Till regionspecifikt innehåll

Datauttag från cancerregistret

Här hittar du information om hur du beställer data ur cancerregistret för kvalitetssäkring och forskning. Beställningen kan göras på nationell eller regional nivå.

Etikprövning vid forskning

Sker datauttaget för ändamålet att bedriva forskning ska en etikprövning skickas in till Etikprövningsmyndigheten. Gäller uttaget endast för kvalitetssäkring behöver du inte skicka in en etikprövning.

Etikprövning - så går det till, Etikprövningsmyndigheten

Nationellt cancerregister

Vill du beställa data från det nationella cancerregistret ska du skicka in en ansökan till Socialstyrelsen. Ansökningsblankett finns hos Socialsyrelsen.

Beställa data och statistik från nationellt cancerregister, Socialstyrelsen

Regionalt cancerregister

Vill du beställa data från de regionala cancerregistren skickar du in ansökan till respektive RCC. Ansökan görs på särskild blankett.

Ansökan om datauttag från regionalt cancerregister, (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Datauttag regionalt

Uttag ur Cancerregistret på regional nivå ska godkännas av de regioner som uttaget omfattar.

Datauttag regionalt

Uttag ur Cancerregistret på regional nivå ska godkännas av de landsting som uttaget omfattar. Ansökan om uttag ur Cancerregistret för ett eller flera landsting i södra sjukvårdsregionen ska skickas Region Skånes samrådsgrupp för kvalitetsregister, vårddatabaser och biobanker (KVB) som samordnar prövningsprocessen gentemot övriga landsting.

Observera att godkännande från Etikprövningsnämnden krävs i vissa fall. Det ska då bifogas ansökan till KVB.
Länk till mer information om KVBs ansökningsprocess samt ansökningsformulär.

Beskriv önskat uttag, bifoga KVBs godkännande och skicka detta till kontaktpersonen på RCC Syd. Observera att RCC Syd inte kan lämna ut personuppgifter utan godkännande av KVB.

Vid frågor rörande uttag ur Cancerregistret på regional nivå, kontakta Regionalt cancercentrum syd på 046-275 21 83.

För enskild person: Begäran om utdrag av Dina personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Region Skåne, ett så kallat registerutdrag. Läs mer om Patientjournalen och dina uppgifter i vården här.

Begäran om utdrag ur Cancerregistret på regional nivå ska göras skriftligen till personuppgiftsombudet i Region Skåne som vidarebefordrar ärendet till RCC Syd:
Personuppgiftsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad