Till regionspecifikt innehåll

Barncancer

RCC arbetar för att alla barn och unga med cancer ska få tillgång till en sammanhållen och jämlik barncancervård.

Varje år insjuknar i Sverige cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i cancer. Sedan 1980-talet har överlevnaden i barncancer ökat rejält och i dag överlever omkring 85 procent av barnen.

Ungefär en tredjedel av barnen diagnostiseras med någon form av leukemi, en tredjedel med hjärntumör och en tredjedel består av olika typer av tumörer i lymfkörtlar, njure, skelett eller andra delar av kroppen. Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Barncancer är vanligast bland barn i förskoleåldern.

Min vårdplan för barn med ALL

Den första Min vårdplan som riktar sig till barn och deras vårdnadshavare publicerades i september 2022 för diagnosen akut lymfatisk leukemi. 

Min vårdplan ALL barn

Nationell multidisciplinär konferens

Den nationella multidisciplinära konferensen för barncancer sammanträder varje vecka där representanter från barncancercentra i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå deltar.

Syftet är att diskutera komplexa patientfall och övergripande frågeställningar, kombinerat med intressanta fall ur ett utbildningsperspektiv, för att sträva efter en jämlik vård.

Nationell MDK barncancer - Beskrivning av arbetssätt för Nationella Multidisciplinära konferenser inom barnonkologi (pdf)

Uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer

Det finns sex mottagningar för uppföljning av sena komplikationer efter barncancer i Sverige. Mottagningarna erbjuder före detta barncancerpatienter information om cancerbehandlingen de fått, en kartläggning av risk för sena komplikationer samt uppföljningsrekommendationer.

Uppföljningsmottagningar

Nationell satsning inom barncancer

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrånd det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

RCCs uppdrag inom barncancervård

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Barncancer Mellansverige

På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns sjukvårdsregionens barncancercentrum som ingår i RCC Mellansveriges verksamhet.

Diagnostik och planering av behandlingen utgår från Uppsala, dock är en stor del av vården och behandlingen av de vanligaste tillstånden decentraliserad till patienternas länssjukhus i Hudiksvall, Gävle, Falun, Örebro, Västerås och Eskilstuna.

Läs mer om Akademiska Barnsjukhuset på Akademiska sjukhusets webbplats.

Akademiska Barnsjukhuset

Inom RCC Mellansverige finns en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för barncancer.

Vårdprocessgrupp barncancer

Processplan för barnonkologi i norr

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Barnonkologi 2022-2024 (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Sjukvårdsregional processledare

Per-Erik Sandström

processledare barncancer, barnonkolog

Norrlands universitetssjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2023 för barncancerprocessen

Ansvarig processledare RCC Stockholm Gotland

Stefan Söderhäll

överläkare

Karolinska universitetssjukhuset

Cecilia Petersen

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Regional patientprocessledare

Patrik Romerius

regional patientprocessledare barncancer

Skånes universitetssjukhus

Anna Sällfors Holmqvist

regional patientprocessledare långtidsuppföljning efter barncancer

Skånes universitetssjukhus

Charlotte Castor

regional patientprocessledare palliativ vård barn

Sydöst

Aktuellt arbete

 • Rollen som kontaktsjuksköterska är nu implementerad på samtliga sjukhus i Kalmar län, Jönköpings län och Östergötlands län.
 • För barn och ungdomar som fått onkologisk behandling har uppföljning vid 13, 17 och 18 år införts. Även rutiner vid överflyttning barn-vuxen har förbättrats.
 • Medel för små och större förbättringsprojekt på hemkliniken eller i regionen finns att söka. Se länk.
  Exempel på pågående projekt:
  • Projekt för att förbättra information efter hjärntumöruppföljning från Linköping till hemsjukhusen (drivs från Jönköping)
  • Dietistprojekt för förbättrat näringsintag för barn med cancer i Linköping (drivs från Linköping).

Uppföljning efter barncancer

Uppföljningsprocesser

Sedan tidigare finns en väl fungerande uppföljningsprocess för patienter med hjärntumör. Denna utökas nu till att även omfatta barn som genomgått behandling för leukemi. För detta har fler medarbetare med paramedicinsk kompetens rekryterats.

>> Uppföljningsenheten i sydöstra sjukvårdsregionen - för vuxna som har haft cancer som barn

 

Mer information

Mer om RCC Sydösts satsningar inom barncancer

Kontakt

Britt-Marie Holmqvist

barnonkolog

barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland

Regional vårdprocess barncancer

Upptagningsområdet för barncancerprocessen är Västra Götalandsregionen, större delen av Region Halland, Region Värmland och Region Jönköpings län. Området benämns även VGR+.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Palliativ vård för barn – regionalt arbete pågår med implementering av det nationella vårdprogrammet
 • Utskick av PREM-enkät Barncancer 2023
 • Uppdatering av Barnonkologihandboken (beräknas vara klar mars 2023)
 • Regiongemensam implementering av Min vårdplan Barn ALL
 • Kartläggning av psykosocialt stöd till barncancerpatienter och deras familjer 
 • Fortsatt satsning på lokala förbättringsprojekt inom barncancer på länssjukhusen i området VGR+

Rapport: PREM-enkät Barncancer VGR+, Resultat och analys av PREM-enkät 2023

Med fokus på samarbetet i sjukvårdsregionen för barncancer genomförs sedan 2022 en regional (VGR+) årligen återkommande PREM-enkät med syfte att fånga patienters och föräldrars upplevelse av barncancervården vad gäller: samarbete, samordning, information. Enkäten har också som syfte att identifiera vilka delar som fungerar bra/mindre bra för att möjliggöra fortsatt utveckling av barncancervården.

Rapport PREM enkät Barncancer VGR+ 2023 (pdf, nytt fönster)

Rapport: Intermediärvård på Barncancercentrum

På Barncancercentrum vårdas idag patienter som är i behov av utökad övervakning med allvarliga sjukdomstillstånd och omfattande medicinska och omvårdnadsmässiga behov. Intermediärvård är ett begrepp som brukar definieras som vård för en patient med större omvårdnads- och övervakningsbehov än vad en vårdavdelning normalt kan erbjuda, men som inte behöver vård på en intensivvårdsavdelning. Syftet med rapporten är att definiera begreppet intermediärvård på Barncancercentrum, klargöra behovet av intermediärvårdsplatser som behövs för barnonkologiska patienter i VGR+, beräkna vårdplatser och bemanning samt beskriva kompetens- och utrustningsbehov.

Intermediärvård på Barncancercentrum (pdf, nytt fönster)

Rapport: Barn och ungdomars tillgång till vård i hemmet

Under våren 2022 genomfördes en kartläggning om hur tillgängligheten till sjukvård i hemmet ser ut för barn och ungdomar under cancerbehandling och vid palliativ vård i västra Sverige. Syftet med kartläggningen är att bidra till att säkerställa rättvis och jämlik tillgång till vård i hemmet för barn och ungdomar under cancerbehandling och vid palliativ vård. 

Barn och ungdomars tillgång till vård i hemmet - En kartläggning av barn och ungdomars tillgång till vård i hemmet under cancerbehandling och vid palliativ vård i VGR+

Rapport: Vård av barn och ungdomar med cancer - kartläggning av barncancerprocessen i VGR+

Under 2020-2021 har en omfattande processkartläggning genomförts som beskriver samarbetet i regionen inom barncancervården. Rapporten är förankrad med klinikledningarna på de sjukhus som samarbetar med Barncancercentrum Göteborg.

Vård av barn och ungdomar med cancer - kartläggning av barncancerprocessen i VGR+ (pdf, nytt fönster)

Barncancervården i Västsverige

Utredningen av barncancer sker på Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ibland görs vissa delar av utredningen på hemsjukhuset. Den initiala behandlingen sker vid Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, därefter kan vissa delar av behandlingen göras på hemsjukhuset, beroende på vilken behandling man får. 

Regional processägare

porträtt

Jonatan Källström

regional processägare barncancer, barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

Helena Ljungberg

Utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Lena Nilsson

administrativ koordinator

RCC Väst

Patientrepresentanter

Katarina Hägerå

Patient- och närståendeföreträdare

 

Marcus Wilhelmsson

Patient/närståendeföreträdare