Till regionspecifikt innehåll

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor och män i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. Genom att införa allmän screening för tjock- och ändtarmscancer för alla mellan 60 och 74 år beräknas 300 liv per år kunna sparas.

Tidig upptäckt och behandling innebär att nästan alla patienter kan botas och att efterföljande besvär av behandlingen blir mindre, vilket ger en högre livskvalitet och mindre lidande för patienten. Dessutom kan förstadier till tjock- och ändtarmscancer upptäckas och tas bort så att cancer inte behöver utvecklas.

Socialstyrelsen rekommenderar screening för tjock- och ändtarmscancer för alla i Sverige i åldern 60-74 år. Regionerna Stockholm och Gotland erbjuder sedan länge invånarna provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. 

Övriga regioner planerar för att successivt kunna starta screeningprogrammet för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm. När programmet är fullt uppbyggt kommer alla personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år. Under uppbyggnaden av screeningprogrammet kan åldersspannen komma att variera mellan de olika regionerna i Sverige.

Screeningen innebär att personer i utvald åldersgrupp får hem ett erbjudandebrev som innehåller instruktioner, en provtub och ett svarskuvert. Avföringsprovet görs hemma och skickas därefter till laboratorium för analys. Om blod hittas i avföringsprovet, erbjuds personen vidare koloskopiundersökning i vården.

Införande i Sveriges regioner

Tidplanen för införandet av allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm fastställdes i juni 2021. Screeningprogrammet  är sedan september 2023 implementerat i alla Sveriges regioner.

Tidplan för regionernas anslutning (pdf, nytt fönster)

Nationell och regional samordning – stöd till införande

RCC i samverkan erbjuder ett stöd till regionernas införande av allmän screening. RCCs nationella arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening svarar för det nationella stödet till regionernas införande och RCC Stockholm Gotland är stödjande RCC.

Ett gemensamt kallelsesystem (GAS) är utvecklat och driftsatt och ett gemensamt samordningskansli (GSK) håller på att byggas upp inom RCC Stockholm Gotland. Avsikten är att alla landets regioner ska kunna ansluta sig till och utnyttja dessa gemensamma funktioner.

Det nationella stödet är baserat på genomförandet av SCREESCO-studien i 18 regioner.

Stöd för kommunikationsinsatser

För att underlätta regionernas kommunikationsinsatser i samband med införandet av screeningprogrammet i respektive region – och för att skapa förutsättningar för att informationen till landets invånare ska bli så enhetlig och likvärdig som möjligt – tar RCC fram ett antal underlag för nationellt samordnat material. Materialet består dels av erbjudandebrev, påminnelser och svarsbrev, men även av Frågor-och-svar-underlag för vårdens kontakt med medborgare. Även kampanjmaterial planeras för att öka medborgarnas medvetenhet om screeningen.

Informationsstöd

Screeningprogram

Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2014 att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening med provtagning för upptäckt av dolt blod i avföringen till män och kvinnor i åldrarna 60–74 år. Om blod upptäcks i avföringsprovet erbjuds en uppföljande koloskopiundersökning för utredning av varför det finns blod i avföringen. Blodet i avföringen kan vara orsakat av cancer, förstadier till cancer (polyper) men även av exempelvis hemorrojder, tarmfickor och inflammation.

RCC rekommenderade i februari 2018 regionerna att gå vidare i sin planering och starta ett allmänt program med screening för tjock- och ändtarmscancer genom att erbjuda test av blod i avföringen för alla män och kvinnor i åldern 60–74 år i Sverige. 

Införande av allmän tarmcancerscreening – RCCs slutrapport och rekommendation (pdf, nytt fönster)

 

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Status för tjock- och ändtarmscancerscreening i Mellansveriges regioner

Dalarna

Screeningen omfattar under 2022 personer födda 1958, 1960 och 1962. När screeningen är fullt utbyggd omfattas alla personer i åldern 60-74 år.

Provtagning tjock- och ändtarmscancer i Dalarna, 1177.se

Gävleborg

Screening startade i mars 2022. Till en början omfattas personer födda 1960 och 1962. Screeningen beräknas vara fullt utbyggd 2025.

Provtagning tjock- och ändtarmscancer i Gävleborg, 1177.se

Sörmland

Screeningen omfattar under 2022 personer födda 1960 och 1962. När screeningen är fullt utbyggd 2024 omfattas alla personer i åldern 60-74 år.

Provtagning tjock- och ändtarmscancer i Sörmland, 1177.se

Uppsala

Screening startade i septeber 2022. Under 2022 omfattas personer födda 1962, under 2023 omfattas personer födda -59, -61 och -63. Screeningen beräknas vara fullt utbyggd 2026.

Provtagning tjock- och ändtarmscancer i Uppsala, 1177.se

Värmland

Screening startade i februari 2022. Under 2022 omfattas personer födda 1960 och 1962. Därefter enligt följande:

 • Under 2023: personer födda -55, -57, -59, -61 och -63
 • Under 2024: personer födda -50, -52, -54, -56, -58, -60, -62 och -64
 • Under 2025: personer födda -51, -53, -55, -57, -59, -61, -63 och -65

Screeningen beräknas vara fullt utbyggd 2026.

Info för vårdgivare:
Provtagning tjock- och ändtarmscancer i Värmland, Region Värmlands vårdgivarwebb

Info för allmänhet:
Provtagning tjock- och ändtarmscancer i Värmland, 1177.se

Västmanland

Screening startade i maj 2022. Under 2022 omfattas personer födda 1962. Därefter enligt följande:

 • Under 2023: personer födda -61 och -63
 • Under 2024: personer födda -58, -60, -62 och -64
 • Under 2025: personer födda -55, -57, -59, -61, -63 och -65
 • Under 2026: personer födda -52, -54, -56, -58, -60, -62, -64 och -66

Screeningen beräknas vara fullt utbyggd 2026.

Provtagning tjock- och ändtarmscancer i Västmanland, 1177.se

Örebro

Screening startade i augusti 2021. Under 2022 omfattas personer födda 1958, 1960 och 1962. Därefter enligt följande:

 • Under 2023: personer födda -57, -59, -61 och -63
 • Under 2024: personer födda -50, -52, -54, -56, -58, -60, -62 och -64
 • Under 2025: personer födda -51, -53, -55, -57, -59, -61, -63 och -65
 • Under 2026: personer födda -52, -54, -56, -58, -60, -62, -64 och -66

Tjock- och ändtarmsscreeningen startade i Örebro 2021 och byggs successivt ut med fler årskullar. Fullt utbyggd innefattar screeningen alla mellan 60-74.

Provtagning tjock- och ändtarmscancer i Örebro, 1177.se

Tarmcancerscreening RCC Sydöst

Screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer påbörjades under 2021 i sydöstra sjukvårdsregionen och målsättningen är att tarmcancerscreeningen i sydöstra sjukvårdsregionen ska vara fullt utbyggd år 2026. Detta innefattar då åldrarna 60-74 år som kommer att få en kallelse vartannat år. En stor del av administrationen sköts nationellt via det gemensamma samordningskansliet (GSK) .

Region Östergötland

Screeningen införs successivt och startade år 2021 med personer som fyllde 60 år (födda 1961), för att sedan utökas till hela den aktuella ålderskategorin inom fem år. Utförare är endoskopienheten på Universitetssjukhuset i Linköping.

Länkar:

Kontakt: Rikard Svernlöv, läkare magtarm Magtarmmedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping

Region Jönköpings län

Tarmcancerscreeningen i Region Jönköpings län startade i februari 2022.  Alltfler åldersgrupper kopplas på efterhand. Utförare är kirurgkliniken Region Jönköpings län.

Länkar:

Kontakt: Wiveca Rydin, biträdande verksamhetschef, kirurgkliniken, Region Jönköpings län

Region Kalmar län

Region Kalmar län startade i september 2022.

Länkar:

Kontakt: Johan Berggren, kirurg, kirurgiska kliniken Kalmar

Tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen

Under våren 2021 tog Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att tarmcancerscreening ska införas i Västra Götalandsregionen med start 2021. 

Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021 - Införande av tarmcancerscreening (PDF, nytt fönster)

Testning för tjock- och ändtarmscancer införs i Västra Götaland

Provtagning för tjock- och ändtarmscancer, 1177.se

Provtagning i Västra Götaland

Under 2022-2025 byggs screeningprogrammet upp i Västra Götaland enligt nedan. Efter 2025 kommer alla invånare i Västra Götaland som är 60-74 år få erbjundande om att lämna prov för att upptäcka cancer i tjocktarmen eller i ändtarmen vartannat åt. Den första gången man kallas är markerad med fet stil.

2024 erbjudande om provtagning till personer födda: 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964

2025 erbjudande om provtagning till personer födda: 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965

Medicinskt ansvarig

Andreas Pischel

regional processledare tarmcancerscreening, gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Projektledare

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst