Till regionspecifikt innehåll

Rehabiliteringsinsatser

Patienter med cancersjukdom har olika behov av rehabiliteringsinsatser utifrån vilken påverkan olika diagnoser och behandlingar har på funktionerna.

Cancerrehabilitering och insatser utgår från fyra områden som rör patientens och de närståendes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Förhållningssättet bygger på ett biopsykosocialt helhetsperspektiv som används inom rehabilitering.

Fyra områden

Rehabiliteringsinsatser kan vara aktuella hela cancervårdförloppet. En individuell bedömning av rehabiliteringsbehov är nödvändigt för att erbjuda insatser till den som behöver det. Nedan följer exempel på rehabiliteringsinsatser utifrån cancerrehabiliteringens fyra insatsområden, som bilden visar, många gånger angränsar varandra. 

Fysiska insatser

 • Stöd med fysisk aktivitet, nutrition och tobaksstopp
 • Utprovning av hjälpmedel
 • Stöd och råd om sexuell hälsa

Psykiska insatser

 • Diskutera komplementära och alternativa medicin och/eller metoder
 • Samtalsstöd, hantera tankar och känslor vid cancer
 • Stöd att bibehålla sociala och meningsfulla aktiviteter 

Sociala insatser

 • Stöd med praktiska frågor vid livsomställning efter cancer
 • Närståendestöd eller samtal tillsammans med närstående
 • Träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter  

Existentiella insatser

 • Att bli lyssnad på och vara delaktig i sin vård 
 • Samtal om liv och död 
 • Hjälp att finna mening och hopp i en svår situation 

 

Min vårdplan

Min vårdplan via 1177 är ett digitalt verktyg som kan bidra till personcentrering i cancervården. Genom Min vårdplan kan patienten få tillgång till samlad, kvalitetssäkrad och individanpassad information längs hela vårdförloppet. Egenvårdsråd och interaktiva funktioner som självskattningar, meddelanden och planeringsverktyg underlättar för patienten att vara delaktig i sin vård och rehabilitering. När vården upprättar en rehabiliteringsplan i patientens journal kan patienten genom Min vårdplan få information om var den finns. Läs mer om Min vårdplan.

 

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Översikt cancerrehabilitering

För att hjälpa patienter och vårdgivare att navigera inom cancerrehabiliteringen har regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering tagit fram en utskrivbar översikt. Den tydliggör och ger exempel på vilken rehabiliteringsinsats som är möjlig utifrån individuell behovsbedömning och beroende på var i vårdförloppet patienten befinner sig. Översikten visar också vem som kan hjälpa till med remiss och vilka verksamheter som erbjuder rehabiliteringen.

Till Översikt cancerrehabilitering