Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan cancer

Min vårdplan – ett verktyg för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården.

Min vårdplan möjliggör delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdförloppet. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.

Min vårdplan innehåller bland annat:

 • Sammanhållen information om diagnos, behandling och rehabilitering anpassat för individen.
 • Information om rättigheter.
 • Möjlighet till kommunikation och planering.
 • Kontaktuppgifter till ansvarig vårdgivare.

Min vårdplan finns för flera cancerdiagnoser och fortsätter utvecklas. Målet är att alla som får en cancerdiagnos ska erbjudas en Min vårdplan. Verktyget ska finnas som individanpassat stöd genom patientens hela vårdförlopp, oavsett var vården ges. Sedan 2020 har RCC varit ansvarig nationell utgivare för Min vårdplan.

Alla regioner har beslutat att arbeta med Min vårdplan och börjat införa vårdplanen i verksamheterna. 

 • Akut lymfatisk leukemi (barn)
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Hudcancer
 • Huvud- halscancer
 • Lungcancer
 • Livmoderhals- och vaginalcancer
 • Myelom
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Tumörer i centrala nervsystemet
 • Urinblåsecancer
 • Utredning av misstänkt cancer
 • Äggstockscancer
 • Generell patientinformation (för cancerdiagnoser som ännu inte har en egen Min vårdplan)
 • Analcancer
 • Barncancer (generell patientinformation för flera diagnoser)
 • Buksarkom och gynekologiska sarkom
 • Livmoderkroppscancer
 • Lymfom
 • Matstrups- och magsäckscancer

För diagnoser där det ännu inte finns en publicerad Min vårdplan, kan vårdpersonalen aktivera Generell Min vårdplan via 1177. Patienten får då tillgång till meddelandefunktionen, generella formulär och den information om behandling, vård och rehabilitering som är gemensam för alla cancerdiagnoser. Generell Min vårdplan behöver både individanpassas och kompletteras med diagnosspecifik information i annat format.

RCC ansvarar för att ta fram och förvalta Min vårdplan. RCC är nationell utgivare av Min vårdplan i den digitala plattformen Stöd och behandling via 1177, och stöttar regionerna i införandet av Min vårdplan.

Min vårdplan innehåller kvalitetssäkrad kunskap om bästa tillgängliga cancervård. Informationen utgår från rekommendationer i de nationella vårdprogrammen, och genom öppna remissrundor.

Arbetsgrupperna följer ett styrdokument fastställt av RCC i samverkan och utgår från en nationellt fastställd struktur.

Styrdokument Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Grupper som arbetar med att utveckla Min vårdplan

Arbetsgrupper för patientinformation: 

 • Grupperna tar fram patientinformation till varje enskild cancerdiagnos. Grupperna består av kliniska experter från alla sjukvårdsregioner och patientföreträdare. Handläggare från det RCC som är stödjande för diagnosen samordnar grupperna.

Funktionsgrupp för förvaltning och utveckling: 

 • Har till uppgift att leda frågor om förvaltning och utveckling av Min vårdplan. Funktionsgruppen består av representanter för RCC, samarbetspartners från 1177 och Inera, kliniska representanter, patientföreträdare och representanter för regional implementering. Den nationella samordnaren för Min vårdplan ansvarar för funktionsgruppen. 

Externa konsulter

 • Används vid språkgranskning, illustrationer, kunskapsstöd för krav på klarspråk och tillgänglighetsdirektiv med mera.

Nätverk för regionernas införandeansvariga: 

 • Stöttar behandlare, kontaktsjuksköterskor och övriga som arbetar med Min vårdplan och införandet av Min vårdplan. 

Aktuella webbinarier

Lyssna på vad som är aktuellt från Min vårdplan och lyft dina frågor och förslag. Alla träffarna är digitala och börjar vid 14.30-15.30. Du hittar alla webbinarier under kalender

Användarträff Min vårdplan

Vänder sig till dig som arbetar med Min vårdplan.

Datum: 30 november 2023, 8 februari och 2 maj 2024.

Månadsnytt Min vårdplan

Vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården, är patient eller närstående eller är nyfiken på vad Min vårdplan och hur det används.

Datum: 9 januari, 6 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd