Till regionspecifikt innehåll

Cancerläkemedel

RCC arbetar för att alla cancerpatienter i landet ska få en jämlik läkemedelsbehandling.

Läkemedelsområdet som helhet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. Därför samverkar alla regioner med myndigheter, industrin och kliniska experter i ett nationellt ordnat införande.

Ordnat införande av läkemedel och medicintekniska produkter

Alla regioner har frivilligt anslutit sig till en nationell samverkansmodell, där man arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel. Modellen innebär även samverkan med läkemedelsföretagen och myndigheter som Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. I samverkansmodellen ingår rådet för nya terapier, NT-rådet, som ger rekommendationer om nya läkemedel och hur de ska användas.

På samma sätt är regionerna anslutna till en nationell samverkansmodell för ett urval av nya medcintekniska produkter. Där finns det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, som utser vilka medicintekniska produkter som ska ingå i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Målsättningen är en jämlik och kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel och medcintekniska produkter för alla patienter i hela landet. Värdefulla och hälsoekonomiskt motiverade behandlingar ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål.

Nationellt införande av nya läkemedel, NT-rådet

Nationellt införande av medicinteknik, MTP-rådet

Nya cancerläkemedel

Här hittar du en förteckning över processen kring rekommendationer för nya cancerläkemedel och behandlingskombinationer. Läkemedel och behandlingar i listan väljs ut av RCC nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel.

Nya cancerläkemedel (pdf)

Nationell arbetsgrupp

Den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) är stödjande till RCC i samverkan när det gäller cancerläkemedel, samt rådgivande till NT-rådet vid bedömning av cancerläkemedel. NAC-gruppen är även rådgivande till MTP-rådet i frågor som rör cancerområdet.

Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel

Frågor om enskilda patienters läkemedelsbehandling

Vid frågor om enskilda patienters läkemedelsbehnadling, kontakta behandlande läkare, 1177 eller Läkemedelsupplysningen.

1177

Läkemedelsupplysningen

Läkemedel

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Läkemedelsregimer i Mellansverige

Läkemedelsregimer, med flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, är ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar.

Läkemedelsregimer Mellansverige

Sjukvårdsregional process för nya läkemedel

Processen för cancerläkemedel arbetar kontinuerligt för ett strukturerat införande av nya läkemedel i norra sjukvårdsregionen. Det ska ske i samklang med nationella införanden, i syfte att uppnå jämlik vård och behandling.

Sjukvårdsregional samverkansgrupp (RSG) läkemedel

arbetar för att uppnå enhetliga läkemedelsrekommendationer inom norra sjukvårdsregionen. Samverkansgruppen består av en–två representanter per region. En ledamot utses till sammankallande och ordförande. 

Arbetsgruppen för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL), tar ställning till evidensläget för nya läkemedelsbehandlingar, ger en kostnadsprognos och lämnar förslag på hur introduktion och uppföljning ska ske. I processen ska hänsyn tas till både medicinska och hälsoekonomiska aspekter.

RSG läkemedel, Norra sjukvårdsregionförbundet

Sjukvårdsregional processledare

Katarina Nordfjäll

processledare, hematolog

Regional rekommendation från Region Stockholms läkemedelskommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar med hjälp av dess expertgrupp för tumörsjukdomar sedan hur läkemedlet bör användas i Region Stockholm. Motsvarande sker i Gotland där deras expertorganisation utger en rekommendation.

Prioriteringarna av läkemedel ska även utgå från tre grundläggande etiska principer

 • Människovärdet

  Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
 • Behov och solidaritet

  Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst.
 • Kostnadseffektivitet

  Man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller åtgärder mätt i hälsa och livskvalitet. Kostnader för läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter. 

Läs mer om Region Stockholms expertråd för läkemedel inom onkologi

Forskning

Läs studie som undersöker sambandet mellan enskilt ansvariga forskares finansiella band till producenter av läkemedel. 

Processledare läkemedel

Johan Falkenius

Karolinska Universitetssjukhuset

Regional arbetsgrupp för cancerläkemedel Sydöst

Den regionala arbetsgruppen för cancerläkemedel har i uppdrag att stötta ett ordnat införande av nya cancerläkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.

För uppgifter om deltagare och kontaktuppgifter, se Regionala arbetsgruppen för cancerläkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.