Nyheter

Mellansverige
Kära RCC:are och andra RCC-vänner!

Tjugotjugotre har varit ett händelserikt och till stora delar mörkt år. Det gäller särskilt för världen i stort. Det är omöjligt att inte påverkas av de grymheter som plågar världen och som leder till katastrofala följder för vanliga människor på många olika platser.

Samverkan
Regeringen och SKR överens om 809 miljoner till cancervården

Under onsdagen blev den årliga överenskommelsen mellan SKR och regeringen klar. Överenskommelsen sätter ramarna för Regionala cancercentrums (RCC) arbete för 2024. Beskedet från regeringen och regionerna är att fokusera på rehabilitering, screening och tidig upptäckt, samt på förbättringar som leder till bättre tillgänglighet. Och att fortsätta förvalta och utveckla det som redan fungerar bra.

Samverkan
Stor satsning på stöd till cancerberörda utökas

Mötesplatsen Kraftens hus där cancerberörda kan mötas har blivit en stor succé i Borås, Göteborg och i Stockholm. Ett nytt anslag från Sjöbergstiftelsen ska användas till att starta nya Kraftens hus i landet.

Samverkan
Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer

Under september genomförde RCC tillsammans med Sveriges regioner och 1177 en informationskampanj för att främja deltagandet i cancerscreening och öka kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer bland landets invånare. Kampanjen, som byggde på det europeiska initiativet PrEvCan, har resulterat i en ökad kunskap bland invånarna och höjt motivationen att delta i de nationella screeningprogrammen. Det visar en nyligen gjord utvärdering av kampanjen.

Mellansverige
Ny rapport om nivåstrukturering i Mellansverige

Som underlag till den fortsatta nivåstruktureringen inom sjukvårdsregionen tar RCC Mellansverige varje år fram en rapport om läget inom de nivåstrukturerade cancerdiagnoserna. Årets rapport inkluderar 16 cancerdiagnoser för vilka det finns beslut eller rekommendationer om olika grader av nivåstrukturering

Mellansverige
Lokalt patientsamverkansprojekt tilldelas utmärkelsen Guldrosetten av Region Dalarna

RCC Mellansverige har sedan 2019 gett årligt ekonomiskt stöd till lokala patientföreningar för gemensamma aktiviteter för patienter och närstående i regionerna. Denna möjlighet kommer att fortsätta under 2024. Under 2023 har bland annat Dalarnas patient- och närståenderåd, PNR, bestående av företrädare från fem patientföreningar, beviljats medel från RCC Mellansverige.

Mellansverige
Sjukvårdsregion Mellansverige tar steg mot bättre palliativ vård för barn

Inom den sjukvårdsregionala barncancersatsningen initierades 2023 ett delprojekt om införande av palliativa ombud på Akademiska barnsjukhuset och på de länssjukhus i Mellansverige där barn med cancer vårdas.

Samverkan
Ny webbutbildning i palliativ vård för läkare

Nu släpps en webbutbildning i palliativ vård för alla läkare och läkarstuderande. Utbildningen ska bidra till ökad vårdkvalitet och höjd kompetens inom den palliativa vården.