Forskningsstudie - Kontaktsjuksköterskor i Mellansverige

Kontaktsjuksköterskor i cancervård – En studie av befintliga verksamheter i Sjukvårdsregion Mellansverige, beskriver och utvärderar kontaktsjuksköterskeverksamhet avseende vårdkvalitet ur patientens perspektiv.

Kontaktsjuksköterskor i cancervårdMålet var att beskriva hur verksamheten ska organiseras, vad den ska innehålla för att möta patienternas behov, samt hur patienterna upplever att den vård och stöd de erhåller vid verksamheten är i relation till den nationella definitionen av kontaktsjuksköterskans roll och funktion.

Studien visar att vården är ojämlik. Många patienter får inte den vård och stöd som den nationella cancerstrategin föreskriver. Ett stort behov av utveckling identifierades avseende symtomhantering, patienternas möjlighet att samtala om sin situation och att vara delaktig i sin egen vård, och rehabilitering.

God kontaktsjuksköterskeverksamhet är beroende av en organisation med tillräcklig tid avsatt som skapar förutsättningar för att utföra uppdraget och av kontaktsjuksköterskor med adekvat kompetens.  

Kontaktsjuksköterskor i cancervård - En studie av befintliga verksamheter i Uppsala-Örebroregionen (pdf, nytt fönster)