Nyheter

Samverkan
Mindre revidering av NVP Bröstcancer

Nytt beslut från NT-rådet angående trastuzumab deruxtecan (andra, istället för tredje linjens behandling).

Samverkan
Årsrapport över utvecklingen av standardiserade vårdförlopp

Ett av två mål bakom satsningen för standardiserade vårdförlopp (SVF) uppnås, visar en ny årsrapport som Regional cancercentrum i samverkan sammanställt.

Samverkan
Ny digital rapport visar på arbetet mot cancer

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar en rapport som visar hur arbetet mot cancer bedrivits de senaste åren och prioriteringar framåt. Eftersom regeringen har aviserat att det planeras för en uppdaterad cancerstrategi kan rapporten användas för att tydliggöra vilka delar som behöver finnas inom ramen för en sådan.

Samverkan
Uppföljningsmottagningar underlättar övergången till vuxenvården

Sedan 2020 har Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, genomfört en omfattande genomgång av barncancervården i Sverige. Satsningen har bland annat resulterat i att uppföljningsmottagningar, som kan underlätta övergången från barn- till vuxenvård för tidigare barncancerpatienter, nu finns över hela landet.

Samverkan
Ny teknik för svarsmallar underlättar kommunikation i skilda system

RCC i samverkan har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Region Östergötland under 2022 genomfört ett tekniskt samarbetsprojekt med syfte att undersöka hur openEHR-baserade svarsmallar kan skapas, införas och effektivt uppdateras i skilda system.

Samverkan
Ny undersökning visar: kunskapslucka om att alkohol ökar risken för cancer

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett initiativ som backas av en rad olika aktörer i samhället.

Samverkan
Mer personal krävs för att vårda barn i behov av intermediärvård inom barnonkologin

En barnonkologisk intermediärvårdspatient behöver en sjuksköterska och en undersköterska dygnet runt med kompetens att vårda dessa patienter. Därför krävs det utökade resurser och både initiala och kontinuerliga utbildningsinsatser av vårdpersonal för att täcka behovet. Det föreslår en arbetsgrupp inom den nationella barncancersatsningen. I en rapport (på cancercentrum.se) anges nationella kriterier för barnonkologisk intermediärvård och vilka resurser som krävs i termer av bemanning och utbildningsinsatser för att genomföra förslaget.

Mellansverige
Nytt patient- och närståenderåd framhåller vikten av fortsatt fokus på prevention, cancerrehabilitering och palliativ vård

Patienter och närståendes erfarenheter är viktiga för cancervårdens utveckling, något som framhölls redan i den Nationella cancerstrategin från 2009.

Samverkan
Ny version av cancerpreventionskalkylator publicerad

Den uppdaterade versionen anser aktuella epidemiologiska data, befolkningsdata och förekomst av hälsorelaterade levnadsvanor.