Till regionspecifikt innehåll

Matstrups- och magsäckscancer

Cirka 800 personer insjuknar varje år i cancer i matstrupe och övre magmun, varav cirka 70 procent är män. Insjuknandet per år har sedan 1970 mer än fördubblats. Cancer i resten av magsäcken, det vill säga nedanför övre magmunnen, har lika könsfördelning och drabbar cirka 600 personer årligen. Detta är en minskning med ca 70 procent sedan 1970.

Cancer i matstrupen och magsäcken skiljer sig åt på flera sätt även om organen är anatomiskt närbelägna. Av framför allt behandlingsskäl har man därför valt att inkludera cancer i övre magmunnen i matrupscancer och att benämna cancer i resten av magsäcken som magsäckscancer.

Idag utreds dessa båda tumörformer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) där målet är att minst 70 procent av patienterna ska genomgå SVF-utredning. Andelen inrapporterade patienter som är utredda enligt SVF har sedan 2018 legat mellan 73 och 78 procent.

Utredningen utmynnar i en behandlingsrekommendation som oftast kommer från en multidisciplinär konferens (MDK) som i sin tur utmynnar i ett behandlingsbeslut som tas tillsammans med patienten. Valet mellan botande och palliativ behandling bestäms utifrån tumörens växtdjup, spridning, tumörtyp, biomarkörer, patientens övriga medicinska tillstånd och egna behandlingsönskemål. Idag rekommenderas försök till botande behandling i knappt 50 procent av fallen, vilket är en ökning jämfört med tidigare.

Gränsen mellan vad som kan räknas som botande behandling och palliation ändras i takt med att behandlingsmöjligheterna ändras. Immunterapi håller på att göra sitt intåg i terapiarsenalen och effekten av dessa läkemedel ensamma eller i kombination med traditionell cellgiftsbehandling och med kirurgi är inte utvärderade än. 

Överlevnaden efter behandling anges ofta som en procentsats efter fem år. Femårsöverlevnaden för alla diagnostiserade fall oavsett behandling eller ingen behandling ligger för både matstrups- och magsäckscancer på ca 20 procent. Om botande behandling genomförs kan den innefatta endoskopisk behandling, kirurgisk behandling med eller utan onkologisk behandling, eller enbart onkologisk behandling. Därför varierar femårsöverlevnaden något i denna grupp och befinner sig i området strax under 40 procent till knappt 60 procent.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Matstrups- och magsäckscancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom matstrups- och magsäckscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Nutritionsomhändertagande Mellansverige

Sammanställning av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer, Nätverket för dietister inom Övre GI cancervård i Uppsala-Örebroregionen

Sjukvårdsregional vårdprocess

Den sjukvårdsregionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Strukturera och förbättra prehabilitering inför cancerbehandling.
 • Strukturera och förbättra vår regionala MDK.

Vård och behandling

Onkologiska kliniker finns i Umeå och Sundsvall, och på dessa ges både cytostatikabehandling och strålbehandling. Cytostatikabehandling ges på de flesta sjukhus i norra sjukvårdsregionen. Konsultverksamhet med onkologer från Umeå och Sundsvall förekommer i Örnsköldsvik, Östersund och Sunderbyn.

All kurativ kirurgi sker vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Regional cancerplan

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2022–2024, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Processplan matstrups- och magsäckscancer 2022-24 (pdf, nytt fönster)

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Bengt Wallner

kirurg, processledare ÖGI

Norrlands universitetssjukhus

Cancerplanens regionala fokusområde för Övre GI-cancerprocessen där matstrupe- och magsäckcancer ingår

Processledare

Mats Lindblad

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Berit Sunde

universitetssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Regionala patientprocessledare

Regionala patientprocessledare

Michael Hermansson

regional patientprocessledare esofagus-ventrikelcancer

Skånes universitetssjukhus

 

 

David Borg

regional patientprocessledare esofagus-ventrikelcancer

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av matstrups-och magsäckscancer:

Esofagusventrikelca regionala riktlinjer SÖ 20200121 (pdf)

Kontakt

Linda Lundgren

kirurg, sjukvårdsregional processledare

Universitetssjukhuset i Linköping

Regional vårdprocess matstrups- och magsäckscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med matstrups- och magsäckscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Analys och införande av standardiserade vårdförlopp.
 • Deltar i revisionsarbete av nytt nationellt vårdprogram.
 • Kartläggning av Min vårdplan och aktiva överlämningar via regionala dialogmöten.
 • Införande och uppföljning av en palliativ konsultrond vid Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samarbete med den palliativa vårdprocessen.
 • Framtagande av en regional medicinsk riktlinje för Västra sjukvårdsregionen. 

Regional processägare

porträtt

Ulrika Smedh

regional processledare matstrups- och magsäckscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Lise-Lotte Aspegren

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst