Patientöversikt äggstockscancer

Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd på INCA-plattformen som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Individuell patientöversikt i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikterna är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet. Vissa flikar är tillgängliga i samtliga diagnosers patientöversikt, medans andra endast är tillgängliga för en specifik diagnos.

Följande flikar är tillgängliga för äggstockscancer

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser, provvärden och undersökningar längs en tidslinje.

Kontakt: Här registreras kontakter med patienten (besök, telefon eller övrigt).

PROM-enkät: Här finns möjlighet för patienten av besvara enkäter för att skatta sitt mående. Den besvarade enkätens svar visualiseras tillsammans med övrig vårdinformation i översiktsvyn i IPÖ. Läs mer i manualen för IPÖ äggstockscancer.

Studie: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Labprov: Här registreras provsvar.

Bilddiagnostik: Här registreras resultatet av patientens utförda bilddiagnostik.

Kirurgi: Här registreras uppgifter om genomförda operationer.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Läkemedelsbiverkan: Här registreras information om patientens biverkningar. Biverkningarna kopplas till givna regimer eller läkemedel.

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Vidareutveckling och implementering

Utvecklingen av IPÖ för äggstockscancer drivs av en nationell diagnosspecifik arbetsgrupp bestående av professions- och patientrepresentanter. Gruppen leds av Thomas Högberg, docent och registerhållare för nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Utveckling av IPÖ utgår från de utvecklingsbehov som formuleras i diagnosarbetsgruppen. Nya versioner av diagnosspecifika IPÖ lanseras tre gånger per år.

Under 2020 påbörjades arbete kring uppstart och implementering av patientöversikt äggstockscancer. Flera vårdverksamheter har nu implementerat IPÖ och skapat arbetssätt för registrering och uppföljning. Vidareutveckling av IPÖ samt fortsatt implementering på vårdverksamheter fortsätter under 2021.

Är du intresserad av att veta mer eller få möjlighet att använda patientöversikten (inom din verksamhet) på din klinik kan du kontakta koordinatorn för äggstockscancer, Sara Friedrich.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av en Individuell patientöversikt, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Individuell patientöversikt".

Prenumerera på nyheter från RCC