Till regionspecifikt innehåll

Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen.

Planen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten. Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Cancerplan Mellansverige

RCC Mellansveriges nuvarande cancerplan gäller från och med 2022 till och med 2024.

Cancerplan Mellansverige

Cancerplan 2022–2024

Den 15 juni 2022 fastställdes Cancerplan för norra sjukvårdsregionen, tillsammans med regionernas handlingsplaner, av Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF).

Cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2022–2024 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Uppföljning av cancerplan 2022-2024

Uppföljning för 2023 av cancerplanen för norra sjukvårdsregionen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Processplaner underlag till Cancerplanen

Samtliga processplaner är PDF-filer som öppnas i nytt fönster.

Processplan Barnonkologi

Processplan Blodcancer

Processplan Bröstcancer

Processplan Cancerrehabilitering

Processplan Cancer utan känd primärtumör, CUP

Processplan GEP-NET-NEC

Processplan Gynekologisk cancer

Processplan Hudmelanom

Processplan Huvud- och halscancer

Processplan Livmoderhalscancerprevention

Processplan Lungcancer

Processplan Mammografi

Processplan Matstrupe och magsäck

Processplan Njurcancer

Processplan Palliativ vård

Processplan Prostatacancer

Processplan Sarkom

Processplan Sköldkörtelcancer

Processplan Testikelcancer

Processplan Tjock- och ändtarmscancer

Processplan Urinblåsa och urinvägar

Tidigare uppföljningar av cancerplaner

PDF-filer, öppnas i nytt fönster

Uppföljning (2023) Sjukvårdsregional cancerplan 2022-2024

Uppföljning (2022) Sjukvårdsregional cancerplan 2022-2024

Uppföljning (2021) Sjukvårdsregional cancerplan 2019–2021

Uppföljning (2020) Sjukvårdsregional cancerplan 2019–2021

Uppföljning (2019) Sjukvårdsregional cancerplan 2019—2021

Uppföljning (2018) Regional utvecklingsplan för cancervården 20162018

Uppföljning (2017) Regional utvecklingsplan för cancervården 2016–2018

Tidigare cancerplaner

Regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019–2021

Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen 2016–2018

Bilaga 1 Målnivåer till utvecklingsplan 2016–2018

Regional utvecklingsplan för cancerområdet RCC 2013–2015 rev 2014

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. Cancerplanen för 2020–2023 har tagits fram i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare samt allmänheten..

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Regional cancerplan Södra sjukvårdsregionen

cancerplansyd_23-25.pngDen nya cancerplanen Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2023–2025 har tagits fram med utgångspunkt i föregående regionala cancerplan för åren 2019-2022. Cancerplanen för Södra sjukvårdsregionen är framtagen enligt regeringens förordning som förtydligades i Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. I cancerplanen vidareutvecklas den nationella cancerstrategin, och den nya inriktningen har ett tydligare fokus på barncancervård, patientens ställning och preventiva insatser för tidig diagnostik genom screeningprogram.

Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2023-2025

Vill du beställa tryckt exemplar av cancerplanen kontakta Ingrid Vogel

Nya områden är barn med cancer och jämlik tillgång till medicinteknik. Cancerplanen följer indelningen i regeringens förordning, men innehåller även en demografisk bakgrund för Södra sjukvårdsregionen samt områden som är specifika för den Södra sjukvårdsregionen.

I den nya cancerplanen för Södra sjukvårdsregionens fortsatta arbete med cancervården poängteras:

 • tydligt fokus på tidig diagnostik
 • satsning på barn med cancer
 • rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer

Underlaget till cancerplanen har tagits fram av RCC Syds medarbetare tillsammans med cancersamordnare, regionala patientprocessledare och kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen. Den regionala cancerplanen godkändes av Södra regionvårdsnämnden 30 september 2022.

Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården, Regeringskansliet

 

RCC Sydösts mål och aktiviteter de kommande åren utgår ifrån det nationella dokumentet Vägen framåt, RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård år 2023–2025.

För att underlätta arbetet mot att infria våra sex löften till patienter och närstående har RCC Sydöst tagit fram en regional utvecklingsplan: 

Vägen Framåt RCC Sydöst, Regional utvecklingsplan för cancervården i sydöst 2024-2026 (pdf)

 

 

 

 

Regional utvecklingsplan för Västra sjukvårdsregionen

Sedan våren 2015 finns det en politiskt beslutad utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. Planen "En ännu bättre cancervård" innehåller sex strategiska utvecklingsområden och ett antal inriktningsmål. 

Bild på omslagUtgångspunkten i planen är hur en långsiktigt hållbar cancervård kan skapas. Bakgrunden är bland annat att allt fler får cancer någon gång under livet och att allt fler överlever eller lever med kronisk cancer, vilket ställer ökade krav på cancervården.

De utvecklingsområden som har valts ut är:

 • Patientperspektiv i en behovsstyrd cancervård
 • Förebyggande insatser och evidensbaserad screening 
 • Tidig upptäckt av cancer 
 • Sammanhållna patientprocesser 
 • God palliativ vård 
 • Kompetensförsörjning, forskning och verksamhetsutveckling

Planen belyser vad som behöver göras på både regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Arbetet med att ta fram planen har letts av Bo Hallin, projektledare vid RCC Väst. Den har tagits fram i samarbete med både patientrepresentanter, förvaltningsledning och centrala kanslier.

Planen beslutades under våren av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsutskottet i Region Halland. Det kommer att skickas ut en tryckt version till flertalet chefer i regionerna och planen finns även att läsa på webben för alla som är intresserade.

Utvecklingsplanen har karaktären av en förändringsagenda. Förhoppningen är att det ska bli ett dokument som engagerar medarbetare och ledare på alla nivåer inom det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utvärdering av genomslaget av den regionala utvecklingsplanen

Projektrapporten "Utvärdering av genomslaget av den regionala cancerplanen i västra sjukvårdsregionen med Concept Mapping" (pdf)

Konceptkartor (pdf)

Ladda ner eller beställ en tryckt version

Tryckta exemplar av utvecklingsplanen kan beställas av verksamheter i cancervården genom Adress- och distributionscentrum vid Regionservice i Västra Götalandsregionen.

Planen beställs i buntar om 5 exemplar och beställningen  kan göras via formulär på webbplatsen:  http://www.vgregion.se/adc (Använd sökordet "cancervård" i databasen.) Det går också bra att skicka en beställning via e-post som skickas till: adress.distributionscentrum@vgregion.se