 4, plan4, 414 58 Göteborg


I Region Halland kallas kvinnor från laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Hallands sjukhus, Halmstad.

Patologi Halland

Sekretariat

Klinisk Patologi och Cytologi, plan 4, m...

Ombokning i Region Halland sker via Mina vårdkontakter
Mer information finns på, 1177 Vårdguiden, Halland:
http://www.1177.se/halland/cellprov