Ta bort studie

Vill du verkligen ta bort studien?

Studien är borttagen

Ok

Cancerstudier i Sverige – en databas med pågående kliniska studier

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter.

Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.

Patientmedverkan i en studie

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.

Patientmedverkan i cancerstudier

Hitta studier utifrån cancertyp, sjukhus, eller ord i studietitel

Ange sökord i nedanstående fält. För varje ifyllt sökord avgränsas sökresultatet.

Cancerform Svensk titel Sjukhus
WaveLine-006 / En öppen multicenterstudie i fas 2 med syfte att utvärdera säkerhet och effekt för MK-2140 som monoterapi och i kombination hos patienter med Bcellslymfom Akademiska sjukhuset 2024-05-29 12:31:16?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
Cartitude-6 / En randomiserad fas 3-studie som jämför Daratumumab, Bortezomib, Lenalidomide och Dexametason (DVRd) följt av Ciltacabtagene Autoleucel kontra Daratumumab, Bortezomib, lenalidomid och dexametason (DVRd) följt av autolog stamcell Transplantation (ASCT) hos deltagare med nyligen diagnostiserat multipelt myelom som är Transplantation kvalificerad Akademiska sjukhuset 2024-05-13 16:17:05?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
CARMA-01 / En fas I/IIa multicenterstudie som utvärderar säkerheten och effekten av CAR20(NAP)-T hos patienter med recidiverande/refraktärt B-cellslymfom Akademiska sjukhuset 2024-05-13 15:55:45?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
V940-005 / En fas 2, randomiserad, dubbelblind, placebo- och aktiv-jämförarekontrollerad Klinisk studie av adjuvans V940 (mRNA-4157) Plus Pembrolizumab kontra Adjuvans Placebo Plus Pembrolizumab hos deltagare med högriskmuskelinvasiv Uroteliala karcinom Postradikal resektion Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2024-05-13 15:49:20?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
Omaha 004 / En fas 3, randomiserad, öppen studie av MK-5684 kontra alternativ Abirateronacetat eller enzalutamid hos deltagare med metastaserande kastrationsresistenta Prostatacancer (mCRPC) som utvecklats vid eller efter föregående behandling med en nästa generation Hormonellt medel (NHA) Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2024-05-13 15:32:28?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
Omaha 003 / En fas 3 randomiserad, öppen studie av MK-5684 kontra alternativ Abirateronacetat eller enzalutamid hos deltagare med metastaserande kastrationsresistenta Prostatacancer (mCRPC) som tidigare behandlats med nästa generations hormonella medel (NHA) och taxanbaserad kemoterapi Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2024-05-13 15:27:13?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
M18-868 / M18-868: En global fas 3, oblindad, randomiserad och kontrollerad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av telisotuzumab vedotin (ABBV-399) jämfört med docetaxel som behandling av tidigare behandlad och lokalt framskriden eller metastaserande EGFR-vildtyps icke-skivepitels icke-småcellig lungcancer Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2024-04-11 10:43:52?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_BI1808-studien / En öppen fas 1/2a, multicenterstudie av BI-1808, en monoklonal antikropp mot TNFR2, för att med ökad dos i ensam regim och i kombination med pembrolizumab prövas för första gången på forskningspersoner med avancerade solida tumörer, som påföljande kohortstudie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2024-04-11 10:32:12?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
Veritac-2 / En randomiserad, öppen, multicenterstudie i fas 3 av ARV-471 (PF-07850327) jämfört med Fulvestrant hos studiedeltagare med östrogenreceptor-positiv, HER2-negativ avancerad bröstcancer vars sjukdom progredierade efter tidigare endokrinbaserad behandling för avancerad sjukdom Södersjukhuset 2024-03-19 11:02:42?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
EWALL-PH-03 / En studie av effekt och säkerhet av Ponatinib i kombination med kemoterapi jämförd med Imatinib i kombination med kemoterapi hos patienter med Philadelphiakromosom positiv akut lymfatisk leukemi (PH+ ALL) En tvåarmad randomiserad prospektiv studie. Skånes universitetssjukhus 2024-03-12 11:15:26?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
PREDICT-HPV-HNC / Studier på markörer för bättre prognosbedömning, uppföljning och behandling av humant papillomvirus positiv huvudhalscancer Karolinska Universitetssjukhuset 2024-03-10 08:42:40?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
MonumenTAL-6 / En randomiserad fas 3-studie som jämför talquetamab i kombination med pomalidomid (Tal-P), Talquetamab i kombination med Teclistamab (Tal-Tec), och utredarens val av båda Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason (EPd) eller Pomalidomid, Bortezomib och Dexametason (PVd) hos deltagare med återfallande eller refraktärt myelom som har fått 1 till 4 tidigare behandlingslinjer inklusive en anti-CD38-antikropp och lenalidomid Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2024-03-05 10:58:35?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
PIPN / ’Paklitaxel-inducerad polyneuropati i bröstcancer: tidig upptäckt, riskfaktorer, livskvalitet och livsstilsresultat. Karolinska Universitetssjukhuset 2024-03-04 14:15:59?.ToShortDateString() False Visa
Teneriffa / En öppen, klinisk first-in-human-studie i fas 1/2a på flera centra med konsekutiva kohorter och dosupptrappning av BI-1910, en monoklonal antikropp mot tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2) som enda läkemedel och i kombination med pembrolizumab hos patienter med långt framskriden solid tumör Karolinska Universitetssjukhuset 2024-03-04 11:17:09?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
CAAA617A12402 / Långsiktig säkerhet för lutetium (177Lu) vipivotid tetraxetan hos deltagare med prostatacancer Karolinska Universitetssjukhuset 2024-03-01 15:18:16?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Arastep 21492 / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie av darolutamid plus androgen deprivationsterapi (ADT) jämfört med placebo plus ADT hos patienter med högrisk biokemiskt återfall av prostatacancer Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2024-02-29 13:31:46?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
22-BI-1910-01 / En öppen, klinisk first-in-human-studie i fas 1/2a på flera centra med konsekutiva kohorter och dosupptrappning av BI-1910, en monoklonal antikropp mot tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR 2) som enda läkemedel och i kombination med pembrolizumab hos patienter med långt framskriden solid tumör Karolinska Universitetssjukhuset 2024-02-07 14:48:01?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
BEAMION-Lung 1 (1479-0001) / En studie för att undersöka olika doser av studieläkemedlet BI 181063 hos personer med olika typer av avancerad cancer, med solida tumörer och med förändringar i HER2-genen. Karolinska Universitetssjukhuset 2024-02-07 14:20:47?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
IMPORTANT / IMPORTANT: Om användningen av ett frågeformulär som syftar till att undersöka olika aspekter av fysisk och psykisk hälsa kan vara till hjälp för att bestämma startdosen av CDK 4/6-hämmare. Universitetssjukhuset Örebro, Akademiska sjukhuset 2024-02-05 11:29:46?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
MelBank-studien / Studier på primära melanom och högrisk sjukdom. Karolinska Universitetssjukhuset 2024-01-30 11:34:29?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Pred-HH-Markstudien / Prognostiska markörer för bättre uppföljning av huvud-halscancer (som opereras) Karolinska Universitetssjukhuset 2024-01-30 11:28:04?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
AZUR-2 / Protokoll 219606: En öppen fas 3-studie av perioperativ dostarlimab jämfört med standardbehandling hos patienter med obehandlad T4N0 eller stadium III dMMR/MSI-H resektabel tjocktarmscancer. Södersjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2024-01-19 09:12:36?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
Meteroid / CA055-026 en studie för att jämföra effektivitet och säkerhet av oralt azacitidin (Oral-Aza,ONUREG®) plus BSC kontra placebo plus BSC hos deltagare med IPSS-R låg- eller intermediärrisk MDS. Karolinska Universitetssjukhuset 2024-01-10 16:26:01?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2-3 Visa
HORIZON01/BO42777 / En fas I-III, multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av multipla terapier i kohorter av patienter som valts ut enligt biomarkörstatus med lokalt avancerad, icke-resektabel, stadium III icke-småcellig lungcancer. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2024-01-10 15:07:35?.ToShortDateString() lakemedel False ALK ej-tillampbar Visa
avslutad_MERLIN / Klinisk multicenter Fas II studie: Mosunetuzumab vid tidigt återfall av återfall av follikulärt lymfom i de nordiska länderna Karolinska Universitetssjukhuset 2024-01-10 14:13:07?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
OnkoVir / En öppen fas:I studie med doseskalering och expandering för att undersöka säkerheten och effekten av BI 1821736 hos patienter med avancerade solida tumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2024-01-10 13:51:01?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
M20-621 / M20-621: En randomiserad, öppen fas 3-studie för att utvärdera säkerhet och effekt av epcoritamab i kombination med R-CHOP jämfört med R-CHOP hos patienter med nydiagnostiserat diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) Karolinska Universitetssjukhuset 2024-01-10 13:26:51?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
BRETON (BGB-16673-101) / En öppen fas 1-studie med doseskalering och dosexpansion av Brutons tyrosinkinasinriktad proteinnedbrytaren BGB-16673 hos patienter med B-cellsmalignitet Karolinska Universitetssjukhuset 2024-01-08 16:06:37?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
CardioCare / Ett interdisciplinärt tillvägagångssätt för omhändertagande av äldre multisjuka patienter med bröstcancerbehandlingsrelaterad hjärttoxicitet v äldre multisjuka patienter med bröstcancer Karolinska Universitetssjukhuset 2024-01-08 15:49:12?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Andromeda-studien / Andromeda - en randomiserad studie vid stadium 4, icke-småcellig lungcancer med begränsad spridning där effekten av strålbehandling mot samtliga tumörer som tillägg till standardbehandling med cytostatika och immunterapi studeras Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-12-19 08:27:23?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
BNT-113-01-studien / En forskningsstudie av BNT113 i kombination med pembrolizumab som första linjens behandling för patienter med icke resektabelt recidiverande eller metastatiskt skivepitelkarcinom i huvudet och hals (HNSCC) Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-12-18 08:48:23?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
TRIPLEX-studien / Randomized phase III trial investigating the survival benefit of adding thoracic radiotherapy to durvalumab (MEDI4736) immunotherapy plus chemotherapy in extensive stage small-cell lung cancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-11-24 14:35:51?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
HAITILS-studien / Fas-I studie med tumörinfiltrerade lymfocyter administrerade via leverartärinfusion hos patienter med malignt melanom och levermetastaser Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-11-24 14:31:34?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
BREAKWATER / En öppen, multicenter-, randomiserad fas 3-studie av första linjens behandling med enkorafenib plus cetuximab med eller utan kemoterapi, kontra standardbehandling med en inledande säkerhetsbehandling med enkorafenib och cetuximab plus kemoterapi hos deltagare med metastaserad BRAF V600E-muterad kolorektalcancer Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-11-24 08:47:51?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
BO44426 - Krascendo Lung 170 - studien / BO44426 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-11-21 11:58:23?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
Fortitude101 Amgen 552-studien / En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 3-multicenterstudie av bemarituzumab plus kemoterapi jämfört med placebo plus kemoterapi för patienter med magsäckscancer eller övergången mellan matstrupe och magsäck Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-11-21 11:45:20?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_BIO-ME-studien / BIO-ME-studien Tumörbiologisk analys av cancer – identifiering av potentiella biomarkörer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-11-07 11:36:36?.ToShortDateString() ovrigt True ej-tillampbar Visa
F8394-201 (FORE) / Ett huvudprotokoll i fas 2 för att bedöma effekt och säkerhet av FORE8394, en hämmare av BRAFklass 1- och klass 2-förändringar, hos deltagare med cancer med BRAF-förändringar Karolinska Universitetssjukhuset 2023-11-02 15:07:47?.ToShortDateString() lakemedel False BRAF fas-2 Visa
SWECRANIOL / Behandling med dabrafenib + trametinib vid kraniofaryngeom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-10-31 12:27:00?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
SVEP53-studien / Molekylär karakterisering och kliniska aspekter av TP53-mutationer i den svenska konstitutionella TP53-kohorten Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset 2023-10-31 11:26:27?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
V940-001-studien / En fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebo- och aktiv jämförelsekontrollerad klinisk studie av adjuvans V940 (mRNA-4157) Plus Pembrolizumab kontra adjuvant placebo plus Pembrolizumab hos deltagare med högriskstadium II-IV melanom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-10-31 10:15:52?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
HARBOR/ BLU263-1201 / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 2/3 studie av BLU-263 hos indolentsystemisk mastocytos Karolinska Universitetssjukhuset 2023-10-26 16:19:34?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
Triplex / En randomiserad studie vid spridd småcellig lungcancer där effekten av strålbehandling mot bröstkorgen som tillägg till standardbehandling med cytostatika och immunterapi studeras. Karolinska Universitetssjukhuset 2023-10-24 13:39:13?.ToShortDateString() False Visa
Effipec / Efficacy of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy Single-arm Phase I study, followed by an open-label, randomized, controlled registry-based phase III trial Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-10-24 11:12:40?.ToShortDateString() False fas-3 Visa
ERIS / En nationell studie för karakterisering av EGFR-muterad lungcancer Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad, Falu lasarett, Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-10-21 16:51:22?.ToShortDateString() lakemedel False EGFR fas-3 Visa
KRT232-118- Kartos-studien / Kartos-studien En fas 2/3-studie av navtemadlin som underhållsbehandling hos patienter med TP53WT avancerad eller återkommande endometricancer som svarat partiellt eller komplett på kemoterapi Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2023-10-12 16:18:38?.ToShortDateString() lakemedel False TP53 fas-2-3 Visa
Kandova / KANDOVA-En två-delad, fas 1b/2a studie för att utvärdera säkerhet och tolerans av KAND567 i kombination med karboplatinbehandling samt identifiera rekommenderad fas 2a-dos av KAND567. En öppen, multicenter, doseskaleringsstudie med en expansionskohort hos kvinnor med återkommande epitelial äggstocks-, äggledar- och bukhinnecancer Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset 2023-10-10 08:44:42?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
KEYVIBE-010 / A Phase 3, Randomized, Double-blind, Active-Comparator-Controlled Clinical Study of Adjuvant MK-7684A (Vibostolimab with Pembrolizumab) Versus Adjuvant Pembrolizumab in Participants with High-risk Stage II-IV Melanoma (KEYVIBE- 010) Karolinska Universitetssjukhuset 2023-09-25 13:44:30?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
Dwell-Time / Nordisk studie om reducerad verkningstid av BCG för icke-muskelinvasiv blåscancer av hög risk-NMIBC. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-09-12 16:04:22?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
PISCATIN / Simvastatins effekt på prognos vid primär skleroserande kolangit (PSC); en randomiserad dubbelblindad, placebokontrollerad multicenterstudie. Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Centralsjukhuset Karlstad, Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus 2023-09-11 11:39:33?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_Commodore BO42161 / En randomiserad, öppen, aktivt kontrollerad multicenterstudie i fas III för att utvärdera effekten och säkerheten av crovalimab jämfört med eculizumab hos vuxna och ungdomar med paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som behandlas med komplementhämmare Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-08-28 13:20:12?.ToShortDateString() True fas-3 Visa
Scan-All / SCAN ALL - En nordisk studie av förekomst av mutationer hos patienter med KML och Ph+ ALL Akademiska sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sunderby sjukhus, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-08-28 11:07:26?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Decidualcellstudien / En Fas I/Fas II-studie för behandling av steroid-refraktär GVHD efter allogen stamcellstransplantation med DSC eller BAT. Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-08-28 10:16:20?.ToShortDateString() False fas-1-2 Visa
ProvIDHe / An open-label early access phase 3b study of Ivosidenib/AG-120/S95031 in patients with a pretreated locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma (CCA). Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-08-25 14:16:06?.ToShortDateString() lakemedel False IDH1 fas-3 Visa
Ariadne-studien / A Randomized Trial on Biology-Driven De-escalation of Neoadjuvant Treatment for HER2-positive Breast Cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2023-08-25 14:06:56?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
K-SAB / Sotorasib followed by SBRT to 1-3 lesions in advanced NSCLC with KRASG12C mutation Karolinska Universitetssjukhuset 2023-08-25 13:35:25?.ToShortDateString() lakemedel False KRAS fas-1 Visa
iMOLE / Implementation of Molecular diagnosis of Endometrial cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2023-08-25 13:24:53?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Peak / CGT9486-21-301 A phase 3 randomized, open-label, multicenter clinical study of CGT9486+sunitinib vs sunitnib in subjects with locally advanced, unresectable, or metastatic GIST Karolinska Universitetssjukhuset 2023-08-25 13:04:06?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
TROPION-Breast03 / En randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) med eller utan Durvalumab jämfört med studieläkarens val av terapi hos patienter med trippelnegativ bröstcancer i stadium I-III med kvarvarande invasiv sjukdom efter neoadjuvant behandling (TROPION-Breast03) Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus, Sundsvalls sjukhus, Södersjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-08-24 14:09:50?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
SPC11-01-110 / Öppen klinisk studie av säkerhet och effekt av SpectraCures P18-system (interstitiell multipel diodlaser och IDOSER-mjukvara) och verteporfin for injektion for behandling av återfall i lokaliserad prostatacancer Skånes universitetssjukhus 2023-07-21 13:36:27?.ToShortDateString() ovrigt False fas-1-2 Visa
AC220-A-U202 / studie av Quizartinib i kombination med reinduktionskemoterapi och som enda medel via underhållsbehandling för pediatriska patienter med diagnostiserad FLT3-ITD(+) recidiverande/refraktär akut myeloid leikemi Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 2023-07-14 11:41:22?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
ASF-BC / En randomiserad fas 3-studie av effekten av Salovum och SPC-flingor på abemaciclib-orsakad mag-tarmbiverkan vid tidig bröstcancer – ASF-BC studien Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Västmanlands sjukhus Västerås, Falu lasarett, Mälarsjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2023-07-07 10:00:59?.ToShortDateString() ovrigt False fas-3 Visa
avslutad_ITCC-101/APAL2020D / En randomiserad fas 3-studie av fludarabin/cytarabin/gemtuzumab ozogamicin med eller utan venetoclax hos barn med återfall av AML Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-07-04 13:58:32?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ProFertil / En fas III randomiserad dubbelblindad placebokontrollerad studie på användningen av GnRHa under kemoterapi för att studera den fertilitetsskyddande effekten hos unga kvinnor och tonåringar med cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-06-27 11:29:07?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
MesaCAPP / Mesalamine i preventivt syfte mot kolorektal cancer vid Lynch syndrom Ersta sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-19 11:22:06?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_CA055-026 / En studie för att jämföra effekten och säkerheten av oralt azacitidin plus bästa stödjande vård (BSC) jämfört med placebo plus BSC hos deltagare med reviderat internationellt prognostiskt poängsystem (IPSS-R) myelodysplastiskt syndrom med låg eller medelhög risk (MDS) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-06-15 08:36:54?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
LD-VenEx / Phase 2 study of azacitidine in combination with low dose intensity venetoclax in patients with acute myeloid leukemia with integration of explorative multi-omics and ex vivo drug screening data Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 10:51:58?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
MiMir-studien (89Zr-Atezolizumab PET/CT) / Molecular PD-L1 PET/CT Imaging with 89Zr-atezolizumab to Monitor Immune Responses in metastatic Triple Negative Breast Cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 10:49:51?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
MK-6482-022 / A Multi-center, Double-Blind, Randomized Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482) plus Pembrolizumab (MK- 3475) Versus Placebo plus Pembrolizumab, in the Adjuvant Treatment of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Post Nephrectomy Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 10:33:20?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
Cloudin-6 BNT211-01 / Phase I/IIa, first-in-human, open-label, dose escalation trial with expansion cohorts to evaluate safety and preliminary efficacy of CLDN6 CAR-T with or without CLDN6 RNA-LPX in patients with CLDN6-positive relapsed or refractory advanced solid tumors Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 10:27:25?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
NMDSG14-B-2 / A phase II multicenter single-armed study using subject-specific minimal residual disease markers to adopt treatment after allogeneic stem cell transplantation for subjects with myelodysplastic syndrome - MDS Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 10:24:16?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
FAPI-46/FAPI-PET / PET bilddiagnostik av tumörer i bukspottkörtel, gallgångar, magsäck eller äggstockar med ett radioaktivt märkt spårämne FAPI=Fibroblast Aktiverande Protein Inhibitor Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 10:01:39?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
ZUMA-4 / A Phase 1/2 Multi-Center Study Evaluating the Safety and Efficacy of KTE-X19 in Pediatric and Adolescent Subjects with Relapsed/Refractory B-precursor Acute Lymphoblastic Leukemia or Relapsed/Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 09:57:53?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
19-BI-1808-01 / En öppen fas 1/2a, multicenterstudie av BI-1808, en monoklonal antikropp mot TNFR2, för att med ökande dos i ensam regim och i kombination med Pembrolizumab prövas för första gången på forskningspersoner med avancerade solida tumörer, som påföljande kohortstudie Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-06-08 09:55:49?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
EROS / Early intervention and recovery of sexual function in men and women after treatment of rectal cancer–a randomized controlled study with tadalafil compared to standard care Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 09:46:08?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2-3 Visa
avslutad_Prevent-A-CaLL / Short-term combined acalabrutinib and venetoclax treatment of newly diagnosed patients with CLL at high risk of infection and/or early treatment who do not fulfil IWCLL treatment criteria for treatmnet. A randomized study with extensive immune phenotyping Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-06-08 09:38:55?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
KEYNOTE-A04 _ 18-BI-1206-03 / Phase 1/2a Clinical Trial of BI-1206, a Monoclonal Antibody to CD32b (FcγRIIB), in Combination with Pembrolizumab in Subjects with Advanced Solid Tumors Previously Treated with Anti-PD1 or Anti-PDL1 Antibodies Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-06-08 09:22:07?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
CASSIOPEIA _ CCTL019G2201J / En fas II-studie av tisagenlekleucel som första linjens behandling hos barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi med minimal kvarvarande sjukdom (MRD) efter avslutad konsolideringsbehandling Karolinska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 2023-06-08 09:14:52?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
LIBRETTO-432 / Placebokontrollerad, dubbelblindad, randomiserad fas 3-studie av adjuvant selperkatinib efter lokoregional primärbehandling hos patienter med RET-fusionspositiv icke småcellig lungcancer (NSCLC) i stadium IB-IIIA. Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-06-07 09:53:20?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
FIREFLY-2 / En randomiserad, internationell multicenter fas 3-studie av DAY101-monoterapi jämfört med cytostatika enligt standardvård hos patienter med pediatriskt låggradigt gliom som har en aktiverande RAF-ändring som kräver första linjens systemisk behandling Astrid Lindgrens barnsjukhus 2023-06-02 13:40:18?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
PRODIGYN / Prognostiskt och diagnostiskt tilläggsvärde av bilddiagnostik vid stadieindelning och behandlingsplanering av gynekologisk cancer Norrlands universitetssjukhus 2023-05-29 07:45:05?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
ARM / Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie Universitetssjukhuset Örebro, Akademiska sjukhuset 2023-05-17 12:16:24?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
BNT122-01 / En multicenter, öppen fas II, randomiserad, kontrollerad studie för att jämföra effekten av RO7198457 med klinisk övervakning hos resekterade patienter med kolorektalcancer i stadie II (högrisk) och stadie III, samt ctDNA-positiva efter resektionen. Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-05-16 09:36:11?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_DESTINY-B12 / En öppen, multinationell multicenterstudie i fas 3b/4 av trastuzumab deruxtecan hos patientermed eller utan hjärnmetastaser vid baslinje med tidigare behandlad avancerad/metastaseradHER2-positiv bröstcancer (DESTINY- Breast12) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-05-05 14:15:04?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
SALFLADMET / En randomiserad fas 2 studie av effekten av Salovum och SPC-flingor på dihydropyrimidin-orsakad mag-tarmbiverkan och tumörtryck vid tjockoch ändtarmscancer - SALFLADMET Akademiska sjukhuset 2023-05-05 13:56:56?.ToShortDateString() ovrigt False fas-2 Visa
avslutad_Espac-4 / ESPAC-4. European study group for pancreatic cancer - trial 4. Combination versus single agent chemotherapy in resectable pancreatic cancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-05-05 13:38:32?.ToShortDateString() lakemedel True ej-tillampbar Visa
avslutad_Ascend -4 / En fas III multicenter, randominserad studie av oral administrering av LDK378 jämfört med standard kemoterapi hos tidigare obehandlade vuxna. ALK-positiva patienter md stadie IIIB eller IV, icke-skvamös icke småcellig lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-05-05 13:08:57?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Eucharis / Europeiska behandlingsmönster och resultat relaterade till första linjens CDK4/6-hämmare och hormonbehandlingar bedömda i en "real-world" (verklig) icke-interventionsstudie (EUCHARIS) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-05-03 10:53:19?.ToShortDateString() ovrigt True ej-tillampbar Visa
avslutad_ASCAPE / Implementering av artificiell intelligence för att förbättra patienternas livskvalitet efter cancerbehandling-ASCAPE Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-05-03 10:12:43?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
I-CONIC / Imatinib för konvertering av trippelnegativ till östrogenberoende bröstcancer - ICONIC Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-04-27 11:25:45?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
Optimering inför stor kolorektalcancer kirurgi / Optimering inför stor kolorektalcancer kirurgi Danderyds sjukhus 2023-04-25 08:05:56?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
MajesTEC-9 / En studie som jämför behandling med enbart teklistamab med antingen pomalidomid,bortezomib och dexametason (PVd) eller karflizomib och dexametason (Kd) hos patienter medåterfall eller refraktärt multipelt myelom som tidigare fått en till tre behandlingar. (MajesTEC-9,64007957MMY3006 MajesTEC-9) Akademiska sjukhuset, Falu lasarett, Helsingborgs lasarett, Linköpings universitetssjukhus 2023-04-24 14:02:23?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
PRIAS / PRIAS (Prostate cancer Research International: Active Surveillance). Prostatacancer: aktiv monitorering med möjlighet till senarelagd behandling Skånes universitetssjukhus 2023-04-24 09:30:55?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Optunebehandling för patienter med glioblastom- patienternas, närståendes och personalens uppfattning av behandlingen - en kvalitativ intervju samt enkät studie / Optunebehandling för patienter med glioblastom- patienternas, närståendes och personalens uppfattning av behandlingen - en kvalitativ intervju samt enkät studie Linköpings universitetssjukhus 2023-04-20 13:29:42?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Fibroneer / En studie för att utvärdera om BI 1015550 förbättrar lungfunktionen hos forskningspersoner med Ideopatisk Lungfibros (IPF) Linköpings universitetssjukhus 2023-04-19 13:42:18?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
Ironman / En internationell registerstudie i syfte att förbättra resultaten för män med avancerad prostatacancer. Skånes universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus 2023-04-12 15:20:52?.ToShortDateString() False Visa
Primordium / En studie för att utvärdera säkerhet och effekt av apalutamid vid behandling av hormonkänslig prostatacancer Skånes universitetssjukhus, Södersjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus 2023-04-12 14:40:33?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False fas-3 Visa
Cancerrehabilitering vid matstrups eller magsäckscancer / Rehabilitering och återhämtning hos personer med cancer i matstrupen eller magsäcken - ett underlag för optimerad cancerrehabilitering Skånes universitetssjukhus 2023-03-30 13:32:42?.ToShortDateString() False Visa
ADVANTAGE / Vilken längd på cellgiftsbehandling före operation ger bättre överlevnad för borderline och lokalt avancerad pankreascancer? fas 3 randomiserad kontrollerad studie Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-23 11:02:53?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False fas-3 Visa
SEROM / Ekonomisk jämförelse mellan användandet av ultraljudsax och diatermi vid axillutrymning hos bröscancerpatienter. Linköpings universitetssjukhus 2023-03-22 11:22:56?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_FIRST (RLY-4008-101) / A First-in-Human Study of Highly Selective FGFR2 Inhibitor, RLY-4008, in Patients With Intrahepatic Cholangiocarcinoma (ICC) and Other Advanced Solid Tumors Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-03-19 18:25:45?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_ASC4First / A phase III, multi-center, open-label, randomized study of oral asciminib versus Investigator selected TKI in patients with newly diagnosed Philadelphia Chromosome Positive Chronic Myelogenous Leukemia in Chronic Phase Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-03-19 18:22:55?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
SIRPa CA059-001 / A phase 1, open-label, dose finding study of CC-95251 alone and in combination with antineoplastic agents in subjects with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-03-19 18:19:28?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
AlloVir-ADENO (ALVR105) / Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, with Cross-Over, of Posoleucel (ALVR105) for the Treatment of Adenovirus Infection in Pediatric and Adult Participants Receiving Standard of Care Following Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-19 18:16:37?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
MAGNETISMM-7-studien / A randomised, 2-arm, phase 3 study of elranatamab (PF-06863135) versus lenalidomide in patients with newly diagnosed multiple myeloma who are minimal residual disease-positive after undergoing autologous stem-cell transplantation Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-19 18:12:48?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
CERTIS1 / A Modular Phase I/IIa, Open-label, Multi-centre Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics (PK), Pharmacodynamics (PD) and Preliminary Efficacy of Ascending Doses of AZD9574 as Monotherapy and in Combination with Anti-cancer Agents in Patients with Advanced Solid Malignancies (CERTIS1) Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-19 18:03:20?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
MajesTEC-7 / A Phase 3 Randomized Study Comparing Teclistamab in Combination with Daratumumab SC and Lenalidomide (Tec-DR) versus Daratumumab SC, Lenalidomide, and Dexamethasone (DRd) in Participants with Newly Diagnosed Multiple Myeloma Who are Either Ineligible or not Intended for Autologous Stem Cell Transplant as Initial Therapy Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-03-19 18:01:35?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
NeoGap (NEOGAP-CRC-01) / A First-In-Human, Phase I/IIa Trial of the novel T cell Immunotherapy pTTL in Patients with Advanced Colorectal Cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-19 17:59:21?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
BIWAC (BI 1403-0001- Brightline) / A phase Ia/Ib, open label, multicenter, dose-escalation study of BI 907828 in patients with advanced or metastatic solid tumors Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-19 17:56:08?.ToShortDateString() lakemedel False MDM2 fas-1 Visa
avslutad_InMIND - INCMOR 0208-301 / A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, MULTICENTER TRIAL TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF TAFASITAMAB PLUS LENALIDOMIDE IN ADDITION TO RITUXIMAB VERSUS LENALIDOMIDE IN ADDITION TO RITUXIMAB IN PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY (R/R) FOLLICULAR LYMPHOMA (FL) GRADE 1-3A OR R/R MARGINAL ZONE LYMPHOMA (MZL) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-03-18 23:00:11?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
LOXO-BTK-20022 / A Phase 3 Open-Label, Randomized Study of Fixed Duration Pirtobrutinib (LOXO-305) plus Venetoclax and Rituximab versus Venetoclax and Rituximab in Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (BRUIN CLL-322 Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-03-18 22:56:37?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
DOVACC / A Randomized Clinical Trial Investigating Olaparib, Durvalumab (MEDI4736) and UV1 as Maintenance Therapy in BRCAwt Patients with Recurrent Ovarian Cancer Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2023-03-18 22:54:01?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
A-SAB / A-SAB - alectinib följt av konsoliderande hypofraktionerad strålbehandling vid icke-småcellig lungcancer med ALK-rearrangemang Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-03-18 22:51:14?.ToShortDateString() stralbehandling False ALK fas-1 Visa
Teliso-V / Phase 3, open-label, randomized, controlled, global study in subjects with c-Met overexpressing (c- Met+), EGFR wildtype, locally advanced/metastatic non-squamous NSCLC that has progressed after standard of care therapy. Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-18 22:48:59?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
MK2140-004 / Phase 2 Open-label Clinical Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Zilovertamab Vedotin (MK-2140 earlier VLS-101) in Participants With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-18 22:42:44?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_PostMonarch / A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study to Compare the Efficacy of Abemaciclib plus Fulvestrant to Placebo plus Fulvestrant in Participants with HR+, HER2-, Advanced or Metastatic Breast Cancer Following Progression on a CDK4 & 6 Inhibitor and Endocrine Therapy Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-03-18 22:39:35?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
NEO-ACT / Fysisk träning under preoperativ cellgiftsbehandling för bröstcancer för att öka andelen patienter som får komplett tumörrespons: den randomiserade Neo-ACT studien Capio S:t Görans Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus Skövde, Västmanlands sjukhus Västerås, Sundsvalls sjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2023-03-18 22:35:37?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
BGB3111-LTE1 Roll-overstudie / An Open-label, Multi-center, Long-term Extension Study of Zanubrutinib (BGB-3111) Regimens in Patients With B-cell Malignancies Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-03-18 22:32:58?.ToShortDateString() lakemedel False fas-4 Visa
SEAMARK / A phase 2, randomized, open-label study of Encorafenib and Cetuximab plus Pembrolizumab versus Pembrolizumab alone in participants with previously untreated BRAFV600E-mutant, MSI-H/dMMR metastatic colorectal cancer Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2023-03-18 22:29:08?.ToShortDateString() lakemedel False MSI, dMMR, BRAF fas-2 Visa
XNK-Urotelialcancer / Analys av immunceller från patienter med urotelial cancer i syfte att förbättra immunoterapier Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-18 22:26:50?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_Columbus / Adjuvant encorafenib & binimetinib vs. placebo in fully resected stage IIB/C BRAF V600E/K mutated melanoma: a randomized triple-blind phase III study in collaboration with the EORTC Melanoma Group Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-03-18 22:23:22?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Brightline-1 / Brightline-1: A Phase II/III, randomized, open-label, multi-center study of BI 907828 compared to doxorubicin as first line treatment of patients with advanced dedifferentiated liposarcoma Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-03-18 22:21:10?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
Sensi-Ex / SensiEx - Sensorimotor training using Whole Body Vibration exercise to reduce chemotherapy-induced peripheral neuropathy after treatment for breast cancer a randomized controlled pilot trial Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-18 22:16:54?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Bio-Melanom / En provsamlingsstudie för att identifiera biomarkörer av betydelse för behandlingseffekt och toxicitet vid medicinsk behandling av patienter med malignt melanom Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-18 22:15:06?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
AVANZAR / A Phase III, Randomised, Open-label, Multicentre, Global Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) in Combination With Durvalumab and Carboplatin Versus Pembrolizumab in Combination With Platinum-based Chemotherapy for the First-line Treatment of Patients With Locally Advanced or Metastatic NSCLC Without Actionable Genomic Alterations Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2023-03-18 22:13:08?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
GeMore / Genetisk och molekylär kartläggning samt riktad behandling inom gynekologisk cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-18 22:11:09?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
ISGA-studien (pre-GAT01) / studier av immunsystemet hos patienter med gyncancer Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-18 22:08:49?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
PRO-GLIO / PROton kontra fotonterapi i IDH-muterade diffusa grad II och III GLIOmas Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-16 14:35:16?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-3 Visa
Tabanetoc / Tinzaparin och biomarkörer efter neoadjuvant behandling av äggstockscancer Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Västerviks sjukhus, Höglandssjukhuset Eksjö 2023-03-16 09:26:51?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
COLON-Z / Utvärdering av tumörtillväxt och onkologisk behandling hos patienter med primär tjocktarmscancer med Zebra fisk Embryo Model Linköpings universitetssjukhus 2023-03-16 08:46:28?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
CRLM-Z / Utvärdering av tumörtillväxt och onkologisk behandling hos patienter med CRLM som använder embryo från zebrafisk Linköpings universitetssjukhus 2023-03-15 13:46:13?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
DRAGON-sarcopenia / DRAGON-sarcopenia Linköpings universitetssjukhus 2023-03-15 13:05:14?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
MARIPOSA-2 / MARIPOSA-2 Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2023-03-14 14:22:07?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
Taormina-studien / Behandling av oligometastatisk bröstcancer - en randomiserad fas 3 studie som jämför första linjens systemisk behandling med eller utan tillägg av stereotaktisk ablativ radioterapi - TAORMINA Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2023-03-14 11:16:43?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False fas-3 Visa
PREOPANC-3 / Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi av bukspottkörtelcancer PREOPANC-3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-03-01 11:19:19?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False ej-tillampbar Visa
ScanPan 1 / Värdet av behandling av spridd bukspottkörtelcancer Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus 2023-02-09 15:24:14?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
T-REX / Skräddarsydd extern strålbehandling hos kliniskt körtelnegativa bröstcancerpatienter med 1-2 portvaktskörtlar med makrometastas. En öppen multicenter, randomiserad FAS 3 studie Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2023-02-02 11:13:52?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-3 Visa
avslutad_Palbociclib / En forskningsstudie för utvärdering av palbociklib (ibrance®) i kombination med irinotecan och temozolomid och/eller i kombination med topotecan och cyklofosfamid hos barn med återkommande eller okänsliga solida tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-01-20 14:33:11?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
NSGO-CTU-HERO / Karakterisering av patienter med höggradig äggstockscancer avseende homolog rekombinationsfenotyp - en prospektiv observationsstudie Skånes universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2023-01-18 11:42:40?.ToShortDateString() False Visa
CNIS793B12301 / En randomiserad dubbelblindad FAS 3 studie som jämför NIS793 i kombination med gemcitabin och nab-paklitaxel mot placebo i kombination med gemcitabin och nab-paklitaxel vid första linjens behandling av metastaserad pankreas duktal adenocarcinom (mPDAC) Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2023-01-18 11:24:38?.ToShortDateString() lakemedel False ej-tillampbar Visa
avslutad_RELATIVITY-123 / RELATIVITY-123 Ca224-123 metastaserad kolorektalcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2023-01-18 11:00:38?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
KEYFORM-008 / MK-4280A jämfört med läkarens val av cytostatika vid återfall av eller refraktärt klassisktHodgkins lymfom. Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2023-01-13 15:15:24?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
POPCORN / Prehabilitering inför kirurgi för cancer Linköpings universitetssjukhus 2022-11-30 15:41:12?.ToShortDateString() ovrigt False ej-tillampbar Visa
Metro / Precisionsbestrålning mot metastaser vid hormonkänslig prostatacancer med begränsad spridning Norrlands universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Karolinska Universitetssjukhuset 2022-11-28 14:11:14?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-3 Visa
Keynote-C93/GOG-3064/ENGOT-en15 / En randomiserad, öppen, aktiv-komparatorkontrollerad klinisk studie av pembrolizumab jämfört med platinadubbel kemoterapi hos deltagare med avancerad eller recidiverande livmoderkroppscancer (endometriecancer) med dMMR (defekt mismatch reparationssystem) i första linjen (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15) Karolinska Universitetssjukhuset 2022-11-15 10:50:09?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_LidERA / En fas III, randomiserad, öppen multicenter-studie som utvärderar effektiviteten och säkerheten av adjuvant giredestrant jämfört med läkarens val av adjuvant endokrin monoterapi hos patienter med östrogen-receptorpositiv, HER2-negativ tidig bröst-cancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-11-08 11:10:16?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
Halo / En vetenskaplig studie för utveckling av FET-PET/MR för patienter med gliom Norrlands universitetssjukhus 2022-10-19 09:40:22?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
BioBladder / Biomarker profiling to predict response and survival in patients receiving systemic therapy for advanced urothelial cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2022-10-06 10:27:47?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_TROPICS-04 / Phase III Study of Sacituzumab Govitecan (IMMU-132) in Metastatic or Locally Advanced Unresectable Urothelial Cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-10-06 10:25:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_MK6482-012 / An Open-label, Randomized Phase 3 Study to Evaluate Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with MK-6482 and Lenvatinib (MK-7902), or MK-1308A in Combination with Lenvatinib, versus Pembrolizumab and Lenvatinib, as Firstline Treatment in Participants with Advanced Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-10-06 10:23:51?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
PRIS / Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2022-10-06 10:20:36?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
PelvEx II / Effekt av förbehandling med cytostatika inför strålbehandling och operation av lokalt återfall av ändtarmscancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2022-10-06 10:16:42?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
Breakwater / En öppen, multicenter-, randomiserad fas 3-studie av första linjens behandling med enkorafenib plus cetuximab med eller utan kemoterapi, kontra standardbehandling med en inledande säkerhetsbehandling med enkorafenib och cetuximab plus kemoterapi hos deltagare med metastaserad BRAF V600E-muterad kolorektalcancer Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2022-10-06 10:12:22?.ToShortDateString() lakemedel False BRAF fas-3 Visa
avslutad_CIRKOS / Cirkulerande virus-DNA och andra biomarkörers betydelse för diagnostik och uppföljning av skivepitelcancer inom huvudhalsområdet Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-10-06 10:04:48?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_COSTAR / A randomised, open-label phase 2/3 study comparing cobolimab + dostarlimab + docetaxel to dostarlimab + docetaxel to docetaxel alone in participants with advanced nonsmall cell lung cancer who have progressed on prior anti-PD-(l)1 therapy and chemotherapy Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-10-06 10:01:35?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
avslutad_G-Definer / Gender Difference in sidE eFfects of ImmuNotherapy: a possible clue to optimize cancER treatment Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-10-06 09:55:51?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
MK-6482-015 / A Phase 2 Study to Evaluate the Effficacy and Safety of Belzutifan (formerly PT2977) Monotherapy in Participants with Advanced Pheochromocytoma/Paraganglioma (PPGL) or Pancreatic Neuroendocrine Tumor (pNET) Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2022-10-06 09:48:06?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
SENS-studien / Förutsäga individuell strålkänslighet för bröstcancerpatienter med hjälp av genetiska och inflammatoriska markörer Karolinska Universitetssjukhuset 2022-10-06 09:44:28?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
PREP-studien / PREvention and Prediction of breast-and ovarian cancer - PREP Karolinska Universitetssjukhuset 2022-10-06 09:42:29?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
AXSANA / AXillary Surgery After NeoAdjuvant Treatment- Eurobreast3 Capio S:t Görans Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2022-10-06 09:39:12?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
STAR-TREC / En internationell multicenter studie där man jämför onkologisk terapi med kort strålbehandling (5 Gy X 5) eller lång tids strålbehandling (2 Gy X 25) + cytostatika mot standardkirurgi för tidig ändtarmscancer Södersjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2022-10-04 08:57:52?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel,stralbehandling False fas-3 Visa
SALFLAC / En randomiserad dubbelblind placebokontrollerad fas 2 studie som undersöker eff ekten avSalovum och SPC-fl ingor på biverkningar som orsakas av kurati vt syft ande kombinerad strål- och cytostatikabehandling för analcancer - SALFLAC Akademiska sjukhuset 2022-08-30 09:33:41?.ToShortDateString() ovrigt False fas-2 Visa
avslutad_INCB81776-101 (AXL-MER) / En fas 1a/1b-studie som undersöker säkerheten och tolerabiliteten för INCB081776 hos deltagaremed framskridna maligniteter Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-08-16 16:07:25?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
MO41552 / En randomiserad, oblindad, multicenter fas III-studie av entrektinib jämfört med krizotinib hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med ROS1- genrearrangemang med och utan metastaser i centrala nervsystemet Karolinska Universitetssjukhuset 2022-08-02 16:43:40?.ToShortDateString() lakemedel False ROS1 fas-3 Visa
avslutad_RM26 / [68Ga]Ga-NOTA-PEG2-RM26 PET/DT: spårämnets biodistribution och upptag i olika typer av cancer med gastrinfrisättande peptidreceptorer (GRPR) överuttryck Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-08-02 16:31:33?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_SGNS40-002 (SEASAM) / En öppen fas 2 studie av SEA-CD40-kombinationsbehandlingar vid avancerade maligniteter Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-08-02 16:17:32?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
Kartläggning av Hematologiska maligniteter hos patienter med möjlig ärftlig predisposition / Kartläggning av Hematologiska maligniteter hos patienter med möjlig ärftlig predisposition Akademiska sjukhuset 2022-07-06 15:54:21?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
En fas 1b/2, First-in-Human, doseskalerings- och expansionsstudie av XMT-1536 hos patienter med solida tumörer som sannolikt uttrycker NaPi2b / En fas 1b/2, First-in-Human, doseskalerings- och expansionsstudie av XMT-1536 hos patienter med solida tumörer som sannolikt uttrycker NaPi2b Skånes universitetssjukhus 2022-06-29 15:29:46?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
SCRIPT AML (Studying Conditioning Regimen In Pediatric Transplantation-AML) / En randomiserad, multicenter fas III-studie som jämför två behandlingsalternativ (ClpFluBu och BuCyMel) hos barn med akut myeloid leukemi som genomgår en allogen stamcellstransplantation Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2022-06-03 11:55:38?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_TELEPIK / TELEPIK Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-05-18 13:04:19?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
Miltenyi / Miltenyi Akademiska sjukhuset 2022-05-16 11:40:18?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
CC-90010-GBM-002 / EN FAS 1B, ÖPPEN STUDIE FÖR ATT FINNA DEN MEST OPTIMALA BEHANDLINGSDOSEN AV STUDIELÄKEMEDLET CC-90010 I KOMBINATION MED TEMOZOLOMIDE MED ELLER UTAN STRÅLBEHANDLING HOS PATIENTER MED NYLIGEN DIAGNOSTICERAT GLIOBLASTOM. Skånes universitetssjukhus 2022-05-10 11:55:48?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False fas-1 Visa
Hypo-M1 / Olika fraktioneringsscheman för strålbehandling till primärtumören vid metastaserande hormonkänslig prostatacancer Norrlands universitetssjukhus 2022-05-06 11:18:14?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-3 Visa
START-NET / Systemisk, anpassad, målinriktad strålbehandling vid neuroendokrina tumörer. Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset 2022-05-02 16:03:04?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False fas-3 Visa
avslutad_AGO-OVAR 2.29 / En randomiserad fas III-studie som jämför Atezolizumab i kombination med Bevacizumab och kemoterapi vid återfall av äggstocks-, äggledar- eller primär bukhinnecancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-04-07 13:53:04?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
Inotuzumab _ ITCC-059 / Säkerhet och effekt av läkemedlet Inotuzumab Ozagamizin hos barn med återfall/refraktär akut lymfatisk leukemi Astrid Lindgrens barnsjukhus 2022-03-31 11:35:10?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
LuDO-N / Somatostatin-receptor-baserad riktad strålbehandling vid recidiverat eller refraktärt neuroblastom Astrid Lindgrens barnsjukhus 2022-03-31 10:52:03?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-2 Visa
Carfilzomib / Fas 1b/2 studie av Karfilzomib i kombination med induktionskemoterapihos barn med recidivierande eller refraktär akut lymfatisk leukemi Astrid Lindgrens barnsjukhus 2022-03-31 10:30:51?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
Ponatinib / En öppen, enarmad studie i fas 1/2 för att utvärdera säkerhet och effekt för ponatinib vid behandling av återkommande eller refraktära leukemier eller solida tumörer hos pediatriska deltagare Astrid Lindgrens barnsjukhus 2022-03-31 09:40:03?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_Polargo / En öppen, randomiserad multicenterstudie i fas III för att utvärdera säkerhet och effekt för polatuzumab vedotin i kombination med rituximab plus oxaliplatin (R-Gemox) jämfört med enbart R-Gemox hos patienter med recidiverat/rekfraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-03-29 15:14:26?.ToShortDateString() stralbehandling True fas-3 Visa
INFORM2 NivEnt / INFORM2 Astrid Lindgrens barnsjukhus 2022-03-28 13:32:01?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
IPMN / Intraoperativ pankreatoskopi vid Intraduktal Papillär Mucinös Neoplasi (IPMN) Norrlands universitetssjukhus 2022-03-22 08:50:42?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
PARPANC / Prognostiska faktorer, operativ vård och kort- och långtidsutfall vid cystor och tumörer i pankreas och periampullära regionen Norrlands universitetssjukhus 2022-03-22 08:26:31?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_RELATIVITY-098 / En dubbelblind, randomiserad fas 3 studie med adjuvant immunterapi av en fast doskombination av relatlimab och nivolumab kontra nivolumab monoterapi för melanom stadium III-IV efter operation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-03-16 11:30:59?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
ALTAMIRA / Acalabrutinib och rituximab hos äldre patienter med obehandlat mantelcellslymfom Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Hallands sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Sunderby sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uddevalla sjukhus, Falu lasarett, Centralsjukhuset Karlstad, Norrlands universitetssjukhus 2022-03-15 15:10:12?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
LBL 2018 / LBL 2018, Behandlingsprotokoll för behandling av barn och ungdomar med lymfoblastlymfom - en internationell multicenterstudie Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2022-02-24 12:02:02?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
B-NHL 2013 / Forskningsstudie för behandling av barn och ungdomar med Non-Hodgkins lymfom eller leukemi av B-cellstyp Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2022-02-24 10:20:44?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
En undersökning om smärtrelaterade erfarenheter hos svenska vuxna med cancer. / En undersökning om smärtrelaterade erfarenheter hos svenska vuxna med cancer. Skånes universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset 2022-02-21 13:58:29?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_CCS1477-02 / En öppen fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och effekt för CCS1477 som monobehandling hos patienter med avancerad hematologisk malignitet. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-02-19 10:21:44?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_CCS1477-01 / En öppen fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och effektivitet för CCS1477 som monobehandling och i kombination hos patienter med avancerade solida/metastaserande tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2022-02-19 08:35:41?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
ONCORELLA-1 (ONC001-CL-001) / En fas I/II, öppen enarmad studie av säkerhet, tolerabilitet och antitumöreffekt vid behandling med orellanin hos patienter med metastaserad klarcellig njurcancer eller papillär njurcancer Karolinska Universitetssjukhuset 2022-02-19 07:50:04?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
PSMAddition / An International Prospective Open-label, Randomized, Phase III Study Comparing Androgen Deprivation Therapy and Novel Androgen Axis Drugs Alone or With 177Lu-PSMA-617 in Men with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC) Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2022-02-08 22:10:08?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
GCT3013-01 / En Fas I/II, öppen, doseskalerande studie av GEN3013 hos patienter med refraktärt B-cellslymfom som progredierat eller återfallit. Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset 2022-02-02 16:09:49?.ToShortDateString() False Visa
Modelle-001 / En studie av Calciumfolinate och Arfolitixorin för att studera upptaget och påverkan på enzymaktivitet i levermetatstaser hos patienter med cancer i tjock-och ändtarm. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2022-01-26 16:17:12?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False fas-2 Visa
SOULMATE / Kan levertransplantation hjälpa patienter med utbredd spridning av tjocktarms-ändtarmscancer till levern? Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2022-01-26 16:07:52?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False fas-3 Visa
ASAC / En multi-center, dubbel-blind, placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektal cancer efter leveroperation Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2022-01-26 15:22:16?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_TIMEPOINT / En öppen studie i fas 1a/b av MTL-CEBPA i kombination med en PD-1-hämmare (PEMBROLIZUMAB) hos vuxna patienter med avancerade solida tumörer (TIMEPOINT) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-12-05 09:35:55?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
KEYNOTE-365 / En fas Ib/II-prövning av kombinationsbehandlingar med pembrolizumab (MK-3475) vid kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) (KEYNOTE-365) Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-12-03 11:35:20?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
eNRGy- MCLA-128-CL01 / En fas I/II studie av MCLA-128, en bispecifik IgG1 antikropp i fullängd riktad mot HER2 och HER3, hos patienter med solida tumörer (eNRGy) Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-27 18:48:41?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_Transcend / En öppen, singelarmad, multikohort, multicenter fas 2-prövning för att utvärdera effekt och säkerhet för JCAR017 hos vuxna försökspersoner med recidiverande eller refraktär non-Hodgkins lymfom (NHL) av typen indolent B-cellslymfom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-11-18 16:12:53?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt True fas-2 Visa
EVI-3 / En multicenter, randomiserad, parallellgruppp, placebokontrollerad fas II studie på effektivitet och säkerhet av Vitamin C i kombination med azacitidine i högrisk MDS, CMML och AML med 20-29% blaster. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2021-11-18 16:06:43?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt False fas-2 Visa
Cell Protect - ISA-HC-NK / En randomiserad, öppen, fas II studie för att utvärdera Isatuximab ensamt eller i kombination med Cellprotect som underhållsbehandling efter stamcellstransplantation hos patienter med nydiagnostiserad multipelt myelom Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-18 15:57:09?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_LOXO-BTK-18001 / A Phase 1/2 Study of Oral LOXO-305 in Patients with Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL) or Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-11-14 18:08:05?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
IMMU-LC / Det immunologiska landskapet- lungcancer, The immunological landscape in lung cancer. Studies of effector mechanisms and biomarkers in patients with NCLC undergoing treatment with checkpoint inhibitors Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 18:04:13?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
TINCA II- njurcancer / Det immunologiska landskapet i njurcancer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 18:01:31?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_MyPal / Randomiserad klinisk studie av MyPal-applikationen - ett elektroniskt vårdsystem för omhändertagande med patientrapporterade utfall bland vuxna patienter med hematologiska maligniteter (KLL och MDS Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-11-14 17:58:02?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
DSA-LL-studien / Better and individualised therapy for patients with relapsing lymphoma and leukaemia Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 17:55:15?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_GCT3013-05 / En randomiserad, öppen, fas 3-studie av epcoritamab vs prövarens val av cytostatika vid behandling av relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-11-14 17:51:53?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ROS-studien / An open-label, single arm, roll-over study to provide continued treatment with darolutamide in participants who were enrolled in previous Bayer-sponsored studies Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-11-14 17:40:58?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
Immunologisk aktivitet hos melanomtumörer / Studier av immunologisk aktivitet hos melanomtumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 17:34:21?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_Nex-18 / En pilotstudie för att mäta farmakokinetik, tolerabilitet och säkerhet för en ny formulering av azacitidin, Nex-18a, för att behanndla MDS, KMML eller AML Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-11-04 15:45:18?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_INCB 99318-122 (Incyte) / En fas I-studie som utforskar säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik för INCB099318 hos deltagare med utvalda avancerade solida tumörer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-11-04 09:43:23?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
Swedish anal carcinoma study / Swanca-studien - Jämförelse mellan behandling med fotonstrålning och protonstrålning för patienter med anal-cancer Norrlands universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset 2021-11-02 11:49:32?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-2 Visa
avslutad_SGNTUC-016 _ (HER2CLIMB-02) / Randomiserad, dubbelblind fas 3-studie av tucatinib eller placebo i kombination med ado-trastuzumabemtansin (T-DM1) för patienter med inoperabel, lokalt avancerad eller metastaserande HER2-positiv bröstcancer (HER2CLIMB-02) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-10-28 09:35:53?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Ruby del 2 / En randomiserad, dubbelblind multicenter-, fas III-studie av Dostarlimab (TSR 042) och Niraparib plus karboplatin-paklitaxel jämfört med placebo plus karboplatin-paklitaxel hos patienter med endometriecancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-10-27 14:08:04?.ToShortDateString() True fas-3 Visa
avslutad_DESTINY-Breast09 / En randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtecan (T-DXd) med eller utan Pertuzumab jämfört med standardbehandling (Taxaner, Trastuzumab och Pertuzumab) som första linjens behandling av HER2-positiv metastatisk bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-10-14 12:53:25?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_BiTE-U (AMG160_20190505) / En fas 1b/2 studie för att utvärdera säkerheten och effekten av AMG 160 i kombination med Enzalutamid, Abirateronacetat eller AMG 404, eller AMG 404 som en självständig behandling (monoterapi) hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-10-03 11:11:37?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
iPCM / iPCM-implementation of Personalised Cancer Medicine Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset 2021-10-03 10:20:08?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
SCAN-Mi-studien Cervix / The communication between the microbiota and biomarkers in cervical cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-28 09:32:22?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
MAGSNOW / Sentinel node lokalisation och stadieindelning med superparamagnetisk järnoxid-förstärkt MR och Magtrace®/Sentimag® för kvinnliga patienter med Bröstcancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-09-17 11:42:17?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
SENTINEO / Lymfkörtelidentifiering före preoperativ cellgiftsbehandling med MagTrace och MagSeed Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-09-17 11:28:59?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
PostMagMRI / PostMagMRI Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-09-17 10:53:30?.ToShortDateString() False Visa
Erfarenheter av vakuumassisterade excisioner av förändringar i bröst (VAE) / Erfarenheter av vakuumassisterade excisioner av förändringar i bröst (VAE) Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-09-17 10:26:41?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
MagTotal / MagTotal Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-09-17 10:09:33?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
BREASTCC / BREASTCC Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-09-17 09:45:07?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
SentiNot 2.0 / SentiNot 2.0 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2021-09-17 09:27:30?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
PACED / Patient-centred digital support during adjuvant endocrine breast cancer treatment Capio S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset 2021-09-13 10:52:13?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_SUMMIST / Kirurgi av metastaserat malignt melanom efter systemisk immunterapi (SUMMIST-studien) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-09-11 11:05:37?.ToShortDateString() kirurgi True fas-2 Visa
avslutad_SCANDIUM II / A Phase I Randomized Controlled Multicentre Trial of Isolated Hepatic Perfusion in Combination with Ipilimumab and Nivolumab in Patients with Uveal Melanoma Metastases Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-09-11 11:02:13?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Keynote-B21, GOG.3053 / A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Pembrolizumab versus Placebo in Combination With Adjuvant Chemotherapy With or Without Radiotherapy for the Treatment of Newly Diagnosed High-Risk Endometrial Cancer After Surgery With Curative Intent (KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-09-11 10:55:14?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_PSMA Fore / Phase III, Open-label, Multi-Center, Randomized Study Comparing 177Lu-PSMA-617 vs. a Change of Novel Androgen Axis Drugs in the Treatment of Taxane Naïve Men with Progressive Metastatic Castrate Resistant Prostate Cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-09-11 10:52:32?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
KEYNOTE-B49 / A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Pembrolizumab Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy for the Treatment of Chemotherapy-Candidate Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (HR+/HER2-) Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Breast Cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-11 10:49:55?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_NIPU-studien- CA209-7H4 / Nivolumab and ipilimumab +/- UV1 vaccination as second line treatment in patients with malignant mesothelioma Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-09-11 10:46:47?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
PreDDLung-studien / Provsamling för lungcancerforskningen på Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-11 10:43:10?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
MK6482-015 / Studie av belzutifan (MK-6482) för behandling av feokromocytom/paragangliom (PPGL) eller neuroendokrin bukspottskörteltumör (Pan-NET) Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-08-31 14:39:23?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
GCT 3013-02 / En fas 1b/2, öppen studie för att utvärdera säkerheten och den preliminära effekten av epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) i kombination med andra läkemedel hos patienter med non-Hodgkins B-cellslymfom. Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-23 13:16:42?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_Spencer / En fas 1/2-prövning av EO2401, ett nytt mikrobiellt härlett terapeutiskt peptidvaccin, i kombination med immunologisk check-point-blockad för PD-1, för behandling av patienter med lokalt avancerat eller metastaserat adrenokortikalt karcinom eller malignt feokromocytom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-07-19 09:27:53?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_MK6482-005 / An Open-label, Randomized Phase 3 Study of MK-6482 Versus Everolimus in Participants with Advanced Renal Cell Carcinoma That Has Progressed After Prior PD- 1/L1 and VEGF-Targeted Therapies Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-07-13 15:39:35?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
Hexabody-01 / An Open-Label, Multicenter, Phase 1/2 Trial of GEN3014 (HexaBody-CD38) in Relapsed och Refractory Multiple Myeloma and Other Hematologic Malignancies Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-13 15:03:40?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
CAPItello-292 / Fas Ib Studie av Capivasertib + Fulvestrant + Palbociclib som behandling för HR+/HER2- bröstcancer som är resistent mot endokrin behandling. Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-12 13:51:58?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
LISTO / Slutning av loop-ileostomi. Påverkar valet av anastomosteknik vid slutning av loop-ileostomi förekomsten av postoperativa komplikationer? Val av teknik vid förslutning av bukväggen. Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östersunds sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Norrtälje sjukhus, Sunderby sjukhus, Visby lasarett 2021-06-24 11:17:25?.ToShortDateString() kirurgi False fas-3 Visa
avslutad_Prevalence / En observationsstudie för att undersöka hur vanligt DNA reparationsdefekter är hos män med metastaserad prostatacancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-06-15 15:21:22?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
SCOUT / En studie där effekt och säkerhet av larotrektinib undersöks hos barn och tonåringar med lokalt avancerad eller metastaserade solida tumörer med bekräftad NTRK-genfusion Astrid Lindgrens barnsjukhus 2021-05-27 10:53:25?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
PDM-MBC / Individualiserad biomarkörstyrd radiologisk uppföljning vid metastaserad bröstcancer Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Länssjukhuset Kalmar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-05-06 14:33:35?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
BIO-MUSE / Blod- och vävnadsprover från patienter med hudlymfom i avsikt att förbättra prognostik och behandling. Skånes universitetssjukhus 2021-05-06 09:59:17?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
PROPER2 / Individualiserad strålbehandling vid biokemiskt återfall av prostatacancer efter prostatektomi. Skånes universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Centrallasarettet Växjö 2021-04-26 14:00:31?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-3 Visa
NAVIGATE / En fas 2-studie av typen "basket study" av den orala TRK-hämmaren larotrectinib hos forskningspersoner med tumörer med NTRK-fusion Karolinska Universitetssjukhuset 2021-04-26 13:09:09?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_PCR1001 / An open-label, randomized study to assess the relative bioavailability (BA) and bioequivalence (BE) of fixed-dose combination (FDC) formulations of niraparib plus abiraterone acetate (AA) compared to niraparib and AA co-administered as single agents in men with prostate cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-04-05 14:51:23?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
PROMMEL / Precision Radiation of Immune Checkpoint Therapy Resistant Melanoma Metastases Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021-04-05 14:05:28?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-2 Visa
avslutad_Covaxid-KLL / Immunologiskt svar efter vaccinering med mRNA vaccin mot covid-19, Comirnaty, hos immunsupprimerade och immunkompetenta personer – en öppen icke randomiserad multicenterstudie i Fas IV Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-04-05 13:49:45?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
PRORECT-studien / Preoperative Short-Course Radiation Therapy With PROtons Compared to Photons In High-Risk RECTal Cancer (PRORECT): A prospective randomized Swedish Phase II Trial Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2021-04-05 13:32:47?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-2 Visa
PACOS / Effekt av träning vid koloncancer. Histologiska och kliniska effekter av träning vid behandling av koloncancer Norrlands universitetssjukhus 2021-03-26 14:17:14?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Amplitude / En randomiserad, dubbelblindad fas III studie som vill jämföra effekten och säkerheten av niraparib + abirateronacetat + prednison vs placebo + abirateronacetat + prednison hos patienter med HRR genmuterad kastrationskänslig metastaserad prostatacancer (mCSPC). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-03-18 10:25:42?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_GSK 209012/ ZENYTH ESO / En fas I-studie av modifierade/förstärkta T-celler hos deltagare med avancerade tumörer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-03-06 18:20:54?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
TRANSFORM-2 / En randomiserad, öppen, fas 3-studie som utvärderar säkerhet och effekt av navitoklax i kombination med ruxolitinib jämfört med standardbehandling hos patienter med relapserande/ refraktär myelofibros (TRANSFORM-2) Skånes universitetssjukhus 2021-02-24 12:09:11?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
TRANSFORM-1 / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 3-studie avseende navitoklax i kombination med ruxolitinib jämfört med ruxolitinib hos forskningspersoner med myelofibros (TRANSFORM-1) Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-02-22 10:25:00?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_ZEAL-1L / En fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie som jämför niraparib plus pembrolizumab med placebo plus pembrolizumab som underhållsbehandling för patienter med stabil eller förbättrad sjukdom efter första linjens behandling med platinumbaserad kemoterapi och pembrolizumab för sjukdomsstadie IIIB eller IV vid icke småcellig lungcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-02-19 01:10:35?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_PREPEC-studien / Pre- versus sub-pectoral implant-based breast reconstruction after skin-sparing mastectomy or nipple-sparing mastectomy (OPBC-02/ PREPEC): A pragmatic, multicenter, randomized, superiority trial Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-02-10 12:57:59?.ToShortDateString() kirurgi True fas-2 Visa
avslutad_MeRmaiD-1 / En Fas III, Randomiserad , Multicenter, Dubbelblind, Placebokontrollerad Studie för att Bestämma Effektiviteten av Adjuvant Durvalumab i Kombination Med Platinabaserad Kemoterapi i Fullständigt Borttagen Stadium II-III icke-småcellig lungcancer (MeRmaiD-1) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-01-18 17:32:51?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
MR-DIVIDE / Diffusionsviktad MR för att förutsäga behandlingsrespons vid stereotaktisk strålbehandling av CNS-metastaser. Skånes universitetssjukhus 2021-01-11 10:22:55?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
KEYNOTE-866 / En fas 3, randomiserad dubbelblind studie av perioperativt pembrolizumab (MK-3475) versus placebo tillsammans med neoadjuvant kemoterapi vid muskelinvasiv blåscancer Norrlands universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2020-12-23 13:21:32?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_CodeBreak200 / En randomiserad, öppen fas 3-multicenterstudie med aktiv kontroll av AMG 510 jämfört med docetaxel för behandling av personer med tidigare behandlad, lokalt avancerad och inoperabel eller metastaserad NSCLC med muterad KRAS p.G12. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-12-11 14:26:35?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Exclaim2 / Öppen randomiserad fas III-studie jämförande studieläkemedel TAK-788 med standardbehandling Carboplatin-Alimta hos patienter med icke-småcellig lungcancer med mutation i EGFR exon 20. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-12-11 14:13:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Phys-Can styrketräningsstudie / Effekter av styrketräning under (neo)-adjuvant cancerbehandling på skelettmuskulatur hos kvinnor med bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-12-09 15:36:45?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
Genomikstudien BRÖST / Sekvenseringsanalyser och precisionsmedicin vid bröstcancer - ett fokuserat projekt för förbättrad diagnostik och uppföljning. Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-02 12:41:54?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_INDUCE-4 / En randomiserad dubbelblind adaptiv, fas II/III-studie för att jämföra GSK3359609 i kombination med pembrolizumab och 5FU-platinumkemoterapi med placebo i kombination med pembrolizumab plus 5FU- platinumkemoterapi hos deltagare med återfall eller spridd huvudhalscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-12-02 11:50:10?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
AcceleRET-BLU 667-2303 / A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Pralsetinib versus Standard of Care for First Line Treatment of RET fusion-positive, Metastatic Non-Small Cell Lung Cance Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-02 11:34:12?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
BiTe CC93269-MM-001 / A PHASE 1, OPEN-LABEL, DOSE FINDING STUDY OF CC-93269, A BCMA X CD3 T CELL ENGAGING ANTIBODY, IN SUBJECTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2020-12-02 11:28:47?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
HEAT-AML / Multicentrisk fas 1/2-studie för att undersöka säkerhet och effektivitet av hydroxyurea givet som tillägg till standardbehandling med ara-C och daunorubicin hos patienter äldre än 18 år med nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML) Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sunderby sjukhus, Hallands sjukhus Halmstad 2020-12-02 11:23:13?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_MOMENTUM SRA-MMB 301 / A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study to Evaluate the Activity of Momelotinib (MMB) versus Danazol (DAN) in Symptomatic, Anemic Subjects with Primary Myelofibrosis (PMF), Post-Polycythemia Vera (PV) Myelofibrosis, or Post Essential Thrombocythemia (ET) Myelofibrosis who were Previously Treated with JAK Inhibitor Therapy Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-12-02 11:19:16?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ADORE / CINC424H12201 A randomized, open-label, phase I/II open platform study evaluating safety and efficacy of novel ruxolitinib combinations in myelofibrosis patients Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-12-02 11:09:31?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
RE-SCREEN / Screeningbaserad individualiserad rehabilitering i samband med primär bröstcancer- ReScreen studien Skånes universitetssjukhus 2020-11-27 13:23:33?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_Neo-AEGIS / En randomiserad multicenterstudie avseende neoadjuvant och adjuvant cytostatikabehandling jämfört med neoadjuvant kemoradioterapi vid adenocarcinom i matstrupen eller övre magmunnen. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-11-26 12:06:53?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-3 Visa
NEEDS / En randomiserad multicenterstudie avseende neoadjuvant kemoradioterapi och kirurgi, jämfört med definitiv kemoradioterapi och kirurgi endast vid behov, vid skivepitelcancer i matstrupen. Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2020-11-26 11:42:47?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel,stralbehandling False fas-3 Visa
Optima / Optimastudien - en internationell randomiserad studie för att optimera indikationen för adjuvant medicinsk standardbehandling vid bröstcancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-11-19 13:23:57?.ToShortDateString() lakemedel False ej-tillampbar Visa
avslutad_DESTINY-06 / Randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtecan (T-DXd) jämfört med standardbehandling hos pat med metastaserad HER2-låg, hormonreceptorpositiv bröstcancer som försämrats under hormonbehandling med eller utan tillägg av CDK4/6-hämmare (DESTINY-Breast06) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-11-19 11:09:45?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
AMEERA / En öppen randomiserad fas 2-studie av SAR439859 jämfört med endokrin monoterapi i enlighet med läkarens val hos premenopausala och postmenopausala patienter med östrogenreceptorpositiv, HER2-negativ lokalt framskriden eller metastaserad bröstcancer som tidigare exponerats för hormonella behandlingar Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2020-11-10 14:34:10?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_TAS 120-202 (SOFFA) / En fas 2-studie av futibatinib hos patienter med specifika avvikelser i FGFR Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-11-10 13:24:40?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_TAK-788-3001 / En randomiserad, fas 3-, öppen multicenterstudie avseende effekten av TAK-788 som förstahandsbehandling jämfört med platinumbaserad kemoterapi hos patienter med icke-småcellig lungcancer med mutationer i exon 20 i EGFR-genen Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-11-03 09:45:18?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
LUCA-S / Webbaserad symtomövervaktning vid avancerad lungcancer Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Gävle sjukhus 2020-10-23 14:16:36?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_MEGALiT / MEGALiT - en studie där effekten av etablerade cancerläkemedel undersöks på nya cancersjukdomar Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-10-23 14:03:15?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_HO156 AML / Fas 3, multicenter, öppen, randomiserad studie av gilteritinib jämfört med midostaurin i kombination med induktions- och konsolideringsbehandling följt av ett års underhållsbehandling hos patienter med nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML), eller högrisk-MDS (MDS-EB2), med FLT3-mutation vilka är lämpliga för intensiv kemoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-10-20 13:00:49?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
POLAR BEAR / En randomiserad, multicenter-, fas III-studie som jämför behandling med R-mini-CHOP med R-CHP+polatuzumab vedotin för äldre patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom . Skånes universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Sunderby sjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uddevalla sjukhus, Mälarsjukhuset, Länssjukhuset Kalmar, Hallands sjukhus Varberg, Hallands sjukhus Halmstad 2020-10-09 10:02:57?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11 / En randomiserad, dubbelblind fas 3-studie av kemoradioterapi med eller utan pemprolizumab för behandling av lokalt avancerad cervixcancer av högrisktyp Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-10-06 12:40:04?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-3 Visa
NordicTrip/NBG-19-01; SWEBCG 19-01 / NordicTrip, en translationell randomiserad fas-3 studie som undersöker effekten av tillägget av Capetitabine till Karboplatin-baserad kemoterapi före operation vid tidig trippelnegativ bröstcancer. Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Gävle sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Södersjukhuset, Centrallasarettet Växjö, Västmanlands sjukhus Västerås, Capio S:t Görans Sjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad 2020-10-06 11:30:18?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False fas-3 Visa
Biolungstudien / BioLung Provtagningsstudie med syfte att finna individuella faktorer i blod (och i vissa fall vävnad) att associera med hur individer svarar på behandling med immunterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-09-08 09:33:58?.ToShortDateString() lakemedel False ej-tillampbar Visa
avslutad_RhoVac / A Phase 2, Double-Blind, Placebo Controlled Study of RV001V in Men with Biochemical Failure following Curatively Intended Therapy For Localized Prostate Cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:53:54?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_DAHLIA / A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, ACTIVE-CONTROLLED PHASE 3 STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF ABP 959 COMPARED WITH ECULIZUMAB IN ADULT SUBJECTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:51:18?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_IPLA / Intra-Peritoneal Local Anesthetics in Ovarian Cancer A randomized double blind, multicenter trial to assess time-interval between cytoreductive surgery and adjuvant chemotherapy after administration of local anesthetic intraperitoneally/perioperatively in advanced epithelial ovarian cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:49:12?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_CCCS-COVID-CAST-studien / Effekter på patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation eller cellterapi av COVID-19 inklusive effekter av att skydda patienter from smitta. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:25:23?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_COR1001 / A Phase 1b, Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy of Guselkumab in Subjects with Familial Adenomatous Polyposis Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:23:07?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_INDUCE-3 / A Randomized, Double-blind, Adaptive, Phase II/III Study of GSK3359609 or Placebo in Combination with Pembrolizumab for First-Line Treatment of PD-L1 Positive Recurrent/Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:18:08?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
avslutad_EFFECT / Effekter av strukturerad och individanpassad träning hos patienter med spridd bröstcancer angående trötthet och livskvalitet: EFFECT-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:09:43?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_MK-7339-007 AGENT / Phase 2 Study of Olaparib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:06:42?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_THYRO-NUKE / Markörer för radiojodaktivitet vid sköldkörtelcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:00:40?.ToShortDateString() ovrigt True ej-tillampbar Visa
avslutad_RUBY / En randomiserad, dubbelblind multicenter-, fas III-studie av dostarlimab (TSR 042) plus karboplatin-paklitaxel jämfört med placebo plus karboplatin-paklitaxel hos patienter med endometriecancer (RUBY) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 10:55:35?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
avslutad_ADVANCE II / En internationell, öppen, multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av vaccination med dendritiska celler hos patienter med akut myeloisk leukemi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-07-13 11:07:33?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_CheckMate76K / En dubbel-blind randomiserad fas 3 studie av tilläggsbehandling i form av immunterapi med Nivolumab jämfört med placebo efter operation av melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-06-10 09:56:30?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_The Fiol Study / Förstalinjens behandling med osimertinib i EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer med tillhörande translationella studier (FIOL) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-05-12 13:28:13?.ToShortDateString() True fas-2 Visa
HOVON150AML / Fas 3, dubbel-blind, randomiserad, placebokontrollerad studie av ivosidenib och enasidenib i kombination med kemoterapi vid nyupptäckt AML, eller avancerad MDS, som har en IDH1- eller IDH2- mutation Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2020-05-11 10:00:13?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
ASSURE / En Fas 3b, Multicenter, Open-Label, enarmad studie av Acalabrutinib (ACP-196) för patienter med Kronisk Lymfatisk Leukemi Sunderby sjukhus 2020-05-07 09:44:21?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
PRO Hodgkin / PRO Hogdkin Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro 2020-04-01 14:20:56?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-2 Visa
NordCML013 / NordCML013 Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2020-04-01 13:51:51?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
HD21 / HD21 Norrlands universitetssjukhus 2020-04-01 13:12:22?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_BEATcc / En randomiserad fas III-studie som jämför standardkemoterapi plus bevacizumab med eller utan atezolizumab vid spridd, kvarstående eller återfall av livmoderhalscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-03-18 10:28:31?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
BreCLIM-2 / Klinisk prövning för att utvärdera värdet av lokal behandling som tillägg till onkologisk behandling mot levermetastaser från bröstcancer Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2020-03-16 13:11:58?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel,stralbehandling False fas-3 Visa
PSMA recidiv / Värde av 68Ga-PSMA-11 PET/CT hos prostatapatienter med biokemiskt återfall efter radikal prostatektomi. Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Södersjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-02-26 11:12:17?.ToShortDateString() stralbehandling False ej-tillampbar Visa
DIRECT / En randomiserad multicenterstudie inom svensk cancergenetik som jämför två sätt att sprida information i familjer med ökad ärftlig risk för bröst-, äggstocks- eller kolorektalcancer.. Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2020-02-14 13:50:57?.ToShortDateString() ovrigt False ej-tillampbar Visa
avslutad_LOKON003 / LOKON003 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-02-11 13:36:32?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_CheckMate 73L / En fas 3-studie av nivolumab och kemoradioterapi följt av nivolumab och ipilimumab eller nivolumab jämfört med kemoradioterapi, följt av durvalumab vid lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-02-05 09:19:35?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-3 Visa
avslutad_LXH254X2102 / LXH254X2102 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-02-04 16:39:58?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
NivoILP / NivoILP - En fas Ib/II dubbel-blind placebo-kontrollerad studie som utvärderar den synergistiska effekten av nivolumab för patienter med in-transit metastaser av malignt melanom som genomgår isolerad hyperterm perfusion Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-12-12 12:13:37?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_PCIA-Laserstudie / A Multi-Centre, Randomised, Open-Label, Phase 2 Study to Assess the Safety, Tolerability and Efficacy of Fimaporfin-Induced Photochemical Internalisation of Gemcitabine Complemented by Gemcitabine/Cisplatin Chemotherapy Versus Gemcitabine/Cisplatin Alone in Patients With Inoperable Cholangiocarcinoma Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-07 12:09:02?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
ARTSCAN IV / A nonrandomized multicenter observational study of all reirradiation in patients with head and neck cancer with special focus on patients receiving proton therapy Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad 2019-12-07 12:01:29?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-2 Visa
PSFF-Blodburna vävnadsprov / Screening-program med blodburna vävnadsprov för patienter med avancerad cancer - PSFF studie Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-07 11:30:51?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_EXINTRIC / Nya exvivo- och djurmodeller för att studera effekten av tumörbehandling på primär levercancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-07 11:16:21?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_PanTuMiMe / Microbiome & Metabolomics in Pancreatic Tumors Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-07 10:50:52?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
Down-stagingstudie-Lever / Kemoembolisering och levertransplantation vid intermediär levercellscancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-12-07 10:36:27?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
avslutad_ORCHARD / A Biomarker-Directed Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease has Progressed on First-Line Osimertinib Therapy. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-07 10:28:19?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_KarMMA-3 / A PHASE 3, MULTICENTER, RANDOMIZED, OPENLABEL STUDY TO COMPARE THE EFFICACY AND SAFETY OF BB2121 VERSUS STANDARD TRIPLET REGIMENS IN SUBJECTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA (RRMM) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-07 10:11:27?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_MBG453-MDS / A randomized, double-blind, placebo-controlled phase II multicenter study of intravenous MBG453 added to hypomethylating agents in adult subjects with intermediate, high or very high risk myelodysplastic syndrome (MDS) as per IPSS-R criteria Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-07 10:01:31?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_KLLVACC-2018 / Long term effect on immune response after pneumococcal vaccination in patients with chronic lymphocytic leukemia and evaluation of the effect of revaccination. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-06 16:33:22?.ToShortDateString() lakemedel True fas-4 Visa
avslutad_TATTOO / Preoperativ kolmarkering av axillära lymfkörtelmetastaser inför neoadjuvant kemoterapi vid bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-06 16:26:43?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_RELAPC / Kartläggning av redoxproteiner, lamininer, integriner, aldehyddehydrogenaser, samt järnreglerande proteiner i levercancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-06 16:22:52?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_ATOR-1017 / A first-in-human, multicenter, open-label, phase 1 study in patients with advanced solid malignancies to evaluate the safety of intravenously administered ATOR-1017 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-06 16:13:03?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_PCYC-1145 / Extended treatment protocol for subjects continuing to benefit from ibrutinib after completion of ibrutinib clinical trials Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-06 15:56:00?.ToShortDateString() lakemedel True fas-4 Visa
avslutad_Synkron-studien / Livskvalitet och kirurgisk behandling vid levermetastasering av kolorektal cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-06 15:39:59?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
VIGAS2 / En multicenter randomiserad dubbelblind kontrollerad fas 2-studie som utvärderar effekten av valganciclovir som tilläggsterapi hos glioblastompatienter Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-06 14:32:16?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
IMFDHAC_Impact of Fixed Dentures in Head and Neck Cancer / Patienter som genomgått strålbehandling mot huvud-halscancer: fastsittande tandprotesers betydelse för välbefinnande och munhälsorelaterad livskvalitet. Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Länssjukhuset Kalmar, Västerviks sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2019-11-29 14:22:23?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
DBCG RT Natural-studien / DBCG RT Natural Study: Partiell bröstbestrålning versus ingen strålbehandling för kvinnor ≥60 år efter bröstbevarande kirurgi vid tidig bröstcancer: en randomiserad studie. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset 2019-11-29 11:40:17?.ToShortDateString() stralbehandling False ej-tillampbar Visa
avslutad_KEYNOTE-937 / Adjuvant behandling med Pembrolizumab eller Placebo efter radikalt ingrepp med resektion eller ablation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-27 14:23:40?.ToShortDateString() kirurgi True fas-3 Visa
avslutad_INTRIGUE-studien / En öppen interventionell randomiserad multicenterstudie i fas 3 av DCC-2618 vs Suntinib hos patienter med avancerade gastrointestinala stromacellstumörer efter behandling med imatanib Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-26 14:11:05?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
ALLTogether / ALL Together en europeisk behandlingsstudie för akut lymfatisk leukemi hos barn och unga vuxna Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Linköpings universitetssjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Akademiska sjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2019-11-26 13:37:58?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
Dreamm 5 / A Phase I/II, Randomized, Open-label Platform Study Utilizing a Master Protocol to Study GSK2857916 as monotherapy and in Combination with Anti-Cancer Treatments in Participants with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Karolinska Universitetssjukhuset 2019-11-26 13:16:30?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_Canopy-1 / CACZ885U2301-pembrolizumab plus platinumbaserad kemoterapi med eller utan kanakinumab som första linjens behandling för lokalt avancerad eller metastatisk icke småcellig lungcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-26 11:49:16?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_CA209-171 / En fas 3-studie av nivolumab och kemoradioterapi följt av nivolumab och ipilimumab eler nivolumab jämfört med kemoradioterapi, följt av durvalumab vid lokalt avancerat icke-småcellig lungcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-26 10:04:12?.ToShortDateString() True fas-2 Visa
Keynote-905 / En randomiserad fas 3_studie av cystektomi med perioperativt pembrlizumab versus cystektomi enbart för patienter med muskelinvasiv blåscancer som inte kan behandlas med cisplatin Karolinska Universitetssjukhuset 2019-11-25 14:03:04?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_Prove-studien / Prove-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-25 13:45:36?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_BH-studien / BH Studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-25 13:03:55?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
MAATEO / En fas I klinisk läkemedelsstudie i AML, ALL och MDS patienter för att utvärdera säkerheten, tolererbarheten och effekten av Karonudib. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-11-07 14:20:59?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
avslutad_TALAPRO-2 / A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY OF TALAZOPARIB WITH ENZALUTAMIDE IN METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-06 07:18:49?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ACE-CL-311 / En öppen fas 3-studie där Acalabrutinib i kombination med Venetoklax med eller utan Obinutuzumab jämförs med kemoimmunoterapi hos patienter med obehandlad KLL utan deletion 17p eller TP53-mutation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-10-25 11:08:34?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_205801 ENTREE / En fas II randomiserad, öppen platformsstudie för att studera nya behandlingsregimer jämfört med standardbehandling hos patienter med icke- småcellig lungcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-10-24 14:23:19?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
CANOVA / En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen studie med venetoclax och dexametason jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med t(11;14) positiv relapserande eller refraktärt multipelt myelom Sunderby sjukhus, Uddevalla sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus 2019-10-24 13:15:51?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
CAPItello-290 / En studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Capivasertib + Paclitaxel jfr med placebo + Paclitaxel som förstahandsbehandling till patienter med framskriden bröstcancer. Norrlands universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus 2019-10-24 10:42:20?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_ATHENA / En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie av patienter med ovarialcancer för utvärdering av rucaparib och nivolumab som underhållsbehandling efter svar på frontlinjebehandling med platinabaserad kemoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-10-09 10:55:06?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
NUCOG VI- RWD Avelumab / Studie av cytostatikabehandling efter tidigare genomgången behandling med immunterapi vid avancerad cancer i urinvägarna. Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Centralsjukhuset Karlstad, Skånes universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2019-10-02 09:59:11?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_BGB-3111-305 / A Phase 3, Randomized Study of Zanubrutinib (BGB-3111) Compared with Ibrutinib in Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 14:14:56?.ToShortDateString() True fas-3 Visa
BoB / Basket of Baskets: A Modular, Open-label, Phase II, Multicentre Study To Evaluate Targeted Agents in Molecularly Selected Populations With Advanced Solid Tumors Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 13:38:54?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_Brigatinib-3001 / En randomiserad, öppen fas 3-studie av brigatinib (ALUNBRIGTM) jämfört med alektinib (ALECENSA®) hos patienter med framskriden, anaplastisk lymfomkinas -positiv (ALK+), icke-småcellig lungcancer som har progredierat på krizotinib (XALKORI®). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 13:23:28?.ToShortDateString() True fas-3 Visa
avslutad_Brigatinib 2002 / Brigatinib in Patients With Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive (ALK+), Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) Progressed on Alectinib or Ceritinib Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 13:14:01?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Keynote 555 / En randomiserad klinisk läkemedelsprövning i fas 1 som utvärderar relativ biotillgänglighet av Pembrolizumab vid subkutan gentemot intravenös infusion hos forskningspersoner med avancerat melanom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 13:05:10?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_Transform / A global randomises multicentre phase 3 trial to compare the efficacy and safety of JCAR017 to standard of care in adult subjects with high-risk, transplanteligible relapsed or refractory aggressive B-cell non-hodgkin lymphomas (TRANSFORM) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 11:39:26?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_KIADIS / A Phase 3, multicentre, randomised controlled study to compare safety and efficacy of a haploidentical HSCT and adjunctive treatment with ATIR101, a T-lymphocyte enriched leukocyte preparation depleted ex vivo of host alloreactive T- cells, versus a haploidentical HSCT with Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 11:18:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_GRAPHITE / En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad, multicenterstudie för utvärdering av effekt och säkerhet för vedolizumab som profylax mot instestinal akut transplantat-mot-värd-sjukdom hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 11:13:35?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ARROW2 / En randomiserad öppen, fas 3-studie som jämför karfilzomib i kombination med lenalidomid och dexametason 1 gång i veckan respektive två gånger i veckan hos personer med recidiverande och refraktärt multipelt myelom (A.R.R.O.W 2) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-16 11:29:24?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
DESTINY-B04 / En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen, kontrollerad studie av DS-8201a, ett anti-HER2 antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), jämfört med behandling enligt läkaren av patienter med låg HER2, inoperabel och/eller metastaserande bröstcancer Norrlands universitetssjukhus 2019-09-05 08:51:31?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_CLEE011A2207 / En fas II studie för att utvärdera säkerhet och effekt av 400 mg ribociklib i kombination med letrozol till pre/postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv och HER2-negativ avancerad bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-08-15 10:01:05?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Commands, ACE-536-MDS-002 / A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) versus Epoetin alfa for the Treatment of Anemia due to IPSS-R Very Low, Low or Intermediate Risk Myelodyplastic Syndroms (MDS) in ESA Naive Subjects who require Red Blood Cell Transfusions. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-07-04 13:47:21?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
ProBio / En utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer Capio S:t Görans Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Centrallasarettet Växjö, Akademiska sjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Länssjukhuset Kalmar, Centralsjukhuset Karlstad, Universitetssjukhuset Örebro 2019-07-04 11:51:05?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_VOC / VOC-provtagningsstudie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-07-04 11:31:35?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Fight-302 / En fas 3, öppen, randomiserad, multicenterstudie för att utvärdera effekten och säkerheten hos pemigatinib jämfört med cytostatika i form av gemcitabin plus cisplatin vid första linjens behandling av patienter med gallgångscancer, lokalt avancerad eller metastaserad med en FGFR2-rearrangemang Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-07-04 11:20:39?.ToShortDateString() True FGFR2 fas-3 Visa
BosuPeg / En studie av effekt och säkerhet av långverkande lågdoserat ropeginterferon hos patienter med kronisk myeloisk leukemi behandlade med bosutinib från diagnos: En randomiserad prospektiv studie Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-07-01 14:08:17?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_NorPACT-1 / Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi mot pankreascancer (NorPACT-1) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-17 08:32:37?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True fas-1 Visa
BioMe-studien / Tumörbiologisk analys av malignt melanom- identifiering av potentiella biomarkörer Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-06-13 15:31:17?.ToShortDateString() ovrigt False ej-tillampbar Visa
avslutad_Viden / Viden Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-11 11:04:55?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_ENTREÉ / ENTREÉ Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-11 10:42:41?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
MIR-studien / MikroRNA som markörer för monitorering av sjukdomsaktivitet, utvärdering av effekt av cytostatikabehandling, samt verktyg för tidig upptäckt av recidiv av metastatisk testikelcancer. Implentering av MIR-Studien Karolinska Universitetssjukhuset 2019-06-11 10:24:37?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
RACC / Jämförande multicenter studie mellan robotassisterad laparoskopisk kirurgi och öppen kirurgi vid tidig livmoderhalscancer Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus 2019-06-11 10:04:24?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
avslutad_ILOC / En Europeisk multicenterstudie för utvärdering av immunterapi med ablationsaktivering vid metastaserad grovtarmscancer i palliativt stadium Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-11 09:31:54?.ToShortDateString() True fas-2 Visa
avslutad_Solstice / Fas III studie med trifluridin/tipiracil (S 95005) i kombination med bevacizumab som första linjens behandling av patienter med metastatisk kolorektalcancer som inte är lämpliga för intensiv behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-10 14:07:31?.ToShortDateString() True fas-3 Visa
avslutad_Predix II HER2 / Finjustering av pre-operativ systembehandling i en prospektiv randomiserad fas IIb-studie för HER2-amplifierad bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-10 13:25:08?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
PANFAM1 / Uppföljning av individer med familjärt ökad risk för pankreascancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset 2019-06-07 10:45:56?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
CTC - Cirkulerande tumörcellsstudien / Kunskapsutveckling beträffande kirurgusk behandling av pankreascancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-06-07 10:41:47?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
IPEP / Studier av kroppens immunologiska reaktion i samband med pankreascancerkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-06-07 10:38:17?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Tadpole-G / En öppen, fas II studie för att undersöka klinisk effekt av behandling med dabrafenib i kombination med trametinib hos barn och ungdomar med BRAF V600 muterat låggradigt gliom eller recidiv av eller refraktärt höggradigt gliom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-23 08:04:02?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Gen-Esofagus studie / Analys av cfDNA hos patienter med esofaguscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-14 16:02:08?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Pilgrim / Impact of Prescription quality, Infection control and Antimicrobial stewardship on Gut Microbiota Domination by Heealthcare-Associated Pathogens Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-14 15:50:26?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_PAVO-MMY1004 / An Open-label, Multicenter, Dose Escalation Phase 1b study to Access the Safety and Pharmacokinetics of Subcutaneous Delivery of Daratumumab with Addition of Recombinant Human Hyaluronidase(rHuPH20) for the Treatment of Subjects with Relapsed Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-14 15:39:02?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_BRIGHT B1371019. / A Randomized (1:1), Double blind, Multi center, Placebo Controlled Study EVALUATING Intensive Chemotherapy With or Without Glasdegib (PF 0444913) or Azacitidine With or Without Glasdegib in Patients With Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-14 15:27:15?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ISO-CC 007 AGENT / En randomiserad multi-center parallell-grupp, fas III studie, som jämför effektiviteten av arfolitixorin mot leukovorin i kombination med 5-fluorouracil, oxaliplatin och bevacizumab, på patienter med avancerad kolorectal cancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-29 07:49:20?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Studie av tumörgenetiska förändringar Esofagus/ventrikel / Studie av tumörgenetiska förändringar vid cancer i matstrupe eller magsäck. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-24 10:15:53?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_CanDo / Utveckling av diagnostik plattform för patientnära identifiering, klassifikation, kvantitering och uppföljning av cirkulerande tumörceller vid pankreascancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-24 09:40:13?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Cyst studie+ Saliv studie / Cyst studie+Saliv studie Molekylär diagnostik av cystvätska från cystiska pankreastumörer: en ny strategi för förebyggande pankreaskirurg.Saliv Studie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 16:43:21?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Cyststud / Studien om cystiska pankreastumörer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 16:39:14?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_FIMMUN/ Pancreas tumör / Immunceller och fibroblaster vid pancreassjukdom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 16:34:25?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_FROSENOR / FROSENOR Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 16:27:58?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_AdeLE / Dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2 studie för att undersöka effekt, säkerhet och tolerabilitet hos studieläkemedlet Lymfactin (adenovirusmedierad lymfkörteltillväxtfaktor VEGF-C) som ges i samband med förflyttning av lymfkörtlar för behandling av lymfödem som har utvecklats till följd av bröstcancerbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 15:58:32?.ToShortDateString() kirurgi True fas-3 Visa
avslutad_MK-7902-003 / En dubbelblindad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av pembrolizumab (MK-3475) och lenvatinib (E7080/MK-7902) jämfört med enbart pembrolizumab givet som första linjens behandling hos forskningspersoner med avancerar melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 15:44:22?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
Predicting fatigue after allo HSCT / Predicting chronic fatigue and cognitive dysfunction after allogeneic hematopoietic stem cell transplant. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 15:31:02?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_Matterhorn / Matterhorn Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 15:23:00?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_PNEU-STEM V114-022 / PNEU-STEM V114-022 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 14:37:31?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_HAPIrect / Hartman eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer: en multicentrisk randomiserad studie avseende postoperativt förlopp Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 14:18:02?.ToShortDateString() kirurgi True ej-tillampbar Visa
avslutad_QoLiCOL / Livskvalitet och välbefinnande hos patienter med koloncancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 13:29:31?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
Watch and wait / Watch and wait-Icke operativ behandling vid strål- och cellgiftsbehandling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2019-04-23 13:23:05?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_Con-studien / Farmakologisk och immunologisk studie hos leukemipatienter som genomgår antileukemisk behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 12:03:55?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_NMDSG14B / Individual molecular minimal residual disease monitoring for patients with MDS and mixed MDS/MPN treated with allogenic stem cell transplantation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 11:58:24?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_NMDSG14A / MDSG14A. A phase I/II, Open-Label, Multicenter Study of the Safety, Efficacy and Immune Response of Histamine Dihydrochloride and Low-dose Interleukin-2 in Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 11:44:50?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_PCI-32765CAN3001 / Klinisk studie med ibrutinib för studera säkerhet och effekt under lång tid Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 11:32:32?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_2215-CL-0302 / 2215-CL-0302 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 10:51:57?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Tempo-studien / Tempo-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 10:19:13?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_ZEUS / Icke interventionell studie för att bedöma säkerhetsprofilen för idelalisib hos patienter med refraktärt folikulärt lymfom (FL) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-10 10:14:10?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Magnitude / En studie med niraparib i tillägg till abirateronacetat och prednisolon för behandling vid spridd prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-10 09:28:43?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Onconova 04-30 / Onconova 04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-09 14:03:09?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
54767414AMY3001 / Andromeda / Utvärdera effekt och säkerhet vid behandling med daratumumab i kombination med CyBorD jämfört med enbart behandling med CyBorD hos patienter med nydiagnostiserad AL amyloidos. Södra Älvsborgs sjukhus, Skånes universitetssjukhus 2019-04-09 13:59:58?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_BO39813 / MEK/BO39813 //En Fas IB/II-studie av Kobimetinib administrerat som enda preparat samt i kombination med Venetoklax, med eller utan Atezolizumab, hos patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-09 13:33:37?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Allopurinol ALL2.0 / Studie av allopurinol som tillägg till normal underhållsbehandling hos barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-18 15:14:21?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_SEAL-studien / En randomiserad, dubbelblind multicenterstudie i fas 2-3 av selinexor (KPT-330) jämfört med placebo hos patienter med avancerat, inoperabelt och/eller metastaserad dedifferentierat liposarkom (DDLS) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-14 13:01:34?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
avslutad_METhROnomic / Effekt av lågdos metronomisk kemoterapi vid bröstcancer – en tvåstegs studie med retrospektiv analys följd av en transnationell fas III studie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-14 10:29:18?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_ASA-CRCLM-2014 / En multicenter, dubbel-blind placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektalcancer efter leveroperation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-13 10:33:02?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_NMSG24/15 (KED) / En klinisk fas 2-studie med karfilzomib, elotuzumab och dexametason för behandling av myelom med återfall eller eller progress efter 1-3 tidigare behandlingslinjer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-13 10:12:16?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_IRD NMSG23/15 / En prospektiv Fas 2 studie för att värdera MRD efter ixazomib plus lenalidomid plus dexamatason (IRd)-behandling nydiagnostiserade myelompatienter lämpliga för transplantation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-13 09:55:08?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
BCMA-MMY1001 / En fas 1, öppen, dos-eskaleringsstudie av JNJ-64007957, en humaniserad BCMA x CD3 DuoBody-antikropp, i ämnen med återfallet eller refraktärt multipelt myelom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-03-13 09:48:46?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
avslutad_MK-7902-004 / En multicenter öppen fas 2-studie för att uppskatta effekt och säkerhet av Lenvatinib givet i kombination med Pembrolizumab till patienter med avancerat melanom som tidigare behandlats med en anti-PD-1/L1-produkt. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-08 10:58:30?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_NOR-GRASPALL 2016, Akut lymfatiskt leukemi (ALL) / NOR-GRASPALL 2016: Eryaspasebehandling för barn och ungdomar med Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-04 15:53:51?.ToShortDateString() lakemedel True ej-tillampbar Visa
avslutad_PHranceSCa MO40628 / En randomiserad, multicenter, öppen studie för att utvärdera patientens preferens och nöjdhet med kombinationsläkemedel med pertuzumab och trastuzumab i fast dos som ges som injektion under huden hos patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-01 13:32:04?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
PROTHYM / Protonstrålbehandling av thymusmaligniteter – en icke randomiserad fas 2-studie. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-02-27 09:31:33?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-2 Visa
BioLymph / Prospektiv studie av biologi, etiologi och överlevnad vid lymfom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-02-26 11:08:02?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_ExPaCD / Analys av extracellulära vesiklar i duktal pankreascancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-26 10:16:18?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_PSMA-Primär prostatacancer / Värde av 68 Ga-PSMA PET/CET hos patienter med prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-26 08:27:45?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
BEN-R / Test-retest reliabilitet av benvolymmätning och av lokal vätska i benen hos patienter med stabilt benlymfödem. Skånes universitetssjukhus 2019-02-14 13:26:50?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
BEN-C / Effekten av cykelträning vid benlymfödem-randomiserad kontrollerad studie. Skånes universitetssjukhus 2019-02-14 13:16:01?.ToShortDateString() ovrigt False ej-tillampbar Visa
C16029 Takeda Millennium / C16029 Södra Älvsborgs sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett 2019-02-12 09:02:28?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2-3 Visa
avslutad_IMpower030 / En dubbelblindad, multicenter, randomiserad, fas III studie spm utvärderar effekt och säkerhet vid neoadjuvant behandling med atezolizumab (anti-PD-L1 antikropp) eller placebo i kombination med platinumbaserad cytostatikabehandling hos patienter med resektabel icke-småcellig lungcancer i stadium II, IIIA eller vissa IIIB Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-11 16:11:29?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ATOR-1015 / En öppen first-in human, multicenter, fas I-studie hos patienter med avancerade och7eller refraktära solida maligna tumörer för att utvärdera säkerheten hos intravenöst administrerat ATOR-1015 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-11 14:39:16?.ToShortDateString() True fas-1 Visa
avslutad_EORTC-VU34 / En internationell fältstudie om pålitligheten och giltighet av EORTC`s vulvacancerenkät (EORTC-VU34) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-11 10:09:40?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Exceptional responders / Molekylära faktorer associerade med exceptionellt bra svar på onkologisk behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-08 15:24:48?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_CANFOUR / Doseskaleringsprövning för att bedöma säkerhet och tolerabilitet av flera doser av antikroppen CAN04 A hos patienter med solida maligna tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-08 15:11:29?.ToShortDateString() True fas-1 Visa
ARTSCAN V / Jämförelse mellan strålbehandling med fotoner och strålbehandling med protoner för patienter med tidig tonsillcancer. Skånes universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Centralsjukhuset Karlstad, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås, Universitetssjukhuset Örebro 2019-01-29 16:00:48?.ToShortDateString() stralbehandling False fas-2 Visa
avslutad_KEYNOTE 913 / Pembrolizumab som första linjens behandling vid avancerad merkelcellscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-25 09:22:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_SSG XXV: Stop-GIST / Stop-GIST: Avslutande av behandling med imatinib hos patienter som har en gastrointestinal stromatumör (GIST) och har haft mellan 1 och 3 metastaser, vilka efter behandling inte längre kan ses med radiologiska metoder. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-22 11:18:40?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Ibrutinib-On-Off-studien / En pilotstudie avseende behandling med ibrutinib i perioder för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-22 11:03:23?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_Valeria / Venetoklax, lenaliddomid och rituximab-för behandling av patienter med mantelcellslymfom NLG-MCL7 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-22 10:24:33?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_Citadel-203 / En öppen , multicenter, randomiserad fas 2-studie för jämförelse mellan INCB050465, en P13ko-hämmare och Idelalisib vid återfall eller refraktärt follikulärt lymfom (CITADEL-203) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-22 10:13:54?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_NZ-DTX-001 / En fas 1a/1b, första gången i människa, doseskalterings-och dosexpanssionsstudie med NZ-DTX-en beredning med docetaxel som ges direkt i tumören med hjälp av en spruta hos personer med spridd cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-22 09:11:00?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
KEYNOTE-587 / Uppföljningsstudie för patienter med avancerade tumörer som befinner sig på behandling eller i uppföljning i en studie med Pembrolizumab Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2019-01-22 08:08:43?.ToShortDateString() lakemedel False ej-tillampbar Visa
avslutad_AteVacc / Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-22 07:54:33?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_Melanom, provtagning / Studier för att identifiera molekylära markörer av betydelse för uppkomst, progression och behandlingseffekt vid malignt hudmelanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 16:25:20?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_GLOW-CLL3011 / Enstudie med ibrutinib och venetoklax jämfört med klorambucil och obinutuzumab för behandling vid kronisk lymfatisk leukemi/småcelligt lymfoocystiskt lymfomn Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 15:45:48?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_CAN3001 / Klinisk studie med ibrutinib för att studera säkerhet och effekt under lång tid. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 15:40:53?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Javelin-blåsa 100 / En fas 3, multicenter, multinationell, randomiserad, öppen, parallellgruppstudie av avalumab (MSB0010718C) plus bästa stödjande vård kontra enbart bästa stödjande vård som en underhållsbehandling hos patienter med lokalt framskriden eller metastaserande urotelial cancer, var sjukdom inte förvärrades efter avslutning av första linjens kemoterapi med platina kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 15:17:43?.ToShortDateString() True fas-3 Visa
avslutad_PROCEED / Mäns upplevelser i samband med livsförlängande behandling vid metastaserad prostatcancer som inte längre är känslig för hormonbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 14:44:39?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_VISION / En internationell, prospektiv, öppen, randomiserad fas 3 multicenterstudie av 177Lu-PSMA-617 för behandling av patienter med progressiv PSMA-positiv (prostataspecifik membranantigen) metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 14:08:25?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_PSMA PET-studien / En randomiserad jämförelse mellan konventionell "Salvage" strålbehandling och individualiserad PSMA-pet styrd behandling hos patienter med biokemiskt återfall (PSA) efter prostatacancer operation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 14:06:06?.ToShortDateString() stralbehandling True ej-tillampbar Visa
avslutad_EMBARK-MDV 3100-12 / En randomiserad fas III-studie som jämför effektivitet och säkerhet av enzalutamid i kombination med leuprorelin, enbart enzalutamid, och placebo i kombination med leuprolin hos män med icke-metastaserande prostatacancer som försämrats efter försök till botande behandling och som bedöms ha högrisksjukdom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 13:18:36?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_COMBI-Aplus / COMBI-Aplus:en öppen studie (fas IIIb) av dabrafenib i kombination med trametinib vid adjuvant behandling av stadium III BRAF V600 mutationspositiva melanom efter fullständig resektion för att utvärdera feberrelaterade händelser vid användande av en biverkningshanteringsalgoritm för pyrexi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 13:11:24?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
INTENSE / En fas 2-studie med irinotekanbaserad trippelbehandling (FOLFOXIRI) som perioperativ behandling vid resektabelt adenocarcinom i magsäck eller övre magmunnen. Skånes universitetssjukhus 2019-01-18 13:18:12?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False fas-2 Visa
ZUMA-7 / En randomiserad öppen fas 3-studie som utvarderar effekten av axicabtagen ciloleucel jamfort med standardbehandling hos patienter med recidiverande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (ZUMA-7). Skånes universitetssjukhus 2019-01-10 10:45:36?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
KEYNOTE-051 / En fas I/II studie med Pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling Skånes universitetssjukhus 2019-01-07 14:01:04?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_Graspanc / En studie av eryaspase i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi, som andra linjens behandling för patienter med bukspottkörtelcancer (TRYbeCA-1) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-12-18 10:46:43?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_FORT-1 / En randomiserad, öppen fas 2/3 studie som utvärderar effekt och säkerhet av rogaratinib jämfört med kemoterapi hos patienter med FGFR-positiv lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-12-10 13:43:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
avslutad_ACHILES / En randomiserad fas II studie som jämför tillägg av immunterapi med Atezolizumab eller ej efter behandling med kemoradioterapi av småcellig lungcancer, begränsad sjukdo Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-12-05 14:09:49?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Who cares? / Co-care för personer med kronisk sjukdom - utveckling, implementering och utvärdering av modeller för partnerskap i vården Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-11-21 14:56:37?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_LARCT-US / Fas II-studie av kort strålningsterapi följt av preoperativ kemoterapi och kirurgi hos patienter med hög risk för återfall i rektal cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-25 10:57:18?.ToShortDateString() stralbehandling True fas-2 Visa
avslutad_BEMP / Bedömning av akuta biverkningar av 14-14,5 Gy HDR brachyterapi i kombination med hypofraktionerad strålbehandling av yttre strålning (3 Gy x 14) vid behandling av lokaliserad prostatacancer med en liten yttre strålmarginal på 3 mm och realtidstidspositionering randomiserad studie jämförande två olika övergripande behandlingstider. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-25 10:26:24?.ToShortDateString() stralbehandling True fas-2 Visa
avslutad_SECOMBIT / En randomiserad prospektstudie av fas II med tre behandlingsarmar för att värdera det bästa sekventiella tillvägagångssättet med kombinerad immunterapi (ipilimumab/nivolumab) och kombinerad terapi med målinriktade cancerläkemedel (LGX818/MEK162) hos patienter med metastaserande melanom och BRAF-mutation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-21 08:56:49?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Illuminate / En randomiserad fas III studie av IMO-2125 med Ipilimumab jämfört med endast ipilimumab hos patienter med anti-PD1-resistent Melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-21 08:41:45?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_OPINION / En fas IIIb-, enarmad, öppen, multicenterstudie av underhållsbehandling med Olaparib som monoterapi för platinakänsliga patienter med återfall av ej ärftlig muterad äggstockscancer av typ BRCA, med full eller partiell respons efter platinabaserad kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-17 14:21:22?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_BGB-3111-304 / An International, Phase 3, Open-label, Randomized Study of BGB-3111 Compared with Bendamustine plus Rituximab in Patients with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 15:00:07?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Act-On-Me / Precistionsmedicin för nya behandlingar vid avancerad cancer i urinblåsa, njure och prostata Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 14:11:37?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_S-RAMP / A randomized controlled trial comparing Radical prostatectomy plus neoadjuvant hormones with Androgen deprivation therapy alone in the Management of men with Pauci-metastatic Prostate cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:50:56?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_TRUST / Jämförande multicenterstudie mellan primärkirurgi och fördröjd primärkirurgi vid spridd ovarialcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:44:43?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_AZ-ODIN-PET / An Open-label Positron Emission Tomography (PET) Study to Determine Brain Exposure of Osimertinib after Intravenous Microdose Administration of [11C] osimertinib and Therapeutic Oral Doses of Osimertinib to Patients with EGFR Mutated Non-Small Lung Cancer and Brain Metastases Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:35:09?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt True fas-1 Visa
SCAN-B / SCAN-B: The Sweden Cancerome Analysis Network - Breast Initiative. Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad, Centrallasarettet Växjö, Akademiska sjukhuset, Blekinge sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2018-09-18 08:50:41?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_PEMDAC / PEMDAC-studien. Kombinationsbehandling med Pembrolizumab och Entinostat för metastaserad ögonmelanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-14 12:46:37?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
Affibody-3 / ABY-025-MI301 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2018-09-12 08:35:24?.ToShortDateString() ovrigt False fas-2-3 Visa
avslutad_Genmab GCT1015-04 / En enarmad, internationell multicenterstudie av Tisotumab Vedotin (HuMax®-TF-ADC) av tidigare behandlad, återkommande eller metastatisk livmoderhalscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-10 16:36:38?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_EMBRACE-II / Bildstyrd intensitetsmodulerad extern strålbehandling och MR-baserad anpassad brachyterapi vid lokalt avancerad livmoderhalscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-10 16:19:24?.ToShortDateString() stralbehandling True ej-tillampbar Visa
17-BI-1206-02 / En klinisk fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och tolerans samt PK profil för BI-1206 vid kombinations behandling med Rituximab hos patienter med B-cellsymfom som har fått återfall eller är okänsliga för Rituximab. Skånes universitetssjukhus 2018-09-03 16:23:40?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_CA224-047 / En randomiserad, dubbelblind fas2/3 studie med relatlimab i kombination med nivolumab jämfört med enbart nivolumab hos patienter med tidigare obehandlad metastaserad melanomsjukdom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-08-07 14:24:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
avslutad_KEYNOTE 789 / En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pemetrexed och platinumcytostatika med eller utan tillägg av pembrolizumab (MK-3475) hos patienter med EGFR-muterad metastaserande icke-småcellig lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-07-02 10:45:30?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
CAT-studien / CAT-studien ett nytt EORTC QLQ-C30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018-06-19 10:26:17?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_PAC203 / En öppen, randomiserad fas 2-studie för att fastställa lämplig dos pacritinib hos patienter med trombocytopeni och primär myelofibros, sekundär myelofibros efter polycytemia vera, eller sekundär myelofibros efter essentiell trombocytopeni, som tidigare behandlats med ruxolitinib. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-05-22 13:11:07?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_TULIP / SYD985.002, version 2.0 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-05-03 15:01:01?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
RepoMed / En klinisk studie för att utvärdera säkerhet och effekt av mebendazol med individanpassad dosering hos patienter med avancerad cancer utgången från mag-tarmkanalen eller med okänt ursprung - RepoMeb. Akademiska sjukhuset 2018-04-13 08:18:41?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_CAR-19 / Klinisk prövning med CAR T celler för behandling av B cells lymfom eller leukemi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-04-06 09:45:15?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Hovon 141 / Vision-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-29 08:01:29?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_B-701-U21 / En studie för att jämföra effekten av B-701 plus Docetaxel med effekten av placebo plus Docetaxel vid behandling av patienter, med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, som fått återfall efter, eller som inte svarar på, standardbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-22 09:03:36?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_IMagyn050 / En fas III, randomiserad multicenterstudie av Atezolizumab jämfört med placebo administrerat i kombination med Paklitaxel, Karboplatin och Bevacizumab till patienter med nydiagnostiserad ovarialcancer, tubarcancer eller primär peritonealcancer i stadium III eller stadium IV. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-21 13:30:13?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_CPKC412A2408 / En öppen, fas 3B multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av behandling med midostaurin (PKC412) hos patienter som är 18 år eller äldre med nyligen diagnostiserad FLT3-muterad akut myeloisk leukemi och som är lämpliga för 7+3 eller 5+2 kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-20 08:12:30?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_LOKON002 / LOKON Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-19 08:06:34?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_CA017-003 / En fas I/II studie av BMS-986205 kombinerat med nivolumab och ipililumab vid avancerade maligna tumörer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-14 09:54:34?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_ENRICH / Enrich- en randomiserad multicenterstudie av kombinationen rituximab/ibrutinib jämfört med standard behandlingen rituximab/cytostatika för behandling av äldre (>60 år) som insjuknar i mantelcellslymfom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-05 10:55:21?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
avslutad_IMROZ / Randomiserad öppen multicenterstudie för att utvärdera kliniska fördelar med isatuximab (SAR650984) i kombination med bortezomib (Velcade), lenalidomid (Revlimid) och dexametason hos patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som ej är lämpade för transplantation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-05 10:48:30?.ToShortDateString() lakemedel True ej-tillampbar Visa
avslutad_CheckMate 908 / En fas 1b/2 studie av Nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab hos barn med höggradig hjärntumör Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-01 07:34:52?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
AURORA / AURORA: För att öka förståelsen av molekylära förändringar vid metastatisk bröstcancer (Aiming to Understand the Molecular Aberrations in Metastatic Breast Cancer). Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2018-01-26 11:13:41?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_MonarchE / En randomiserad öppen fas 3 studie av abemaciklib i kombination med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvantendokrin standardbehandling hos patienter i tidigt stadium med högrisk, körtelpositiv, hormonreceptorpositiv, HER-2negativ bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-01-04 15:06:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_MK3475-522 / MK3475-522_En randomiserad, dubbelblind fas III-studie för att utvärdera pembrolizumab (MK-3475-522) plus kemoterapi, eller placebo plus kemoterapi, som preoperativ (neoadjuvant) behandling av patienter med trippelnegativ bröstcancer, samt ut värdering av postoperativ (adjuvant) behandling med pembrolizumab eller placebo i samma patientgrupp Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-01-04 14:19:22?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_TAHOE _ M16 289 / En öppen, multicenter, fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine jämfört med Topotekan i 2:a linjen hos patienter med avancerad eller metastaserad småcellig lungcancer med hög nivå av DLL-3-protein, som försämras under eller efter första linjens platinumbaserad kemoterapi (Tahoe). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-12-14 18:01:10?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ADAURA / En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas III-multicenterstudie för att bedöma effekt och säkerhet av AZD9291 jämfört med placebo hos patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IB–IIIA som är positiv för EGFR-mutation efter fullständig resektion med eller utan adjuvant cytostatikabehandling (ADAURA) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-12-07 11:57:27?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
Asteroid / Adjuvant durvalumab efter stereotaktiskt strålbehandling för stadium I icke-småcellig lungcancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2017-12-01 10:30:39?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False fas-2 Visa
avslutad_BOLD-1 / En randomiserad fas 3-studie med 2 armar: (A) Trastuzumab i kombination med Docetaxel och Pertuzumab (TPD) följt av 3 cykler med cytostatika jämfört med (B) dagens standardbehandling för att förhindra återfall av HER2-positiv bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-11-28 08:42:22?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_PRODAT / En icke-interventions- och multicenterstudie med primär data insamling för kombinationen Dabrafenib och Trametinib vid behandling av malignt melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-11-19 11:54:37?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
CheckMate 901, CA209-901 / En fas 3, oblindad, randomiserad studie med Nivolumab kombinerat med Ipilimumab, eller med standardbehandling, jämfört med standarbehandling hos patienter med tidigare inoperabelt obehandlat eller metastaserat urotelialt carcinom. Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2017-11-15 08:16:42?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_COMBI-I / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie jämförande kombinationen av PDR001, dabrafenib och trametinib hos tidigare obehandlade patienter med inoperabel eller metastaserande BRAF V600 muterat melanom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-11-10 10:55:54?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
SECAR I / En studie av maximalt tolerabel dos av natriumselenit till patienter med avancerad cancer. En fas 1 studie med kontinuerlig behandling. Karolinska Universitetssjukhuset 2017-10-24 14:56:16?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
DASTOP 2 / Prospektiv multicenterstudie på ett andra stoppförsök med TKI-hämmare vid kronisk myeloisk leukemi Norrlands universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus 2017-10-10 13:59:29?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_Artemids CC-4047-MM-015 / Icke interventions-studie av relapserade och refraktära patienter med myelom som behandlas med pomalidomid och som fått minst två tidigare behandlingar (inklusive lenalidomid och bortezomib) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-10 13:40:29?.ToShortDateString() lakemedel True fas-4 Visa
avslutad_NMSG 20/13 / Fas II-studie av Carfilzomib-Cyklofosfamid-Dexametason och högdos Melfalan följt av randomisering mellan observation eller underhåll med Carfilzomib och Dexametason hos patienter med relapserat myelom efter högdosbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-10 11:45:12?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_OpACIN / Multicenter randomiserad fas 2 studie för att identifiera optimal kombination av ipilimumab och nivolumab vid neoadjuvant behandling av melanompatienter. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 15:56:06?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_DurSab / En fas I studie om durvalumab och stereotaktisk strålterapi som underhållsbehandling i patienter med metastaserande icke småcellig lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 14:26:06?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-1 Visa
avslutad_PASIPHAE / En prospektiv randomiserad fas II multicenterstudie med palbociclib och fulvestrant jämfört med kapecitabin vid behandling av hormonreceptorpositiv och human epidermal tillväxtfaktor 2 negativ (HR+/HER2-) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer med bevisad endokrin resistens. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 14:12:51?.ToShortDateString() True fas-2 Visa
avslutad_GLAG / GAG (Glukosaminoglykan) profil i blod och urin - en ny potentiell biomarkör för NSCLC (icke småcellig lungcancer). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 13:37:33?.ToShortDateString() ovrigt True ej-tillampbar Visa
avslutad_Panorama 3, CLBH589D2222 / En multicenter, randomiserad, öppen fas II-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutant bortezomib och oralt dexametason hos patienter med återfall eller refraktärt återfall av multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-09-15 13:56:50?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
PreFer (preserve fertility) / Fertilitetsbevarande kirurgi hos unga kvinnor med gynekologisk cancer. Onkologiska resultat, bevarad fertilitet samt psykologiska och livskvalitetsaspekter. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017-09-12 09:52:15?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_Onconova, 04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III-studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-08-23 16:26:38?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Quazar AZA-MDS-003 / En fas III multicenter, randomiserad, dubbelblind studie med syfte att jämföra effekt och säkerhet av bästa understödjande vård i kombination med antingen oralt azacitadine eller placebo för patienter med transfusionsberoende anemi, och trombocytopeni orsakad IPSS låg och INT-1 risk myelodysplastiskt syndrom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-08-23 16:17:13?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_JAVELIN renal 101 / öppen, multicenter, randomiserad, två-armad studie med Avelumab (MSB0010718C) i kombination med axitinib (Inlyta®) jämfört med sunitinib (Sutent®) som första linjens behandling för patienter med avancerad njurcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-08-23 13:43:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
Exelixis XL184-401 / En randomiserad, dubbelblind studie för att utvärdera effektiviteten och säkerheten för cabozantinib (XL184), 60 mg/d jämfört med 140 mg/dag på patienter med progressiv, metastaserande medullär thyroideacancer Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus 2017-06-27 07:44:42?.ToShortDateString() lakemedel False ej-tillampbar Visa
TRIM / En prospektiv randomiserad uppföljningsstudie för att utvärdera värdet av radiologiska undersökningar som tillägg till kliniska kontroller efter radikal kirurgi av malignt melanom i stadium IIb-c och stadium III Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Mälarsjukhuset, Gävle sjukhus, Uddevalla sjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Västmanlands sjukhus Västerås, Falu lasarett, Linköpings universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Visby lasarett, Centralsjukhuset Karlstad, Länssjukhuset Kalmar 2017-06-19 08:41:19?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_DIRECT-studien / Disfulfiram som tillägg till cellgiftsbehandling vid recidiv av glioblastom; en randomiserad, kontrollerad studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-06-01 11:57:26?.ToShortDateString() lakemedel True ej-tillampbar Visa
avslutad_PRIMA _ PR-30-5017-C / PRIMA-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-31 10:30:06?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Auto-Lymfom / Auto-Lymfom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-23 15:49:23?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_SAKK 35/14 / SAKK 35/14 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-23 15:28:53?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_CompLEEment-1 / CompLEEment-1 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-23 13:33:25?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ILIAD / En Fas-II studie av idelalisib hos patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom där patienten återfallit, eller där sjukdomen blivit behandlingsrefraktär. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-22 13:27:33?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Arasens / ODM-201 Tillsammans med standard androgendeprivationterapi (ADT) och docetaxel vid metastaserad hormonkänslig prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-19 11:09:01?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_PROfound / En fas III, öppen, randomiserad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Olaprib (Lynparza) jämfört mot Enzalutamid eller Abirateron hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som inte svarat på tidigare behandling med nya hormonläkemedel (NHA) och har HRR mutationer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-17 13:24:59?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_CV006-studien / CV006-studien. En öppen, randomiserad fas II-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av ALECSAT-behandling som en tilläggsbehandling till strålbehandling och Temozolomid hos patienter med nydiagnosticerad glioblastom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-11 14:15:48?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_GEOMETRY-mono (CINC280A2201) / En fas II, multicenterstudie med den orala cMET hämmaren INC280 hos vuxna patienter med EGFR wt, avancerad icke-småcellig lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-11 14:01:30?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_KEYNOTE-522 / En dubbelblind fas III studie för att utvärdera behandling av trippelnegativ bröstcancer med pembrolizumab tillsammans med cytostatika inför operation och pembrolizumab som behandling efter operation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-10 07:40:01?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel,stralbehandling True fas-3 Visa
avslutad_INSPIRE_04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-04-21 10:40:23?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_CheckMate 602, CA209-602 / En öppen randomiserad fas III studie av kombinationer av Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason i recidiverande och refraktärt multipelt myelom (rrMM) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-04-12 07:56:26?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_PALLAS / En randomiserad fas III-prövning av palbociclib tillsammans med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvant endokrin standardbehandling av tidig bröstcancer som är hormonreceptorpositiv och negativ avseende human epidermal tillväxtfaktor 2 (HR+/HER2-). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-30 10:57:39?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_PePaCaKa-01 / Individualiserad terapi vid pankreascancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-30 10:30:36?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt True ej-tillampbar Visa
avslutad_CheckMate 714, CA209-714 / En randomiserad, dubbelblind fas 2-studie av nivolumab i kombination med ipilimumab jämfört med nivolumab i kombination med placebo vid återkommande eller metastaterande skivepitelcancer i huvud och hals Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-28 07:20:49?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_PUMA-NER-1301 / En studie av “Neratinib och Capacitabin” jämfört med kombinationen “Lapatinib och Capecitabin” i patienter med HER2+MBC som har fått två eller flera HER2 behandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 15:25:19?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
PREBEN / PREBEN – en fas I/II studie vid recidiv av aggressiva B- eller T-cellslymfom. Skånes universitetssjukhus 2017-03-07 15:12:22?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1-2 Visa
avslutad_VIABLE / En randomiserad, dubbelblind, fas III, multicenterstudie med parallella grupper för att utvärdera effekt och säkerhet för DCVAC/PCa jämfört med placebo hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som är aktuella för första linjens cytostatika. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 14:15:46?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Solar-1 / Solar-1 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 13:31:53?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Panorama_3 / En multicenter, randomiserad, öppen fas 2-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutan bortezomib och oral dexametason hos patienter med återfall eller återfall av tidigare refraktärt multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 08:03:24?.ToShortDateString() True fas-2 Visa
avslutad_PDR001 / En öppen fas II studie för att utvärdera effekt och säkerhet av PDR001 hos patienter med avancerad eller metastaserande icke symtomgivande neuroendokrin tumör i bukspottskörteln, mag-tarmkanalen eller thorax som har progredierat på tidigare behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 07:34:00?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_KEYNOTE-057 / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med ytlig blåscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-27 08:52:21?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
MASTIFF / MTH1-inhibering med Karonudib för patienter med spridd cancersjukdom. Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset 2017-02-21 09:30:28?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
MARS-studien / Mars-studien. Multicenter fas III studie: Tillägg av radioterapi i kombination med standard behandling för stadium IV Icke småcellig lungcancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Lasarettet i Ystad, Centralsjukhuset Karlstad, Karolinska Universitetssjukhuset 2017-02-16 13:17:58?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False fas-3 Visa
avslutad_KEYNOTE-051 / En fas I/II-studie med pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-16 07:38:28?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1-2 Visa
avslutad_LASEC-studien; Lymphedema After Surgery for Endometrial Cancer / Utveckling och konsekvens av lymfödem efter behandling av cancer i livmoderslemhinnan Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-14 15:53:13?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_ALT GIST / ALT GIST: En randomiserad fas II-studie av imatinib givet växelvis med regorafenib jämfört med enbart imatinib som primärbehandling för patienter med avancerad gastrointestinal stromatumör (GIST). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-14 09:58:47?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
PODEC / Pre-Operativ Diagnostik av EndometrieCancer Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hallands sjukhus Varberg, Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde 2017-02-10 11:50:55?.ToShortDateString() kirurgi,ovrigt False ej-tillampbar Visa
avslutad_LUME BioNIS / En icke-interventions biomarkörstudie på patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av adenocarcinomtyp som påbörjar behandling med Vargatef® (nintedanib) enligt godkänd indikation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-10 08:08:52?.ToShortDateString() lakemedel True fas-4 Visa
PROPER / Individualiserad strålbehandling av återfall efter operation för prostatacancer, baserad på PSA-utveckling och avancerad bildteknik. Skånes universitetssjukhus 2017-02-09 14:56:47?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False fas-1-2 Visa
CheckMate 274, CA209-274 / En fas 3, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av nivolumab jämfört med placebo hos patienter med invasivt urotelialt carcinom som löper stor risk för återfall. Skånes universitetssjukhus 2017-02-09 14:07:58?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
SPCG-17, PCASTT / När aktiv monitorering bör övergå i botande behandling hos män med prostatacancer: Skandinaviska prostatacancergruppens studie nummer 17 (SPCG-17) Akademiska sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Centrallasarettet Växjö, Sunderby sjukhus, Sundsvalls sjukhus 2017-01-27 09:12:58?.ToShortDateString() ovrigt False fas-3 Visa
avslutad_TRIANGLE / Autolog stamcellstransplantation (ASCT) efter induktionsbehandling innehållande rituximab/ibrutinib/Ara-C för patienter Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-25 10:54:21?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
Livskvalitet för patienter med malignt melanom / Livskvalitet för patienter med malignt melanom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017-01-24 11:25:56?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_CINC280A2108 / En öppen multicenter fas I dos-eskaleringsstudie för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet av behandlingen med INC280 som tas tillsammans med mat hos patienter som har en avancerad solid tumör med cMET störning. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-24 09:32:01?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_SWEA-studien / SWEA-studien - Utvvidgad genetisk analys vid misstänkt ärftlig bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-18 15:35:24?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_PET Boost / ARTFORCE - Individuellt anpassad strålbehandling vid lokalt avancerad lungcancer. Doseskalering genom strålboost inom hela eller delar av tumören. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-13 11:37:03?.ToShortDateString() stralbehandling True fas-2 Visa
avslutad_PRO-CNS / Protonstrålbehandling av primära tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna - en prospektiv svensk multicenter-studie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 13:37:21?.ToShortDateString() stralbehandling True ej-tillampbar Visa
avslutad_Nordic 8 / Cytostatikabehandling vid potentiellt resektabel metastaserad colorektalcancer med viltyp KRAS och BRAF: alternerande cytostatika med cetuximab, en randomiserad fas II-studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 12:46:12?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_NORDIC 9 / Nordisk randomiserad multicenter fas II-studie med kemoterapibehandling (S1) hos äldre individer med avancerad kolorektalcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 10:25:00?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_TestisCAB / Cabazitaxel mot cisplatinresistent testikelcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 10:06:25?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_AVANOVA / AVANOVA2 - En tvåarmad, öppen, fas II, randomiserad studie för att jämföra effekt av niraparib versus niraparib-bevacizumab hos patienter med platinumkänslig ovarialcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-30 09:28:20?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
MelMarT-II / MelMart-II Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centralsjukhuset Kristianstad 2016-12-28 10:47:02?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
avslutad_VM13 / Prospektiv studie av samband mellan genetiska faktorer och behandling av melanom med målsökande terapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 14:03:30?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Cirkulerande tumör DNA / Cirkulerande tumör DNA i blodplasma som biomarkör för cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 13:54:38?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_ICAP / - Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 13:41:19?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
avslutad_Arches / Enzalutamide randomiseras 1:1 mot placebo som tillägg till GnRH-beh på pat med metastaserad hormonkänslig PCa. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 12:02:11?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_TITAN, PCR3002 / ARN-509 randomiseras 1:1 mot placebo som tillägg till GnRH-beh på pat med metastaserad hormonkänslig PCa Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 11:57:04?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_EMBARK – MDV 3100-13 / Icke-metastaserande, hormonkänslig högrisk PCa som försämrats efter operation eller strålning Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 11:49:43?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_ReTHINK / En fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie av effekt och säkerhet av ruxolitinib hos patienter med tidig myelofibros med hög molekylär mutationsrisk Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-22 13:45:26?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
SCC-PDX / SCC-PDX Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-12-21 15:54:40?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) / Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-12-21 15:39:44?.ToShortDateString() kirurgi False ej-tillampbar Visa
ExoBioMark / ExoBioMark Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-12-21 15:24:00?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom / Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-12-21 15:10:05?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Aramis / Randomiserad, multicenter, fas 3 studie avseende ODM-201 vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-21 14:21:32?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
IOBT kohortstudie / INTRAOPERATIV STRÅLBEHANDLING VID BRÖSTBEVARANDE BEHANDLING AV TIDIG BRÖSTCANCER Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukhuset Örebro 2016-12-21 14:18:26?.ToShortDateString() kirurgi,stralbehandling False fas-3 Visa
PhysSurg-B / En randomiserad kontrollerad studie av hur fysisk aktivitet påverkar återhämtningen efter bröstcancerkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-12-19 12:12:50?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_CheckMate 451, CA209-451 / En randomiserad, multicenter, dubbelblind, fas 3-studie av nivolumab, nivolumab i kombination med ipilimumab eller placebo som underhållsbehandling av patienter med utbredd småcellig lungcancer (ED-SCLC) efter avslutad platinabaserad första linjens kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-14 08:15:56?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_MISTRAL / Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtel cancer. En dubbelblindad placebokontrollerad multicenter studie som undersöker om överlevnad och livskvalitét kan förbättras.(MISTRAL är en förkortning för MIStleote TRiAL (mistleote=mistel; trial=studie)). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-12 14:32:34?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Artscan III / Artscan III, En randomiserad, multicenter, fas III-studie av Cisplatin i kombination med strålbehandling jämfört mot Cetuximab i kombination med strålbehandling för patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsområdet. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-08 15:18:20?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-3 Visa
avslutad_BAYER 16298 / En fas II randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av radium-223 diklorid mot placebo hos patienter som har metastaserad Her2 negativ hormonreceptorpositiv bröstcancer med skelettmetastaser och som har hormonbehandling som bakgrundsterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-08 13:16:17?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_DNA-PKinhib / En öppen fas 1a/1b-prövning av DNA-PK-hämmaren MSC2490484A i kombination med strålbehandling hos patienter med framskridna solida tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-30 16:20:45?.ToShortDateString() stralbehandling True fas-1 Visa
avslutad_ROAR / En fas II, öppen studie på patienter med BRAF V600E muterade, ovanliga cancerformer med olika vävnadsutseenden för att undersöka klinisk effekt och säkerhet av kombinationsterapi med dabrafenib och trametinib. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-30 14:18:08?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_GALAHAD / En fas 2 studie av effekt och säkerhet av niraparib hos män med spridd prostatacancer och DNA-reparationsavvikelser Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-30 11:24:41?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_FANDANGO / En randomiserad fas II studie med nintedanib/placebo i kombination med standardbehandling paklitaxel/karboplatin hos patienter med avancerad eller återkommande livmodercancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-29 15:13:39?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
ABC-SE / En klinisk prövning för att jämföra effekt och tolerabilitet av atorvastatin i tillägg till endokrin behandling med fokus på resistensmekanismer till endokrin behandling (fulvestrant / aromatashämmare) hos patienter med avancerad bröstcancer. Skånes universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2016-11-15 13:44:51?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
MORRIS / Multimodal effektmonitorering av strålbehandling vid skivepitelcancer i huvud och hals, lunga, analkanal, matsrupe och livmoderhals - en förutsättning för personligt anpassad strålbehandling Norrlands universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus 2016-11-14 12:38:23?.ToShortDateString() False ej-tillampbar Visa
avslutad_Gen701 / En säkerhetsstudie av eskalerade doser av HuMax-TF-ADC , ett konjugat av en vävnadsfaktorspecifik antikropp och läkemedel, hos patienter med lokalt avancerad och eller metastaserad solida tumörer, som är kända för att uttrycka vävnadsfaktor. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-11 14:43:20?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_I4T-MC-JVCZ / Randomiserad fas 2 studie för att utvärdera två doser Ramucirumab i combination med Paclitaxel som andra linjens behandling vid spridd eller lokalt avancerad inoperabel adenokarcinom i magsäcken eller övre magmunnen. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-10 13:56:53?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_KEYNOTE-170 PMBCL och Richter (phase II) / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av eller refraktärt primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom eller återfall eller refraktärt Richters syndrom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-01 16:15:41?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
MAVERRIC / Ablationsbehandling av operabla levermetastaser från grovtarmen Danderyds sjukhus 2016-10-28 06:57:18?.ToShortDateString() ovrigt False fas-3 Visa
avslutad_CheckMate 238, CA209-238 / En randomiserad dubbel-blind fas III studie med Nivolumab jämfört med Ipilimumab (immunterapi) som tilläggsbehandling efter operation av avancerad melanomsjukdom med hög risk för återfall Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-21 13:34:45?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_PALAESTRA / Palliativ kort hypofraktionerad strålbehandling följt av cytostatika vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-20 16:24:03?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-2 Visa
avslutad_Phys-Can / Effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-13 14:56:26?.ToShortDateString() True ej-tillampbar Visa
Mateo / Randomiserad kontrollerad prövning av underhållsbehandling med S-1 vid spridd magsäcks-/matstrupscancer. Skånes universitetssjukhus, Mälarsjukhuset 2016-10-11 15:12:24?.ToShortDateString() lakemedel False fas-2 Visa
avslutad_NET_SIRT / Prospektiv randomiserad fas II studie där 90Y-radioembolisering jämförs med leverartärembolisering vad gäller effekt, toxicitet samt livskvalitet för patienter med levermetastaserad tunntarms-NET Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-06 11:24:45?.ToShortDateString() stralbehandling True fas-2 Visa
avslutad_KEYNOTE-177 / Studie av Pembrolizumab (MK-3475) versus standard terapi hos patienter med mikro instabilitet-hög (MSI-H) eller defekt regulerat Repair Brist (dMMR) Steg IV kolorektalcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 15:01:28?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_JSBF / Randomiserad, dubbelblind, fas II studie av Ramucirumab eller Merestinib eller placebo plus cisplatin och gemcitabine som första linjens behandling hos patienter med avavcerad eller metastaserad gallvägscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 14:43:03?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_Iluminet / En multicenter fas-II studie utvärderande effektivitet och säkerhet av 177Lu-DOTA-TATE baserad på njur-dosimetri hos patienter med metastaserande neuroendokrina tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 14:09:37?.ToShortDateString() ovrigt True fas-2 Visa
avslutad_ET-NEC / Everolimus och temozolomid som första linjens behandling av avancerade gastro-entero-pankreatiskt neuroendokrint carcinom (G3) med Ki67 20-55%. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 13:52:28?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
SPCG-15 / Primär kirurgi eller strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer - en öppen randomiserad klinisk studie. Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Centrallasarettet Växjö, Helsingborgs lasarett, Linköpings universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Norrlands universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Falu lasarett, Skånes universitetssjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus, Sundsvalls sjukhus 2016-10-05 11:03:20?.ToShortDateString() kirurgi,stralbehandling False fas-3 Visa
avslutad_ALTA-1L / En öppen fas 3-multicenterstudie av brigatinib (AP23116) jämfört med crizotinib hos patienter med ALK-positiv framskriden lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-29 15:22:48?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
TailorDose-II / Terapeutisk dosmonitorering (TDM) av frekvent använda cytostatika och dosregimer indikerade vid bröstcancer. Karolinska Universitetssjukhuset 2016-09-29 14:37:13?.ToShortDateString() lakemedel False fas-1 Visa
avslutad_TREM / Behandling med ny EGRF-hämmare AZD9291 (osimertinib) vid bristande effekt av EGFR-hämmare i avancerad lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-29 14:17:01?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_CheckMate 067, CA209-067 / En fas 3, randomiserad, dubbelblind studie med enbart Nivolumab eller Nivolumab kombinerat med Ipilimumab jämfört med enbart Ipilimumab hos patienter med tidigare obehandlat inoperabelt eller metastaserande melanom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-28 10:23:07?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_Male breast cancer study / Male breast cancer study. Klinisk och biologisk karakterisering av manlig bröstcancer: en internationell EORTC, BIG, TBCRC och BCG intergrupp studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-27 14:06:52?.ToShortDateString() True fas-1 Visa
avslutad_Breast cancer in Pregnancy / Breast cancer in Pregnancy. Diagnostik och terapi av bröstcancer under graviditet – en registerstudie inom Svensk Bröstonkologisk Förening i samarbete med den Tyska Bröstcancer Gruppen (German Breast Group; GBG-29) och Breast International Griop; BIG 2-03 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-27 12:06:53?.ToShortDateString() True fas-1 Visa
Micro RNA/CTC / Micro RNA/CTC. Cirkulerande tumörceller och mikroRNA som möjliga prediktiva faktorer för behandling a patienter med återfall av bröstcancer – en klinisk studie med utvärdering av patienternas livskvalitét Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-09-26 15:45:29?.ToShortDateString() False fas-1 Visa
avslutad_KEYNOTE-181 / MK-3475_En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med behandlande läkares val av standardbehandling vid återfall av matstrupscancer efter första linjens behandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-26 11:26:20?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_SCANDIUM-studien / Scandium-studien. Isolerad hyperterm leverperfusion som behandling av levermetastaser från uvealt melanom – en randomiserad kontrollerad studie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-23 15:28:50?.ToShortDateString() True fas-3 Visa
NEAPE_Nordic Extended Abdominoperineal Excision study / Randomiserad studie för bästa rekonstruktion av bäckenbotten vid operation för avancerad cancer i ändtarmen_NEAPE Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Västmanlands sjukhus Västerås, Sunderby sjukhus, Östersunds sjukhus 2016-09-14 11:42:41?.ToShortDateString() kirurgi False fas-3 Visa
avslutad_PAOLA-1 / PAOLA-1. En randomiserad , dubbelblind fas III-prövning av olaparib med placebo hos patienter med framskriden FIGO-stadium IIIB-IV höggradig serös eller endometrioid äggstocks-, äggledar- eller bukhinnecancer. Med första standardbehandling som kombinerar cellgiftsbehandling med platinataxan och bevacizumab i samband med cellgiftsbehandling och under underhållsbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-13 15:05:11?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_NTproBNP / NTproBNP-studien. Prospektiv studie av NT-proBNP som markör för upptäckt av hjärtpåverkan vid behandling med trastuzumab (Herceptin ®) vid bröstcancerbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-12 11:30:59?.ToShortDateString() lakemedel True fas-1 Visa
avslutad_ENGOT OV-23/EWOC-1 / EWOC-1, en multicenter, randomisesrad fas II studie med karboplatin +/- paclitaxel till sköra äldre kvinnor med avancerad ovarialcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-12 11:30:49?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_KAITLIN / En randomiserad multicenter, öppen, fas III-studie som jämför Trastuzumab plus pertuzumab plus en taxan efter Antracykliner gentemot Trastuzumab Emtansine plus Pertuzumab följande Antracykliner som adjuvant terapi i patienter med operabel HER2-positiv primär bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-09 10:01:07?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_GRACE / En klinisk studie som utvärderar effekt och säkerhet av kontinuerlig behandling med Avastin före och efter återfall med kemoterapi i äldre patienter med tjock och ändtarmscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-09 08:20:28?.ToShortDateString() lakemedel True fas-4 Visa
avslutad_ALASCCA / En randomiserad dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie med ASA behandling hos patienter med tjock- och ändtarmscancer med mutation i P13K-signaleringsväg. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 15:47:49?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
avslutad_KEYNOTE-199 / MK3475_En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med metastaserad kastrationsresistentprostatacancer som tidigare har behandlats med cytostatika. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 15:26:44?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2 Visa
ABC-studien / ABC-studien - En randomiserad fas 3 studie jämförande 1 cykel Karboplatin med 1 cykel BEP (Bleomycin, Etopsid och Cisplatin) som adjuvant cytostatikabehandling för patienter med seminom kliniskt stadium 1. Skånes universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Sundsvalls sjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås 2016-09-06 15:15:47?.ToShortDateString() lakemedel False fas-3 Visa
avslutad_KEYNOTE-252 / MK-3475_En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pembrolizumab (MK-3475) i kombination med epacadostat eller placebo hos patienter med melanom som inte går att operera eller som metastaserat (Keynote-252)/ECHO-301) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 15:09:35?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_CheckMate 548, CA209-548 / En randomiserad enkelblind fas II studie av temozolomid tillsammans med samtidig strålbehandling kombinerat med nivolumab eller placebo till nyligen diagnosticerade vuxna med metylerad glioblastom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 14:45:53?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-2 Visa
avslutad_CheckMate 498, CA209-498 / En randomiserad, öppen fas III studie av nivolumab jämfört med temozolomid, vardera tillsammans med strålbehandling till nydiagnosticerade vuxna med ometylerad glioblastom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 14:39:52?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-3 Visa
avslutad_ATLAS / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av JNJ-56021927 hos patienter med lokalt avancerad eller högrisklokaliserad prostatacancer som rekommenderas primär strålbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 13:41:15?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True fas-3 Visa
avslutad_CheckMate 401, CA209-401 / Klinisk prövning av nivolumab (BMS-936558) i kombination med ipilimumab följt av nivolumab som monoterapi som förstahandsbehandling för patienter med histologiskt bekräftat melanom i stadium III (icke resektabelt) eller i staium IV. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 13:17:29?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_M12-914 BRoCAde / M12-914 BRoCAde - En randomiserad, placebo kontrollerad, fas III studie av karboplatin och paklitaxel med eller utan PARP hämmaren Veliparib (ABT-888) i HER2-neg, metastatisk eller lokalt avancerad icke-resektabel BRCA associerad bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 11:15:32?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_SSGXXII / Tre jämfört med fem års adjuvant behandling med imatinib till patienter med operabel GIST med hög risk för återfall. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 10:45:48?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_LUME-Meso / Nintedanib-mesoteliom - En dubbelblindad, randomiserad, fas II/III studie med nintedanib i kombination med cytostatika (följt av fortsatt nintedanib monoterapi) jämfört med placebo i kombination med cytostatika (följt av fortsatt placebo monoterapi) för behandling av patienter med malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) som inte kan opereras. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 10:04:44?.ToShortDateString() lakemedel True fas-2-3 Visa
avslutad_KEYNOTE-204 / MK 3475_En öppen randomiserad fas III studie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med brentuximab vedotin för behandling av patienter med återfall av eller refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-05 15:28:17?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_KEYNOTE-048 / MK-3475-048. En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling hos patienter med huvud- och halscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-05 14:43:49?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
avslutad_HOVON 132 AML / HOVON 132 AML Fas-3 studie med en inledande dos-selektionsfas för att undersöka värdet av lenalidomid givet i tillägg till standard induktionskemoterapi, samt som post-remissionsbehandling, hos patienter 18-65 år med endera nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML) eller högrisk-MDS Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-05 10:22:44?.ToShortDateString() lakemedel True fas-3 Visa
LYMRIT-37-01 / Fas1-2studie med Lutetium-177 radioaktivt märkt antikropp mot B-cellsmarkören CD37 på patienter med återfall av B-cellslymfom Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2016-09-02 07:58:54?.ToShortDateString() lakemedel False