Patient- och närståendeföreträdare i RCC Mellansveriges arbetsgrupper

För att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna ingår patient- och närståendeföreträdare i RCC Mellansveriges sjukvårdsregionala arbetsgrupper, det vill säga de diagnosspecifika vårdprocessgrupperna och sjuksköterskenätverken samt de diagnosövergripande arbetsgrupperna.

Patient- och närståendeföreträdarna bidrar med erfarenheter och kunskap utifrån patientens fokus i syfte att utveckla cancervården inom respektive område.