SVF-införande en sak – uppföljning en annan

Införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården startade 2015. Flera framsteg har gjorts sedan dess. Utredning för misstanke om cancer görs nu på ett mer enhetligt sätt i hela landet. På flera håll går utredningen fortare än förut och de flesta patienter som gått igenom ett SVF är nöjda med sin vårdkontakt.

Qlikview-vy med SVF-statistikÖver lag har dock väntetiderna inte minskat så mycket som alla hoppades. I alla fall ser det inte ut så när man studerar den nationella uppföljningsstatistiken. Det råder dock en viss osäkerhet om huruvida denna ger en sann bild av det faktiska läget. 

Det finns de som är kritiska mot hela uppföljningsmodellen, verksamheter som inte känner igen sina inrapporterade uppgifter och frågetecken kring vilka KVÅ-koder som använts när. I en del landsting fattas det också uppgifter eftersom systemen inte alltid lyckas fånga data från till exempel primärvården.

Redan när SVF-satsningen inleddes och behovet av uppföljning diskuterades fanns det dom som, baserat på erfarenheter från tidigare misslyckanden, menade att det inte skulle fungera att hämta data från landstingens vårdadministrativa system och skicka in den till nationella väntetidsdatabasen vid SKL.

För att försöka skapa en tydligare bild av hur och om SVF-uppföljningen fungerar bad därför RCC frilansjournalisten Ingela Hofsten att göra nedslag hos olika verksamheter i Sverige som kommit långt och hittat bra modeller för SVF-införandet och uppföljningen.

Därför valdes modellen med "Signe"

Såväl RCC som SKL och Socialdepartementet hade ett starkt önskemål om att få igång SVF-uppföljningen snabbt. Och man ville kunna fånga in väntetidsdata för alla patienter.

På inrådan av Socialdepartementets expertgrupp beslöt man därför bygga uppföljningen på att samla in data från regionernas patientadministrativa system i ”Signe”, den nationella väntetidsdatabasen vid SKL. Den modellen har använts under flera år för uppföljning av vårdgaranti och kömiljarder och sågs som möjlig att bygga vidare på.

Läs mer om hur den nationella uppföljningen är uppbyggd och fungerar i artikeln nedan: Beprövad teknik med nya koder mäter start och stopp för SVF. 

Om behovet av att göra "det omöjliga" möjligt