Individuell patientöversikt melanom

Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i IPÖ kan användas inför och under patientmötet, som beslutsunderlag för patientens fortsatta vård och behandling tillsammans med patientjournalen, för utveckling av vården och inom forskning för att främja jämlik vård.

Så används IPÖ

IPÖ är ett IT-stöd på INCA-plattformen som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje patient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens sjukdoms- och behandlingshistorik. I IPÖ går det snabbare att hitta specifik patientinformation än i den elektroniska journalen, vilket visats i en vetenskaplig studie.

Ny studie: Patientöversikt sparar tid och ökar kvalitet

Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården

I IPÖ finns också möjlighet för vårdverksamheten att få sammanställd statistik om den vård och de patienter som verksamheten har. Data kan användas bland annat som underlag för verksamhetsplanering, till uppföljning av behov och resurser, för att sammanställa och presentera behandlingsresultat eller för att hitta patienter som kan vara aktuella för en klinisk studie. 

Data i Individuell Patientöversikt

IPÖ:s olika delar

IPÖ är uppbyggd i ett fliksystem, där uppgifter om patientens status, analysresultat och behandling registreras. För att se aktuella flikar för respektive diagnos se diagnosens manual.

För mer information om hur IPÖ är uppbyggt är testversionen ”IPÖ Testsson” ett bra verktyg. Här visas innehållet i flikarna och hur registrerade data visualiseras grafiskt i översikten. Du kan själv testregistrera data och se hur detta visualiseras i översiktsvyn av IPÖ, men inget av det som registreras i testversionen kommer att sparas.

Testa Individuell patientöversikt (IPÖ) via testversion

IPÖ vidareutvecklas och anpassas för vårdens behov

IPÖ har utvecklats utifrån de behov som beskrivits av vårdprofession och patienter.
Vidareutveckling av IPÖ utgår från de utvecklingsbehov som formuleras i diagnosarbetsgruppen och genom återkoppling från IPÖ-användare. Ny funktionalitet av IPÖ lanseras regelbundet.

Vidareutvecklingen av IPÖ för melanom drivs av en nationell diagnosspecifik arbetsgrupp bestående av professions- och patientrepresentanter. Gruppen leds av Hanna Eriksson, onkolog på Nya Karolinska sjukhuset.

Utbildning och implementering av IPÖ

Stöd för implementeringen av IPÖ i kliniska verksamheter planeras och genomförs av den nationella diagnosspecifika arbetsgruppen, tillsammans med RCC.

Bland annat erbjuds löpande digitala utbildningar i IPÖ. Information om datum och anmälan finns på RCC:s utbildningssidor.

Stödmaterial i form av dokument och instruktionsfilmer hittar du på sidan Stöd vid arbete med IPÖ.

Vid förfrågningar om enskilda visningar av IPÖ eller för att få hjälp med implementering, kontakta Viktoria Henell, viktoria.henell@rccmellan.se