Nyheter RCC Mellansverige

Nyheter från RCC Mellansverige

27
JUN
2022

Samverkan

Uppdaterat SVF för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Nu finns en ny version av vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS). Den nya versionen publicerades 220627.

Samverkan

SKR söker ny cancersamordnare

Hans Hägglund avslutar uppdragen som cancersamordnare vid SKR och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. SKR söker därför en person som ska samordna arbetet med den nationella cancerstrategin.


23
JUN
2022

Samverkan

Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2022 genomgått en uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 21 juni 2022.

Samverkan

Geografiska och socioekonomiska skillnader vid screening för livmoderhalscancer

Geografiska och sociodemografiska faktorer påverkar vem som deltar i det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Personer med låg utbildningsnivå och inkomst deltar i programmet i lägre utsträckning.


22
JUN
2022

Mellansverige

En varm sommarhälsning från RCC Mellansverige

Lagom till en, enligt SMHI:s löften, varm och solig midsommarhelg publicerar verksamhetschef Johan Ahlgren sin sommarhälsning till alla medarbetare, samarbetspartners och intressenter inom RCC Mellansverige.


15
JUN
2022

Samverkan

Nu lanseras Min vårdplan för fler diagnoser

Under kommande månader lanserar RCC nationell Min vårdplan för inte mindre än sex cancerdiagnoser. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på www.cancercentrum.se.

Samverkan

Ny rapport: Hög forskningsaktivitet inom barncancer trots pandemin

RCC i samverkan publicerar nu en rapport om aktiviteten inom klinisk barncancerforskning under coronapandemin 2020 jämfört med 2019. Rapporten baseras på en enkätbaserad studie från RCC Mellansverige och visar bland annat att antalet aktiva kliniska cancerstudier 2020 var oförändrat jämfört med 2019.


9
JUN
2022

Samverkan

Socialstyrelsens rapport visar – cancerrehabiliteringen behöver förbättras

För första gången har svensk cancerrehabilitering följts av Socialstyrelsen och det finns flera förbättringar som bör göras. Socialstyrelsens rapport pekar på stora lokala skillnader när det gäller möjligheten till rehabilitering för patienter med cancer inom vissa regioner.


7
JUN
2022

Samverkan

Informationsfilmer om levnadsvanor som minskar risken för cancer – kunskapspåfyllnad för och av professionen

Som ett led i att öka kunskapen kring levnadsvanornas betydelse för primär cancerprevention har RCC tillsammans med Cancerfonden, Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund tagit fram korta informationsfilmer.


1
JUN
2022

Samverkan

Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi.

Samverkan

Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Torsdag den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi.


31
MAJ
2022

Samverkan

Vårdprogrammet för bröstcancer har reviderats

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken på cancercentrum.se


30
MAJ
2022

Samverkan

KVAST-dokument för Merkelcellscancer framtaget

Det nationella vårdprogrammet för Merkelcellscancer har kompletterats med en kvalitets- och standardiseringsbilaga för patologer (KVAST-dokument). Bilagan beskriver hur preparat med Merkelcellscancer bör hanteras och analyseras och är framtagen av Kvalitets- och standardiseringskommittén för hudpatologi.


27
MAJ
2022

Samverkan

Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.


20
MAJ
2022

Samverkan

Ökande nöjdhet hos patienter utredda för cancer

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Sedan införandet av (SVF) har patienternas upplevelser av SVF följts upp via enkäter. Enkätsvaren visar att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats.


18
MAJ
2022

Mellansverige

Årets kontaktsjuksköterskor är Cecilia Colmet, Lise-lott Rödlund Böckert och Moamera Ramic

I samband med de årliga RCC-dagarna utses årets kontaktsjuksköterska i respektive sjukvårdsregion. I Sjukvårdsregion Mellansverige blev det triss för Västmanlands sjukhus i Västerås när 2022 års utmärkelse gick till kontaktsjuksköterskorna Cecilia Colmet, Lise-lott Rödlund Böckert och Moamera Ramic, som arbetat föredömligt med framförallt cancerrehabilitering. – Att vi blivit utnämnda till årets kontaktsjuksköterska är väldigt inspirerande, det är glädjande att bli uppmärksammad, säger pristagarna.

Mellansverige

Årets processledare är Charlott Mörth

I samband med de årliga RCC-dagarna utses årets processledare i respektive sjukvårdsregion. I Sjukvårdsregion Mellansverige gick 2022 års utmärkelse till Charlott Mörth, processledare för lymfom. – Jag är väldigt glad att bli utnämnd till årets processledare. Tack till er som nominerat mig!

Samverkan

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 2022

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.


13
MAJ
2022

Samverkan

Uppdaterat Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi - MPN

Det nationella vårdprogrammet för Myeloproliferativ neoplasi (MPN) har genomgått en mindre uppdatering och fastställts av RCC i samverkan 2022-05-03.


3
MAJ
2022

Samverkan

Cancervård till flyktingar från Ukraina/Cancer care for refugees from Ukraine

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.