Till regionspecifikt innehåll

Tobak

Kopplingen mellan tobak och cancer är mycket stark. Tobaksröken innehåller många skadliga och cancerframkallande ämnen och påverkar också immunförsvaret negativt. Även passiv rökning är associerad med ökad sjukdomsrisk.

Att röka ökar risken för ett 20-tal cancerformer, bland annat i lunga, njure, bukspottskörtel, mage/matstrupe, huvud- och halsområdet, livmoderhals/äggstockar  och urinblåsa

Andelen dagligrökare i den svenska befolkningen är sex procent (2022) och skillnaderna är stora baserat på till exempel utbildningslängd- och inkomst samt sysselsättning.  

Andra tobaksprodukter har inte studerats lika ingående som rökning. Sambandet mellan snusning och cancer är inte helt klarlagt. Några studier visar en ökad risk för enskilda cancerformer, som t.ex. cancer i matstrupe, bukspottkörtel, magsäck och ändtarm. Forskningsstudier visar att personer som snusar tycks ha en ökad risk för att dö efter en cancerdiagnos jämfört med en person som inte snusar.

Generell rekommendation enligt EUs kodex mot cancer.

 

 • Rökstopp har i studier av cancerpatienter visat sig ge bättre upplevd livskvalitet och förbättrad överlevnad, samt minskad risk för sekundär cancer.
 • Kunskapen om rökningens inverkan på cytostatikabehandling är begränsad, men det finns indikationer på att rökning kan minska effekten av vissa cytostatika.  
 • Vid operation är det rekommenderat att sluta röka 4–8 veckor innan operation och att uppehållet varar 4–8 veckor efter operation. Rökning försämrar syresättningen i vävnaderna och ökar därmed komplikationsrisken genom försämrad sårläkning och ökad risk för proppbildning och infektioner.
 • Vid strålbehandling upplever rökare upplever ofta kraftigare biverkningar av strålbehandling än icke-rökare. Man har också sett att behandlingen ger sämre effekt hos patienter som röker.

 

Filmer, utbildningar och annat material kring tobak

Hälsoaspekter och egenvård i nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Levnadsvanor i samband med operation, 1177

Sluta-röka-linjen

Rökning och cancer - så hänger det ihop (film)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Projekt om rökfri strålbehandling

2017 startade RCC Norr och folkhälsoenheten i Region Västerbotten, ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), i samarbete med personalen vid strålningsenheten.Ywonne Wiklund och Senada Hajdarevic

Projektledare var Senada Hajdarevic, vid RCC Norr och Ywonne Wiklund, ansvarig för tobaksprevention i Region Västerbotten.

Att arbeta för en rökfri strålbehandling projektrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsgrupp för cancerprevention — Tobak

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

Jeanette Carlsson

hälsoutvecklare, sammankallande för tobak

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Projekt om tobak i västra sjukvårdsregionen

Hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till ett rökfritt Sverige

För att uppmärksamma tobaksfria veckan, v.47, 2020 filmades ett digitalt panelsamtal om hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till ett rökfritt Sverige. Samtalet modererades av modereras av Ellen Brynskog, utvecklingsledare, RCC Väst och tre gäster bjöds in för att diskutera ämnet:

 • Matz Larsson, docent och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, kliniskt verksam lungspecialist vid tobakspreventiva enheten.
 • Hanne Tønnesen, professor inom klinisk hälsopromotion vid Lunds universitet.
 • Trang-Anh Vu, cancerdrabbad från Stockholm som slutade röka i samband med sitt sjukdomsbesked.

Inspelningen är cirka 30 minuter långt och handlar om hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till ett rökfritt Sverige. De frågor som tas upp är: Vilka är utmaningarna? Hur har levnadsvanearbetet utvecklats inom hälso- och sjukvården de senaste åren och hur utvecklas stödet för dem som vi är till för – alltså patienterna.

Samverkan med Göteborgs stad: Vinn din hälsa

Under 2017–2018 har RCC Väst samverkat med Göteborgs stad kring projektet Vinn din hälsa, en adaption av konceptet Quit-and-Win, där anställda i staden som använder tobak utmanats att delta i en tävling. De som lyckas hålla sig tobaksfria under tävlingsperioden har därefter deltagit i utlottningen av priser. Syftet har varit att minska tobaksbruket, och särskilt att försöka nå grupper där rökning är vanligast förekommande.

Läs artikel om projektet:
Kan en tävling motivera rökare att sluta med tobak? (2018-10-22)

Ta del av utvärdering:
Brynskog, E. 2018. “For someone like me it´s probably good”.
A qualitative inquiry of experiences, motivators and outcome determinants in a Quit-and-Win competition. Master’s Thesis in Public Health Science with Health Economics, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg .

Samarbete inom cancerprevention och tobak

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. RCC Väst erbjuder exempelvis, projektstöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

Kontakt

porträtt

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst