Till regionspecifikt innehåll

Huvud- och halscancer

Varje år får nästan 1 600 personer huvud- och halscancer i Sverige. Medelåldern vid diagnos är cirka 65 år. Diagnosen är vanligare bland män än bland kvinnor, men fördelningen mellan könen varierar mellan olika tumörlokaler.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. Varje diagnosgrupp är i sin tur indelade i undergrupper som skiljer sig åt, både vad gäller tillväxt, risk för spridning, prognos och behandling. De tre vanligaste grupperna är cancer i munhåla, mellansvalg (orofarynx) och struphuvud (larynx).

Antalet fall av huvud-halscancer ökar med ca 3 procent per år. Snabbast ökar tumörerna i mellansvalget och de är oftast virusorsakade (HPV = humant papillom virus).

Vanliga symtom vid huvud- och halscancer är heshet, sväljsvårigheter, sår i munhålan som inte försvinner eller knuta på halsen. Symtomen kan ibland vara vaga och likna infektioner med halsont. Det gör att sjukdomen kan vara svår att upptäcka i ett tidigt skede.

Huvud- och halscancer behandlas med kirurgi, strålning eller cytostatika, vilka ofta ges i kombination. Det är relativt vanligt med kvarvarande besvär efter behandlingen, till exempel problem att svälja, smärtor, muntorrhet eller att tala. Den relativa femårsöverlevnaden är 67 procent, men skiljer sig mycket åt beroende på var cancern sitter och i vilket tumörstadium den upptäcks.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Huvud- och halscancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom huvud- och halscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Sjukvårdsregionala checklistor för huvud- och halscancer

Checklista för utskrivning utomlänspatient

Checklista inför remiss till universitetssjukhus avseende ÖNH-maligniteter

Om huvud- och halscancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om huvud- och halscancer.

Bilaga 2J Regional cancerplan huvudhalscancer (pdf)

SVF: Snabbare behandlingsstart för patienter med huvud- och halscancer

För knappt tre år sedan fick 19 procent av KS patienter med huvud- och halscancer starta sin strålbehandling inom SVF-målets 20 dagar från den multidisciplinära konferensen. Idag får 76 procent av patienterna sin vård inom SVF-målet och mediantiden ligger på 18,5 dagar.

Läs hela artikeln om projektet (pdf, nytt fönster)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för huvud- och halscancerprocessen

Regionala processledare

Britt Nordlander

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Helena Ullgren

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

.

Regional patientprocessledare

Anna Hafström

regional patientprocessledare huvud-halscancer

Skånes universitetssjukhus

 

Maria Gebre-Medhin

regional patientprocessledare huvud-halscancer

Skåne universitetssjukhus, Lund

Regional processledare

Charbél Talani

processledare, läkare

öron-, näs- och halskliniken, Region Östergötland

Regional vårdprocess huvud- och halscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med huvud- och halscancer

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Att förbättra de ledtider som ingår i standardiserat vårdförlopp.
 • Dialogmöten med samtliga berörda kliniker inom Västra sjukvårdsregionen.
 • Regelbundna möten för kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancervård för att förbättra samarbetet inom regionen.  
 • Framtagning av Min vårdplan.
 • Att uppdatera de regionala medicinska riktlinjerna efter att det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer reviderats 2019. 

Huvud- och halscancervård i västra sjukvårdsregionen 

Ofta kommer patienterna med remiss från primärvården och utreds vidare på öron-näsa-halsklinik på något av av länssjukhusen i regionen. De patienter som visar sig ha cancer bedöms på en multidisciplinär teamkonferens (MDK) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där möjlig behandling beslutas. De flesta patienter behandlas antingen med kirurgi eller strålbehandling, alternativt kombinationsbehandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Regionala processägare

porträtt

Eva Hammerlid

regional processägare huvud- och halscancer, ÖNH-läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Hedda Haugen Cange

regional processägare huvud- och halscancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regional omvårdnadsordförande

Helena Söderberg

regional omvårdnadsordförande huvud- och halscancer

Hallands sjukhus

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Patientrepresentant

Elsy Samuelsson

patient- och närståendeföreträdare