Ta bort studie

Vill du verkligen ta bort studien?

Studien är borttagen

Ok

Cancerstudier i Sverige – en databas med pågående kliniska studier

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter. Covid-19-pandemin kan tillfälligt påverka inklusionen av patienter i studier.

Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.

Patientmedverkan i en studie

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.

Patientmedverkan i cancerstudier

Hitta studier utifrån cancertyp, sjukhus, eller ord i svensk studietitel

Ange sökord i nedanstående fält. För varje ifyllt sökord avgränsas sökresultatet.

Cancerform Svensk titel Sjukhus
TIMEPOINT / En öppen studie i fas 1a/b av MTL-CEBPA i kombination med en PD-1-hämmare (PEMBROLIZUMAB) hos vuxna patienter med avancerade solida tumörer (TIMEPOINT) Karolinska Universitetssjukhuset 2021-12-05 09:35:55?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
KEYNOTE-365 / En fas Ib/II-prövning av kombinationsbehandlingar med pembrolizumab (MK-3475) vid kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) (KEYNOTE-365) Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2021-12-03 11:35:20?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
eNRGy / En fas I/II studie av MCLA-128, en bispecifik IgG1 antikropp i fullängd riktad mot HER2 och HER3, hos patienter med solida tumörer (eNRGy) Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-27 18:48:41?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Transcend / En öppen, singelarmad, multikohort, multicenter fas 2-prövning för att utvärdera effekt och säkerhet för JCAR017 hos vuxna försökspersoner med recidiverande eller refraktär non-Hodgkins lymfom (NHL) av typen indolent B-cellslymfom Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-18 16:12:53?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt False Visa
EVI-3 / En multicenter, randomiserad, parallellgruppp, placebokontrollerad fas II studie på effektivitet och säkerhet av Vitamin C i kombination med azacitidine i högrisk MDS, CMML och AML med 20-29% blaster. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-18 16:06:43?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
Cell Protect - ISA-HC-NK / ISA-HC-NK Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-18 15:57:09?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
LOXO-BTK-18001 / A Phase 1/2 Study of Oral LOXO-305 in Patients with Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL) or Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 18:08:05?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
IMMU-LC / Det immunologiska landskapet- lungcancer, The immunological landscape in lung cancer. Studies of effector mechanisms and biomarkers in patients with NCLC undergoing treatment with checkpoint inhibitors Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 18:04:13?.ToShortDateString() False Visa
TINCA II- njurcancer / Det immunologiska landskapet i njurcancer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 18:01:31?.ToShortDateString() False Visa
MyPal / Randomiserad klinisk studie av MyPal-applikationen - ett elektroniskt vårdsystem för omhändertagande med patientrapporterade utfall bland vuxna patienter med hematologiska maligniteter (KLL och MDS Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 17:58:02?.ToShortDateString() False Visa
DSA-LL-studien / Better and individualised therapy for patients with relapsing lymphoma and leukaemia Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 17:55:15?.ToShortDateString() False Visa
GCT 3013-05 / En randomiserad, öppen, fas 3-studie av epcoritamab vs prövarens val av cytostatika vid behandling av relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 17:51:53?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ROS-studien / An open-label, single arm, roll-over study to provide continued treatment with darolutamide in participants who were enrolled in previous Bayer-sponsored studies Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 17:40:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Immunologisk aktivitet hos melanomtumörer / Studier av immunologisk aktivitet hos melanomtumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-14 17:34:21?.ToShortDateString() False Visa
Nex-18 / En pilotstudie för att mäta farmakokinetik, tolerabilitet och säkerhet för en ny formulering av azacitidin, Nex-18a, för att behanndla MDS, KMML eller AML Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Borås 2021-11-04 15:45:18?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
INCB 99318-122 (Incyte) / En fas I-studie som utforskar säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik för INCB099318 hos deltagare med utvalda avancerade solida tumörer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-11-04 09:43:23?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Swedish anal carcinoma study / Swanca Norrlands universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2021-11-02 11:49:32?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
SGNTUC-016 _ (HER2CLIMB-02) / Randomiserad, dubbelblind fas 3-studie av tucatinib eller placebo i kombination med ado-trastuzumabemtansin (T-DM1) för patienter med inoperabel, lokalt avancerad eller metastaserande HER2-positiv bröstcancer (HER2CLIMB-02) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2021-10-28 09:35:53?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Ruby del 2 / En randomiserad, dubbelblind multicenter-, fas III-studie av Dostarlimab (TSR 042) och Niraparib plus karboplatin-paklitaxel jämfört med placebo plus karboplatin-paklitaxel hos patienter med endometriecancer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-10-27 14:08:04?.ToShortDateString() False Visa
DESTINY-Breast09 / En randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtecan (T-DXd) med eller utan Pertuzumab jämfört med standardbehandling (Taxaner, Trastuzumab och Pertuzumab) som första linjens behandling av HER2-positiv metastatisk bröstcancer Universitetssjukhuset Örebro, Centrallasarettet Växjö, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2021-10-14 12:53:25?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
BiTE-U (AMG160_20190505) / En fas 1b/2 studie för att utvärdera säkerheten och effekten av AMG 160 i kombination med Enzalutamid, Abirateronacetat eller AMG 404, eller AMG 404 som en självständig behandling (monoterapi) hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). Karolinska Universitetssjukhuset 2021-10-03 11:11:37?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
iPCM / iPCM-implementation of Personalised Cancer Medicine Karolinska Universitetssjukhuset, St:Görans sjukhus, Södersjukhuset 2021-10-03 10:20:08?.ToShortDateString() False Visa
SCAN-Mi / SCAN-Mi studien Cervix Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-28 09:32:22?.ToShortDateString() False Visa
RLY 4008-101 ("FIRST") / First in human-studie av RLY-4008 hos patienter med ICC och andra avancerade solida tumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-23 22:55:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MAGSNOW / MAGSNOW Sahlgrenska universitetssjukhuset 2021-09-17 11:42:17?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
SentiNeo / SentiNeo Sahlgrenska universitetssjukhuset 2021-09-17 11:28:59?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
PostMagMRI / PostMagMRI Sahlgrenska universitetssjukhuset 2021-09-17 10:53:30?.ToShortDateString() False Visa
Erfarenheter av vakuumassisterade excisioner av förändringar i bröst (VAE) / Erfarenheter av vakuumassisterade excisioner av förändringar i bröst (VAE) Sahlgrenska universitetssjukhuset 2021-09-17 10:26:41?.ToShortDateString() False Visa
MagTotal / MagTotal Sahlgrenska universitetssjukhuset 2021-09-17 10:09:33?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
BREASTCC / BREASTCC Sahlgrenska universitetssjukhuset 2021-09-17 09:45:07?.ToShortDateString() False Visa
SentiNot 2.0 / SentiNot 2.0 Sahlgrenska universitetssjukhuset 2021-09-17 09:27:30?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
PACED / PACED St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2021-09-13 10:52:13?.ToShortDateString() False Visa
SUMMIST / Kirurgi av metastaserat malignt melanom efter systemisk immunterapi (SUMMIST-studien) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2021-09-11 11:05:37?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
SCANDIUM II / A Phase I Randomized Controlled Multicentre Trial of Isolated Hepatic Perfusion in Combination with Ipilimumab and Nivolumab in Patients with Uveal Melanoma Metastases Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2021-09-11 11:02:13?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False Visa
Keynote-B21, GOG.3053 / A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Pembrolizumab versus Placebo in Combination With Adjuvant Chemotherapy With or Without Radiotherapy for the Treatment of Newly Diagnosed High-Risk Endometrial Cancer After Surgery With Curative Intent (KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053). Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-11 10:55:14?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PSMA Fore / Phase III, Open-label, Multi-Center, Randomized Study Comparing 177Lu-PSMA-617 vs. a Change of Novel Androgen Axis Drugs in the Treatment of Taxane Naïve Men with Progressive Metastatic Castrate Resistant Prostate Cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-11 10:52:32?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Keynote-B49 / A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Pembrolizumab Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy for the Treatment of Chemotherapy-Candidate Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (HR+/HER2-) Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Breast Cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-11 10:49:55?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NIPU-studien- CA209-7H4 / Nivolumab and ipilimumab +/- UV1 vaccination as second line treatment in patients with malignant mesothelioma Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-11 10:46:47?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Biobanksstudien-Lungcancer / Provsamling för lungcancerforskningen på Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset 2021-09-11 10:43:10?.ToShortDateString() False Visa
MK-6482-012 / En öppen randomiserad fas 3-studie av kombinerad immun- och målriktad behandling, som första linjens behandling av försökspersoner med avancerad njurcellskarcinom (ccRCC) Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Norrlands universitetssjukhus 2021-09-01 13:24:29?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MK6482-015 / Studie av belzutifan (MK-6482) för behandling av feokromocytom/paragangliom (PPGL) eller neuroendokrin bukspottskörteltumör (Pan-NET) Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-08-31 14:39:23?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
GCT 3013-02 / En fas 1b/2, öppen studie för att utvärdera säkerheten och den preliminära effekten av epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) i kombination med andra läkemedel hos patienter med non-Hodgkins B-cellslymfom. Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-23 13:16:42?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Spencer / En fas 1/2-prövning av EO2401, ett nytt mikrobiellt härlett terapeutiskt peptidvaccin, i kombination med immunologisk check-point-blockad för PD-1, för behandling av patienter med lokalt avancerat eller metastaserat adrenokortikalt karcinom eller malignt feokromocytom Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-19 09:27:53?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MK6482-005 / An Open-label, Randomized Phase 3 Study of MK-6482 Versus Everolimus in Participants with Advanced Renal Cell Carcinoma That Has Progressed After Prior PD- 1/L1 and VEGF-Targeted Therapies Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-13 15:39:35?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Cellprotect-ISA-HC-NK / An open, randomised, controlled phase II trial ofCellProtect in combination with isatuximab antibody versus Isatuximab antibody alone as maintenance treatment in patients with Multiple Myeloma undergoing high dose treatment Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-13 15:08:40?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Hexabody-01 / An Open-Label, Multicenter, Phase 1/2 Trial of GEN3014 (HexaBody-CD38) in Relapsed och Refractory Multiple Myeloma and Other Hematologic Malignancies Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-13 15:03:40?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CAPItello-292 / Fas Ib Studie av Capivasertib + Fulvestrant + Palbociclib som behandling för HR+/HER2- bröstcancer som är resistent mot endokrin behandling. Karolinska Universitetssjukhuset 2021-07-12 13:51:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
LISTO / Slutning av loop-ileostomi. Påverkar valet av anastomosteknik vid slutning av loop-ileostomi förekomsten av postoperativa komplikationer? Val av teknik vid förslutning av bukväggen. Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Östersunds sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Norrtälje sjukhus, Sunderby sjukhus, Visby Lasarett 2021-06-24 11:17:25?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
Prevalence / En observationsstudie för att undersöka hur vanligt DNA reparationsdefekter är hos män med metastaserad prostatacancer. Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-06-15 15:21:22?.ToShortDateString() False Visa
SCOUT / En studie där effekt och säkerhet av larotrektinib undersöks hos barn och tonåringar med lokalt avancerad eller metastaserade solida tumörer med bekräftad NTRK-genfusion Astrid Lindgrens barnsjukhus 2021-05-27 10:53:25?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PDM-MBC / Individualiserad biomarkörstyrd radiologisk uppföljning vid metastaserad bröstcancer Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Länssjukhuset Kalmar, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2021-05-06 14:33:35?.ToShortDateString() False Visa
BIO-MUSE / Blod- och vävnadsprover från patienter med hudlymfom i avsikt att förbättra prognostik och behandling. Skånes Universitetssjukhus 2021-05-06 09:59:17?.ToShortDateString() False Visa
PROPER 2 / Individualiserad strålbehandling vid biokemiskt återfall av prostatacancer efter prostatektomi. Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2021-04-26 14:00:31?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
NAVIGATE / En fas 2-studie av typen "basket study" av den orala TRK-hämmaren larotrectinib hos forskningspersoner med tumörer med NTRK-fusion Karolinska Universitetssjukhuset 2021-04-26 13:09:09?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_PCR1001 / An open-label, randomized study to assess the relative bioavailability (BA) and bioequivalence (BE) of fixed-dose combination (FDC) formulations of niraparib plus abiraterone acetate (AA) compared to niraparib and AA co-administered as single agents in men with prostate cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2021-04-05 14:51:23?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PROMMEL-studien / Precision Radiation of Immune Checkpoint Therapy Resistant Melanoma Metastases Karolinska Universitetssjukhuset 2021-04-05 14:05:28?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
Covaxid-KLL / Immunologiskt svar efter vaccinering med mRNA vaccin mot covid-19, Comirnaty, hos immunsupprimerade och immunkompetenta personer – en öppen icke randomiserad multicenterstudie i Fas IV Karolinska Universitetssjukhuset 2021-04-05 13:49:45?.ToShortDateString() False Visa
GCT-3013-02 / En fas 1b/II öppen studie för att utvärdera säkerheten och effekten av Epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) i kombination med andra läkemedel hos patienter med non-Hodgkins B-cellslymfom Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-04-05 13:42:27?.ToShortDateString() False Visa
PRORECT-studien / Preoperative Short-Course Radiation Therapy With PROtons Compared to Photons In High-Risk RECTal Cancer (PRORECT): A prospective randomized Swedish Phase II Trial Karolinska Universitetssjukhuset 2021-04-05 13:32:47?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
PACOS / Effekt av träning vid koloncancer. Histologiska och kliniska effekter av träning vid behandling av koloncancer Norrlands universitetssjukhus 2021-03-26 14:17:14?.ToShortDateString() False Visa
Amplitude / En randomiserad, dubbelblindad fas III studie som vill jämföra effekten och säkerheten av niraparib + abirateronacetat + prednison vs placebo + abirateronacetat + prednison hos patienter med HRR genmuterad kastrationskänslig metastaserad prostatacancer (mCSPC). Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-03-18 10:25:42?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
GSK 209012/ ZENYTH ESO / En fas I-studie av modifierade/förstärkta T-celler hos deltagare med avancerade tumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-03-06 18:20:54?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
TRANSFORM-2 / En randomiserad, öppen, fas 3-studie som utvärderar säkerhet och effekt av navitoklax i kombination med ruxolitinib jämfört med standardbehandling hos patienter med relapserande/ refraktär myelofibros (TRANSFORM-2) Skånes Universitetssjukhus 2021-02-24 12:09:11?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
TRANSFORM-1 / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 3-studie avseende navitoklax i kombination med ruxolitinib jämfört med ruxolitinib hos forskningspersoner med myelofibros (TRANSFORM-1) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2021-02-22 10:25:00?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ZEAL-1L / En fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie som jämför niraparib plus pembrolizumab med placebo plus pembrolizumab som underhållsbehandling för patienter med stabil eller förbättrad sjukdom efter första linjens behandling med platinumbaserad kemoterapi och pembrolizumab för sjukdomsstadie IIIB eller IV vid icke småcellig lungcancer Karolinska Universitetssjukhuset 2021-02-19 01:10:35?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PREPEC-studien / Pre- versus sub-pectoral implant-based breast reconstruction after skin-sparing mastectomy or nipple-sparing mastectomy (OPBC-02/ PREPEC): A pragmatic, multicenter, randomized, superiority trial St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2021-02-10 12:57:59?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
MeRmaiD-1 / En Fas III, Randomiserad , Multicenter, Dubbelblind, Placebokontrollerad Studie för att Bestämma Effektiviteten av Adjuvant Durvalumab i Kombination Med Platinabaserad Kemoterapi i Fullständigt Borttagen Stadium II-III icke-småcellig lungcancer (MeRmaiD-1) Karolinska Universitetssjukhuset 2021-01-18 17:32:51?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MR-DIVIDE / Diffusionsviktad MR för att förutsäga behandlingsrespons vid stereotaktisk strålbehandling av CNS-metastaser. Skånes Universitetssjukhus 2021-01-11 10:22:55?.ToShortDateString() False Visa
KEYNOTE-866 / En fas 3, randomiserad dubbelblind studie av perioperativt pembrolizumab (MK-3475) versus placebo tillsammans med neoadjuvant kemoterapi vid muskelinvasiv blåscancer Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2020-12-23 13:21:32?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CheckMate 7G8 / Svensk titel Norrlands universitetssjukhus 2020-12-16 14:16:15?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Code Break 200 / En randomiserad, öppen fas 3-multicenterstudie med aktiv kontroll av AMG 510 jämfört med docetaxel för behandling av personer med tidigare behandlad, lokalt avancerad och inoperabel eller metastaserad NSCLC med muterad KRAS p.G12. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-11 14:26:35?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Exclaim2 / Öppen randomiserad fas III-studie jämförande studieläkemedel TAK-788 med standardbehandling Carboplatin-Alimta hos patienter med icke-småcellig lungcancer med mutation i EGFR exon 20. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2020-12-11 14:13:46?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Phys-Can styrketräningsstudie / Effekter av styrketräning under (neo)-adjuvant cancerbehandling på skelettmuskulatur hos kvinnor med bröstcancer. Akademiska Sjukhuset 2020-12-09 15:36:45?.ToShortDateString() False Visa
Genomikstudien BRÖST / Sekvenseringsanalyser och precisionsmedicin vid bröstcancer - ett fokuserat projekt för förbättrad diagnostik och uppföljning. Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-02 12:41:54?.ToShortDateString() False Visa
INDUCE-4 / En randomiserad dubbelblind adaptiv, fas II/III-studie för att jämföra GSK3359609 i kombination med pembrolizumab och 5FU-platinumkemoterapi med placebo i kombination med pembrolizumab plus 5FU- platinumkemoterapi hos deltagare med återfall eller spridd huvudhalscancer. Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2020-12-02 11:50:10?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
BLU 667-2303 / A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Pralsetinib versus Standard of Care for First Line Treatment of RET fusion-positive, Metastatic Non-Small Cell Lung Cance Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-02 11:34:12?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
BiTe CC93269-MM-001 / A PHASE 1, OPEN-LABEL, DOSE FINDING STUDY OF CC-93269, A BCMA X CD3 T CELL ENGAGING ANTIBODY, IN SUBJECTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-02 11:28:47?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
HEAT-AML / Hydroxyurea-Enhanced Ara-C Treatment of Adult Acute Myeloid Leukaemia) A randomised phase II multi-centercentre study to assess the tolerability and efficacy of the addition of hydroxyurea to standard ara-C and daunorubicin-based therapy for adults (age ≥ 18 years of age) with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (AML) Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-02 11:23:13?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MOMENTUM SRA-MMB 301 / A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study to Evaluate the Activity of Momelotinib (MMB) versus Danazol (DAN) in Symptomatic, Anemic Subjects with Primary Myelofibrosis (PMF), Post-Polycythemia Vera (PV) Myelofibrosis, or Post Essential Thrombocythemia (ET) Myelofibrosis who were Previously Treated with JAK Inhibitor Therapy Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-02 11:19:16?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ADORE / CINC424H12201 A randomized, open-label, phase I/II open platform study evaluating safety and efficacy of novel ruxolitinib combinations in myelofibrosis patients Karolinska Universitetssjukhuset 2020-12-02 11:09:31?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
RE-SCREEN / Screeningbaserad individualiserad rehabilitering i samband med primär bröstcancer- ReScreen studien Skånes Universitetssjukhus 2020-11-27 13:23:33?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Neo-AEGIS / En randomiserad multicenterstudie avseende neoadjuvant och adjuvant cytostatikabehandling jämfört med neoadjuvant kemoradioterapi vid adenocarcinom i matstrupen eller övre magmunnen. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-11-26 12:06:53?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
NEEDS / En randomiserad multicenterstudie avseende neoadjuvant kemoradioterapi och kirurgi, jämfört med definitiv kemoradioterapi och kirurgi endast vid behov, vid skivepitelcancer i matstrupen. Karolinska Universitetssjukhuset 2020-11-26 11:42:47?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel,stralbehandling False Visa
Optima / Optima Sahlgrenska universitetssjukhuset 2020-11-19 13:23:57?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
DESTINY-06 / Randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtecan (T-DXd) jämfört med standardbehandling hos pat med metastaserad HER2-låg, hormonreceptorpositiv bröstcancer som försämrats under hormonbehandling med eller utan tillägg av CDK4/6-hämmare (DESTINY-Breast06) Akademiska Sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Centrallasarettet Växjö, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2020-11-19 11:09:45?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
AMEERA / En öppen randomiserad fas 2-studie av SAR439859 jämfört med endokrin monoterapi i enlighet med läkarens val hos premenopausala och postmenopausala patienter med östrogenreceptorpositiv, HER2-negativ lokalt framskriden eller metastaserad bröstcancer som tidigare exponerats för hormonella behandlingar Akademiska Sjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2020-11-10 14:34:10?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
TAS 120-202 (SOFFA) / En fas 2-studie av futibatinib hos patienter med specifika avvikelser i FGFR Karolinska Universitetssjukhuset 2020-11-10 13:24:40?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
TAK788-3001 / En randomiserad, fas 3-, öppen multicenterstudie avseende effekten av TAK-788 som förstahandsbehandling jämfört med platinumbaserad kemoterapi hos patienter med icke-småcellig lungcancer med mutationer i exon 20 i EGFR-genen Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2020-11-03 09:45:18?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Lungcancer monitoreringsstudien / Webbaserad symtomövervaktning vid avancerad lungcancer Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Gävle sjukhus 2020-10-23 14:16:36?.ToShortDateString() False Visa
MEGALiT / MEGALiT - en studie där effekten av etablerade cancerläkemedel undersöks på nya cancersjukdomar Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2020-10-23 14:03:15?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
HO156 AML / Fas 3, multicenter, öppen, randomiserad studie av gilteritinib jämfört med midostaurin i kombination med induktions- och konsolideringsbehandling följt av ett års underhållsbehandling hos patienter med nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML), eller högrisk-MDS (MDS-EB2), med FLT3-mutation vilka är lämpliga för intensiv kemoterapi. Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2020-10-20 13:00:49?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
POLAR BEAR / En randomiserad, multicenter-, fas III-studie som jämför behandling med R-mini-CHOP med R-CHP+polatuzumab vedotin för äldre patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom . Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Sunderby sjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Uddevalla sjukhus, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Länssjukhuset Kalmar, Hallands sjukhus Varberg, Hallands sjukhus Halmstad 2020-10-09 10:02:57?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11 / En randomiserad, dubbelblind fas 3-studie av kemoradioterapi med eller utan pemprolizumab för behandling av lokalt avancerad cervixcancer av högrisktyp Karolinska Universitetssjukhuset 2020-10-06 12:40:04?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False Visa
NordicTrip/NBG-19-01; SWEBCG 19-01 / NordicTrip, en translationell randomiserad fas-3 studie som undersöker effekten av tillägget av Capetitabine till Karboplatin-baserad kemoterapi före operation vid tidig trippelnegativ bröstcancer. Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Gävle sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Södersjukhuset, Centrallasarettet Växjö, Västmanlands sjukhus Västerås, St:Görans sjukhus 2020-10-06 11:30:18?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False Visa
Biolungstudien / BioLung Provtagningsstudie med syfte att finna individuella faktorer i blod (och i vissa fall vävnad) att associera med hur individer svarar på behandling med immunterapi Sahlgrenska universitetssjukhuset 2020-09-08 09:33:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
RhoVac / A Phase 2, Double-Blind, Placebo Controlled Study of RV001V in Men with Biochemical Failure following Curatively Intended Therapy For Localized Prostate Cancer Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro 2020-08-25 11:53:54?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
DALIA / A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, ACTIVE-CONTROLLED PHASE 3 STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF ABP 959 COMPARED WITH ECULIZUMAB IN ADULT SUBJECTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH) Karolinska Universitetssjukhuset 2020-08-25 11:51:18?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
IPLA / Intra-Peritoneal Local Anesthetics in Ovarian Cancer A randomized double blind, multicenter trial to assess time-interval between cytoreductive surgery and adjuvant chemotherapy after administration of local anesthetic intraperitoneally/perioperatively in advanced epithelial ovarian cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2020-08-25 11:49:12?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CCCS-COVID-CAST-studien / Effekter på patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation eller cellterapi av COVID-19 inklusive effekter av att skydda patienter from smitta. Karolinska Universitetssjukhuset 2020-08-25 11:25:23?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_COR1001 / A Phase 1b, Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy of Guselkumab in Subjects with Familial Adenomatous Polyposis Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 11:23:07?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
INDUCE-3 / A Randomized, Double-blind, Adaptive, Phase II/III Study of GSK3359609 or Placebo in Combination with Pembrolizumab for First-Line Treatment of PD-L1 Positive Recurrent/Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2020-08-25 11:18:08?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
EFFECT / Effekter av strukturerad och individanpassad träning hos patienter med spridd bröstcancer angående trötthet och livskvalitet: EFFECT-studien Karolinska Universitetssjukhuset 2020-08-25 11:09:43?.ToShortDateString() False Visa
MK-7339-007 AGENT / Phase 2 Study of Olaparib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2020-08-25 11:06:42?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
THYRO-NUKE / Markörer för radiojodaktivitet vid sköldkörtelcancer Karolinska Universitetssjukhuset 2020-08-25 11:00:40?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
avslutad_RUBY / En randomiserad, dubbelblind multicenter-, fas III-studie av dostarlimab (TSR 042) plus karboplatin-paklitaxel jämfört med placebo plus karboplatin-paklitaxel hos patienter med endometriecancer (RUBY) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2020-08-25 10:55:35?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ADVANCE II / En internationell, öppen, multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av vaccination med dendritiska celler hos patienter med akut myeloisk leukemi Akademiska Sjukhuset 2020-07-13 11:07:33?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CheckMate 76K (CA20976K) / En dubbel-blind randomiserad fas 3 studie av tilläggsbehandling i form av immunterapi med Nivolumab jämfört med placebo efter operation av melanom Universitetssjukhuset Örebro, Linköpings universitetssjukhus 2020-06-10 09:56:30?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
The Fiol Study / Förstalinjens behandling med osimertinib i EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer med tillhörande translationella studier (FIOL) Karolinska Universitetssjukhuset 2020-05-12 13:28:13?.ToShortDateString() False Visa
HOVON150AML / Fas 3, dubbel-blind, randomiserad, placebokontrollerad studie av ivosidenib och enasidenib i kombination med kemoterapi vid nyupptäckt AML, eller avancerad MDS, som har en IDH1- eller IDH2- mutation Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2020-05-11 10:00:13?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ASSURE / En Fas 3b, Multicenter, Open-Label, enarmad studie av Acalabrutinib (ACP-196) för patienter med Kronisk Lymfatisk Leukemi Akademiska Sjukhuset, Sunderby sjukhus, Skånes Universitetssjukhus 2020-05-07 09:44:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PRO Hodgkin / PRO Hogdkin Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2020-04-01 14:20:56?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
NordCML013 / NordCML013 Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2020-04-01 13:51:51?.ToShortDateString() False Visa
HD21 / HD21 Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2020-04-01 13:12:22?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
BEATcc / En randomiserad fas III-studie som jämför standardkemoterapi plus bevacizumab med eller utan atezolizumab vid spridd, kvarstående eller återfall av livmoderhalscancer Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2020-03-18 10:28:31?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
BreCLIM-2 / Klinisk prövning för att utvärdera värdet av lokal behandling som tillägg till onkologisk behandling mot levermetastaser från bröstcancer Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2020-03-16 13:11:58?.ToShortDateString() kirurgi,stralbehandling False Visa
PSMA recidiv / Värde av 68Ga-PSMA-11 PET/CT hos prostatapatienter med biokemiskt återfall efter radikal prostatektomi. Karolinska Universitetssjukhuset 2020-02-26 11:12:17?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
DIRECT / En randomiserad multicenterstudie inom svensk cancergenetik som jämför två sätt att sprida information i familjer med ökad ärftlig risk för bröst-, äggstocks- eller kolorektalcancer.. Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2020-02-14 13:50:57?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
LOKON003 / LOKON003 Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2020-02-11 13:36:32?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CheckMate 73L / En fas 3-studie av nivolumab och kemoradioterapi följt av nivolumab och ipilimumab eller nivolumab jämfört med kemoradioterapi, följt av durvalumab vid lokalt avancerad icke-småcellig lungcancer Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2020-02-05 09:19:35?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False Visa
CA224-047 / En randomiserad, dubbelblind fas2/3 studie med relatlimab i kombination med nivolumab jämfört med enbart nivolumab hos patienter med tidigare obehandlad metastaserad melanomsjukdom Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2020-02-05 08:34:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
LXH254X2102 / LXH254X2102 Karolinska Universitetssjukhuset 2020-02-04 16:39:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NivoILP / NivoILP - En fas Ib/II dubbel-blind placebo-kontrollerad studie som utvärderar den synergistiska effekten av nivolumab för patienter med in-transit metastaser av malignt melanom som genomgår isolerad hyperterm perfusion Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-12-12 12:13:37?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False Visa
PCIA-Laserstudie / A Multi-Centre, Randomised, Open-Label, Phase 2 Study to Assess the Safety, Tolerability and Efficacy of Fimaporfin-Induced Photochemical Internalisation of Gemcitabine Complemented by Gemcitabine/Cisplatin Chemotherapy Versus Gemcitabine/Cisplatin Alone in Patients With Inoperable Cholangiocarcinoma Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-07 12:09:02?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ARTSCAN IV / A nonrandomized multicenter observational study of all reirradiation in patients with head and neck cancer with special focus on patients receiving proton therapy Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad 2019-12-07 12:01:29?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
PSFF-Blodburna vävnadsprov / Screening-program med blodburna vävnadsprov för patienter med avancerad cancer - PSFF studie Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-07 11:30:51?.ToShortDateString() False Visa
EXINTRIC / Nya exvivo- och djurmodeller för att studera effekten av tumörbehandling på primär levercancer. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-07 11:16:21?.ToShortDateString() False Visa
PanTuMiMe / Microbiome & Metabolomics in Pancreatic Tumors Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-07 10:50:52?.ToShortDateString() False Visa
Down-stagingstudie-Lever / Kemoembolisering och levertransplantation vid intermediär levercellscancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-07 10:36:27?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
ORCHARD / A Biomarker-Directed Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease has Progressed on First-Line Osimertinib Therapy. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-07 10:28:19?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_KarMMA-3 / A PHASE 3, MULTICENTER, RANDOMIZED, OPENLABEL STUDY TO COMPARE THE EFFICACY AND SAFETY OF BB2121 VERSUS STANDARD TRIPLET REGIMENS IN SUBJECTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA (RRMM) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-07 10:11:27?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_MBG453-MDS / A randomized, double-blind, placebo-controlled phase II multicenter study of intravenous MBG453 added to hypomethylating agents in adult subjects with intermediate, high or very high risk myelodysplastic syndrome (MDS) as per IPSS-R criteria Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-07 10:01:31?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KLLVACC-2018 / Long term effect on immune response after pneumococcal vaccination in patients with chronic lymphocytic leukemia and evaluation of the effect of revaccination. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-06 16:33:22?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
TATTOO / Preoperativ kolmarkering av axillära lymfkörtelmetastaser inför neoadjuvant kemoterapi vid bröstcancer St:Görans sjukhus 2019-12-06 16:26:43?.ToShortDateString() False Visa
RELAPC / Kartläggning av redoxproteiner, lamininer, integriner, aldehyddehydrogenaser, samt järnreglerande proteiner i levercancer. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-06 16:22:52?.ToShortDateString() False Visa
ATOR-1017 / A first-in-human, multicenter, open-label, phase 1 study in patients with advanced solid malignancies to evaluate the safety of intravenously administered ATOR-1017 Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-12-06 16:13:03?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PCYC-1145 / Extended treatment protocol for subjects continuing to benefit from ibrutinib after completion of ibrutinib clinical trials Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-06 15:56:00?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Synkron-studien / Livskvalitet och kirurgisk behandling vid levermetastasering av kolorektal cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-12-06 15:39:59?.ToShortDateString() True Visa
VIGAS2 / En multicenter randomiserad dubbelblind kontrollerad fas 2-studie som utvärderar effekten av valganciclovir som tilläggsterapi hos glioblastompatienter Karolinska Universitetssjukhuset 2019-12-06 14:32:16?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
IMFDHAC_Impact of Fixed Dentures in Head and Neck Cancer / Patienter som genomgått strålbehandling mot huvud-halscancer: fastsittande tandprotesers betydelse för välbefinnande och munhälsorelaterad livskvalitet. Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Länssjukhuset Kalmar, Västerviks sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2019-11-29 14:22:23?.ToShortDateString() False Visa
DBCG RT Natural-studien / DBCG RT Natural Study: Partiell bröstbestrålning versus ingen strålbehandling för kvinnor ≥60 år efter bröstbevarande kirurgi vid tidig bröstcancer: en randomiserad studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-11-29 11:40:17?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
KEYNOTE-937 / Adjuvant behandling med Pembrolizumab eller Placebo efter radikalt ingrepp med resektion eller ablation Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2019-11-27 14:23:40?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
INTRIGUE-studien / En öppen interventionell randomiserad multicenterstudie i fas 3 av DCC-2618 vs Suntinib hos patienter med avancerade gastrointestinala stromacellstumörer efter behandling med imatanib Karolinska Universitetssjukhuset 2019-11-26 14:11:05?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ALLTogether / ALL Together en europeisk behandlingsstudie för akut lymfatisk leukemi hos barn och unga vuxna Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2019-11-26 13:37:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Dreamm 5 / A Phase I/II, Randomized, Open-label Platform Study Utilizing a Master Protocol to Study GSK2857916 as monotherapy and in Combination with Anti-Cancer Treatments in Participants with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Karolinska Universitetssjukhuset 2019-11-26 13:16:30?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Canopy-1 / CACZ885U2301-pembrolizumab plus platinumbaserad kemoterapi med eller utan kanakinumab som första linjens behandling för lokalt avancerad eller metastatisk icke småcellig lungcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-26 11:49:16?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CA209-171 / En fas 3-studie av nivolumab och kemoradioterapi följt av nivolumab och ipilimumab eler nivolumab jämfört med kemoradioterapi, följt av durvalumab vid lokalt avancerat icke-småcellig lungcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-26 10:04:12?.ToShortDateString() True Visa
Keynote-905 / En randomiserad fas 3_studie av cystektomi med perioperativt pembrlizumab versus cystektomi enbart för patienter med muskelinvasiv blåscancer som inte kan behandlas med cisplatin Karolinska Universitetssjukhuset 2019-11-25 14:03:04?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Prove-studien / Prove-studien Karolinska Universitetssjukhuset 2019-11-25 13:45:36?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_BH-studien / BH Studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-11-25 13:03:55?.ToShortDateString() True Visa
MATEEO / En fas I klinisk läkemedelsstudie i AML, ALL och MDS patienter för att utvärdera säkerheten, tolererbarheten och effekten av Karonudib. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-11-07 14:20:59?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
TALAPRO-2 / A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY OF TALAZOPARIB WITH ENZALUTAMIDE IN METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2019-11-06 07:18:49?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ACE-CL-311 / En öppen fas 3-studie där Acalabrutinib i kombination med Venetoklax med eller utan Obinutuzumab jämförs med kemoimmunoterapi hos patienter med obehandlad KLL utan deletion 17p eller TP53-mutation. Akademiska Sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro 2019-10-25 11:08:34?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_205801 ENTREE / En fas II randomiserad, öppen platformsstudie för att studera nya behandlingsregimer jämfört med standardbehandling hos patienter med icke- småcellig lungcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-10-24 14:23:19?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
CANOVA / En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen studie med venetoclax och dexametason jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med t(11;14) positiv relapserande eller refraktärt multipelt myelom Sunderby sjukhus, Uddevalla sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus Borås 2019-10-24 13:15:51?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CAPItello-290 / En studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Capivasertib + Paclitaxel jfr med placebo + Paclitaxel som förstahandsbehandling till patienter med framskriden bröstcancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Sundsvalls sjukhus 2019-10-24 10:42:20?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_ATHENA / En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie av patienter med ovarialcancer för utvärdering av rucaparib och nivolumab som underhållsbehandling efter svar på frontlinjebehandling med platinabaserad kemoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-10-09 10:55:06?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
NUCOG VI / Studie av cytostatikabehandling efter tidigare genomgången behandling med immunterapi vid avancerad cancer i urinvägarna. Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Centralsjukhuset Karlstad, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2019-10-02 09:59:11?.ToShortDateString() False Visa
BGB-3111-305 / A Phase 3, Randomized Study of Zanubrutinib (BGB-3111) Compared with Ibrutinib in Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 14:14:56?.ToShortDateString() False Visa
BoB / Basket of Baskets: A Modular, Open-label, Phase II, Multicentre Study To Evaluate Targeted Agents in Molecularly Selected Populations With Advanced Solid Tumors Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 13:38:54?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Brigatinib 3001 / En randomiserad, öppen fas 3-studie av brigatinib (ALUNBRIGTM) jämfört med alektinib (ALECENSA®) hos patienter med framskriden, anaplastisk lymfomkinas -positiv (ALK+), icke-småcellig lungcancer som har progredierat på krizotinib (XALKORI®). Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 13:23:28?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Brigatinib 2002 / Brigatinib in Patients With Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive (ALK+), Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) Progressed on Alectinib or Ceritinib Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 13:14:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Keynote 555 / En randomiserad klinisk läkemedelsprövning i fas 1 som utvärderar relativ biotillgänglighet av Pembrolizumab vid subkutan gentemot intravenös infusion hos forskningspersoner med avancerat melanom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 13:05:10?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Transform / A global randomises multicentre phase 3 trial to compare the efficacy and safety of JCAR017 to standard of care in adult subjects with high-risk, transplanteligible relapsed or refractory aggressive B-cell non-hodgkin lymphomas (TRANSFORM) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 11:39:26?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KIADIS / A Phase 3, multicentre, randomised controlled study to compare safety and efficacy of a haploidentical HSCT and adjunctive treatment with ATIR101, a T-lymphocyte enriched leukocyte preparation depleted ex vivo of host alloreactive T- cells, versus a haploidentical HSCT with Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-09-24 11:18:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
GRAPHITE / En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad, multicenterstudie för utvärdering av effekt och säkerhet för vedolizumab som profylax mot instestinal akut transplantat-mot-värd-sjukdom hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation Karolinska Universitetssjukhuset 2019-09-24 11:13:35?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
A.R.R.O.W 2 / En randomiserad öppen, fas 3-studie som jämför karfilzomib i kombination med lenalidomid och dexametason 1 gång i veckan respektive två gånger i veckan hos personer med recidiverande och refraktärt multipelt myelom (A.R.R.O.W 2) Skånes Universitetssjukhus, Hallands sjukhus Halmstad, Akademiska Sjukhuset 2019-09-16 11:29:24?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
DESTINY-B04 / En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen, kontrollerad studie av DS-8201a, ett anti-HER2 antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), jämfört med behandling enligt läkaren av patienter med låg HER2, inoperabel och/eller metastaserande bröstcancer Akademiska Sjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2019-09-05 08:51:31?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CLEE011A2207 / En fas II studie för att utvärdera säkerhet och effekt av 400 mg ribociklib i kombination med letrozol till pre/postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv och HER2-negativ avancerad bröstcancer Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, St:Görans sjukhus 2019-08-15 10:01:05?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Commands, ACE-536-MDS-002 / A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) versus Epoetin alfa for the Treatment of Anemia due to IPSS-R Very Low, Low or Intermediate Risk Myelodyplastic Syndroms (MDS) in ESA Naive Subjects who require Red Blood Cell Transfusions. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-07-04 13:47:21?.ToShortDateString() False Visa
ProBio / En utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Centrallasarettet Växjö, Akademiska Sjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Länssjukhuset Kalmar, Linköpings universitetssjukhus, Centralsjukhuset Karlstad 2019-07-04 11:51:05?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_VOC / VOC-provtagningsstudie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-07-04 11:31:35?.ToShortDateString() True Visa
Fight-302 / En fas 3, öppen, randomiserad, multicenterstudie för att utvärdera effekten och säkerheten hos pemigatinib jämfört med cytostatika i form av gemcitabin plus cisplatin vid första linjens behandling av patienter med gallgångscancer, lokalt avancerad eller metastaserad med en FGFR2-rearrangemang Karolinska Universitetssjukhuset 2019-07-04 11:20:39?.ToShortDateString() False Visa
BosuPeg / En studie av effekt och säkerhet av långverkande lågdoserat ropeginterferon hos patienter med kronisk myeloisk leukemi behandlade med bosutinib från diagnos: En randomiserad prospektiv studie Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-07-01 14:08:17?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NorPACT-1 / Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi mot pankreascancer (NorPACT-1) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-06-17 08:32:37?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False Visa
BioMe-studien / Tumörbiologisk analys av malignt melanom- identifiering av potentiella biomarkörer Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-06-13 15:31:17?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
Viden / Viden St:Görans sjukhus 2019-06-11 11:04:55?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_ENTREÉ / ENTREÉ Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-11 10:42:41?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
MIR-studien / MikroRNA som markörer för monitorering av sjukdomsaktivitet, utvärdering av effekt av cytostatikabehandling, samt verktyg för tidig upptäckt av recidiv av metastatisk testikelcancer. Implentering av MIR-Studien Karolinska Universitetssjukhuset 2019-06-11 10:24:37?.ToShortDateString() False Visa
RACC / Jämförande multicenter studie mellan robotassisterad laparoskopisk kirurgi och öppen kirurgi vid tidig livmoderhalscancer Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2019-06-11 10:04:24?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_ILOC / En Europeisk multicenterstudie för utvärdering av immunterapi med ablationsaktivering vid metastaserad grovtarmscancer i palliativt stadium Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-11 09:31:54?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Solstice / Fas III studie med trifluridin/tipiracil (S 95005) i kombination med bevacizumab som första linjens behandling av patienter med metastatisk kolorektalcancer som inte är lämpliga för intensiv behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-10 14:07:31?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Predix II HER2 / Finjustering av pre-operativ systembehandling i en prospektiv randomiserad fas IIb-studie för HER2-amplifierad bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-06-10 13:25:08?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PANFAM1 / Uppföljning av individer med familjärt ökad risk för pankreascancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-06-07 10:45:56?.ToShortDateString() False Visa
CTC - Cirkulerande tumörcellsstudien / Kunskapsutveckling beträffande kirurgusk behandling av pankreascancer Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-06-07 10:41:47?.ToShortDateString() False Visa
IPEP / Studier av kroppens immunologiska reaktion i samband med pankreascancerkirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-06-07 10:38:17?.ToShortDateString() False Visa
Tadpole-G / En öppen, fas II studie för att undersöka klinisk effekt av behandling med dabrafenib i kombination med trametinib hos barn och ungdomar med BRAF V600 muterat låggradigt gliom eller recidiv av eller refraktärt höggradigt gliom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-05-23 08:04:02?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Gen-Esofagus studie / Analys av cfDNA hos patienter med esofaguscancer Karolinska Universitetssjukhuset 2019-05-14 16:02:08?.ToShortDateString() False Visa
Pilgrim / Impact of Prescription quality, Infection control and Antimicrobial stewardship on Gut Microbiota Domination by Heealthcare-Associated Pathogens Karolinska Universitetssjukhuset 2019-05-14 15:50:26?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_PAVO-MMY1004 / An Open-label, Multicenter, Dose Escalation Phase 1b study to Access the Safety and Pharmacokinetics of Subcutaneous Delivery of Daratumumab with Addition of Recombinant Human Hyaluronidase(rHuPH20) for the Treatment of Subjects with Relapsed Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-14 15:39:02?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_BRIGHT B1371019. / A Randomized (1:1), Double blind, Multi center, Placebo Controlled Study EVALUATING Intensive Chemotherapy With or Without Glasdegib (PF 0444913) or Azacitidine With or Without Glasdegib in Patients With Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-05-14 15:27:15?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ISO-CC 007 AGENT / En randomiserad multi-center parallell-grupp, fas III studie, som jämför effektiviteten av arfolitixorin mot leukovorin i kombination med 5-fluorouracil, oxaliplatin och bevacizumab, på patienter med avancerad kolorectal cancer. Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-29 07:49:20?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Studie av tumörgenetiska förändringar Esofagus/ventrikel / Studie av tumörgenetiska förändringar vid cancer i matstrupe eller magsäck. Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-24 10:15:53?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_CanDo / Utveckling av diagnostik plattform för patientnära identifiering, klassifikation, kvantitering och uppföljning av cirkulerande tumörceller vid pankreascancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-24 09:40:13?.ToShortDateString() True Visa
Cyst studie+ Saliv studie / Cyst studie+Saliv studie Molekylär diagnostik av cystvätska från cystiska pankreastumörer: en ny strategi för förebyggande pankreaskirurg.Saliv Studie Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 16:43:21?.ToShortDateString() False Visa
Cyststud / Studien om cystiska pankreastumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 16:39:14?.ToShortDateString() False Visa
FIMMUN/ Pancreas tumör / Immunceller och fibroblaster vid pancreassjukdom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 16:34:25?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_FROSENOR / FROSENOR Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 16:27:58?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_AdeLE / Dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2 studie för att undersöka effekt, säkerhet och tolerabilitet hos studieläkemedlet Lymfactin (adenovirusmedierad lymfkörteltillväxtfaktor VEGF-C) som ges i samband med förflyttning av lymfkörtlar för behandling av lymfödem som har utvecklats till följd av bröstcancerbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 15:58:32?.ToShortDateString() kirurgi True Visa
avslutad_MK-7902-003 / En dubbelblindad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av pembrolizumab (MK-3475) och lenvatinib (E7080/MK-7902) jämfört med enbart pembrolizumab givet som första linjens behandling hos forskningspersoner med avancerar melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 15:44:22?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Predicting fatigue after allo HSCT / Predicting fatigue after allo HSCT Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 15:31:02?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Matterhorn / Matterhorn Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 15:23:00?.ToShortDateString() True Visa
PNEU-STEM V114-022 / PNEU-STEM V114-022 Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 14:37:31?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Hapirect / Hartman eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer: en multicentrisk randomiserad studie avseende postoperativt förlopp Västmanlands sjukhus Västerås, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 14:18:02?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
Qolicol / Qolicol Livskvalitet och välbefinnande hos patienter med koloncancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 13:29:31?.ToShortDateString() False Visa
Watch and wait / Watch and wait-Icke operativ behandling vid strål- och cellgiftsbehandling. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 13:23:05?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Con-studien / Farmakologisk och immunologisk studie hos leukemipatienter som genomgår antileukemisk behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 12:03:55?.ToShortDateString() True Visa
NMDSG14B / Individual molecular minimal residual disease monitoring for patients with MDS and mixed MDS/MPN treated with allogenic stem cell transplantation Universitetssjukhuset Örebro 2019-04-23 11:58:24?.ToShortDateString() False Visa
NMDSG14A / MDSG14A. A phase I/II, Open-Label, Multicenter Study of the Safety, Efficacy and Immune Response of Histamine Dihydrochloride and Low-dose Interleukin-2 in Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 11:44:50?.ToShortDateString() False Visa
PCI-32765CAN3001 / Klinisk studie med ibrutinib för studera säkerhet och effekt under lång tid Karolinska Universitetssjukhuset 2019-04-23 11:32:32?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_2215-CL-0302 / 2215-CL-0302 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 10:51:57?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Tempo-studien / Tempo-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-23 10:19:13?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_ZEUS / Icke interventionell studie för att bedöma säkerhetsprofilen för idelalisib hos patienter med refraktärt folikulärt lymfom (FL) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-10 10:14:10?.ToShortDateString() True Visa
Magnitude / En studie med niraparib i tillägg till abirateronacetat och prednisolon för behandling vid spridd prostatacancer Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset 2019-04-10 09:28:43?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Onconova 04-30 / Onconova 04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-09 14:03:09?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
54767414AMY3001 / Andromeda / Utvärdera effekt och säkerhet vid behandling med daratumumab i kombination med CyBorD jämfört med enbart behandling med CyBorD hos patienter med nydiagnostiserad AL amyloidos. Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Skånes Universitetssjukhus 2019-04-09 13:59:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_BO39813 / MEK/BO39813 //En Fas IB/II-studie av Kobimetinib administrerat som enda preparat samt i kombination med Venetoklax, med eller utan Atezolizumab, hos patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-04-09 13:33:37?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Allopurinol ALL2.0 / Studie av allopurinol som tillägg till normal underhållsbehandling hos barn med akut lymfatisk leukemi (ALL). Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2019-03-18 15:14:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
SEAL-studien / En randomiserad, dubbelblind multicenterstudie i fas 2-3 av selinexor (KPT-330) jämfört med placebo hos patienter med avancerat, inoperabelt och/eller metastaserad dedifferentierat liposarkom (DDLS) Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-03-14 13:01:34?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
METhROnomic / Effekt av lågdos metronomisk kemoterapi vid bröstcancer – en tvåstegs studie med retrospektiv analys följd av en transnationell fas III studie Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-03-14 10:29:18?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
ASA-CRCLM-2014 / En multicenter, dubbel-blind placebo-jämförande, randomiserad studie för att utvärdera säkerhet och effekt av acetylsalicylsyra eller placebo vid behandling av patienter med kolorektalcancer efter leveroperation Karolinska Universitetssjukhuset 2019-03-13 10:33:02?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_NMSG24/15 (KED) / En klinisk fas 2-studie med karfilzomib, elotuzumab och dexametason för behandling av myelom med återfall eller eller progress efter 1-3 tidigare behandlingslinjer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-13 10:12:16?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
IRD NMSG23/15 / En prospektiv Fas 2 studie för att värdera MRD efter ixazomib plus lenalidomid plus dexamatason (IRd)-behandling nydiagnostiserade myelompatienter lämpliga för transplantation. Skånes Universitetssjukhus, Helsingborg lasarett 2019-03-13 09:55:08?.ToShortDateString() False Visa
BCMA-MMY1001 / En fas 1, öppen, dos-eskaleringsstudie av JNJ-64007957, en humaniserad BCMA x CD3 DuoBody-antikropp, i ämnen med återfallet eller refraktärt multipelt myelom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-03-13 09:48:46?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_MK-7902-004 / En multicenter öppen fas 2-studie för att uppskatta effekt och säkerhet av Lenvatinib givet i kombination med Pembrolizumab till patienter med avancerat melanom som tidigare behandlats med en anti-PD-1/L1-produkt. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-08 10:58:30?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_NOR-GRASPALL 2016, Akut lymfatiskt leukemi (ALL) / NOR-GRASPALL 2016: Eryaspasebehandling för barn och ungdomar med Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-04 15:53:51?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PHranceSCa MO40628 / En randomiserad, multicenter, öppen studie för att utvärdera patientens preferens och nöjdhet med kombinationsläkemedel med pertuzumab och trastuzumab i fast dos som ges som injektion under huden hos patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-03-01 13:32:04?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PROTHYM / Protonstrålbehandling av thymusmaligniteter – en icke randomiserad fas 2-studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2019-02-27 09:31:33?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
BioLymph / Prospektiv studie av biologi, etiologi och överlevnad vid lymfom Karolinska Universitetssjukhuset 2019-02-26 11:08:02?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_ExPaCD / Analys av extracellulära vesiklar i duktal pankreascancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-26 10:16:18?.ToShortDateString() True Visa
PSMA-Primär prostatacancer / Värde av 68 Ga-PSMA PET/CET hos patienter med prostatacancer Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2019-02-26 08:27:45?.ToShortDateString() False Visa
BEN-R / Test-retest reliabilitet av benvolymmätning och av lokal vätska i benen hos patienter med stabilt benlymfödem. Skånes Universitetssjukhus 2019-02-14 13:26:50?.ToShortDateString() False Visa
BEN-C / Effekten av cykelträning vid benlymfödem-randomiserad kontrollerad studie. Skånes Universitetssjukhus 2019-02-14 13:16:01?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
C16029 Takeda Millennium / C16029 Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Norrlands universitetssjukhus, Helsingborg lasarett 2019-02-12 09:02:28?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
IMpower030 / En dubbelblindad, multicenter, randomiserad, fas III studie spm utvärderar effekt och säkerhet vid neoadjuvant behandling med atezolizumab (anti-PD-L1 antikropp) eller placebo i kombination med platinumbaserad cytostatikabehandling hos patienter med resektabel icke-småcellig lungcancer i stadium II, IIIA eller vissa IIIB Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2019-02-11 16:11:29?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_ATOR-1015 / En öppen first-in human, multicenter, fas I-studie hos patienter med avancerade och7eller refraktära solida maligna tumörer för att utvärdera säkerheten hos intravenöst administrerat ATOR-1015 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-11 14:39:16?.ToShortDateString() True Visa
EORTC-VU34 / En internationell fältstudie om pålitligheten och giltighet av EORTC`s vulvacancerenkät (EORTC-VU34) Karolinska Universitetssjukhuset 2019-02-11 10:09:40?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Exceptional responders / Molekylära faktorer associerade med exceptionellt bra svar på onkologisk behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-02-08 15:24:48?.ToShortDateString() True Visa
CANFOUR / Doseskaleringsprövning för att bedöma säkerhet och tolerabilitet av flera doser av antikroppen CAN04 A hos patienter med solida maligna tumörer. Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-02-08 15:11:29?.ToShortDateString() False Visa
ARTSCAN V / Jämförelse mellan strålbehandling med fotoner och strålbehandling med protoner för patienter med tidig tonsillcancer. Skånes Universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Centralsjukhuset Karlstad, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås, Universitetssjukhuset Örebro 2019-01-29 16:00:48?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_KEYNOTE 913 / Pembrolizumab som första linjens behandling vid avancerad merkelcellscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-25 09:22:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SSG XXV: Stop-GIST / Stop-GIST: Avslutande av behandling med imatinib hos patienter som har en gastrointestinal stromatumör (GIST) och har haft mellan 1 och 3 metastaser, vilka efter behandling inte längre kan ses med radiologiska metoder. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2019-01-22 11:18:40?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Ibrutinib-On-Off-studien / En pilotstudie avseende behandling med ibrutinib i perioder för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Karolinska Universitetssjukhuset, Falun, Universitetssjukhuset Örebro, Gävle sjukhus, Akademiska Sjukhuset 2019-01-22 11:03:23?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Valeria / Venetoklax, lenaliddomid och rituximab-för behandling av patienter med mantelcellslymfom NLG-MCL7 Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-01-22 10:24:33?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Citadel-203 / En öppen , multicenter, randomiserad fas 2-studie för jämförelse mellan INCB050465, en P13ko-hämmare och Idelalisib vid återfall eller refraktärt follikulärt lymfom (CITADEL-203) Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-22 10:13:54?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NZ-DTX-001 / En fas 1a/1b, första gången i människa, doseskalterings-och dosexpanssionsstudie med NZ-DTX-en beredning med docetaxel som ges direkt i tumören med hjälp av en spruta hos personer med spridd cancer Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-22 09:11:00?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
KEYNOTE-587 / Uppföljningsstudie för patienter med avancerade tumörer som befinner sig på behandling eller i uppföljning i en studie med Pembrolizumab Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-01-22 08:08:43?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
AteVacc / Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer. Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset 2019-01-22 07:54:33?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Melanom, provtagning / Studier för att identifiera molekylära markörer av betydelse för uppkomst, progression och behandlingseffekt vid malignt hudmelanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 16:25:20?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_GLOW-CLL3011 / Enstudie med ibrutinib och venetoklax jämfört med klorambucil och obinutuzumab för behandling vid kronisk lymfatisk leukemi/småcelligt lymfoocystiskt lymfomn Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 15:45:48?.ToShortDateString() True Visa
CAN3001 / Klinisk studie med ibrutinib för att studera säkerhet och effekt under lång tid. Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-01-21 15:40:53?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Javelin-blåsa 100 / En fas 3, multicenter, multinationell, randomiserad, öppen, parallellgruppstudie av avalumab (MSB0010718C) plus bästa stödjande vård kontra enbart bästa stödjande vård som en underhållsbehandling hos patienter med lokalt framskriden eller metastaserande urotelial cancer, var sjukdom inte förvärrades efter avslutning av första linjens kemoterapi med platina kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 15:17:43?.ToShortDateString() True Visa
PROCEED / Mäns upplevelser i samband med livsförlängande behandling vid metastaserad prostatcancer som inte längre är känslig för hormonbehandling Karolinska Universitetssjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2019-01-21 14:44:39?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_VISION / En internationell, prospektiv, öppen, randomiserad fas 3 multicenterstudie av 177Lu-PSMA-617 för behandling av patienter med progressiv PSMA-positiv (prostataspecifik membranantigen) metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 14:08:25?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PSMA PET-studien / En randomiserad jämförelse mellan konventionell "Salvage" strålbehandling och individualiserad PSMA-pet styrd behandling hos patienter med biokemiskt återfall (PSA) efter prostatacancer operation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 14:06:06?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_EMBARK-MDV 3100-12 / En randomiserad fas III-studie som jämför effektivitet och säkerhet av enzalutamid i kombination med leuprorelin, enbart enzalutamid, och placebo i kombination med leuprolin hos män med icke-metastaserande prostatacancer som försämrats efter försök till botande behandling och som bedöms ha högrisksjukdom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 13:18:36?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_COMBI-Aplus / COMBI-Aplus:en öppen studie (fas IIIb) av dabrafenib i kombination med trametinib vid adjuvant behandling av stadium III BRAF V600 mutationspositiva melanom efter fullständig resektion för att utvärdera feberrelaterade händelser vid användande av en biverkningshanteringsalgoritm för pyrexi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2019-01-21 13:11:24?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
INTENSE / En fas 2-studie med irinotekanbaserad trippelbehandling (FOLFOXIRI) som perioperativ behandling vid resektabelt adenocarcinom i magsäck eller övre magmunnen. Skånes Universitetssjukhus, Centrallasarettet Växjö, Karolinska Universitetssjukhuset 2019-01-18 13:18:12?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel False Visa
ZUMA-7 / En randomiserad öppen fas 3-studie som utvarderar effekten av axicabtagen ciloleucel jamfort med standardbehandling hos patienter med recidiverande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (ZUMA-7). Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2019-01-10 10:45:36?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
KEYNOTE-051 / En fas I/II studie med Pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling Skånes Universitetssjukhus 2019-01-07 14:01:04?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Graspanc / En studie av eryaspase i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi, som andra linjens behandling för patienter med bukspottkörtelcancer (TRYbeCA-1) Akademiska Sjukhuset 2018-12-18 10:46:43?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_FORT-1 / En randomiserad, öppen fas 2/3 studie som utvärderar effekt och säkerhet av rogaratinib jämfört med kemoterapi hos patienter med FGFR-positiv lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-12-10 13:43:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ACHILES / En randomiserad fas II studie som jämför tillägg av immunterapi med Atezolizumab eller ej efter behandling med kemoradioterapi av småcellig lungcancer, begränsad sjukdo Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus 2018-12-05 14:09:49?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Who cares? / Co-care för personer med kronisk sjukdom - utveckling, implementering och utvärdering av modeller för partnerskap i vården Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-11-21 14:56:37?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_LARCT-US / Fas II-studie av kort strålningsterapi följt av preoperativ kemoterapi och kirurgi hos patienter med hög risk för återfall i rektal cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-25 10:57:18?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_BEMP / Bedömning av akuta biverkningar av 14-14,5 Gy HDR brachyterapi i kombination med hypofraktionerad strålbehandling av yttre strålning (3 Gy x 14) vid behandling av lokaliserad prostatacancer med en liten yttre strålmarginal på 3 mm och realtidstidspositionering randomiserad studie jämförande två olika övergripande behandlingstider. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-25 10:26:24?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_SECOMBIT / En randomiserad prospektstudie av fas II med tre behandlingsarmar för att värdera det bästa sekventiella tillvägagångssättet med kombinerad immunterapi (ipilimumab/nivolumab) och kombinerad terapi med målinriktade cancerläkemedel (LGX818/MEK162) hos patienter med metastaserande melanom och BRAF-mutation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-21 08:56:49?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Illuminate / En randomiserad fas III studie av IMO-2125 med Ipilimumab jämfört med endast ipilimumab hos patienter med anti-PD1-resistent Melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-21 08:41:45?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_OPINION / En fas IIIb-, enarmad, öppen, multicenterstudie av underhållsbehandling med Olaparib som monoterapi för platinakänsliga patienter med återfall av ej ärftlig muterad äggstockscancer av typ BRCA, med full eller partiell respons efter platinabaserad kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-10-17 14:21:22?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
BGB-3111-304 / An International, Phase 3, Open-label, Randomized Study of BGB-3111 Compared with Bendamustine plus Rituximab in Patients with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2018-09-25 15:00:07?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Act-On-Me / Precistionsmedicin för nya behandlingar vid avancerad cancer i urinblåsa, njure och prostata Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 14:11:37?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_S-RAMP / A randomized controlled trial comparing Radical prostatectomy plus neoadjuvant hormones with Androgen deprivation therapy alone in the Management of men with Pauci-metastatic Prostate cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:50:56?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_TRUST / Jämförande multicenterstudie mellan primärkirurgi och fördröjd primärkirurgi vid spridd ovarialcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:44:43?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True Visa
avslutad_AZ-ODIN-PET / An Open-label Positron Emission Tomography (PET) Study to Determine Brain Exposure of Osimertinib after Intravenous Microdose Administration of [11C] osimertinib and Therapeutic Oral Doses of Osimertinib to Patients with EGFR Mutated Non-Small Lung Cancer and Brain Metastases Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-25 13:35:09?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt True Visa
SCAN-B / SCAN-B: The Sweden Cancerome Analysis Network - Breast Initiative. Skånes Universitetssjukhus, Kristianstad Centralsjukhus, Centrallasarettet Växjö, Akademiska Sjukhuset, Blekinge sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2018-09-18 08:50:41?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_PEMDAC / PEMDAC-studien. Kombinationsbehandling med Pembrolizumab och Entinostat för metastaserad ögonmelanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-14 12:46:37?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Affibody-3 / ABY-025-MI301 Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2018-09-12 08:35:24?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
avslutad_Genmab GCT1015-04 / En enarmad, internationell multicenterstudie av Tisotumab Vedotin (HuMax®-TF-ADC) av tidigare behandlad, återkommande eller metastatisk livmoderhalscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-09-10 16:36:38?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
EMBRACE-II / Bildstyrd intensitetsmodulerad extern strålbehandling och MR-baserad anpassad brachyterapi vid lokalt avancerad livmoderhalscancer. Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2018-09-10 16:19:24?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
17-BI-1206-02 / En klinisk fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och tolerans samt PK profil för BI-1206 vid kombinations behandling med Rituximab hos patienter med B-cellsymfom som har fått återfall eller är okänsliga för Rituximab. Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset 2018-09-03 16:23:40?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_CA224-047 / En randomiserad, dubbelblind fas2/3 studie med relatlimab i kombination med nivolumab jämfört med enbart nivolumab hos patienter med tidigare obehandlad metastaserad melanomsjukdom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-08-07 14:24:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE 789 / En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pemetrexed och platinumcytostatika med eller utan tillägg av pembrolizumab (MK-3475) hos patienter med EGFR-muterad metastaserande icke-småcellig lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-07-02 10:45:30?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
CAT-studien / CAT-studien ett nytt EORTC QLQ-C30 Sahlgrenska universitetssjukhuset 2018-06-19 10:26:17?.ToShortDateString() False Visa
PAC203 / En öppen, randomiserad fas 2-studie för att fastställa lämplig dos pacritinib hos patienter med trombocytopeni och primär myelofibros, sekundär myelofibros efter polycytemia vera, eller sekundär myelofibros efter essentiell trombocytopeni, som tidigare behandlats med ruxolitinib. Skånes Universitetssjukhus 2018-05-22 13:11:07?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_TULIP / SYD985.002, version 2.0 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-05-03 15:01:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
RepoMed / En klinisk studie för att utvärdera säkerhet och effekt av mebendazol med individanpassad dosering hos patienter med avancerad cancer utgången från mag-tarmkanalen eller med okänt ursprung - RepoMeb. Akademiska Sjukhuset 2018-04-13 08:18:41?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CAR-19 / Klinisk prövning med CAR T celler för behandling av B cells lymfom eller leukemi Akademiska Sjukhuset 2018-04-06 09:45:15?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Hovon 141 / Vision-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-29 08:01:29?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_B-701-U21 / En studie för att jämföra effekten av B-701 plus Docetaxel med effekten av placebo plus Docetaxel vid behandling av patienter, med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, som fått återfall efter, eller som inte svarar på, standardbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-22 09:03:36?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_IMagyn050 / En fas III, randomiserad multicenterstudie av Atezolizumab jämfört med placebo administrerat i kombination med Paklitaxel, Karboplatin och Bevacizumab till patienter med nydiagnostiserad ovarialcancer, tubarcancer eller primär peritonealcancer i stadium III eller stadium IV. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-03-21 13:30:13?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
CPKC412A2408 / En öppen, fas 3B multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av behandling med midostaurin (PKC412) hos patienter som är 18 år eller äldre med nyligen diagnostiserad FLT3-muterad akut myeloisk leukemi och som är lämpliga för 7+3 eller 5+2 kemoterapi Akademiska Sjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Borås 2018-03-20 08:12:30?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
LOKON002 / LOKON Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset 2018-02-19 08:06:34?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
CA017-003 / En fas I/II studie av BMS-986205 kombinerat med nivolumab och ipililumab vid avancerade maligna tumörer Karolinska Universitetssjukhuset 2018-02-14 09:54:34?.ToShortDateString() False Visa
ENRICH / Enrich- en randomiserad multicenterstudie av kombinationen rituximab/ibrutinib jämfört med standard behandlingen rituximab/cytostatika för behandling av äldre (>60 år) som insjuknar i mantelcellslymfom Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2018-02-05 10:55:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_IMROZ / Randomiserad öppen multicenterstudie för att utvärdera kliniska fördelar med isatuximab (SAR650984) i kombination med bortezomib (Velcade), lenalidomid (Revlimid) och dexametason hos patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som ej är lämpade för transplantation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-05 10:48:30?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CheckMate 908 / En fas 1b/2 studie av Nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab hos barn med höggradig hjärntumör Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-02-01 07:34:52?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
AURORA / AURORA: För att öka förståelsen av molekylära förändringar vid metastatisk bröstcancer (Aiming to Understand the Molecular Aberrations in Metastatic Breast Cancer). Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Akademiska Sjukhuset 2018-01-26 11:13:41?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_MonarchE / En randomiserad öppen fas 3 studie av abemaciklib i kombination med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvantendokrin standardbehandling hos patienter i tidigt stadium med högrisk, körtelpositiv, hormonreceptorpositiv, HER-2negativ bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-01-04 15:06:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_MK3475-522 / MK3475-522_En randomiserad, dubbelblind fas III-studie för att utvärdera pembrolizumab (MK-3475-522) plus kemoterapi, eller placebo plus kemoterapi, som preoperativ (neoadjuvant) behandling av patienter med trippelnegativ bröstcancer, samt ut värdering av postoperativ (adjuvant) behandling med pembrolizumab eller placebo i samma patientgrupp Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2018-01-04 14:19:22?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_TAHOE _ M16 289 / En öppen, multicenter, fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine jämfört med Topotekan i 2:a linjen hos patienter med avancerad eller metastaserad småcellig lungcancer med hög nivå av DLL-3-protein, som försämras under eller efter första linjens platinumbaserad kemoterapi (Tahoe). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-12-14 18:01:10?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ADAURA / En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas III-multicenterstudie för att bedöma effekt och säkerhet av AZD9291 jämfört med placebo hos patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IB–IIIA som är positiv för EGFR-mutation efter fullständig resektion med eller utan adjuvant cytostatikabehandling (ADAURA) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-12-07 11:57:27?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Asteroid / Adjuvant durvalumab efter stereotaktiskt strålbehandling för stadium I icke-småcellig lungcancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2017-12-01 10:30:39?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False Visa
BOLD-1 / En randomiserad fas 3-studie med 2 armar: (A) Trastuzumab i kombination med Docetaxel och Pertuzumab (TPD) följt av 3 cykler med cytostatika jämfört med (B) dagens standardbehandling för att förhindra återfall av HER2-positiv bröstcancer. Akademiska Sjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Västmanlands sjukhus Västerås, Centrallasarettet Växjö, Gävle sjukhus, Hallands sjukhus Halmstad, Falun, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-11-28 08:42:22?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_PRODAT / En icke-interventions- och multicenterstudie med primär data insamling för kombinationen Dabrafenib och Trametinib vid behandling av malignt melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-11-19 11:54:37?.ToShortDateString() True Visa
CheckMate 901, CA209-901 / En fas 3, oblindad, randomiserad studie med Nivolumab kombinerat med Ipilimumab, eller med standardbehandling, jämfört med standarbehandling hos patienter med tidigare inoperabelt obehandlat eller metastaserat urotelialt carcinom. Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Skånes Universitetssjukhus 2017-11-15 08:16:42?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_COMBI-I / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie jämförande kombinationen av PDR001, dabrafenib och trametinib hos tidigare obehandlade patienter med inoperabel eller metastaserande BRAF V600 muterat melanom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-11-10 10:55:54?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_SECAR I / En studie av maximalt tolerabel dos av natriumselenit till patienter med avancerad cancer. En fas 1 studie med kontinuerlig behandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-24 14:56:16?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
DASTOP 2 / Prospektiv multicenterstudie på ett andra stoppförsök med TKI-hämmare vid kronisk myeloisk leukemi Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2017-10-10 13:59:29?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Artemids CC-4047-MM-015 / Icke interventions-studie av relapserade och refraktära patienter med myelom som behandlas med pomalidomid och som fått minst två tidigare behandlingar (inklusive lenalidomid och bortezomib) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-10 13:40:29?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_NMSG 20/13 / Fas II-studie av Carfilzomib-Cyklofosfamid-Dexametason och högdos Melfalan följt av randomisering mellan observation eller underhåll med Carfilzomib och Dexametason hos patienter med relapserat myelom efter högdosbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-10 11:45:12?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_OpACIN / Multicenter randomiserad fas 2 studie för att identifiera optimal kombination av ipilimumab och nivolumab vid neoadjuvant behandling av melanompatienter. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 15:56:06?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_DurSab / En fas I studie om durvalumab och stereotaktisk strålterapi som underhållsbehandling i patienter med metastaserande icke småcellig lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 14:26:06?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
PASIPHAE / En prospektiv randomiserad fas II multicenterstudie med palbociclib och fulvestrant jämfört med kapecitabin vid behandling av hormonreceptorpositiv och human epidermal tillväxtfaktor 2 negativ (HR+/HER2-) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer med bevisad endokrin resistens. Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2017-10-04 14:12:51?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_GLAG / GAG (Glukosaminoglykan) profil i blod och urin - en ny potentiell biomarkör för NSCLC (icke småcellig lungcancer). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-10-04 13:37:33?.ToShortDateString() ovrigt True Visa
avslutad_Panorama 3, CLBH589D2222 / En multicenter, randomiserad, öppen fas II-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutant bortezomib och oralt dexametason hos patienter med återfall eller refraktärt återfall av multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-09-15 13:56:50?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PreFer (preserve fertility) / Fertilitetsbevarande kirurgi hos unga kvinnor med gynekologisk cancer. Onkologiska resultat, bevarad fertilitet samt psykologiska och livskvalitetsaspekter. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-09-12 09:52:15?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Onconova, 04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III-studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-08-23 16:26:38?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Quazar AZA-MDS-003 / En fas III multicenter, randomiserad, dubbelblind studie med syfte att jämföra effekt och säkerhet av bästa understödjande vård i kombination med antingen oralt azacitadine eller placebo för patienter med transfusionsberoende anemi, och trombocytopeni orsakad IPSS låg och INT-1 risk myelodysplastiskt syndrom. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-08-23 16:17:13?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_JAVELIN renal 101 / öppen, multicenter, randomiserad, två-armad studie med Avelumab (MSB0010718C) i kombination med axitinib (Inlyta®) jämfört med sunitinib (Sutent®) som första linjens behandling för patienter med avancerad njurcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-08-23 13:43:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Exelixis XL184-401 / En randomiserad, dubbelblind studie för att utvärdera effektiviteten och säkerheten för cabozantinib (XL184), 60 mg/d jämfört med 140 mg/dag på patienter med progressiv, metastaserande medullär thyroideacancer Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2017-06-27 07:44:42?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
TRIM / En prospektiv randomiserad uppföljningsstudie för att utvärdera värdet av radiologiska undersökningar som tillägg till kliniska kontroller efter radikal kirurgi av malignt melanom i stadium IIb-c och stadium III Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Gävle sjukhus, Uddevalla sjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Västmanlands sjukhus Västerås, Falun, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Visby Lasarett, Centralsjukhuset Karlstad, Länssjukhuset Kalmar 2017-06-19 08:41:19?.ToShortDateString() False Visa
DIRECT-studien / Disfulfiram som tillägg till cellgiftsbehandling vid recidiv av glioblastom; en randomiserad, kontrollerad studie. Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2017-06-01 11:57:26?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_PRIMA _ PR-30-5017-C / PRIMA-studien Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-31 10:30:06?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Auto-Lymfom / Auto-Lymfom Akademiska Sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Skånes Universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Centralsjukhuset Karlstad 2017-05-23 15:49:23?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_SAKK 35/14 / SAKK 35/14 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-23 15:28:53?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CompLEEment-1 / CompLEEment-1 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-23 13:33:25?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ILIAD / En Fas-II studie av idelalisib hos patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom där patienten återfallit, eller där sjukdomen blivit behandlingsrefraktär. Skånes Universitetssjukhus, Hallands sjukhus Halmstad, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2017-05-22 13:27:33?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Arasens / ODM-201 Tillsammans med standard androgendeprivationterapi (ADT) och docetaxel vid metastaserad hormonkänslig prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-19 11:09:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PROfound / En fas III, öppen, randomiserad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Olaprib (Lynparza) jämfört mot Enzalutamid eller Abirateron hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som inte svarat på tidigare behandling med nya hormonläkemedel (NHA) och har HRR mutationer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-17 13:24:59?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CV006-studien / CV006-studien. En öppen, randomiserad fas II-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av ALECSAT-behandling som en tilläggsbehandling till strålbehandling och Temozolomid hos patienter med nydiagnosticerad glioblastom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-11 14:15:48?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_GEOMETRY-mono (CINC280A2201) / En fas II, multicenterstudie med den orala cMET hämmaren INC280 hos vuxna patienter med EGFR wt, avancerad icke-småcellig lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-11 14:01:30?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-522 / En dubbelblind fas III studie för att utvärdera behandling av trippelnegativ bröstcancer med pembrolizumab tillsammans med cytostatika inför operation och pembrolizumab som behandling efter operation Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-05-10 07:40:01?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_INSPIRE_04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-04-21 10:40:23?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CheckMate 602, CA209-602 / En öppen randomiserad fas III studie av kombinationer av Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason i recidiverande och refraktärt multipelt myelom (rrMM) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-04-12 07:56:26?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PALLAS / En randomiserad fas III-prövning av palbociclib tillsammans med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvant endokrin standardbehandling av tidig bröstcancer som är hormonreceptorpositiv och negativ avseende human epidermal tillväxtfaktor 2 (HR+/HER2-). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-30 10:57:39?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PePaCaKa-01 / Individualiserad terapi vid pankreascancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-30 10:30:36?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt True Visa
avslutad_CheckMate 714, CA209-714 / En randomiserad, dubbelblind fas 2-studie av nivolumab i kombination med ipilimumab jämfört med nivolumab i kombination med placebo vid återkommande eller metastaterande skivepitelcancer i huvud och hals Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-28 07:20:49?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PUMA-NER-1301 / En studie av “Neratinib och Capacitabin” jämfört med kombinationen “Lapatinib och Capecitabin” i patienter med HER2+MBC som har fått två eller flera HER2 behandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 15:25:19?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PREBEN / PREBEN – en fas I/II studie vid recidiv av aggressiva B- eller T-cellslymfom. Skånes Universitetssjukhus 2017-03-07 15:12:22?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_VIABLE / En randomiserad, dubbelblind, fas III, multicenterstudie med parallella grupper för att utvärdera effekt och säkerhet för DCVAC/PCa jämfört med placebo hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som är aktuella för första linjens cytostatika. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 14:15:46?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Solar-1 / Solar-1 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 13:31:53?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Panorama_3 / En multicenter, randomiserad, öppen fas 2-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutan bortezomib och oral dexametason hos patienter med återfall eller återfall av tidigare refraktärt multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 08:03:24?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_PDR001 / En öppen fas II studie för att utvärdera effekt och säkerhet av PDR001 hos patienter med avancerad eller metastaserande icke symtomgivande neuroendokrin tumör i bukspottskörteln, mag-tarmkanalen eller thorax som har progredierat på tidigare behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-03-07 07:34:00?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
KEYNOTE-057 / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med ytlig blåscancer Akademiska Sjukhuset 2017-02-27 08:52:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MASTIFF / MTH1-inhibering med Karonudib för patienter med spridd cancersjukdom. Karolinska Universitetssjukhuset 2017-02-21 09:30:28?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MARS / MARS. En randomiserad fas III-studie med tillägg av strålbehandling till standard cytostatikabehandling vid stadium IV, icke småcellig lungcancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Näl Trollhättan, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Ystad lasarett, Centrallasarettet Växjö, Centralsjukhuset Karlstad 2017-02-16 13:17:58?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_KEYNOTE-051 / En fas I/II-studie med pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-16 07:38:28?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_LASEC-studien; Lymphedema After Surgery for Endometrial Cancer / Utveckling och konsekvens av lymfödem efter behandling av cancer i livmoderslemhinnan Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-14 15:53:13?.ToShortDateString() True Visa
ALT GIST / ALT GIST: En randomiserad fas II-studie av imatinib givet växelvis med regorafenib jämfört med enbart imatinib som primärbehandling för patienter med avancerad gastrointestinal stromatumör (GIST). Skånes Universitetssjukhus 2017-02-14 09:58:47?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
PODEC / Pre-Operativ Diagnostik av EndometrieCancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Hallands sjukhus Varberg, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Skaraborgs sjukhus Skövde 2017-02-10 11:50:55?.ToShortDateString() kirurgi,ovrigt False Visa
avslutad_LUME BioNIS / En icke-interventions biomarkörstudie på patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av adenocarcinomtyp som påbörjar behandling med Vargatef® (nintedanib) enligt godkänd indikation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-02-10 08:08:52?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PROPER / Individualiserad strålbehandling av återfall efter operation för prostatacancer, baserad på PSA-utveckling och avancerad bildteknik. Skånes Universitetssjukhus 2017-02-09 14:56:47?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling False Visa
CheckMate 274, CA209-274 / En fas 3, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av nivolumab jämfört med placebo hos patienter med invasivt urotelialt carcinom som löper stor risk för återfall. Skånes Universitetssjukhus 2017-02-09 14:07:58?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
SPCG-17, PCASTT / När aktiv monitorering bör övergå i botande behandling hos män med prostatacancer: Skandinaviska prostatacancergruppens studie nummer 17 (SPCG-17) Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Centrallasarettet Växjö, Sunderby sjukhus, Sundsvalls sjukhus 2017-01-27 09:12:58?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
TRIANGLE / Autolog stamcellstransplantation (ASCT) efter induktionsbehandling innehållande rituximab/ibrutinib/Ara-C för patienter Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus 2017-01-25 10:54:21?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
Livskvalitet för patienter med malignt melanom / Livskvalitet för patienter med malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset 2017-01-24 11:25:56?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_CINC280A2108 / En öppen multicenter fas I dos-eskaleringsstudie för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet av behandlingen med INC280 som tas tillsammans med mat hos patienter som har en avancerad solid tumör med cMET störning. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-24 09:32:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_SWEA-studien / SWEA-studien - Utvvidgad genetisk analys vid misstänkt ärftlig bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-18 15:35:24?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_PET Boost / ARTFORCE - Individuellt anpassad strålbehandling vid lokalt avancerad lungcancer. Doseskalering genom strålboost inom hela eller delar av tumören. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-13 11:37:03?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_PRO-CNS / Protonstrålbehandling av primära tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna - en prospektiv svensk multicenter-studie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 13:37:21?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_Nordic 8 / Cytostatikabehandling vid potentiellt resektabel metastaserad colorektalcancer med viltyp KRAS och BRAF: alternerande cytostatika med cetuximab, en randomiserad fas II-studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 12:46:12?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_NORDIC 9 / Nordisk randomiserad multicenter fas II-studie med kemoterapibehandling (S1) hos äldre individer med avancerad kolorektalcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2017-01-03 10:25:00?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
