För dig som arbetar i vården

Alla personer som får en cancerdiagnos har rätt till en individuell vårdplan. Genom att arbeta med Min vårdplan kan du se till att dina patienter får kvalitetssäkrad information och möjlighet till stöd genom hela vårdprocessen.

Min vårdplan innehåller:

 • Lättillgänglig information i form av text, illustrationer och filmer om cancersjukdomen, behandling och rehabilitering. Det finns även länkar till fördjupad information. Du som behandlare ansvarar för att individanpassa innehållet utifrån ett brett och heltäckande urval av patientinformation.
 • En meddelandefunktion och möjlighet att kommunicera flexibelt med patienten genom bland annat sidkommentarer.
 • Planeringsverktyg för tidigare och kommande händelser, som både du och patienten kan redigera.
 • Interaktiva formulär och möjlighet att bygga egna aktivitetsplaner.

Varför arbeta med Min vårdplan?

Patienter ska ges möjlighet till att vara delaktiga i vården. Min vårdplan bidrar till ett flexibelt och personcentrerat arbetssätt för både personal och patienter. 

Några av fördelarna med Min vårdplan

 • All relevant information finns samlad på ett ställe i lättillgängligt format.
 • Den är tillgänglig i hela landet och kan överlämnas mellan verksamheter.
 • Behovet av telefonsamtal och oplanerade besök minskar.
 • RCC tar fram och uppdaterar innehållet enligt en kvalitetssäkrad process.

Vill du börja arbeta med Min vårdplan?

På sidan Införa i verksamheten läser du om vad som krävs för att en verksamhet ska kunna införa Min vårdplan och hittar kontaktlistan till ansvariga för införandet.  På sidan Arbeta med min vårdplan läser du om alla steg från uppstart till avslut av Min vårdplan för patienten. 

Min vårdplan på papper

Min vårdplan finns via 1177. Min vårdplan kan även skrivas ut eller tryckas på papper för patienter som inte kan eller vill använda Min vårdplan digitalt. Pappersversionen har inte alla funktioner som finns i Min vårdplan via 1177. Min vårdplan för pappersutskrift finns under respektive cancerdiagnos.

Du som vårdpersonal ansvarar för att anpassa Min vårdplan till individens aktuella situation, och komplettera med annan information eller stödåtgärder om patienten behöver det.

Min vårdplan i cancervården (icke diagnosspecifik)

För diagnoser som ännu inte fått en Min vårdplan finns Min vårdplan i cancervården, en icke diagnosspecifik Min vårdplan. Den icke diagnosspecifika vårdplanen kan både aktiveras i Stöd och behandling eller skrivas ut på papper.

Min vårdplan i cancervården (icke diagnosspecifik) behöver anpassas till individens situation, på samma sätt som med en diagnosspecifik Min vårdplan. Den behöver alltid kompletteras med patientinformation utanför Min vårdplan eller andra stödåtgärder utifrån individens diagnos.

Om din verksamhet använder icke diagnosspecifik Min vårdplan i egna versioner av Min vårdplan blir ni utgivaransvariga och ansvariga för att informationen hålls uppdaterad.

Information vid uppstart

Information vid uppstart, ges till alla

Mötet med vården

Individuell patientöversikt, IPÖ

Utredning

Ärftlighetsutredning

Diagnos

Om cancer

Behandling

Fertilitet och cancerbehandling

Målet med ming behandling

Botande behandling

Palliativ vård

Onkologisk behandling med palliativt syfte

Operation

Levnadsvanor inför en operation

Förberedelser inför en operation i narkos

Så går det till att sövas

Ryggbedövning

Operation med öppen teknik

Operation med titthålsteknik i magen

Biverkningar och komplikationer efter en operation

Fysisk aktivitet efter en operation

Så sätter du dig upp efter en operation i magen

Sårvård efter en operation

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling mot cancer

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset

Hormonell behandling

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Att ta sprutor själv

Behandling med kortison

Läkemedel mot smärta

Strålbehandling

Strålbehandling

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Infart

Central venkateter, CVK

Perifer inlagd centralvenkateter, Picc-line

Subkutan venport, SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Rehabilitering

Formulär_Min rehabiliteringsplan

Formulär_Hälsoskattning

Formulär_Hantering av ångest

Tips för att sluta röka

Mediyoga

Egenvård vid biverkningar och symtom

Benskörhet -  osteoporos

Blodpropp

Blödningsrisk

Diarré

Förstoppning

Gaser och bullrig mage

Påverkan på händer, fötter och naglar

Hud och slemhinnor

Håravfall

Illamående

Infektionskänslighet

Kognitiva förändringar – svårare att lära, minnas och förstå

Känselrubbningar – neuropati

Lymfödem

Muntorrhet och ont i munnen

Viktminskning och svårt att äta

Viktuppgång

Värmevallningar och stela leder

Röntgen och bilddiagnostik

PET-kameraundersökning

Skelettskintigrafi

Uppföljning

Formulär_Sammanfattning av Min vård

Formulär_Min uppföljning

Uppföljning

Att tidigt upptäcka återfall eller ny sjukdom

Livet efter behandling

Långvariga och sena biverkningar

Känslor efter behandlingen

Levnadsvanor efter behandlingen

Nationella regimbiblioteket

Här hittar du patientinformationen om behandlingar i nationella regimbiblioteket: Kunskapsbanken - Läkemedelsregimer.

Mallar för lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift

Alla dokument för mallarna är i word-format.

Mall för tillägg – Mötet med vården

Mall för tillägg – Utredning och diagnos

Mall för tillägg – Behandling 

Mall för tillägg – Rehabilitering och egenvård 

Mall för tillägg – Undersökningar och provtagningar 

Mall för tillägg – Uppföljning och nästa steg 

Mall för tillägg – Praktiska råd 

Mall för tillägg – Mina rättigheter som patient.

Språkliga riktlinjer 1177 

Min vårdplan utgår från klarspråk och de språkliga riktlinjer som används på 1177: Om innehållet på 1177.se.

Stöddokument hittar du här: 

Synliga texter vid start av Min vårdplan i cancervården (icke diagnosspecifik) (pdf, nytt fönster)

Checklistor hantering Min vårdplan i cancervården (word-dokument)

Har du frågor eller synpunkter om den icke diagnosspecifika Min vårdplan är du välkommen att kontakta nationell samordnare.

Vill du engagera dig för att utveckla Min vårdplan?

 • Lämna återkoppling till nationell samordnare.
 • Delta i en arbetsgrupp eller ett nätverk.
 • Berätta för andra om fördelarna med Min vårdplan. Ju fler patienter eller behandlare som använder Min vårdplan i cancervården, desto bättre kan verktyget bli.

Kontaktsjuksköterskan Alicia om Min vårdplan

Kontaktsjuksköterskan Alicia berättar hur Min vårdplan är ett stöd för henne och hennes patienter.

 

Omvårdnadschefen Camilla om Min vårdplan

Omvårdnadschefen Camilla berättar om på vilket sätt Min vårdplan är ett stöd för verksamheten och deras patienter.