Tips till dig som samarbetar med patient- och närståendeföreträdare

Här får du som samarbetar med patient- och närståendeföreträdare tips om vad som är bra att tänka på.

Patient- och närståendemedverkan kan ske på olika sätt – direkt via exempelvis deltagande i en arbetsgrupp eller indirekt via exempelvis en remissförfrågan. Gör en bedömning av hur samarbetet bör utformas fredan före starten av ett arbete eller ett projekt. Det gör det enklare att rekrytera företrädare.

Här intill hittar du tips på fler modeller för patient- och närståendeinvolvering.

När företrädare deltar i arbets- och projektgrupper

 • Utse patient- och närståendeföreträdare redan från start när en ny arbetsgrupp eller ett nytt projekt startas.
 • Involvera helst två eller flera företrädare per arbetsgrupp, projekt eller liknande för att undvika att de hamnar i en utsatt position när övriga medlemmar i arbetet har professionell sjukvårdsbakgrund. Dessutom ökar möjligheten till flera perspektiv och att en företrädare alltid kan närvara.
 • Tydliggör uppdraget genom att definiera företrädarens roll och syfte. Uppdragsbeskrivningar finns för de arbetsgrupper som ingår inom RCC.
 • Ta fram en skriftlig överenskommelse som beskriver förväntningar och tidsåtgång: Uppdragsbeskrivningar och mall för överenskommelse (word, öppnas i nytt fönster).
 • Uppmuntra nya företrädare att ta del av RCCs webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare.
 • Skapa ett öppet klimat i arbetet där alla har möjlighet att komma till tals. Den som leder gruppen bör vara uppmärksam så inte maktobalans uppstår. Tänk på att även kroppsspråk kan avge signaler som till exempel ”jag är expert”.
 • Undvik förkortningar och förklara medicinsk terminologi.
 • Visa respekt och hänsyn för olika personliga förutsättningar – hur man vill involveras i arbetet varierar.
 • Stäm regelbundet av med företrädarna hur uppdraget fungerar. Gör det gärna i god tid inför möten så att företrädarna får möjlighet att samla in synpunkter från en större grupp patienter och närstående.
 • Förtydliga hur och när information och arbetsmaterial kan spridas utanför arbetsgruppen.
 • Erbjud företrädare arvode och reseersättning. Det finns beskrivet i RCCs policy för patient- och närståendesamverkan.