Mätning och kodning

Uppföljning av vårdförloppen sker med stöd av regionernas vårdadministrativa IT-system. För att registrering och rapportering av mätpunkterna ska kunna göras på ett enhetligt sätt har Socialstyrelsen utvecklat ett antal KVÅ-koder.

Kodningsvägledningar

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt i separata filer för varje diagnos.

Utöver obligatoriska KVÅ-koder införs en ny rapporteringsrutin. Från den 1 januari 2020 ska regionerna i den nationella uppföljningen av SVF cancer även rapportera uppgift om länstillhörighet för de patienter som genomgår ett SVF. Förändringen införs för att enklare kunna selektera ut inom- och utomlänspatienter när uttag av data görs, där länstillhörighet behöver tas fram till exempel för att följa 2020-målet.

Kodningsvägledning för samtliga diagnoser

Kodningsvägledning, samtliga diagnoser (pdf, nytt fönster)

Förteckning över KVÅ-koder

I Socialstyrelsens förteckning över KVÅ-koder ingår alla koder för alla vårdförlopp i den Excelfil Socialstyrelsen tillhandahåller. Alla koder är dock inte giltiga i alla SVF. Vilka koder som ska användas i respektive SVF framgår av kodningsvägledningarna.