Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan matstrups- och magsäckscancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. RCC i samverkan har tagit fram ett underlag för generell patientinformation som inte är diagnosspecifik. I vissa sjukvårdsregioner finns även regional diagnosspecifik patientinformation, som du hittar under rubriken Regionspecifikt innehåll. Texterna kan ingå i Min vårdplan.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. Det regionala materialet är framtaget av olika professioner inom cancervården och kan användas i alla sjukvårdsregioner när Min vårdplan utarbetas, om inte upphovsrätten sätter begränsningar.

I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, finner du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med matstrupscancer

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation. Målet är att patienten får likadan skriftlig information oavsett var behandlingen görs.

Syftet är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta delaktigheten i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

  1. Välj det material som är aktuellt till just din patient. Du kan printa filerna själv eller skicka dem till tryckeri. 
  2. När du printar filerna själv kan du välja vilka sidor du vill skriva ut. Se markering nedan. Du kan välja att skriva ut enstaka sidor. Välj utskrift på båda sidor för huvuddokumentet.

Huvuddokument - innehåller information som berör alla patienter

Kontaktuppgifter

Här finns information till följande flikar i pärmen: 

1) Min vårdplan. Kontaktuppgifter finner ni ovan. 
2) Min diagnos
6) ASIH & palliativ vård
7) Stöd för närstående
8) Forskning och kvalitetsregister
9) Ekonomi och sjukskrivning
10) Patientföreningar och stödorganisationer
11) Patienträttigheter och patientsynpunkter

Tillägg

Min behandling, flik 4: 

Symtom, biverkningar och egenvårdsråd, flik 5

Läkemedel, flik 7

Min vårdplan magsäckscancer kirurgisk behandling

Här hittar du Min vårdplan magsäckscancer kirurgisk behandling som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.
Den senaste versionen av Min vårdplan magsäckscancer publicerades 2021-08-26.

Framsida
Innehållsförteckning
Flik 1 Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Flik 2 Mötet med vården
Mötet med vården
Flik 3 Cancerrehabilitering och egenvård
Att få ett cancerbesked
Cancerrehabilitering
Patientföreningar
Flik 4 Levnadsvanor
Matvanor
Fysisk aktivitet
Alkohol
Tobaksbruk
Flik 5 Egenvårdsråd
Viktminskning och svårigheter att äta
Illamående
Gaser och bullrig mage
Förstoppning
Diarrè
Muntorrhet och ont i munnen
Sömnsvårigheter
Trötthet vid cancer - Fatigue
Smärta
Kognitiva förändringar - att lära, minnas och förstå
Stresshantering - Mindfullness
Närhet och sexualitet
Flik 6 Känslomässigt och psykosocialt stöd
Ångest
Att vara när stående
Här kan du finna stöd som sjuk eller närstående
Att prata med barn
Stöd riktat till barn, ungdomar och unga vuxna
Flik 7 Utredning
Standardiserat vårdförlopp
Flik 8 Undersökningar och provtagningar
Arbetsprov
Spirometri
Flik 9 Diagnos
Cancer i magsäcken
Flik 10 Behandling
Botande - Kurativ behandling
Operation vid cancer i magsäcken
Titthålsoperation i buken - Laparoskopi
Ryggbedövning
Sövning - Narkos
Subkutan venport - SVP
Perifer inlagd central venkateter - PICC- line
Komplementär och alternativ medicin - KAM
Sjukvård i hemmet
Palliativ behandling
Flik 11 Uppföljning och nästa steg
Uppföljning
Flik 12 Praktiska råd
Praktiska råd
Flik 13 Mina rättigheter som patient
Mina rättigheter som patient

Min vårdplan magsäckscancer kirurgisk och onkologisk behandling

Här hittar du Min vårdplan magsäckscancer kirurgisk och onkologisk behandling som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.
Den senaste versionen av Min vårdplan magsäckscancer publicerades 2021-08-26.

Framsida
Innehållsförteckning
Flik 1 Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Flik 2 Mötet med vården
Mötet med vården
Flik 3 Cancerrehabilitering och egenvård
Att få ett cancerbesked
Cancerrehabilitering
Patientföreningar
Flik 4 Levnadsvanor
Matvanor
Fysisk aktivitet
Alkohol
Tobaksbruk
Flik 5 Egenvårdsråd
Viktminskning och svårigheter att äta
Illamående
Gaser och bullrig mage
Förstoppning
Diarrè
Muntorrhet och ont i munnen
Sömnsvårigheter
Trötthet vid cancer - Fatigue
Smärta
Kognitiva förändringar - att lära, minnas och förstå
Stresshantering - Mindfullness
Närhet och sexualitet
Att tänka på vid cytostatikabehandling
Hud och slemhinnor vid cytostatikabehandling
Infektionskänslighet vid cytostatikabehandling
Känselrubbningar- neuropati
Ökad blödningsrisk och risk för blodpropp vid cytostatikabehandling
Flik 6 Känslomässigt och psykosocialt stöd
Ångest
Att vara när stående
Här kan du finna stöd som sjuk eller närstående
Att prata med barn
Stöd riktat till barn, ungdomar och unga vuxna
Flik 7 Utredning
Standardiserat vårdförlopp
Flik 8 Undersökningar och provtagningar
Arbetsprov
Spirometri
Flik 9 Diagnos
Cancer i magsäcken
Flik 10 Behandling
Botande - Kurativ behandling
Allmänt om cytostatikabehandling
Onkologisk behandling vid cancer i magsäcken
Operation vid cancer i magsäcken
Titthålsoperation i buken - Laparoskopi
Ryggbedövning
Sövning - Narkos
Subkutan venport - SVP
Perifer inlagd central venkateter - PICC- line
Komplementär och alternativ medicin - KAM
Sjukvård i hemmet
Palliativ behandling
Flik 11 Uppföljning och nästa steg
Uppföljning
Flik 12 Praktiska råd
Praktiska råd
Flik 13 Mina rättigheter som patient
Mina rättigheter som patient

Vid behov

Att lämna blodprov
Gastroskopi
Cell -och vävnadsprov
Skiktröntgen, Datortomografi DT
Magnetkameraundersökning MR
PET - kameraundersökning
Ultraljudsundersökning
Skelettscintigrafi

 

Processledare

Anders Jansson

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset