Lungcancerscreening som pilotstudie i Stockholm

På uppdrag av Region Stockholm pågar sedan 2022 en forskningsstudie om lungcancerscreening. Studien, som är den första i landet utförs av RCC Stockholm Gotland i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med studien är att ta reda på om riktad screening till rökande kvinnor är ett genomförbart och kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede och om metoden är genomförbar i praktiken.

Resultatet från studien är också tänkt att tjäna som en kunskapsbas för planerade liknande regionala screeningprojekt, samt utgöra ett underlag till Socialstyrelsen inför ett beslut om eventuellt nationellt införande av riktad lungcancerscreening. Studien utförs i enighet med rekommendation av EU.

Forskningsstudien omfattar kvinnor i åldern 55–74 med ökad risk för lungcancer. Studien fokuserar på både sekundärprevention genom röntgenundersökning av lungorna med lågdos-datortomografi och primärprevention genom erbjudande om rökavvänjningsstöd via Sluta-röka-linjen.

Forskningsstudiens delar

  • Förstudie kring hälsoekonomiska effekter av sekundär lungcancerprevention samt intresset för lungcancerscreening och rökavvänjningsstöd hos kvinnor i riskgrupp genomfördes 2020.
  • Studien startade 1 september 2022 och omfattar 1 000 undersökningar av kvinnor, 55–74 år som tillhör upptagningsområdet för mammografin Bröstcentrum Södersjukhuset och som även uppfyller studiens kriterier kring rökvanor.
  • Slutrapport för forskningsstudien beräknas vara klar under 2025.

Under våren 2024 kommer studiens planerade 1 000 röntgenundersökningar ha genomförts. Då vald metod, resultat, arbetssätt fungerar väl är Region Stockholm och RCC Stockholm Gotland angelägna om att fortsätta med studien. Forskningsansvarig vill bjuda in fler kvinnor och även inkludera män, samt komplettera med provtagning av utvalda biomarkörer. Studien har starkt stöd inom Region Stockholm och ingår i den politiskt beslutade cancerplanen för 2024–2027.

Frågor och svar om studien

Nej, men det är den vanligaste orsaken till lungcancer. 

Till studien har det valts att endast inkludera kvinnor då lungcancer ökar i denna grupp i Sverige.

Ja, om Socialstyrelsen fattar beslut om att rekommendera ett riktat screeningprogram för lungcancer kommer också män att ingå.

Nej, det går inte. I denna forskningsstudie inkluderas endast kvinnor som uppfyller de kriterier som är beslutade för studien. Känner man oro för lungcancer eller annan sjukdom ska man vända sig till sin vårdcentral.

Första steget för att anmäla sitt intresse till att delta i studien är att besvara en webbenkät, som handlar om rökvanor. Utifrån svaren görs ett urval av personer som uppfyller studiens förbestämda kriterier. Man får direkt svar efter genomförd enkät om man kommer få en kallelse till lågdos-datortomografi.

Nej, undersökningarna är gratis och även rökavvänjningsstödet.

Nej, det är inget krav. Om vill sluta röka och önskar stöd så är man välkommen att kontakta Sluta-Röka-Linjen på telefon 020 840 000. Läs mer på slutrokalinjen.se.

Det beror på hur stor förändringen i lungan är. Vid en mindre förändring blir man erbjuden en ny tid för röntgen inom ett år. Vid en större förändring bokas tid till Lungonkologiskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset för vidare utredning.