Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan matstrups- och magsäckscancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. RCC i samverkan har tagit fram ett underlag för generell patientinformation som inte är diagnosspecifik. I vissa sjukvårdsregioner finns även regional diagnosspecifik patientinformation, som du hittar under rubriken Regionspecifikt innehåll. Texterna kan ingå i Min vårdplan.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. Det regionala materialet är framtaget av olika professioner inom cancervården och kan användas i alla sjukvårdsregioner när Min vårdplan utarbetas, om inte upphovsrätten sätter begränsningar.

I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, finner du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med matstrupscancer

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation. Målet är att patienten får likadan skriftlig information oavsett var behandlingen görs.

Syftet är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta delaktigheten i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

  1. Välj det material som är aktuellt till just din patient. Du kan printa filerna själv eller skicka dem till tryckeri. 
  2. När du printar filerna själv kan du välja vilka sidor du vill skriva ut. Se markering nedan. Du kan välja att skriva ut enstaka sidor. Välj utskrift på båda sidor för huvuddokumentet.

Huvuddokument - innehåller information som berör alla patienter

Kontaktuppgifter

Här finns information till följande flikar i pärmen: 

1) Min vårdplan. Kontaktuppgifter finner ni ovan. 
2) Min diagnos
6) ASIH & palliativ vård
7) Stöd för närstående
8) Forskning och kvalitetsregister
9) Ekonomi och sjukskrivning
10) Patientföreningar och stödorganisationer
11) Patienträttigheter och patientsynpunkter

Tillägg

Min behandling, flik 4: 

Symtom, biverkningar och egenvårdsråd, flik 5

Läkemedel, flik 7

Processledare

Anders Jansson

överläkare

RCC Stockholm Gotland