Nationell arbetsgrupp för klinisk forskning

Regionala cancercentrums samverkansgrupp har tillsatt en arbetsgrupp för klinisk forskning som likt inom andra områden där nationell samverkan är av stor betydelse för cancervården. Samtliga nationella arbetsgrupper ska arbeta med målet patientcentrerad, jämlik, kostnadseffektiv cancervård av hög kvalitet.

En regionrepresentant till nationell arbetsgrupp nomineras av respektive Regionalt cancercentrum. Representanten ska vara förankrad i linjeorganisationen och vederbörandes verksamhetschef ska ha samtyckt. Varje arbetsgrupp ska ha ett specifikt uppdrag som ska rapporteras/följas upp minst årligen. Arbetsgruppen är multiprofessionellt sammansatt. De experter som behövs för arbetet adjungeras, vilket kan ske för enstaka möten men även mer stadigvarande.

RCC:s samverkansgrupp fastställer den nationella arbetsgruppen och utser ordförande som ansvarar för kontakterna med RCC:s samverkansgrupp. RCC i samverkan tar årligen ställning till samtliga gruppers uppdrag. Varje RCC ansvarar för att dess representation i befintliga arbetsgrupper utvärderas årligen.

Specifikt uppdrag

Arbetsgruppen har följande uppdrag:

  • Arbeta för att stärka förutsättningarna för klinisk forskning inom hela vårdkedjan kring cancerpatienten, inkluderande prevention, omvårdnad, palliation och rehabilitering.
  • Öka erfarenhetsutbytet mellan cancervården i samtliga regioner rörande forskningsfrågor.
  • Inventera utbildningsbehov som rör forskning för personal inom cancervården, och vid behov initiera sådana utbildningar.
  • Samverka med Kliniska Studier Sverige och gemensamt ta fram en åtgärdsplan som syftar till att öka inklusionen i kliniska studier inom cancerområdet.
  • Samverka med NAG Cancerstudier i Sverige i syfte att öka användningen och utveckla databasen.
  • Verka för att utveckla förutsättningarna för den kliniska forskningen på mindre enheter i regionerna för en mer jämlik tillgång till kliniska studier.
  • Samverkan med Life science-sektorn i syfte att öka forskning och innovation.
  • Stärka dialogen med forskningsfinansiärer (t.ex. Cancerfonden, Barncancerfonden, Vinnova, Vetenskapsrådet och privata stiftelser) för att bredda målgrupperna för forskningsmedel, t ex omvårdnads- och rehabiliteringsforskning.

Arbetsgrupp

Ordförande är Anna-Maria Larsson, medicinsk rådgivare, RCC Syd.

RCC:s samverkansgrupp har utsett följande personer till den nationella arbetsgruppen:

Andreas Josefsson

urolog, överläkare

Norrlands unviversitetssjukhus, Umeå

Mats Hellström

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bodil Westman

Utvecklingssjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Annika Malmström

onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

Cecilie Hveding Blimark

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Stödjande RCC

Anna-Maria Larsson

medicinsk rådgivare, onkolog

RCC Syd

Stödjande resurs

Hannie Lundgren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd