Patientlagen

Patientlagen gäller från 1 januari 2015. Lagen stärker och tydliggör patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet. I patientlagen regleras bland annat frågor om information till patienten, val av utförare, samtycke och fast vårdkontakt.

Bland patientlagens bestämmelser kan bland annat följande nämnas:

 • Patienten ska bland annat få information om
  • sitt hälsotillstånd
  • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
  • vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård
  • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
  • möjligheten att välja behandlingsalternativ
  • möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt.
 • En patient har möjlighet att välja öppen vård, primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård, i andra regioner. Öppen specialiserad vård är bland annat dagkirurgi och öppen högspecialiserad vård kan vara till exempel uppföljning av vissa cancerbehandlingar.
 • Vården måste kunna lämna skriftlig information om det behövs.
 • Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om det inte framgår annat i lag. Patienten får också när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra.

Patientlagen, Sveriges riksdag

Gemensam kunskapsbas om patientlagen

För att stödja regioner och kommuner i arbetet med att informera om och anpassa verksamheterna i enlighet med patientlagen har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utarbetat en gemensam kunskapsbas och ett tillhörande stödmaterial med bland annat en sammanfattning av patientlagen samt svar på vanliga frågor om lagen.

Om patientlagen, SKR