Palliativ vård Mellansverige

Vårdprocessgruppen för palliativ vård i Sjukvårdsregion Mellansverige arbetar för att alla patienter ska ha tillgång till palliativ vård som är jämlik och av god kvalitet.

Gruppen arbetar med utvecklingen av palliativa råd i sjukvårdsregionen som idag är etablerade i sex av sju regioner. Råden ska arbeta för att stärka samverkan mellan kommuner och landsting och för att få den palliativa vården fungera på ett jämlikt sätt i hela regionen. 

Vårdprocessgruppen analyserar och diskuterar regelbundet sjukvårdsregionens resultat i Palliativregistret bland annat för att ha underlag till förbättringsarbete.

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Palliation ABC är en webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

Webbutbildning i palliativ vård - Palliation ABC