Till regionspecifikt innehåll

Handlingsplan 2023-2025

RCCs nationella arbetsgrupp för barncancer har tagit fram en handlingsplan för åren 2023-2025. Handlingsplanen omfattar en rad insatser som ska stärka och öka kvaliteten inom barncancerområdet.

Handlingsplanen bygger på innehållet i Vägen framåt 2023 – 2025.

Handlingsplan - utvecklingsområden inom barncancervården 2023-2025 (pdf, nytt fönster)

Prevention och tidig upptäckt

Insatser ska ge bättre förutsättningar till tidig upptäckt av barncancer och ta fram strukturer och riktlinjer för omhändertagande av barn med ärftlighet för cancer.

Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård

Insatser ska bidra till att minimera eller fördröja de negativa effekterna av cancersjukdomen och behandlingen. Insatser för palliativ vård, ska bidra till en god och jämlik tillgång till palliativ vård för barn med cancer.

Sammanhållna och effektiva vårdprocesser

Insatser ska bidra till att utveckla och förbättra uppföljningen av barncancervården, förbättra samordningen med övriga barnsjukvården och vuxenvården samt verka för en individ- och åldersanpassad barncancervård med särskilt fokus på tonåringar.

Kompetensförsörjning

Förslagna insatser ska bidra till att uppnå en hållbar och effektiv kompetensförsörjning inom barncancervården

Kunskapsstyrning

En central del i uppdraget är att utveckla nationella kunskapsstöd, så som kvalitetsregister, regimbibliotek, nationella vårdprogram med mera.

Patientinformation

Föreslagen insats ska bidra till att utveckla Min vårdplan för barncancerpatienter och deras vårdnadshavare.

Ledning och styrning

Föreslagna insatser ska stödja arbetet inom barncancervården för att kunna uppfylla kraven på CC respektive CCC samt stödja kontinuerligt förbättringsarbetet i barncancervården

Patienter och närstående

Insatser ska bidra till att utveckla kontaktsjuksköterskerollen, involvera patienter och deras närstående i uppföljning och utveckling av barncancervården samt utveckla arbetssätt för att stödja tonåringar under deras sjukdomsperiod.

Forskning och innovation

Insatser ska bidra till att öka andelen barncancerpatienter som ges möjlighet att delta i kliniska läkemedelsstudier som testar nya läkemedel och behandlingar.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Utvecklingsområden inom barncancervården

Handlingsplan 2024-2025, utvecklingsområden och förslag på insatser för en stärkt cancervård för barn och unga inom barncancervården i VGR+.

Regional handlingsplan Barncancer 2024-2025 (pdf, nytt fönster).

Läs mer om insatserna på Barncancer - RCC Väst (cancercentrum.se)