Nivåstrukturering i Mellansverige

Här finns information och rapporter kring arbetet med den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen, det vill säga fördelningen av cancervård i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Genomförandeplan

Nedan hittar du den genomförandeplan som tagits fram av RCC Mellansveriges styrgrupp. Planen beskriver hur Samverkansnämndens beslut om sjukvårdsregional nivåstrukturering inom cancervården ska genomföras i sjukvårdsregionen.

Genomförandeplan av beslut om sjukvårdsregional nivåstrukturering inom cancervården (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lägesrapport

En uppdaterad lägesrapport färdigställdes under hösten 2020. Rapporten presenterar resultat mellan åren 2012 – 2019 och beskriver utvecklingen för 16 olika diagnoser. Rapporten som tidigare handlat om olika former av cancerkirurgi har i den senaste versionen kompletterats med data om kurativt syftande strålbehandling vid lokaliserad prostatacancer.

Rapporten visar att antalet opererande sjukhus har minskat på ett önskvärt sätt, för bland annat magsäckscancer, levermetastaskirurgi och ändtarmscancer, vid jämförelse med föregående rapport som innehöll data till och med 2017. För flera diagnoser är fortfarande antalet opererande sjukhus väl stort i förhållande till det totala antalet operationsfall i Sjukvårdsregion Mellansverige. Det gäller exempelvis njurcancer och vissa gynekologiska diagnoser.

Lägesrapport nivåstrukturering Mellansverige f.d. Uppsala Örebro (pdf, öppnas i nytt fönster)