Till regionspecifikt innehåll

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

Regimer – tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras – är en nödvändig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom cancervården.

Alla nationella läkemedelsregimer, Regimbiblioteket

Nationell samverkan kring läkemedelsregimer optimerar resursutnyttjandet och ger kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser.

Regimer och basfakta

I nationella regimbiblioteket finns idag drygt 400 fastställda regimer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp.

Basfakta, medicinska och farmacevtiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.

Patientinformationer tas fram

Regimspecifik patientinformation beskriver lättförståeligt behandlingen (vilka läkemedel, hur dessa ska ges/tas och vilka dagar behandling ges/tas), symtom på och råd vid vanliga biverkningar samt ger kortfattade råd om levnadsvanor under behandlingen. I informationen anges också när man akut bör kontakta vården. Patientinformationerna finns tillgängliga tillsammans med läkemedelsregimerna och kan skrivas ut i ett användarvänligt format.

I dagsläget finns patientinformation tillgänglig för tjock- och ändtarmscancer samt för matstrupe- och magsäckscancer. Arbete pågår (september 2019) för att göra klart patientinformationerna för bröstcancer. Därefter kommer de att tas fram för lungcancer.

Patientinformationer lanseras i regimbiblioteket

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läkemedelsregimer i Uppsala-Örebroregionen

Läkemedelsregimer, med flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, är ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar.

Läkemedelsregimer i Uppsala-Örebroregionen

Biverkningshantering vid immunterapi i norra sjukvårdsregionen

Cytostatikamanualen för södra sjukvårdsregionen

cyto

 Cytostatikamanual för södra sjukvårdsregionen, Onkologiskt centrum