Frågor och svar om IPÖ och Min vårdplan

Här hittar du gemensamma frågor och svar om Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan. Informationen riktar sig till regioner och verksamheter som är intresserade av att börja arbeta med båda eller något av kunskapsstöden.

Syfte och nytta

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett nationellt IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. IPÖ samlar strukturerade uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet.

Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i IPÖ för patienter, närstående och för vårdens medarbetare.

Mer om Individuell patientöversikt (IPÖ)

Min vårdplan är patientens vårdplan och ska bidra till att patienten känner sig trygg, välinformerad och har inflytande över det som är viktigt.

RCC erbjuder inom ramen för kunskapsstyrningen nationella versioner av Min vårdplan. Den innehåller information om utredning, diagnos, behandling, rehabilitering, uppföljning, råd och rättigheter, baserat på patientens behov och önskemål.

I Min vårdplan via 1177 kan patienten också ha en dialog med sin kontaktsjuksköterska via meddelanden.

Mer om Min vårdplan

Kunskapsstöden ger patienter, närstående och vårdverksamhet tillgång till uppdaterad överskådlig information, vilket sparar tid vid förberedelser inför mötet med patienten.

Kunskapsstöden möjliggör:

  • ett överblickbart vårdförlopp,
  • en översikt (via IPÖ) och en förståelse om händelser och åtgärder i vårdförloppet (via Min vårdplan),
  • delaktighet, trygghet och förståelse hos patienter och närstående,
  • planering och uppföljning.

Min vårdplan är patientens vårdplan med information om vårdförloppet medan IPÖ är ett verktyg för planering och uppföljning i vårdverksamheten, samt på nationell nivå när data förs över till kvalitetsregistret.

Patienten når IPÖ och Min vårdplan via 1177. Inför man båda kunskapsstöden förbättras patientens helhetsbild när denne är inloggad på 1177.

Kunskapsstöden ger en ökad förståelse och en helhetsbild av patientens vård och behandling.

I Min vårdplan ges detta genom fördjupad patientinformation, bland annat om diagnos, behandling och vad patienten kan göra själv. I IPÖ ges en översikt över hur sjukdomen har utvecklats och vilka behandlingar som har genomförts.

Patientens samlade bild över sin sjukdom och vård visas när patienten är inloggad på 1177, tillsammans med andra e-tjänster som till exempel Bokade tider, Läkemedelstjänsterna och Journalen.

Patienten får med hjälp av båda kunskapsstöden en förståelse för och en helhetsbild av sin vård och behandling, vilket skapar förutsättningar för patienten att vara så delaktig i sin vård som den önskar.

Användning

Informationen i IPÖ och Min vårdplan kan delas mellan användande verksamheter och på så sätt följa patientens väg mellan olika vårdgivare, oberoende av vilket journalsystem som används.

Min vårdplan via 1177 kan överlämnas mellan vårdverksamheter som har samma version aktiverad. Alla med medarbetaruppdrag inom en vårdverksamhet kan arbeta i Min vårdplan samtidigt. Genom att ge personal i olika vårdverksamheter medarbetaruppdrag i flera verksamheter kan personal från olika vårdverksamheter arbeta samtidigt i samma Min vårdplan. När en Min vårdplan är överlämnad syns den inte längre hos vårdverksamheten som överlämnat den.

Olika vårdgivare kan se patientens IPÖ i och med att IPÖ ligger på den nationella INCA-plattformen och är oberoende av journalsystem. Data kan delas mellan olika vårdgivare förutsatt att patienten har gett sitt samtycke till sammanhållen journalföring.

Sammanhållen journalföring innebär att en vårdgivare kan ges tillgång till en annan vårdgivares ospärrade vårddokumentation om:

  • vårdgivaren har en aktuell vårdrelation till patienten,
  • journaluppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador hos patienten,
  • patienten samtycker till att vårdgivaren tar del av journalen. Samtycket ska registreras i journalen. Ett registrerat samtycke gäller under en begränsad tid eller tills det återtas beroende på patientens önskemål.

För IPÖ betyder detta att alla som registrerar i IPÖ måste intyga vårdrelation/vårdadministrativ relation för att få ta del av en patients uppgifter. Det innebär också att data från andra vårdgivare inte visas i IPÖ om patienten inte har givit sitt samtycke.

Kontaktsjuksköterskan är ansvarig för att en Min vårdplan upprättas för patienten. Däremot finns inga begränsningar av vilka yrkeskategorier i en verksamhet som kan använda IPÖ och Min vårdplan.

