Tio steg till ackreditering

Ackrediteringsprogrammet för att bli ett Comprehensive Cancer Centre alternativt Cancer Centre erbjuds av OECI. Deltagande i programmet är endast öppet för medlemmar av OECI.

Steg 1: Ansökan

Cancercentret ansöker till programmet genom en elektronisk ansökan på webbplatsen Organisation of European Cancer Institutes. Ansökan kommer att granskas av OECI:s styrelse för Application & Designation (A&D).

Steg 2: Avtal och erläggande av avgift fas ett

Efter godkännande från OECI:s A&D-styrelse mottar det ansökande centrumet avtalet för undertecknande och en första avgift erläggs. En andra avgift kommer att krävas efter godkännande av OECI:s styrelse inför det kommande platsbesöket.

Steg 3: Preliminär identifiering av ansökande cancercenter

En preliminär utvärdering görs av det ansökande centret för att bedöma om det möter kriterierna för OECI Cancer Centre resp. OECI Comprehensive Cancer Centre (länka till sida CC vs CCC). Den preliminära utvärderingen baseras framförallt på kvantitativa data, såsom nydiagnostiserade cancerpatienter etc. Utvärderingen diskuteras i OECI:s styrelse.

Bedömningen av det sökande centret och resultatet av utvärderingen är utgångspunkten för de följande stegen. Dessa steg kommer att förklaras av OECI:s samordnare under ett telefon-/videomöte.

Steg 4: Självskattning

Nästa steg är självskattningen, inklusive bedömning av OECI:s kvalitetsstandarder och kvantitativa data. Självskattningen innebär att ta fram en strategisk cancerplan samt dokument som beskriver centrumets organisatoriska struktur, bland annat genom att svara på ett stort antal frågor i ett webbformulär. Självskattningsprocessen kan ta 6-9 månader. Självskattningen innehåller flera kvantitativa data men ska även belysa kvaliteten i de ingående delarna av ackrediteringen.

Det är frivilligt för det ansökande centrumet att bjuda in OECI:s samordnare för verksamhets- och projektfrågor och en medlem av A&D:s styrelse för ett mellanliggande endagsbesök. Vid ett sådant besök diskuteras framstegen i självskattningsprocessen och förväntningarna på programmets resultat. Kostnaderna för detta besök betalas av ansökande centrum och avtalas i förväg.

Steg 5: Godkännande av självskattning: Go/No Go

Det slutliga beslutet "Go" eller "No Go" kommer att fattas av OECI inom 6 veckor efter avslutad självskattning med ackrediteringskommitténs analys som underlag.

Steg 6: Betalningsavgift steg två

Efter OECI:s "Go"-beslut skickas underlag för betalning av avgift avseende steg två.

Steg 7: Platsbesök och utvärdering

Detta besök äger rum cirka 3 månader efter att det ansökande centrumet har avslutat sin självskattningsprocess.

Steg 8: Rapporterings- och förbättringsplan

Rapportperioden är uppdelad i två faser. Fas 1 är revisionsteamets rapportering. Inom 4-6 veckor får det ansökande centrumet ett utkast till rapport med styrkor och möjligheter. Baserat på förslaget till betänkande tar det ansökande centrumet fram en förbättringsplan. I fas 2 slutför OECI sin rapport med slutsats och bedömning. Hela processen från granskningsbesöket till den slutliga rapporten tar ungefär tre månader.

Steg 9: OECI A &D-certifikat

Det slutliga beslutet om ackreditering fattas av OECI:s styrelse inom två månader från mottagandet av  slutrapporten, inklusive det sökande centrumets förbättringsplan. Beslutet baseras på ackrediteringskommitténs analys. Det ansökande centrumet kommer att få slutrapport och ett beslut om ackreditering godkänts. Certifikatet överlämnas under OECI:s årliga sammankomst följande juni.

Steg 10: Uppföljning av ackrediteringsprogrammet

Ett år efter ackrediteringen lämnas en skriftlig rapport om framstegen avseende de mål, åtgärder och tidsplaner som angivits i förbättringsplanen.

Ackrediteringen är giltig i 5 år och därefter krävs reackreditering för fortsatt certifiering som CC eller CCC.

Accreditation and Designation User Manual V. 3.2 (pdf, nytt fönster)