Forskningsstöd Mellansverige

Regionalt cancercentrum Mellansverige erbjuder forskningsstöd inom flera områden och kan efter godkänd ansökan lämna ut data från kvalitetsregister/Cancerregister för forskningsändamål.

Forskningsstöd erbjuds inom följande områden

  • Projektplanering
  • Registerkunskap
  • Databaskonstruktion
  • Data management
  • Etikprövningsfrågor
  • Kontakter med andra registerhållare
  • Epidemiologisk metodik
  • Biostatistik
  • Randomisering
  • Långtidsuppföljning

Forskningsgruppen på RCC gör den initiala bedömningen rörande datakällor, studiedesign, arbetsplan/projekttid och beräknar projektkostnaden. Externa forskare har möjlighet att begära offert hos RCC Mellansverige.

Forskningsstudier vid RCC utförs enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av klinisk och epidemiologisk forskning.

Nödvändiga dokument för beställning av data från kvalitetsregister och Cancerregister finns via länken nedan.

Registerforskning

Stöd till studentarbeten på läkarprogrammen

RCC Mellansverige erbjuder läkarstudenter vid Uppsala och Örebro universitet rådgivning och metodstöd till registerbaserade studentarbeten inom läkarprogrammet.

Stöd till studentarbeten