Användningen bör utgå från vilka medarbetare i verksamheten som är involverande i vård av och möte med patienten. Kunskapsstöden är skapade för att möjliggöra patientcentrering och för att ge patient, närstående och vårdens medarbetare en översikt av patientens sjukdomsförlopp och vård.

Mer information om respektive kunskapsstöd:

Individuell patientöversikt (IPÖ)

Min vårdplan

Min vårdplan och IPÖ är två av de kunskapsstöd som utvecklats av RCC för att stödja cancervården. Min vårdplan följer rekommendationerna i de nationella vårdprogrammen, till exempel att patienten ska få information baserat på patientens behov och önskemål och att informationen överensstämmer med riktlinjer i vårdprogrammen.

Mer information om relationen till övriga kunskapsstöd

Min vårdplan innehåller många av de delar som ingår i ett patientkontrakt. Min vårdplan via 1177 är en del i patientens helhetsbild på 1177 och därmed en del i den framtida visionen av patientkontrakt via 1177.

Du kan läsa mer om Nära vård, Patientkontrakt och Sammanhållen planering hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):

Omställning till en nära vård, SKR

RCC rekommenderar att IPÖ, som ligger på INCA-plattformen, används för att aktivera och följa upp PROM-enkäter. Enkätsvaren på IPÖ/INCA förs automatiskt över till kvalitetsregistren och möjliggör uppföljning, utveckling och forskning på aggregerad nivå. Genom att PROM-enkäterna ligger i IPÖ får vården och patienten en visualisering av enkätsvaren.

PROM-enkäter kan finnas med i Min vårdplan tills dess att samma enkät finns på INCA. Vilka PROM-enkäter som eventuellt finns med i Min vårdplan beror på förutsättningar för de olika diagnoserna. Om verksamheten väljer att inte använda sig av IPÖ kan PROM-enkäter distribueras via Min vårdplan.

Min vårdplan och IPÖ erbjuds genom två olika typer av system.

Min vårdplan erbjuds genom e-tjänsten Stöd och behandling. Detta är inte ett journalsystem och får därför inte lagra personuppgifter. Därför måste patientens Min vårdplan i Stöd och behandling avslutas och raderas inom två år från att den startats. Patienten kan vid behov få en ny Min vårdplan. Patienten kan spara ner informationen i Min vårdplan innan den avslutas och har därefter tillgång till sin historik genom journalen och IPÖ.

IPÖ ligger på den nationella INCA-plattformen (som används för samtliga nationella kvalitetsregister inom cancerområdet) och är registrerat som ett Nationellt Medicinskt Informationssystem (NMI) hos Läkemedelsverket. Systemet är avsett att användas tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ge en snabb överblick av patientens historik och situation. IPÖ kan alltså användas som beslutsunderlag, men får aldrig ersätta patientjournalen. IPÖ, precis som patientjournalen, finns kvar för all framtid.

Införande

Införande av IPÖ

Under 2023 finns diagnoskoordinatorer för respektive diagnos anställda av RCC. Koordinatorerna kan, utöver att informera om IPÖ, ge visst stöd i implementeringsarbetet. RCC har också tagit fram material som kan användas som stöd vid införandet och användningen av IPÖ.

Stöd för införande av IPÖ

Införande av Min vårdplan

Som nationellt stöd vid införande av Min vårdplan finns ett nätverk för projektledare samt stöd- och utbildningsmaterial. Det regionala införandestödet är organiserat på olika sätt i olika regioner. Kontaktpersoner inom respektive sjukvårdsregion kan svara på frågor kring införandet i just din region.

Min vårdplan

IPÖ och Min vårdplan är ett erbjudande till regioner, sjukhusen och/eller verksamheter – inte ett krav. Det är upp till respektive beslutsfattare att välja om man vill införa kunskapsstöden eller inte, men i flera av de nationella vårdprogrammen finns rekommendationen att erbjuda patienter både Min vårdplan och IPÖ.

Det går bra att införa ett av verktygen före det andra. Vilket ni ska välja beror på vilken nytta verksamheten prioriterar, samt möjligheter i verksamheten att bedriva ett införande och etablera ett nytt arbetssätt.

Inför ni dem samtidigt får patienten en tydligare helhetsbild eftersom patienten via Min vårdplan får information om det som händer och ska hända, och via IPÖ får information om det som händer och har hänt.