Till regionspecifikt innehåll

Njurcancer

I Sverige får cirka 1200 personer njurcancer varje år. Det motsvarar drygt två procent av all cancer i landet. Ungefär 15 procent av patienterna har spridd njurcancer vid diagnos. Medianåldern vid diagnos av njurcancer är cirka 65 år. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.

Ungefär hälften av patienterna med njurcancer har symtom, till exempel blod i urinen. Resten av all njurcancer upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor. 

Den relativa femårsöverlevnaden är 83 procent av de patienter som var utan metastaser. Den är 15 procent för patienter med metastaser vid prognos. 

På senare år har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Njurcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom njurcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Sjukvårdsregional vårdprocess för njurcancer

Den sjukvårdsregionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med njurcancer i norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Så många patienter som möjligt ska få behandling som är baserad på ett gemensamt, multidisciplinärt beslut.  
 • Stödja och utöka patientengagemanget inom den sjukvårdsregionala vårdprocessen.     
 • Säkerställa en jämlik tillgång till nya läkemedelsbehandlingar.      

Om njurcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om njurcancer.

Bilaga 2P Regional cancerplan njurcancer (pdf)

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Fabian Hofmann

processledare, urolog

Sunderby sjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för njurcancerprocessen

Regionala processledare

Ulrika Harmenberg

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Per-Olof Lundgren

urolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Regionala patientprocessledare

Stefan Sköld

Skånes universitessjukhus

Violeta Karadzic

Skånes universitessjukhus

Aktuellt arbete

Processgruppen för njurcancer har arbetat aktivt för att förbättra registrering och antalet patienter som utreds inom ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Vi kan se en förbättring, men arbetet fortsätter och vi följer detta mått vid våra avstämningsmöten. Genom regelbunden avstämning påverkas samsyn och tolkning av inklusionskriterier för patientgruppen. Under våren 2020 har vi arbetat fram sjukvårdsregionala riktlinjer och arbetssätt under pågående Covid-19-pandemi.

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

 • Registreringsprocesser för valid datafångst i kvalitetsregister och nationell väntetidsdatabas
 • Samsyn av kriterier och gemensam tolkning för att påbörja standardiserat vårdförlopp
 • Väntetider till behandlingsstart

Regional processledare

Tomasz Jakubczyk

urolog

Länssjukhuset Ryhov

Regional vårdprocess njurcancer

Vårdprocessen för njurcancer arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning för patienter med njurcancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Omarbetat nationellt vårdprogram och framtagning av regionala medicinska riktlinjer.  
 • Utvärdering av standardiserade vårdförlopp. 
 • Etablering av nationell forskargrupp för registerforskning (SWEKCG). 

Regional processägare

porträtt

Magnus Fovaeus

regional processägare njurcancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst