Generiskt kallelsesystem för gynekologisk cellprovskontroll

För att kunna erbjuda alla landets regioner en rationell och kostnadseffektiv lösning för det administrativa stöd som krävs för att införa vårdprogrammet och för att bidra till en jämlik och effektiv prevention har RCC i samverkan tillsammans med RCC Väst utvecklat ett generiskt kallelse- och uppföljningssystem för att kunna stötta införandet av vårdprogrammet.

Alla regioner erbjuds att ansluta sig

Kallelsesystemet kan användas av alla regioner som önskar bjuda in till screening för livmoderhalscancer, i systemet ingår även kopplingen till Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (NKCx). Det ger därmed bra förutsättningar för införande och uppföljning av screeningprogrammet. En bred anslutning till kallelsesystemet bidrar till ökad kvalitet och jämlikhet inom det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer.

Systemet hanterar såväl inbjudan till som uppföljning av undersökning. Kallelsesystemet ägs och förvaltas av Västra Götalandsregionen genom RCC Väst.

De årliga totala kostnaderna för drift och förvaltning av kallelsesystemet med koppling till NKCx uppgår till ca 4,8 miljoner kronor. Dessa kostnader behöver fördelas på de regioner som nyttjar systemet för att ge kostnadstäckning till RCC Väst. Ju fler regioner som ansluter sig till kallelsesystemet desto lägre blir respektive regions administrations- och samordnings­kostnad för screeningen, eftersom de fasta kostnaderna då delas på fler.

Genom reglering i Lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) infördes den 1 januari 2017 nya möjligheter till samverkan mellan upphandlande myndigheter och enheter utan att upphandling enligt regelverket aktualiseras. Det rör sig dels om samarbetsavtal mellan upphandlande myndigheter och enheter (så kallade Hamburgsamarbeten), efter den dom från EU-domstolen där undantaget fastslogs. Avtalet avser ett samarbete för att nå myndigheternas gemensamma mål och avser offentliga tjänster, omfattande såväl obligatoriska som frivilliga uppgifter. Samarbetet styrs av överväganden som hänger samman med allmänintresset.

Erfarenheter från Norge, Danmark och Storbritannien inom screening för tjock- och ändtarmscancer har visat att det finns en stor potential i att samordna verksamheten från ett gemensamt kansli och med gemensamt IT-stöd. Den av RCC i samverkan nationellt samordnade SCREESCO-studien har också visat på liknande goda erfarenheter och legat till grund för gemensamt arbete med screening för tjock- och ändtarmscancer.

Lagreglering av annan avgiftsfri screening inom hälso- och sjukvården

SKR vill nämna att det i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården finns bestämmelser om regionens ansvar för sådan screening utöver vad som följer av HSL. Av förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning framgår att avgiftsfrihet gäller för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning sedan den 1 juli 2019. Därutöver framgår det av förordning (2016:660) att avgiftsfrihet gäller för screening för bröstcancer med mammografi sedan den 1 juli 2016.

Bakgrundsinformation

Nationella rekommendationer

Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan har ett nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention som rekommenderar insatser och handläggning vid screening och utredning samt vidare åtgärder och uppföljning efter åtgärder i en sammanhållen vårdkedja för att i första hand förebygga insjuknande i cervixcancer. Insatserna ska vara lika för hela landet, erbjuda vård över regiongränser och vara regionalt och nationellt samordnade när det är till fördel för kvinnorna. Vårdprogrammet är senast uppdaterat 2021-04-13 och bygger på Socialstyrelsens rekommendationer för screening i Sverige från juni 2015.

Ett mål med vårdprogrammet är att ge huvudmännen vägledning i vilka förutsättningar som krävs för införandet av ett förändrat screeningsprogram. Vårdprogrammet innehåller därmed också rekommendationer och åtgärder för att konkret införa det screeningprogram som Socialstyrelsen föreslår samt förslag som gäller utbildningsinsatser, informationsinsatser och IT-stöd;

  • En nationell samordning av kallelseverksamheten bör snarast utvecklas som stöder de nya screeningrekommendationerna. Ett nationellt kallelsesystem bör övervägas.
  • Kontrollfiler i kallelsesystem behöver vara tillgängliga över regiongränser för att inte utsätta kvinnor som flyttar för risk.
  • Kallelsesystem och laboratoriernas IT-system behöver anpassas till Socialstyrelsens rekommendationer om screening mot cervixcancer samt detta vårdprogram.
  • Regionerna rekommenderas att samordna sin kravställan på IT-system gentemot leverantörer.

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention, Kunskapsbanken

Socialstyrelsens rekommendationer för screening i Sverige, jun 2015

Nationell arbetsgrupp

RCC i samverkan har även en nationell arbetsgrupp för livmoderhalscancerprevention med deltagare från alla sjukvårdsregioner för att bidra till en jämlik och effektiv prevention.

Nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer