Till regionspecifikt innehåll

Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas över 5 000 personer av tjocktarmscancer och drygt 2 100 av ändtarmscancer. Medelåldern på dem som insjuknar i cancerformerna ligger på 73 respektive 70 år. Endast fem procent är under 50 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

Den relativa överlevnaden (i jämförelse med befolkningen i Sverige) för tjocktarmscancer är ca 68 procent, fem år efter diagnos. Motsvarande siffra för ändtarmscancer är 69 procent.

Ta gärna del av årsrapporter från kvalitetsregistret:

Rapporter från kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer

I den interaktiva rapporten kan du se resultaten för kvalitetsindikatorer som väntetider, behandling och utfall samt täckningsgraden för dessa och göra egna urval:

Till statistik och interaktiv rapport för tjock- och ändtarmscancer

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Tjock- och ändtarmscancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom tjock- och ändtarmscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Sjukvårdsregional vårdprocess för tjock- och ändtarmscancer

Den sjukvårdsregionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Införa screening för kolorektalcancer inom sjukvårdsregionen.
 • Utöka inklusionen av patienter i forskningsstudier.
 • Utöka testning av vävnadsprover inom patologin, för att skräddarsy behandling.

Cancervård

Behandling sker vid Sunderby sjukhus, Östersunds sjukhus, Skellefteå lasarett, Norrlands universitetssjukhus, Örnsköldsviks sjukhus och Sundsvalls sjukhus.

Processplan för tjock- och ändtarmscancer

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan tjock- och ändtarmscancer 2022-24 (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Sjukvårdsregionala processledare

porträtt

Andreas Söderström

processledare, kirurg

Sunderby sjukhus

porträtt

Martin Rutegård

processledare, kirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Min vårdplan

Under 2015 implementerade vi Min vårdplan till alla patienter med kolorektalcancer i regionen. Vi har med hjälp av de multidisciplinära teamen författat stora mängder patientinformation som ska hjälpa patienterna att känna sig välinformerade och få möjlighet till aktivt deltagande i sin behandling. I vårdplanen ingår också Rehabiliteringsplan.

Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

SVF

Standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes för kolorektalcancer den 1 april 2016. Avsikten var att förkorta ledtiderna för diagnostik och tid till behandling. Parallellt med införandet av SVF har dock diagnostiken och behandlingsmodaliteterna utvecklats, så den totala väntetiden har inte förkortats nämnvärt. Däremot har det multidisciplinära teamarbetet kring patienten under utredning och inför behandling förbättrats under SVF-arbetet, så patienten får numera mer och bättre information och en mer distinkt plan för utredningen redan från start.

Cancerrehabilitering

Patienter som har behandlats för till kolorektalcancer kan efter behandling besväras av försämrad tarmfunktion, sexuell dysfunktion och ibland urinvägsproblem.

Utbildning: Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?

2016 startade vi en mottagning för bäckencacerrehabilitering på Centrum för Cancerrehabilitering (CCR) på Sabbatsbergs sjukhus. Där arbetar specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, kuratorer, arbetsterapeuter med flera med specifik kunskap om hantering av de problem som kan uppstå efter cancerbehandling. CCR välkomnar remisser på patienter som behandlats för tjock- eller ändtarmscancer och har problem med till exempel tarmfunktion eller sexuell funktion.

Nationella Arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering har skrivit ett vårdprogram som adresserar ovanstående problem.

Kunskapsbanken, Vårdprogram för bäckencancerrehabilitering

Reflextestning kolorektalcancer (KRC)

Under 2022–2023 inkluderades patienter med kolorektalcancer i projektet Reflex KRC, där vi försökte implementera bred genetisk testning av biopsier från tumören. På grund av svårigheter att få genomiksvar tillräckligt snabbt för att användas vid preterapeutisk MultiDisciplinär Teamkonferens (MDK) har detta projekt avslutats. I stället har vi utformat ett snabbspår på patologen Karolinska, där immunhistokemi för MMR-status och BRAF samt genetisk sekvensering för ett antal mutationer utförs rutinmässigt på alla biopsier av kolorektalt adenocarcinom, i avsikt att ha all information som behövs till preterapeutisk MDK. Nu pågår arbete med att inkludera de privata patolog-enheterna i detta snabbspår.

Utredning och behandling av tjock- och ändtarmscancer

Vi har författat ett dokument med en översiktlig beskrivning av utredning och behandling av tjock- och ändtarmscancer, riktat till vårdpersonal som är intresserade framför allt av de kirurgiska metoder vi använder, men inte själva är kolorektalkirurger.

Handläggning av kolorektalcancer (pdf, nytt fönster)

Vi har också författat ett dokument om medicinsk onkologisk behandling samt genetiska förändringar att ta hänsyn till vid tjock- eller ändtarmscancer, för vårdpersonal med intresse för detta men som inte själva är onkologer eller genetiker.

Grundläggande om medicinsk onkologisk behandling och genetik vid kolorektalcancer, (pdf, nytt fönster)

Vid misstanke om ärftlig kolorektalcancer ska remiss för onkogenetisk utredning skickas enligt nedanstående lathund.

Lathund och remissmall kolorektalcancer och ärftlighet (pdf, nytt fönster)

Fokusområden i enlighet med regional cancerplan 2024 - 2027

Regionala processledare

Annika Sjövall

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Hanna Christensson

kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Jakob Eberhard

regional patientprocessledare kolorektal cancer

Skånes Universitetssjukhus

Mattias Söderholm

regional patientprocessledare kolorektal cancer

Karlskrona sjukhus

Kontakt

Jakob Hager

kolorektalkirurg / processledare

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Sjukvårdsregional processledare

Aristotelis Stefanis

onkolog

Region Östergötland

Regional vårdprocess tjock- och ändtarmscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Uppföljning av införandet av standardiserat vårdförlopp.  
 • Dialogturné på samtliga sjukhus. 
 • Utveckling av kolorektalcancerregistrets hemsida och de interaktiva registerrapporterna.

Regionala processägare

porträtt

Sofia Sandberg

regional processledare tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Östra sjukhuset

 

porträtt

Mattias Prytz

regional processledare anal-, tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Cecilia Remling

regional processledare tjock-, ändtarms- och analcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Andreas Pischel

regional processledare tarmcancerscreening, gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionala omvårdnadsordförande

Jane Heath

regional omvårdnadsordförande tjock- och ändtarmscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Karin Lycknert

regional omvårdnadsordförande tjock- och ändtarmscancer

Hallands sjukhus Varberg

Regionalt stödteam

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Marie-Louise Jakobsson

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Patient- och närståenderepresentant

porträtt

Mia Boqvist Olsson

patient- och närståendeföreträdare