Läkemedelsregimer Mellansverige

Läkemedelsregimer, med flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, är ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar. De regionala läkemedelsregimerna hittar du under rubriken Cancerdiagnoser.

De rekommendationer som finns behöver inte följas till punkt och pricka. Det är den enskilde läkaren, med hänsyn taget till den enskilde patienten, som avgör om avsteg ska göras från de aktuella rekommendationerna. Individuella ställningstaganden ska styra dosering m m. Den behandlingsansvarige läkaren avgör och signerar i flödesschemat vad som ska ges till den aktuelle patienten. Ibland ska inte all föreslagen premedicinering ges avseende antiemetika, medan det ibland till och med måste läggas till fler läkemedel.

I dosreduktionsrekommendationerna finns även förslag på antiemetisk behandling. Tanken med detta är att börja behandlingen med ett bestämt antiemetikaschema och sedan utvärdera given behandling. Efter utvärdering, som lämpligen behandlande sjuksköterska kan göra, kan man besluta om vilket schema som ska användas vid nästa behandling. Om allt fungerat bra och om inte minsta tillstymmelse till illamående tas ett mindre intensivt antiemetikaschema (lägre nummer), eller om besvärligt illamående utökas illamåendebehandlingen ett eller fler steg (högre nummer).

För närvarande sammanställs läkemedelsregimer av

  • onkologisjuksköterskan Maarit Anttila Eriksson, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
  • överläkare Stefan Bergström, Onkologkliniken, Gävle Sjukhus.

Antiemetikascheman är sammanställda av

  • specialistläkare Nina Cavalli-Björkman
  • Hans Hagberg, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Underlaget till alla behandlingar kommer från de olika cancergruppsansvariga läkarna vid Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Anna Laurell – Urologisk cancer
Peter Nygren – Matstrupscancer
Gustav Ullenhag – Hudcancer
Hans Hagberg – Maligna lymfom och sarkom
Bengt Tholander – Gynekologisk cancer
Henrik Lindman – Bröstcancer
Kristina Lamberg – Lungcancer
Lena Cederblad – Hals- och huvudcancer 
Petra Witt Nyström – CNS
Magnus Lindskog – Lungcancer
Peter Nygren – Gastrointestinal cancer

Läkemedelsregimer och dosreduktioner m m revideras av respektive ansvariga ovan tillsammans med

  • Stefan Bergström (sammankallande)
  • Maarit Anttila Eriksson
  • Nina Cavalli-Björkman 
  • Hans Hagberg

Sistnämnda personer är även kontaktpersoner om det finns frågor eller synpunkter kring läkemedelsregimer, m m. Alla ändringar eller justeringar av innehåll handläggs via denna grupp.

Nationellt regimbibliotek

Arbetet med nationella regimbiblioteket pågår och de regionala regimerna kommer att successivt ersättas av nationella regimer vartefter de är klara och publicerade i det nationella regimbiblioteket. Under en begränsad tid kommer det att finnas cancerdiagnoser som har tillgång till läkemedelsregimer som är utarbetade både regionalt och nationellt (nationella regimbiblioteket).

I de regionala regimerna finns antiemetikarekommendationer inlagda, med förslag på dosering före och under kur, men även förslag på scheman efter kur. I de nationella regimerna finns angivet att antiemetika ska ges, men i övrigt inget om val av preparat och dosering före, under och efter kur. Detta beror i huvudsak på skillnader nationellt hur antiemetika ordineras och används, och regionala eller lokala beslut och rekommendationer får utarbetas för lämpliga antiemetikaregimer. De redan befintliga rekommendationerna regionalt kan naturligtvis appliceras på de nationella regimerna.