Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister lymfom

Svenska lymfomgruppen (SLG) är en nationell samarbetsgrupp bildad år 1979, vars huvudsyfte är att optimera omhändertagandet av patienter med maligna lymfom i Sverige. På uppdrag av SLG tillsattes en arbetsgrupp med målsättningen att initiera ett nationellt register.

Nationellt kvalitetsregister för lymfom har sedan år 2000 registrerat data avseende diagnos, sjukdomsutbredning och prognostiska faktorer för patienter >18 år med maligna lymfom. Sedan år 2007 registreras också detaljer avseende primärbehandling samt respons på denna, och sedan år 2010 även recidiv.

Inklusionskriterier

Alla nydiagnostiserade fall av lymfom och patienten skall vara mantalsskriven i Sverige vid diagnos.

Exklusionskriterier

B-KLL, barn under 16 år och 16-19åringar som handläggs vid pediatriska kliniker och obduktionsfynd.

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter med aggressiva lymfom som startar behandling inom 7 dagar efter terapibeslut (72%)
  • Inrapporterade patienter i registret: 92% 2014, 70% 2015

 

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport Lymfom, INCA

I

Rapporter

Nationell kvalitetsrapport 2000-2019 (pdf)

Nationell kvalitetsrapport 2000-2017 (pdf)

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional rapport Uppsala Örebro

Lymfomrapport 2014

Regional registerrapport Västra sjukvårdsregionen

Lymfomrapport väst 2014 (pdf)