TestisCAB / Cabazitaxel mot cisplatinresistent testikelcancer Akademiska Sjukhuset 2017-01-03 10:06:25?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_AVANOVA / AVANOVA2 - En tvåarmad, öppen, fas II, randomiserad studie för att jämföra effekt av niraparib versus niraparib-bevacizumab hos patienter med platinumkänslig ovarialcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-30 09:28:20?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
MelMarT-II / MelMart-II Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kristianstad Centralsjukhus 2016-12-28 10:47:02?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_VM13 / Prospektiv studie av samband mellan genetiska faktorer och behandling av melanom med målsökande terapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 14:03:30?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Cirkulerande tumör DNA / Cirkulerande tumör DNA i blodplasma som biomarkör för cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 13:54:38?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_ICAP / - Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 13:41:19?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_Arches / Enzalutamide randomiseras 1:1 mot placebo som tillägg till GnRH-beh på pat med metastaserad hormonkänslig PCa. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 12:02:11?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_TITAN, PCR3002 / ARN-509 randomiseras 1:1 mot placebo som tillägg till GnRH-beh på pat med metastaserad hormonkänslig PCa Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 11:57:04?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_EMBARK – MDV 3100-13 / Icke-metastaserande, hormonkänslig högrisk PCa som försämrats efter operation eller strålning Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-23 11:49:43?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ReTHINK / En fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie av effekt och säkerhet av ruxolitinib hos patienter med tidig myelofibros med hög molekylär mutationsrisk Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-22 13:45:26?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SCC-PDX / SCC-PDX Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-21 15:54:40?.ToShortDateString() False Visa
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) / Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-21 15:39:44?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
ExoBioMark / ExoBioMark Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-21 15:24:00?.ToShortDateString() False Visa
Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom / Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-21 15:10:05?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Aramis / Randomiserad, multicenter, fas 3 studie avseende ODM-201 vid kastrationsresistent icke metastaserad PCa Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-21 14:21:32?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
IOBT kohortstudie / INTRAOPERATIV STRÅLBEHANDLING VID BRÖSTBEVARANDE BEHANDLING AV TIDIG BRÖSTCANCER Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukhuset Örebro 2016-12-21 14:18:26?.ToShortDateString() kirurgi,stralbehandling False Visa
PhysSurg-B / En randomiserad kontrollerad studie av hur fysisk aktivitet påverkar återhämtningen efter bröstcancerkirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-12-19 12:12:50?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_CheckMate 451, CA209-451 / En randomiserad, multicenter, dubbelblind, fas 3-studie av nivolumab, nivolumab i kombination med ipilimumab eller placebo som underhållsbehandling av patienter med utbredd småcellig lungcancer (ED-SCLC) efter avslutad platinabaserad första linjens kemoterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-14 08:15:56?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
MISTRAL / Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtel cancer. En dubbelblindad placebokontrollerad multicenter studie som undersöker om överlevnad och livskvalitét kan förbättras.(MISTRAL är en förkortning för MIStleote TRiAL (mistleote=mistel; trial=studie)). Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås, Södersjukhuset, Skaraborgs sjukhus Skövde, Skaraborgs sjukhus Lidköping, Länssjukhuset Kalmar 2016-12-12 14:32:34?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_Artscan III / Artscan III, En randomiserad, multicenter, fas III-studie av Cisplatin i kombination med strålbehandling jämfört mot Cetuximab i kombination med strålbehandling för patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud-halsområdet. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-08 15:18:20?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_BAYER 16298 / En fas II randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av radium-223 diklorid mot placebo hos patienter som har metastaserad Her2 negativ hormonreceptorpositiv bröstcancer med skelettmetastaser och som har hormonbehandling som bakgrundsterapi Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-12-08 13:16:17?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
DNA-PKinhib / En öppen fas 1a/1b-prövning av DNA-PK-hämmaren MSC2490484A i kombination med strålbehandling hos patienter med framskridna solida tumörer. Karolinska Universitetssjukhuset 2016-11-30 16:20:45?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_ROAR / En fas II, öppen studie på patienter med BRAF V600E muterade, ovanliga cancerformer med olika vävnadsutseenden för att undersöka klinisk effekt och säkerhet av kombinationsterapi med dabrafenib och trametinib. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-30 14:18:08?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_GALAHAD / En fas 2 studie av effekt och säkerhet av niraparib hos män med spridd prostatacancer och DNA-reparationsavvikelser Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-30 11:24:41?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_FANDANGO / En randomiserad fas II studie med nintedanib/placebo i kombination med standardbehandling paklitaxel/karboplatin hos patienter med avancerad eller återkommande livmodercancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-29 15:13:39?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ABC-SE / En klinisk prövning för att jämföra effekt och tolerabilitet av atorvastatin i tillägg till endokrin behandling med fokus på resistensmekanismer till endokrin behandling (fulvestrant / aromatashämmare) hos patienter med avancerad bröstcancer. Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2016-11-15 13:44:51?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
MORRIS / Multimodal effektmonitorering av strålbehandling vid skivepitelcancer i huvud och hals, lunga, analkanal, matsrupe och livmoderhals - en förutsättning för personligt anpassad strålbehandling Norrlands universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus 2016-11-14 12:38:23?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Gen701 / En säkerhetsstudie av eskalerade doser av HuMax-TF-ADC , ett konjugat av en vävnadsfaktorspecifik antikropp och läkemedel, hos patienter med lokalt avancerad och eller metastaserad solida tumörer, som är kända för att uttrycka vävnadsfaktor. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-11 14:43:20?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_I4T-MC-JVCZ / Randomiserad fas 2 studie för att utvärdera två doser Ramucirumab i combination med Paclitaxel som andra linjens behandling vid spridd eller lokalt avancerad inoperabel adenokarcinom i magsäcken eller övre magmunnen. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-10 13:56:53?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-170 PMBCL och Richter (phase II) / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av eller refraktärt primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom eller återfall eller refraktärt Richters syndrom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-11-01 16:15:41?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
MAVERRIC / Ablationsbehandling av operabla levermetastaser från grovtarmen Danderyds sjukhus 2016-10-28 06:57:18?.ToShortDateString() ovrigt False Visa
avslutad_CheckMate 238, CA209-238 / En randomiserad dubbel-blind fas III studie med Nivolumab jämfört med Ipilimumab (immunterapi) som tilläggsbehandling efter operation av avancerad melanomsjukdom med hög risk för återfall Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-21 13:34:45?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PALAESTRA / Palliativ kort hypofraktionerad strålbehandling följt av cytostatika vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-20 16:24:03?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_Phys-Can / Effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-13 14:56:26?.ToShortDateString() True Visa
Mateo / Randomiserad kontrollerad prövning av underhållsbehandling med S-1 vid spridd magsäcks-/matstrupscancer. Skånes Universitetssjukhus, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Södersjukhuset 2016-10-11 15:12:24?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
NET_SIRT / Prospektiv randomiserad fas II studie där 90Y-radioembolisering jämförs med leverartärembolisering vad gäller effekt, toxicitet samt livskvalitet för patienter med levermetastaserad tunntarms-NET Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-10-06 11:24:45?.ToShortDateString() stralbehandling False Visa
avslutad_KEYNOTE-177 / Studie av Pembrolizumab (MK-3475) versus standard terapi hos patienter med mikro instabilitet-hög (MSI-H) eller defekt regulerat Repair Brist (dMMR) Steg IV kolorektalcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 15:01:28?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_JSBF / Randomiserad, dubbelblind, fas II studie av Ramucirumab eller Merestinib eller placebo plus cisplatin och gemcitabine som första linjens behandling hos patienter med avavcerad eller metastaserad gallvägscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 14:43:03?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Iluminet / En multicenter fas-II studie utvärderande effektivitet och säkerhet av 177Lu-DOTA-TATE baserad på njur-dosimetri hos patienter med metastaserande neuroendokrina tumörer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 14:09:37?.ToShortDateString() ovrigt True Visa
avslutad_ET-NEC / Everolimus och temozolomid som första linjens behandling av avancerade gastro-entero-pankreatiskt neuroendokrint carcinom (G3) med Ki67 20-55%. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-10-05 13:52:28?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SPCG-15 / Primär kirurgi eller strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer - en öppen randomiserad klinisk studie. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Centrallasarettet Växjö, Helsingborg lasarett, Linköpings universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Norrlands universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Östersunds sjukhus, Falun, Skånes Universitetssjukhus, St:Görans sjukhus, Sundsvalls sjukhus 2016-10-05 11:03:20?.ToShortDateString() kirurgi,stralbehandling False Visa
avslutad_ALTA-1L / En öppen fas 3-multicenterstudie av brigatinib (AP23116) jämfört med crizotinib hos patienter med ALK-positiv framskriden lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-29 15:22:48?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_TailorDose-II / Terapeutisk dosmonitorering (TDM) av frekvent använda cytostatika och dosregimer indikerade vid bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-29 14:37:13?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_TREM / Behandling med ny EGRF-hämmare AZD9291 (osimertinib) vid bristande effekt av EGFR-hämmare i avancerad lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-29 14:17:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CheckMate 067, CA209-067 / En fas 3, randomiserad, dubbelblind studie med enbart Nivolumab eller Nivolumab kombinerat med Ipilimumab jämfört med enbart Ipilimumab hos patienter med tidigare obehandlat inoperabelt eller metastaserande melanom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-28 10:23:07?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Male breast cancer study / Male breast cancer study. Klinisk och biologisk karakterisering av manlig bröstcancer: en internationell EORTC, BIG, TBCRC och BCG intergrupp studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2016-09-27 14:06:52?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_Breast cancer in Pregnancy / Breast cancer in Pregnancy. Diagnostik och terapi av bröstcancer under graviditet – en registerstudie inom Svensk Bröstonkologisk Förening i samarbete med den Tyska Bröstcancer Gruppen (German Breast Group; GBG-29) och Breast International Griop; BIG 2-03 Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-27 12:06:53?.ToShortDateString() True Visa
Micro RNA/CTC / Micro RNA/CTC. Cirkulerande tumörceller och mikroRNA som möjliga prediktiva faktorer för behandling a patienter med återfall av bröstcancer – en klinisk studie med utvärdering av patienternas livskvalitét Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-09-26 15:45:29?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_KEYNOTE-181 / MK-3475_En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med behandlande läkares val av standardbehandling vid återfall av matstrupscancer efter första linjens behandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-26 11:26:20?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
Scandium-studien / Scandium-studien. Isolerad hyperterm leverperfusion som behandling av levermetastaser från uvealt melanom – en randomiserad kontrollerad studie Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus 2016-09-23 15:28:50?.ToShortDateString() False Visa
NEAPE_Nordic Extended Abdominoperineal Excision study / Randomiserad studie för bästa rekonstruktion av bäckenbotten vid operation för avancerad cancer i ändtarmen_NEAPE Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Västmanlands sjukhus Västerås, Sunderby sjukhus, Östersunds sjukhus 2016-09-14 11:42:41?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_PAOLA-1 / PAOLA-1. En randomiserad , dubbelblind fas III-prövning av olaparib med placebo hos patienter med framskriden FIGO-stadium IIIB-IV höggradig serös eller endometrioid äggstocks-, äggledar- eller bukhinnecancer. Med första standardbehandling som kombinerar cellgiftsbehandling med platinataxan och bevacizumab i samband med cellgiftsbehandling och under underhållsbehandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-13 15:05:11?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_NTproBNP / NTproBNP-studien. Prospektiv studie av NT-proBNP som markör för upptäckt av hjärtpåverkan vid behandling med trastuzumab (Herceptin ®) vid bröstcancerbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-12 11:30:59?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ENGOT OV-23/EWOC-1 / EWOC-1, en multicenter, randomisesrad fas II studie med karboplatin +/- paclitaxel till sköra äldre kvinnor med avancerad ovarialcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-12 11:30:49?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KAITLIN / En randomiserad multicenter, öppen, fas III-studie som jämför Trastuzumab plus pertuzumab plus en taxan efter Antracykliner gentemot Trastuzumab Emtansine plus Pertuzumab följande Antracykliner som adjuvant terapi i patienter med operabel HER2-positiv primär bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-09 10:01:07?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_GRACE / En klinisk studie som utvärderar effekt och säkerhet av kontinuerlig behandling med Avastin före och efter återfall med kemoterapi i äldre patienter med tjock och ändtarmscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-09 08:20:28?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ALASCCA / En randomiserad dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie med ASA behandling hos patienter med tjock- och ändtarmscancer med mutation i P13K-signaleringsväg. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Sunderby sjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås, Falun, Danderyds sjukhus, Ersta sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Mora lasarett, Sundsvalls sjukhus, Skaraborgs sjukhus, St:Görans sjukhus, Blekinge sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Näl Trollhättan, Centralsjukhuset Karlstad, Norrlands universitetssjukhus, Ystad lasarett 2016-09-06 15:47:49?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_KEYNOTE-199 / MK3475_En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med metastaserad kastrationsresistentprostatacancer som tidigare har behandlats med cytostatika. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 15:26:44?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
ABC-studien / ABC-studien - En randomiserad fas 3 studie jämförande 1 cykel Karboplatin med 1 cykel BEP (Bleomycin, Etopsid och Cisplatin) som adjuvant cytostatikabehandling för patienter med seminom kliniskt stadium 1. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Sundsvalls sjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås 2016-09-06 15:15:47?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_KEYNOTE-252 / MK-3475_En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pembrolizumab (MK-3475) i kombination med epacadostat eller placebo hos patienter med melanom som inte går att operera eller som metastaserat (Keynote-252)/ECHO-301) Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 15:09:35?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_CheckMate 548, CA209-548 / En randomiserad enkelblind fas II studie av temozolomid tillsammans med samtidig strålbehandling kombinerat med nivolumab eller placebo till nyligen diagnosticerade vuxna med metylerad glioblastom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 14:45:53?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_CheckMate 498, CA209-498 / En randomiserad, öppen fas III studie av nivolumab jämfört med temozolomid, vardera tillsammans med strålbehandling till nydiagnosticerade vuxna med ometylerad glioblastom. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 14:39:52?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_ATLAS / En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av JNJ-56021927 hos patienter med lokalt avancerad eller högrisklokaliserad prostatacancer som rekommenderas primär strålbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 13:41:15?.ToShortDateString() lakemedel,stralbehandling True Visa
avslutad_CheckMate 401, CA209-401 / Klinisk prövning av nivolumab (BMS-936558) i kombination med ipilimumab följt av nivolumab som monoterapi som förstahandsbehandling för patienter med histologiskt bekräftat melanom i stadium III (icke resektabelt) eller i staium IV. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 13:17:29?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_M12-914 BRoCAde / M12-914 BRoCAde - En randomiserad, placebo kontrollerad, fas III studie av karboplatin och paklitaxel med eller utan PARP hämmaren Veliparib (ABT-888) i HER2-neg, metastatisk eller lokalt avancerad icke-resektabel BRCA associerad bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 11:15:32?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
SSGXXII / Tre jämfört med fem års adjuvant behandling med imatinib till patienter med operabel GIST med hög risk för återfall. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus 2016-09-06 10:45:48?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_LUME-Meso / Nintedanib-mesoteliom - En dubbelblindad, randomiserad, fas II/III studie med nintedanib i kombination med cytostatika (följt av fortsatt nintedanib monoterapi) jämfört med placebo i kombination med cytostatika (följt av fortsatt placebo monoterapi) för behandling av patienter med malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) som inte kan opereras. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-06 10:04:44?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-204 / MK 3475_En öppen randomiserad fas III studie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med brentuximab vedotin för behandling av patienter med återfall av eller refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-05 15:28:17?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-048 / MK-3475-048. En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling hos patienter med huvud- och halscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-05 14:43:49?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
HOVON 132 AML / HOVON 132 AML Fas-3 studie med en inledande dos-selektionsfas för att undersöka värdet av lenalidomid givet i tillägg till standard induktionskemoterapi, samt som post-remissionsbehandling, hos patienter 18-65 år med endera nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML) eller högrisk-MDS Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus 2016-09-05 10:22:44?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
LYMRIT-37-01 / Fas1-2studie med Lutetium-177 radioaktivt märkt antikropp mot B-cellsmarkören CD37 på patienter med återfall av B-cellslymfom Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus 2016-09-02 07:58:54?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
SenoMic / Överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinelnode som inte genomgår komplettterande axillutrymning- en nationell kohortstudie Karolinska Universitetssjukhuset, St:Görans sjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Västmanlands sjukhus Västerås, Helsingborg lasarett, Västerviks sjukhus, Södersjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro 2016-09-01 16:57:38?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_Antibiotika-studien / Antibiotikaprofylax vid primära och sekundära bröstrekonstruktioner med implantat, en prospektiv randomiserad studie Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-01 16:49:14?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ADM-studien / Prospektiv randomiserad studie för jämförelse av 2 olika metoder vid direct bröstrekonstruktion efter bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-09-01 16:47:22?.ToShortDateString() True Visa
B-CAP / Brentuximab vedotin eller B-CAP för behandling av äldre med nydiagnostiserat klassiskt Hodgkin lymfom Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016-09-01 16:08:38?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_BevMar / Diffusions magnet resonans tomografi (dMRT) av lungtumörer för bedömning av tidig behandlingseffekt. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-31 10:44:37?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_IM-201 / MERECA_En öppen, randomiserad, kontrollerad, multicenter, fas II-studie där man utvärderar säkerhet och effektivitet av intratumoralt administrerad Intuvax före nefrektomi följt av Sunitinib efter nefrektomi, i jämförelse med Sunitinib efter nefrektomi hos patienter med metastaserad njurcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-30 13:44:36?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True Visa
avslutad_ICi PCRB / Immunologiska förändringar hos patienter med prostatacancer som behandlas med brachyterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-30 13:23:49?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_Sandpiper / En fas III dubbelblindad, placebokontrollerad, randomiserad studie av taselisib plus fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant hos postmenopausala kvinnor med östrogenreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som under eller efter behandling med aromatashämmare fått återfall eller progression. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-30 11:07:57?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Alpharadin/abiraterone / Kombination av radium-223-diklorid/abirateron/prednison/prednisolon jämfört med placebo/abirateron/prednison/prednisolon hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer med metastasering övervägande till skelettet som inte tidigare fått kemoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 16:29:01?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_VINSOR / Tidig klinisk prövning av tolerabilitet samt analys av biomarkörer vid behandling av avancerad cancer utgången från urinvägarna med standardcytostatika vinflunin (Javlor) med tillägg av cancerläkemedlet sorafenib (Nexavar). Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 16:18:02?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_MODUL / En mulitcenter, randomiserad klinisk prövning med biomarkörstyrd behandling vid första linjens behandling av spridd tjock- och ändtarmscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 15:47:12?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_FluoHeart / Effekter av S-1 och capecitabin i kombination med oxaliplatin på hjärtats kranskärlsblodflöde: en randomiserad fas II studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 14:30:04?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-100 / MK-3475_En öppen fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av äggstockscancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 13:03:13?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_IP-OV / Carboplatin i bukhålan efter operation för äggstockscancer - en genomförbarhets studie under svenska förhållanden. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-29 11:31:08?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_ENGOT / En fas III studie som jämför postoperativ cytostatikabehandling vid stadium I-II endometriecancer med medel till hög risk för återfall. En ENGOT-EN2-DGCG studie. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 16:11:38?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-173 / MK3475_Fas I-studien, En öppen fas 1b studie för att utvärdera behandling av trippelnegativ bröstcancer (TNBC) med pembrolizumab tillsammans med cytostatika inför operation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 15:55:18?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_KEYNOTE-119 / MK3475_En randomiserad multicenterstudie där Pebrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling vid metastaserande trippelnegativ bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 14:32:25?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_OlympiA / En randomiserad dubbelblind fas III studie för att utvärdera olaparibs effekt och säkerhet i jämförelse med placebo när det ges som adjuvant behandling till patienter med BRCA1/2 mutation och HER2 negativ primär bröstcancer som avslutat lokal behandling och kemoterapi. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 14:13:36?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_COBC / Öppen randomiserad studie för att jämföra skillnaden och frekvens av kardiotoxicitet mellan ordinarie cancervård och tillägg med kardiologisk riskvärdering och tidig intervention vid cytostatikabehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 13:43:36?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PREDIX HER 2 / Neoadjuvant responsledd behandling av HER2-positiv bröstcancer. Del av flera translationella fas 2-studier baserade på molekylär subtypning. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-26 11:27:27?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_BI BrEEast / En fas Ib/II randomiserad studie med BI836845 i kombination med exemestan och everolimus jämfört med enbart exemestan och everolimus hos kvinnor med lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 16:42:02?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Picc-Pac / En tvärvetenskaplig randomiserad kontrollerad studie av komplikationer, material slitage, personal- och patientperspektiv , och hälsoekonomi . Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 16:21:33?.ToShortDateString() lakemedel,ovrigt True Visa
avslutad_NEPTUNE / Studie av MEDI4736 och Tremelimumab) jämfört med standardbehandling (kemoterapi) vid lungcancer. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 15:44:16?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_THORA / THORA. Randomiserad studie för jämförelse av två strålbehandlingsscheman vid thorakal bestrålning av småcellig lungcancer stadium I-III. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 14:10:01?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_OLIGO / Precisionsstrålbehandling (SBRT) mot kända tumörer som tillägg till standardbehandling. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 13:40:57?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
REPAC / Rehabiliteringsbehov för patienter med adjuvant cytostatikabehandling Östersunds sjukhus, Sunderby sjukhus 2016-08-25 13:26:27?.ToShortDateString() False Visa
avslutad_ODX-003 / En randomiserad, dubbelblind, dossökande fas II multicenterstudie med upprepad dosering av ODX för behandling av patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 13:00:25?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Artforce-Head/Neck / Artforce-Head/Neck-studien, Adaptiv och innovativ strålterapi för förbättrad behandling av lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud hals området. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-25 11:30:46?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_CETMET / Randomiserad fasII studie med cetuximab i kombination med 5-FU och cisplatin eller carboplatin jämfört med cetuximab i kombination med paclitaxel och carboplatin vid behandling av patienter med återfall eller metastaserad huvud/hals -cancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-22 16:27:35?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_Lasertermia-studien / Lasertermia-studien, Explorativ studie på immunstimulerande laser termoterapi på malignt melanom Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-22 14:33:01?.ToShortDateString() ovrigt True Visa
avslutad_ROSETT / En prospektiv observationsstudie av Erivedge behandling, effektivitet och säkerhet för patienter med avancerad basalcellscancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-22 13:57:56?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PhONEME / Effekter av en interaktiv IT-plattform för bedömning och hantering av patientrapporterade symtom under behandling för bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-19 15:55:53?.ToShortDateString() True Visa
MAT-02 / En fas 1 -studie med syfte att utvärdera säkerhet, genomförbarhet och immunologisk respons vid behandling av metastaserande malignt melanom med adoptiva T-celler med eller utan dendritiska celler. Karolinska Universitetssjukhuset 2016-08-19 11:04:36?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
SENOMAC / Axillkirurgi vid makrometastas i sentinel node Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås, St:Görans sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Helsingborg lasarett, Blekinge sjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Hallands sjukhus Varberg, Hallands sjukhus Halmstad, Uddevalla sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Länssjukhuset Kalmar, Västerviks sjukhus, Gävle sjukhus, Sundsvalls sjukhus, Centrallasarettet Växjö, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Kristianstad Centralsjukhus 2016-08-17 15:49:23?.ToShortDateString() kirurgi False Visa
avslutad_TARZEL / BRAF-muterat malignt melanom som utvecklat resistens mot Braf-hämmande behandling Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-17 11:31:37?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
PREDIX LumB / Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer med aggressiv tillväxtprofil alternativt långsam tillväxt med lymfkörtelmetaser före operation. Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, St:Görans sjukhus 2016-08-16 16:13:38?.ToShortDateString() lakemedel False Visa
avslutad_BEVPAC / En fas II studie för att identifiera biomarkörer och mekanismer av behandlingsresistens hos patienter med HER2-negativ metastaserad bröstcancer (MBC) som behandlas med en kombination av bevacizumab och paclitaxel. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-15 16:11:10?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_IMpassion130 / En fas III, multicenter, randomiserad, placebokontrollerad studie av atezolizumab (anti-PD-L1 antikropp) i kombination med nab-paclitaxel jämfört med placebo och nab-paclitaxel för patienter med obehandlad metastaserad trippelnegativ bröstcancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-11 14:10:19?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_FLT-PET/MR / Utvärdering av PET/MR och avancerade MR-tekniker för utveckling av tidiga biomarkörer för behandlingseffekt vid maligna tumörer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-09 13:40:18?.ToShortDateString() True Visa
avslutad_PREDIX LumA / Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer före operation. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-04 13:29:37?.ToShortDateString() kirurgi,lakemedel True Visa
avslutad_HILUS / Strålbehandling för tumör i lungan. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-04 11:47:36?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_VINGEM / En jämförande studie mellan två olika cytostatikabehandlingar för patienter med spridd blåscancer och nedsatt njurfunktion. Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-08-04 10:58:25?.ToShortDateString() lakemedel True Visa
avslutad_PARAPLY / Behandling och utvärdering av aggressiv prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-07-12 13:23:55?.ToShortDateString() stralbehandling True Visa
avslutad_AbiCab / Biomarkörer under behandling av prostatacancer Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. 2016-07-08 10:33:12?.ToShortDateString() lakemedel True Visa