Forskning på svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Här finns information om forskning med stöd av svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR), samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.

Godkända forskningsprojekt

Godkända forskningsprojekt 2023 (pdf, nytt fönster)

Godkända forskningsprojekt 2022—2023 (pdf, nytt fönster)

Godkända forskningsprojekt 2019—2021 (pdf, nytt fönster)

Godkända forskningsprojekt 2013—2018 (pdf, nytt fönster)

Forskningspublikationer

Forskningspublikationer tjock- och ändtarmscancer 2023 (pdf, nytt fönster)

Forskningspublikationer tjock- och ändtarmscancer 2022 (pdf, nytt fönster)

Forskningspublikationer tjock- och ändtarmscancer 2021 (pdf, nytt fönster)

Forskningspublikationer tjock- och ändtarmscancer 2000—2020 (pdf, nytt fönster)

Ansökan om datauttag

1. Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten ifylles, dateras och undertecknas av forskaren och sparas som låst pdf.

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskning (pdf, nytt fönster)

Etikansökan behöver inte vara godkänd för att ansökan ska bedömas av SCRCRs styrgrupp, men däremot inför beslut om utlämnande av registerdata. Det formella beslutet tas då av RCC Norr. Uppgifterna i ansökan om registeruppgifter skall stämma överens med de uppgifter som anges i etikansökan.

2. Variabler

Önskade registervariabler kopieras från SCRCR:s variabelbeskrivning och läggs in i ett redigeringsbart word-dokument som sedan bifogas ansökan.

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer (pdf, nytt fönster)

Variabelbeskrivning långtidsuppföljning 

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer långtidsuppföljning 3 och 5 år (pdf, nytt fönster)

Äldre variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer t.o.m. 2014 (pdf, nytt fönster)

4. Studiesammanfattning

En sammanfattning av aktuellt forskningsprojekt på maximalt en A4-sida fritext, exklusive referenser, bifogas. I denna redovisas kortfattat bakgrund, hypotes, metod, specifik vetenskaplig frågeställning samt en bedömning av om frågeställningen kan besvaras med efterfrågade registerdata.

5. Skicka in ansökan

Ansökningsblankett, variabellista och studiesammanfattning skickas per e-post till: peter.matthiessen@regionorebrolan.se

6. Svar på ansökan

Ansökan som uppfyller ovanstående formella krav vidarebefordras till SCRCRs styrgrupp som lämnar svar till forskaren inom fyra veckor. Om så är motiverat medsändes kommentarer från styrgruppen.