Till regionspecifikt innehåll

Patientsynpunkter

Här hittar du information om olika organisationer som värnar om att förbättra vården. Om du som patient inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter.

Patientnämden

Till patientnämndens förvaltning kan patienter vända sig med frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad vård; regionernas hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden och privata vårdgivare som har avtal med regionerna. De flesta som kontaktar patientnämden önskar att deras ärende ska leda till kvalitetsförbättring i vården så att händelsen inte upprepas. 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Kontaktuppgifter till patientnämnden finns i varje region.

Hitta din patientnämnd på 1177 

Inspektionen för vård och omsorg

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en statlig myndighet som utreder händelser i vården och fokuserar inte enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. IVO bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska ske igen.

En anmälan kan till exempel handla om:

 • Utebliven, försenad och/eller fel diagnos eller behandling
 • Brister i remisshantering
 • Fel vid läkemedelsbehandling
 • Felaktigt utförd behandling
 • Vårdrelaterade infektioner
 • Fallskador som inträffar i samband med vård och behandling

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Informationsmaterial hos Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens webbplats kan du ladda ner eller beställa informationsmaterial och filmer. Materialet kan beställas kostnadsfritt av hälso- och sjukvården för att finnas tillgängligt i väntrum, på mottagningar, vårdcentraler och i mötet med patienter. Patienter och närstående kan också ladda ner och beställa materialet.

Informationsmaterial för mottagningar och privatpersoner, Socialstyrelsen

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst