Till regionspecifikt innehåll

Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Fram till nyligen har begreppet karcinoid använts för att beteckna tumörer av neuroendokrint ursprung. Numera används den internationellt överenskomna förkortningen NET.

Uppskattningsvis är det omkring 400-500 personer om året i Sverige som insjuknar i någon form av NET. Uppgifter om insjuknande och förekomst i Sverige är dock osäkra, bland annat på grund av att det idag inte finns någon specifik ICD-klassificering att använda vid registrering.

Det nationella vårdprogrammet och kvalitetsregistret – är viktiga delar i arbetet med att klarlägga den sanna incidensen.

Den vanligaste formen av NET är den som förekommer i mag- tarmkanalen, inklusive pankreas (GEP-NET). Därefter NET som uppträder i lungan, följt av ovanligt förekommande tumörer i äggstockar och testiklar. 

Patienter med NET har generellt en lång förväntad överlevnad. Femårsöverlevnaden är hög men varierar inom de olika subdiagnoserna. Antalet behandlingsmetoder för patienter med NET har på senare tid ökat. Då patientgruppen ofta har en lång överlevnad är symtomlindring av mycket stor betydelse. Behandlingen strävar ofta till förlängd progressionsfri överlevnad snarare än bot.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Om neuroendokrina buktumörer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om neuroendokrina buktumörer.

Bilaga 2O Regional cancerplan GEP-NET (pdf)

Sjukvårdsregional processledare

Christina Kjellman

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus,

Regionala processledare

Catharina Ihre Lundgren

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Emma Granlund Hjelm

leg. sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland