Sjukvårdsregionalt nätverk för sjuksköterskor inom cancervården för hudcancer

RCC Mellansverige organiserar nätverk för sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor som arbetar inom cancersjukvården. Nätverkets syfte är att, genom sjukvårdsregionalt samarbete, utveckla cancervården och göra den mer patientfokuserad.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som rör bland annat kontaktsjuksköterskefunktionen, aktiv överlämning, Min vårdplan, cancerrehabilitering och palliativ vård.

Utöver sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor och patient- och/eller närståendeföreträdare adjungeras andra professioner till nätverket utifrån behov.

Deltagarna i nätverket representerar sin region, och regionen har möjlighet att nominera en eller flera representanter. En eller flera representanter från nätverket ingår även i diagnosens sjukvårdsregionala vårdprocessgrupp.

Syfte och mål

Syftet med nätverket är ett sjukvårdsregionalt samarbete för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Målet är att nätverket ska arbeta för en patientfokuserad, säker, jämlik, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv cancervård samt att stärka patientens delaktighet i vården.