Till regionspecifikt innehåll

Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att vara särskilt tillgänglig, att informera om kommande steg i vård och behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

Enligt den nationella cancerstrategin från 2009, ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Syftet är att förbättra information och kommunikation mellan patient och vårdenhet, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet samt att stärka patientens möjligheter till att vara delaktig i den egna vården.

Nationell cancerstrategi

Kontaktsjuksköterskans uppdrag

RCC i samverkan har fastställt en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag.

Enligt denna uppdragsbeskrivning ska kontaktsjuksköterskan:

 • vara tydligt namngiven för patienten.
 • vara speciellt tillgänglig för patienten eller kunna hänvisa till annan kontakt.
 • informera om kommande steg i vårdprocessen.
 • göra evidensbaserade bedömningar av patientens behov och vidta åtgärder, antingen själv eller förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, samt följa upp insatta åtgärder.
 • ansvara för att en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, upprättas.
 • ge stöd till patient och närstående vid normal krisreaktion.
 • säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin egen vård.
 • aktivt bevaka ledtider i samverkan med SVF-koordinator.
 • genomföra aktiva överlämningar vid byte av ansvarig vårdgivare.
 • delta i multidisciplinära ronder/möten.

Kontaktsjuksköterskans uppdrag (pdf, nytt fönster)

Underlag för att utveckla uppdraget (pdf, nytt fönster)

Kontaktsjuksköterskan ska ha ett tydligt skriftligt uppdrag, utifrån uppdragsbeskrivningen. Varje verksamhet ska förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas utifrån respektive patientprocess och som en del i en jämlik och god cancervård.

Att patienten har erbjudits en kontaktsjuksköterska och att Min vårdplan har upprättats ska journalföras och registreras i aktuellt nationellt kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsregister cancer

Patientlagen ger patienten en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt.

Patientlagen

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

RCC har tillsammans med landets lärosäten tagit fram en utbildning för kontaktsjuksköterskor på universitetsnivå. Den heter Kontaktsjuksköterskan i cancervården och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget. Utbildningen ges som fristående kurs vid flera universitet i Sverige.

Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Utbildningar i Mellansverige

Här hittar du information om kontaktsjuksköterskeutbildningar och andra aktuella kurser inom omvårdnad.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Informationsmaterial

Här hittar du information om kontaktsjuksköterska i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Till informationsmaterialet

Kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

I varje region inom RCC Norrs område, finns nätverk för kontaktsjuksköterskor. RCC Norr anordnar årligen en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor som arbetar inom norra sjukvårdsregionen. Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år. 

 

Sjukvårdsregionalt nätverk för kontaktsjuksköterskor

Västerbotten: Lena Svensson

Västernorrland: Carina Mårtensson och Anna-Karin Edlund

Jämtland Härjedalen: Mia Ajax

Norrbotten: Vakant

 

Presentationer och mallar

Presentation från informationsmöte för kontaktsjuksköterskor 20230208 (pdf, nytt fönster)

Presentation från informationsmöte för kontaktsjuksköterskor 20220920 (ppt, nytt fönster)

Presentation från informationsmöte för kontaktsjuksköterskor 20230510 (pdf, nytt fönster)