Till regionspecifikt innehåll

Ledning och styrning

Regionala cancercentrum (RCC) ska ha en tydlig ledningsorganisation och en stark förankring i regionledningarna i sin sjukvårdsregion. De ska samverka med andra RCC och ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet.

RCCs ledningsfunktion i regionen ska ha ett tydligt mandat och rollfördelningen mellan RCC och linjeorganisationerna i regionerna ska vara tydlig. RCCs förutsättningar i sjukvårdsegionerna ser väldigt olika ut. De regionala samverkans- och beslutsformerna skiljer sig åt en hel del. Detta avspeglas även i ledningsstrukturerna.

Mer om respektive RCCs ledningsstruktur och organisation hittar du under Om RCC i respektive region.

Om Regionala cancercentrum i samverkan

Olika villkor men samma mål

För alla RCC gäller att cancerpatienter och närstående ska vara representerade i RCCs beslutande eller rådgivande organ, liksom företrädare för akademisk forskning. Alla RCC har etablerat någon form av patient- och närståenderåd med representanter från olika patientorganisationer. Alla RCC ska samverka nationellt och ha system för att följa cancervårdens kvalitet.

Samverkan med patient och närstående

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionalt cancercentrum Mellansverige

RCC Uppsala Örebro är underställd Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. Den är sjukvårdsregionens politiska ledning.

Om organisationen i RCC Mellansverige

RCC Norr

I norra sjukvårdsregionen ingår regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. RCC Norr har ett tydligt uppdrag och är placerat inom en befintlig struktur.

Ledningsstrukturen innebär att RCC styrs av Norra sjukvårdsregionförbundet. RCC Norr bereder ärenden och förbundsdirektionen beslutar. I de cancerfrågor där överenskommelse saknas ger förbundsdirektionen rekommendationer till regionerna efter beredning i RCC Norr.

Om RCC Norr:s organisation

Läs om hur organisationen ser ut för RCC Stockholm Gotland.

Organisation RCC Stockholm Gotlandnd

Regionalt cancercentrum väst

RCC Väst arbetar med utveckling av cancervården i Västra sjukvårdsregionen, som omfattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. Beslut som rör hela området fattas i Samverkansnämnen Västra sjukvårdsregionen som är en politisk samverkansfunktion för Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

Organisatoriskt tillhör RCC Väst Koncernstab Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen och sorterar direkt under hälso- och sjukvårdsdirektören. För ledningen av RCC Västs arbete finns en styrgrupp med representanter för patienter, region-och sjukhusledningar, beställarorganisationer samt forskning. För samordningen med verksamhetschefsnivån vid sjukhusen finns ett rådgivande organ, Regionala tumörrådet. Vid RCC Väst finns även en gruppering som arbetar med forskning, utveckling. utbildning och innovation. Grupperingen ska kontinuerligt bevaka utvecklingen av klinisk forskning och särskilt stimulera forskningsarbete som är kopplat till vårdprocessgrupperna.

Om RCC Västs organisation