Patientöversikt cancer i centrala nervsystemet (CNS)

Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i centrala nervsystemet (CNS) möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd på INCA-plattformen som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Individuell patientöversikt i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikterna är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet. Vissa flikar är tillgängliga i samtliga diagnosers patientöversikt, medans andra endast är tillgängliga för en specifik diagnos.

Följande flikar är tillgängliga för cancer i CNS

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser och undersökningar längs en tidslinje.

Kontakt: Här registreras kontakter med patienten (besök, telefon eller övrigt).

Bilddiagnostik: Här registreras resultatet av patientens utförda bilddiagnostik.

PROM-enkät: Här finns möjlighet för patienten av besvara enkäter för att skatta sitt mående. Den besvarade enkätens svar visualiseras tillsammans med övrig vårdinformation i översiktsvyn i IPÖ. Läs mer i manualen för IPÖ cancer i CNS.

Kirurgi: Här registreras uppgifter om genomförda operationer.

Mutationsanalys: Här registreras patientens genomförda mutationsanalys.

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Läkemedelsbiverkan: Här registreras information om patientens biverkningar. Biverkningarna kopplas till givna regimer eller läkemedel.

Annan behandling: Här ges möjlighet att registrera andra behandlingar som ges till patienten utöver de som beskrivs i övriga flikar, exempelvis medicintekniska behandlingar som Optune.

Studie: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Vidareutveckling och implementering

Utvecklingen av IPÖ för cancer i CNS drivs av en nationell diagnosspecifik arbetsgrupp bestående av professions- och patientrepresentanter. Gruppen leds av Michael Strandèus, onkolog på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Utveckling av IPÖ utgår från de utvecklingsbehov som formuleras i diagnosarbetsgruppen. Nya versioner av diagnosspecifika IPÖ lanseras tre gånger per år.

Under 2020 påbörjades arbete kring uppstart och implementering av patientöversikt cancer i CNS. Flera vårdverksamheter har nu implementerat IPÖ och skapat arbetssätt för registrering och uppföljning. Vidareutveckling av IPÖ samt fortsatt implementering på vårdverksamheter fortsätter under 2021.

Är du intresserad av att veta mer eller få möjlighet att använda patientöversikten (inom din verksamhet) på din klinik kan du kontakta koordinatorn för cancer i CNS, Sara Friedrich.

Genomgång via Teams

Vid fyra tillfällen under våren 2021 ges en genomgång av IPÖ cancer i CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Mer information om datum och anmälan finns i kalendern:
RCCs kalender

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av en Individuell patientöversikt, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Individuell patientöversikt".

Prenumerera på nyheter från RCC