Arbeta med Min vårdplan

Här får du veta hur du arbetar med Min vårdplan genom hela vårdprocessen.

Ofta ingår det i uppdraget som kontaktsjuksköterska eller behandlingssjuksköterska att starta Min vårdplan för patienterna på mottagningen, men all legitimerad vårdpersonal kan vara behandlare i Stöd och behandling.

Alla steg för hur du startar och avslutar Min vårdplan beskrivs i detalj i en manual. Du kan också ladda ner manualen och övriga stöddokument i sin helhet eller titta på utbildningsfilmerna.

Manual för vårdpersonal Min vårdplan via 1177 (word)

Manual för vårdpersonal Min vårdplan barn via 1177 (word)

Innan start av Min vårdplan

För att patienten ska kunna få Min vårdplan via 1177 behövs följande:

  • Att det finns en Min vårdplan för diagnosen eller diagnosgruppen. Alternativt att det finns lokal diagnosspecifik patientinformation som kan komplettera den generella nationella patientinformationen.
  • Att verksamheten beslutat att införa Min vårdplan och har upprättat lokala rutiner.
  • Att patienten har e-legitimation. 
  • Att patienten har blivit informerad och samtyckt till att få Min vårdplan. 

Patienen bör erbjudas en Min vårdplan i samband med diagnos eller så snart som möjligt. Fråga om patienten har e-legitimation. Om inte bör Min vårdplan erbjudas i pappersformat. Patienten bestämmer själv om hen vill ha Min vårdplan.

Tips! Lyft gärna fördelarna med digitala Min vårdplan via 1177. Till exempel möjlighet att kommunicera med vården lättare, inlogg var hen än befinner sig och anpassad information. 

Information att ge till patienten vid start av Min vårdplan

I patientbroschyren och patientvyn förklararas hur patienten hittar till Min vårdplan, loggar in i Stöd och behandling och hur Min vårdplan fungerar.

Utskrift patientbroschyr pdf

Min vårdplan barn

Min vårdplan vuxen

Tryck patientbroschyr pdf

Min vårdplan barn

Min vårdplan vuxen

Materialet kan skrivas ut eller användas för tryck. För utskrift i A5-format, ladda ner filen och öppna i PDF-läsare. Förslag Adobe Acrobat Reader som är kostnadsfri. Välj skriv ut som "Häfte" i utskriftsalternativ.

Tips! Följ upp efter en tid om patienten förstår hur Min vårdplan fungerar och använder verktyget på önskat sätt.

Aktivera Min vårdplan

När patienten tackat ja till Min vårdplan är det dags att aktivera verktyget i Stöd och behandling. Tillsammans med patienten bestämmer ni löpande vilken information och stöd hen behöver. 

Min vårdplan uppdaterar du under patientens vårdförlopp och avslutar när patienten inte behöver verktyget mer. Vid behov lämnar du över vårdplanen till annan vårdgivare.

Kommunicera under hela vårdförloppet

Min vårdplan ska anpassas efter individen. Här följer tips på hur du arbetar strukturerat och personcentrerat med Min vårdplan:

  • Bestäm tillsammans med patienten vilka valbara delar av patientinformationen och egenvårdsråden hen ska ha i sin vårdplan.
  • Följ alltid upp formulär, meddelanden och sidkommentarer.
  • Använd strukturerade bedömningar som via PROM-formulär. Använd antingen formulären som finns i Min vårdplan eller annan data verksamheten samlar in på liknande sätt.
  • Uppmuntra patienten till att använda formuläret "Vad är viktigt för mig" som en ingång till personcentrerat användande av Min vårdplan. 

Stöd vid användning av formuläret: Vad är viktigt för mig? (pdf)

Överlämning, avslut och gallring

När patienten går över till annan vårdverksamhet kan Min vårdplan följa med, om den mottagande verksamheten använder samma version av Min vårdplan. 

Du som ansvarig behandlare gör en överlämning. När det är gjort får du en avisering i Stöd och behandling när verksamheten tagit emot vårdplanen.

Avsluta och gallra Min vårdplan när patienten inte behöver den mer. Patienten behöver få veta i god tid när vårdplanen ska avslutas så hen har möjlighet att spara ner sidorna. 

Du som behandlare ansvarar för att patienten får tydlig information om rehabilitering och uppföljning. Till exempel vem patienten ska kontakta om problem uppstår som är kopplade till cancersjukdomen.

Dokumentation

Min vårdplan är inte en journalhandling. Däremot är kraven på dokumentation av information som framkommer genom Min vårdplan är samma som för övrig vård. Därför behöver formulärsvar, meddelanden och sidkommentarer journalföras om informationen leder till åtgärd för omvårdnad eller annat som är viktig för patientens vård. 

Utöver detta är det en fördel att dokumentera själva användningen av verktyget. Verksamheten bör ha lokala rutiner för hur det dokumenteras att patienten har Min vårdplan. Det kan se olika ut mellan journalsystem. 

Tips! Dokumentera löpande. Strukturerad vårdinformation underlättar det dagliga arbetet för teamet. Det är även till hjälp i lokalt och nationellt kvalitetsarbete.

KVÅ-koder möjliggör nationell uppföljning och kvalitetssäkring av dokumentationen. Det är därför viktigt att använda KVÅ-koder vid dokumentation.

Min vårdplans KVÅ-koder:

XV019 anges vid Upprättande av "Min vårdplan" inom cancervården.
Individuell skriftlig vårdplan som skrivs för och med patienten.

XV020 anges vid Revidering av "Min vårdplan" inom cancervården.
Revidering av individuell skriftlig vårdplan som skrivits för och med patienten.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), Socialstyrelsen