Patientöversikt prostatacancer

Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd på INCA-plattformen som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Patientöversikter i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikterna är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet. Vissa flikar är tillgängliga i samtliga diagnosers patientöversikt, medans andra endast är tillgängliga för en specifik diagnos.

Följande flikar är tillgängliga för prostatacancer

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser, provvärden och undersökningar längs en tidslinje.

Kontakt: Här registreras kontakter med patienten (besök, telefon eller övrigt).

Labprov: Här registreras provsvar.

Lokal diagnostik: Här registreras data om patologi, utförda MRT-undersökningar och biopsier.

PSA-påverkan: Här registreras PSA-påverkande behandling.

Bilddiagnostik: Här registreras resultatet av patientens utförda bilddiagnostik.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

SSE: Här registreras symptomgivande skelettrelaterade händelser.

Enkäter: Här visas ifyllda enkäter om patientrapporterade mått, PROM-enkäter.

Studie: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Biobank: Här finns möjlighet att registrera datum för provtagning till biobank.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Utveckling, test och införande

Utvecklingen av patientöversikten för prostatacancer drivs av en nationell arbetsgrupp, som leds av Ingela Franck Lissbrant, onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetsgruppen har sedan 2014 arbetat med att utveckla en patientöversikt för avancerad prostatacancer, den så kallade Patientöversikten för Prostatacancer (PPC) med över 8500 registrerade patienter. Nu byggs PPC ut i en ny version (IPÖ prostatacancer) för att inkludera patienter redan från diagnos och i alla skeden av sjukdomen.

Under 2020 påbörjades arbete kring uppstart och implementering av patientöversikt prostatacancer. All befintlig information i PPC fördes även över till IPÖ prostatacancer. Flera kliniker har nu implementerat IPÖ och skapat arbetssätt för registrering och uppföljning. Utvecklingsarbete fortsätter under 2021 samt fortsatt implementering på kliniker.

Är du intresserad av att veta mer eller ha möjlighet att använda patientöversikten på din klinik kan du kontakta koordinatorn för prostatacancer, Nina Hageman.

Genomgång via Teams

Under våren 2021 genomförs en genomgång av patientöversikt prostatacancer. Genomgången hålls vid totalt fyra tillfällen (två för onkologkliniker och två för urologkliniker) där vi tillsammans går igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.

Mer information om datum och anmälan finns i kalendern:
RCCs kalender